Dossier samenwerking Land van CuijkLaatste NieuwsLandelijkVoorpagina

Voorstel van wet, de novelle en advies Raad van State samenvoeging gemeenten in het Land van Cuijk.

GRAVERMAAT: Louis Sparidans stuurde onderstaande documenten. Voorstel van wet, de novelle en het advies van de Raad van State. 

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2020-2021

35 842

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

 

Nr. 4

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

 

 

 

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 mei 2021 en het nader rapport d.d. 25 mei 2021, aangeboden aan de Koning door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

Bij Kabinetsmissive van 4 mei 2021, no. 2021000874, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, met memorie van toelichting.

 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

 

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

 

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 4 mei 2021, nr. 20201000874, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 mei 2021,

nr. W04.21.0129/I, bied ik U hierbij aan.

 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Ik verzoek U het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

 

 

35 842

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

 

 

 

 

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

 

 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis te wijzigen, zodat de gemeente Grave onderdeel wordt van deze herindeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2020 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Kamerstukken 35620) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt na ‘Cuijk, ’ ingevoegd ‘Grave, ’.

B

In de beweegreden wordt na ‘Cuijk, ’ ingevoegd ‘Grave, ’.

C

In de artikelen 1, 2 en 4 wordt na ‘Cuijk, ’ ingevoegd ‘Grave, ’.

D

In artikel 5 wordt ‘Mill en St. Hubert’,’ vervangen door ‘‘Grave’, ‘Mill en St. Hubert’’.

E

In artikel 6, eerste en tweede lid, wordt na ‘‘Cuijk’, ’ ingevoegd ‘‘Grave’, ’.

F

In artikel 7 wordt na ‘‘Cuijk, ’, ’ ingevoegd ‘‘Grave, ’, ’.

G

In artikel 8 wordt ‘‘Cuijk, ’’ vervangen door: ‘‘Cuijk, Grave, ’’.

H

De in artikel 2 genoemde kaart wordt vervangen door de bij deze wet behorende kaart.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2020 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Kamerstukken 35620) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d