De GelderlanderDossier samenwerking Land van CuijkGRAVELaatste NieuwsVoorpagina

De Gelderlander: Tijdelijk 50 extra asielzoekers naar AZC Grave.

GRAVERMAAT: Op de website van de Gelderlander schreef journalist Dennis Greijn onderstaand bericht. De gemeente schreef een raadsinformatiebrief.

GRAVE – Er komen per direct tijdelijk meer asielzoekers in het asielzoekerscentrum in Grave. Het gaat om een uitbreiding met maximaal vijftig vluchtelingen die in ons land asiel aanvragen.

De gemeente Grave geeft zo gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor een tijdelijke uitbreiding van vooralsnog maximaal drie maanden, tot 1 januari. Indien noodzakelijk, meldt de gemeente Grave, kan er ‘met maximaal drie maanden verlengd worden’.

Bestaand gebouw

Het azc Grave in Velp biedt nu onderdak aan maximaal zeshonderd asielzoekers. Burgemeester en wethouders van Grave zeggen de ogen niet te willen sluiten voor de actuele situatie in de wereld, doelend op de vluchtelingencrisis als gevolg van de opmars van de Taliban in Afghanistan.

De extra vluchtelingen die naar Grave komen, krijgen onderdak in een bestaand gebouw bij het azc. Het gebouw staat, leert navraag bij de gemeente, op de voormalige Generaal de Bons-kazerne en is eigendom van Stichting Boei die het kazerneterrein aan het restaureren is. Het COA huurt dit pand al langer.

De kazerne grenst weer aan het huidige, nieuwe azc. Jaren geleden diende de voormalige legerkazerne nog als asielopvang. De burgemeester van Grave heeft, ‘omwille van de rust in en om het azc en de openbare orde en veiligheid in Grave en omgeving’, aan het COA de voorwaarde gesteld dat onder de extra groep asielzoekers geen minderjarige vluchtelingen zitten en asielzoekers uit zogeheten veilige landen, die hier toch geen kans maken op een verblijfsvergunning.

Overloon

Eind vorige maand werd bekend dat er even verderop in het azc in Overloon ook tijdelijk extra asielzoekers komen te wonen. Hier gaat het om tweehonderd. Hiervoor worden op het terrein tussen Stevensbeek en Overloon dertig caravans geplaatst.

Afgelopen zomer besloot de gemeenteraad van Boxmeer nog, waartoe Overloon behoort, dat er vanwege overlast van vooral alleenstaande minderjarige asielzoekers, het azc Overloon mei volgend jaar voorgoed de deuren sluit.

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aanleiding

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft ons verzocht om een tijdelijk uitbreiding van het asielzoekerscentrum (AZC) met maximaal vijftig extra asielzoekers. Wij hebben aan dit verzoek gehoor gegeven en daartoe ook een (aanvullende) bestuursovereenkomst gesloten. Het gaat om een periode van maximaal drie maanden (tot 1-1-2022). Indien noodzakelijk kan er met maximaal drie maanden
verlengd worden als beide partijen (zowel COA als gemeente) daarmee instemmen. Met deze Raadsinformatiebrief (RIB) informeren wij u over deze overeenkomst.

Inhoud

De gemeente Grave gaat er trots op een Bastion van Zorg te zijn. Als betrekkelijk kleine gemeente koesteren wij van oudsher de aanwezigheid van (grote) zorginstellingen op ons grondgebied. Denkt u aan het Zorghotel in Velp, Visio, Catharinahof, het Stoofhuis en de Penitentiaire Inrichting Grave. Ook het AZC Grave is feitelijk een zorginstelling, het gaat hier om mensen die zich in nood tot onze regering hebben gericht met een verzoek om asiel.

Grave kent al vele jaren een AZC. Daartoe zijn in het verleden bestuursovereenkomsten gesloten met het COA. De vigerende bestuursovereenkomst dateert van april 2014. Deze bestuursovereenkomst vindt u bijgevoegd.

Een belangrijk punt in deze overeenkomst is dat het aantal asielzoekers dat in Grave wordt opgevangenhet maximum van 600 niet overschrijdt. Met dit aantal wordt algemeen erkend dat Grave, gelet op de relatie tussen de grootte van de gemeente qua aantal inwoners en het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen, ruimschoots haar steentje bijdraagt aan het asielvraagstuk.

Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd. Om verschillende redenen is er op dit moment in ons land een ernstig tekort aan opvangmogelijkheden voor asielzoekers. De VNG zegt hierover: “De opvangcapaciteit van het COA staat om verschillende redenen onder grote druk. Uit landen zoals Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije komen toenemende aantallen mensen die een veilig onderkomen zoeken in Nederland.

Steeds meer nareizigers arriveren die eerder niet ons land konden bereiken door de internationale reisbeperkingen. Verder is door onder andere Covid uitplaatsing naar
landen van herkomst en Schengenlanden vertraagd. Daarnaast is er onvoldoende woonruimte beschikbaar voor mensen met een verblijfsvergunning en andere aandachtgroepen, waardoor de huisvesting van mensen die in ons land mogen blijven achterblijft.

(Bron: https://vng.nl/nieuws/gezamenlijke-inspanning-moet-noodopvang-voorkomen).

De opvang van asielzoekers is vaak onderwerp van maatschappelijk debat. Dat zien we ook in Grave, daar zijn we eerlijk in. Als college erkennen we ook dat Grave met de permanente 600 opvangplaatsen ruimschoots  haar steentje bijdraagt aan de asielopvang.

Toch willen wij ook de ogen niet sluiten voor hetgeen zich in de wereld afspeelt, het asielvraagstuk dat dat met zich meebrengt en de moeilijke taak waarvoor het COA staat. Om die reden hebben wij besloten om een aanvullende bestuursovereenkomst te sluiten met het COA die het mogelijk maakt vijftig asielzoekers extra te plaatsen. De extra opvang komt in een bestaand gebouw bij het AZC dat direct beschikbaar is voor het COA. Dit voor de duur van maximaal drie maanden, eventueel te verlengen met extra drie maanden.

Omwille van de rust in en om het AZC en omwille van de openbare orde en veiligheid in Grave en omgeving hebben wij, naast de beperkte opvangduur van drie, uit te breiden tot maximaal zes maanden, aan deze overeenkomst de voorwaarden verbonden dat geen minderjarige vluchtelingen worden geplaatst en/of vluchtelingen waarvan de behandeling van de asielaanvraag zijn ingedeeld in

Spoor 1 of 2.

Bij Spoor 1 en 2 gaat het om asielzoekers/vluchtelingen die – kort gezegd – in een ander land (al) asiel hebben aangevraagd of dat daar hadden moeten doen, die afkomstig zijn uit een zogeheten ‘veilig land’ of die (al) legaal verblijf hebben in een ander Europees land. Wilt u meer weten over dit sporenbeleid dan verwijzen wij u naar de website die ingaat op deze kwestie:
https://www.vreemdelingenvisie.nl/vreemdelingenvisie/2016/04/wat-is-het-sporenbeleid

Communicatie

Om omwonenden en aanliggende bedrijven te informeren zullen wij een brief verspreiden. De pers zullen wij informeren met een persbericht.

Procedurele informatie

Het sluiten van deze bestuursovereenkomst (addendum) is een bevoegdheid van het college. Met deze RIB hebben wij u hierover geïnformeerd. Daarmee voldoen wij aan onze actieve informatieplicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *