EGSGrave LokaalLaatste NieuwsVoorpagina

Wijkraad Grave West wil Wijkgebouw in Grave West. Het is stil aan de overkant.

GRAVERMAAT: In de inkomende post van de gemeente trof ik deze uitvoerige brief aan. 

Betreft: Wijkgebouw in Grave West.

Geacht College,

Inleiding.
De wijkraad Grave West kan, net zoals in andere wijken, niet efficiënt en effectief
functioneren zonder een wijkgebouw in de wijk Grave west zelf. Bij het ontbreken van een gemeenschapshuis in de wijk worden de bewoners, de wijkraad en vrijwilligers die hart hebben voor leefbaarheid van onze wijk, zwaar beperkt in hun activiteiten en mogelijkheden.

Sinds november 2019, nu bijna 1,5 jaar geleden, is de Wijkraad Grave West (voorheen werkgroep Grave West) in gesprek met de gemeente Grave rondom het gebruik van een wijkgebouw in Grave west. Er is in die lange periode vele malen contact geweest; fysiek, via on-line media, e-mails en telefoon.

Vier momenten waarvan twee raadsvergaderingen waarin dit onderwerp is besproken zijn van belang:

1) 5 november 2019: Raadsvergadering: Martijn Tap vraagt via een burgerinitiatief aandacht voor het behoud van de kantine van GVV’57/EGS’20 als laagdrempelige wijkaccommodatie in de wijk Grave West. Dit initiatief is door 350 bewoners ondertekend.

2) 12 mei 2020: Raadsvergadering: De Raad draagt wethouder Mevr. A. Henisch op om de kantine van EGS’20 en diverse andere locaties in Grave West te beoordelen op geschiktheid als wijkgebouw.

3) 30 juni 2020: video overleg tussen wethouder Mevr. A. Henisch en de werkgroep Grave west:
De gemeente Grave onderkent het belang van een goed functionerende wijkvereniging in Grave West. De rol en positie van wijk- of dorpsraden vormt een structureel onderdeel van het gemeentelijk participatiebeleid. Het belang van een goede wijkaccommodatie is daarbij van belang. Diverse mogelijke locaties zijn besproken.

4) 25 november 2020: Mail van De hr. J. Selten naar de wijkraad Grave West:
De besturen van de verenigingen van de Jeu de Boules vereniging Grave Superieur, tennisvereniging THOS, Scouting Grave en de directie van Campus Grave West en de beheerder (Optimus) hebben ieder voor zich aangegeven dat hun accommodaties niet geschikt zijn als wijkaccommodatie voor Grave West.

Note: Andere data zijn verderop in dit document in “tijdspad” in chronologische volgorde weergegeven.

Echter het resultaat is tot op heden nog steeds niet duidelijk. De wijkraad Grave West verzoekt de gemeente om op korte termijn een uitvoeringsregeling op te stellen voor geschikt wijkgebouw in Grave West.

Vraagstelling:

1) De gezamenlijke wijkraden ‘wijkraad Grave West’ en ‘wijkraad Mars / Blauwe dorp’ verzoeken de gemeente Grave om de kantine van EGS’20 (voorheen GVV’57) voor een periode van 2 jaar als pilot te mogen blijven gebruiken als wijkgebouw in Grave west, ook nadat de gemeente Grave naar verwachting per augustus 2021 eigenaar is van dit gebouw.
Mocht de gemeente Grave anders besluiten, dan verwacht de wijkraad Grave West een gedegen onderbouwing van dat besluit.

2) Mocht de kantine van EGS’20 door de gemeente Grave niet beschikbaar worden gesteld als wijkgebouw, dan verzoeken de gezamenlijke wijkraden ‘wijkraad Grave West’ en ‘wijkraad Mars / Blauwe dorp’ de gemeente Grave om een ander gebouw in de wijk Grave west ter beschikking te stellen als wijkgebouw.

Inhoud:

– Definities
– Uitgangspunt van de wijkraad rondom eigendom / beheer van een wijkgebouw.
– Waarom een wijkgebouw in Grave west?
– Onderbouwing gebruik van de kantine van EGS’20 als wijkgebouw.
– Alternatieve locaties voor een wijkgebouw in de wijk Grave west.
– Locaties voor een wijkgebouw buiten de wijk Grave west.
– Tijdspad van 5 november 2019 tot maart 2020.
– Bijlage: Wijkplan Grave West (dec. 2020).

Definities.

– Gemeente: Gemeente Grave
– Wethouder Mevr. A. Henisch: meestal de combinatie Mevr. A. Henisch/De hr. J. Selten.
– Wethouder De hr. Lemmen: meestal de combinatie De hr. Lemmen/De hr. T. van Gelder
– Wijkraad: Wijkraad Grave West: De gezamenlijke wijkraden ‘wijkraad Grave West’ en ‘wijkraad Mars / Blauwe dorp’
De ‘wijkraad Grave West’ en ‘wijkraad Mars / Blauwe dorp’ hebben de intentie uitgesproken om te fuseren tot één ‘wijkraad Grave West’.
Hiermee vertegenwoordigt de wijkraad Grave West de grootste (3.100 inw.) wijk van Grave.
– De wijk – Grave west: de wijken ‘Zittert’, ‘Bikkelkamp’ en ‘Mars’.
– Kantine: kantine van de voetbalvereniging EGS’20 – voorheen GVV’57 – ook Bikkelbunker genoemd.
– Wijkgebouw: een laagdrempelige multifunctionele dorps- of wijk – accommodatie in de wijk Grave West, in principe bedoeld voor allerhande wijkactiviteiten, op sociaal, cultureel, maatschappelijk of sportief gebied, voor jong en oud.

Uitgangspunt van de wijkraad rondom eigendom / beheer van een wijkgebouw:

De wijkraad Grave West heeft niet de intentie om de kantine van EGS’20 of enig ander wijkgebouw in eigendom en/of eigen beheer te nemen. Dat ziet de wijkraad niet als haar primaire taak en dat zou ook te veel tijd en geld kosten. Die besteden de wijkraad liever aan initiatieven die de saamhorigheid, veiligheid en de woon-, leef- en werkklimaat in de wijk verbeteren. De wijkraad wil, in goed overleg met de eigenaar en/of beheerder, een wijkgebouw regelmatig blijven gebruiken voor vergaderen, bewonersoverleg en diverse andere activiteiten die de saamhorigheid in de wijk ondersteunen.

Waarom een wijkgebouw in Grave west?

De wijkraad Grave West kan, net zoals andere wijkraden, niet efficiënt en effectief functioneren zonder een wijkgebouw in de wijk Grave west zelf. Bij het ontbreken van een gemeenschapshuis IN de wijk worden de wijkraad en vrijwilligers die hart hebben voor leefbaarheid van onze wijk, zwaar beperkt in hun activiteiten. Alle andere wijken en dorpskernen in de gemeente Grave hebben een gemeenschapshuis met alle benodigde voorzieningen.

In het kader van de kernendemocratie is voor de grootste wijk van Grave met 3100 inwoners een wijk zonder wijkgebouw zeer onwenselijk. Grave west is een wijk met een grote diversiteit aan mensen, die een groot sociaal gemeenschapsgevoel hebben en daar trots op zijn. Dat willen we graag behouden. Een laagdrempelige multifunctionele wijkaccommodatie bevordert de gemeenschapszin en sociale samenhang in een wijk en is niet meer weg te denken uit de wijk. Een wijkgebouw dient als voorziening voor inloop- en wijkactiviteiten. (wijkraadvergaderingen, bewonersavonden, kerstmarkt, Pasar Malam, kinderactiviteiten, bingo, speelavonden e.d. die de saamhorigheid ondersteunen. (zie voor meer detail het ‘Wijkplan Grave West”). Laagdrempelige evenementen zijn broodnodig voor de samenhang, vitaliteit en leefbaarheid van onze wijk.

Wij willen de gemeente er aan herinneren dat andere wijken in Grave wél een wijkgebouw hebben. Voor die wijkgebouwen heeft de gemeente geld geïnvesteerd (bijv. Velp:- €400.000,- , Escharen: € 525.000,-.) Volgens de gemeente zijn deze gebouwen niet alleen voor een wijkvereniging, maar multifunctioneel.

Het lijkt ons dan ook logisch dat er voor de grootste wijk in Grave dan ook een redelijk maar naar verhouding erg laag bedrag wordt geïnvesteerd voor een wijkgebouw of voor behoud van een bestaand wijkgebouw (zoals de kantine van EGS’20) in Grave west. Een deel van de vrijkomende gelden van de ca 40.000 m2 van het sportpark ‘De Bikkelkamp’ in Grave west zou gebruikt kunnen worden voor een wijkgebouw in diezelfde wijk.

Onderbouwing gebruik van de kantine van GVV’57 / EGS’20 Dr. Wierstraat 1B als wijkgebouw.

De kantine van EGS’20 ligt geografisch midden in de wijk. Heeft opslagmogelijkheden.
De wijkraad gebruikt sinds haar oprichting naar volle tevredenheid de kantine van GVV’57/EGS’20 voor wijk-gerelateerde activiteiten. Het bijliggend evenementen veld van ca. 3000m2 is daarbij een voordeel. Deze kantine is weliswaar gedateerd maar verkeerd, ook volgens EGS’20, in redelijke/goede bouwkundige toestand en kan zonder structurele aanpassingen nog zeker 5 jaar mee.

Het pand is onlangs geschilderd, het dak nog niet zo lang geleden vernieuwd. Een alarm tegen ongeoorloofd gebruik is aanwezig. Regelmatig wordt de kantine van EGS’20 gecontroleerd op veiligheid.

De laatste controle, onder andere verplicht voor de verzekering, heeft kort geleden (1 december 2020) plaatsgevonden en het gebouw is veilig bevonden door experts. Het gebouw is volgens EGS’20 daarmee dan ook veilig te gebruiken ook na overdracht naar de gemeente.

De gemeente Grave heeft op dit moment nog geen plannen met de vrijkomende ruimte; er is voor deze locatie ook nog geen ruimtelijk plan in de maak. Naar verwachting zal voetbalvereniging EGS’20 het seizoen 2020-2021 nog op het sportpark op de Bikkelkamp verblijven; een logisch moment van overgang naar sportpark Kranenhof lijkt dus de zomer van 2021.

Na gesprekken met EGS’20 is duidelijk geworden wat er aan inventaris blijft staan, De infrastructuur (elektra, sanitair en klein meubilair) blijft compleet en werkend achter en blijft daardoor bruikbaar als wijkgebouw. Het wijkgebouw kan zonder structurele aanpassingen nog zeker 5 jaar mee. Daar is voor wat de wijkraad betreft geen investering nodig.

Deze accommodatie kan als multifunctioneel wijkgebouw mede gebruikt worden door o.a. een dartclub, biljartvereniging, zangvereniging en natuurlijk de wijkraad zelf, maar ook andere partijen zoals een kringloopwinkel, een tafeltennisclub, een voedselbank en een repaircentrum zijn geïnteresseerd om deze locatie te gebruiken. We nodigende gemeente uit om in gesprek te gaan met die verschillende partijen. De wijkraad is gaarne bereid daarbij behulpzaam te zijn.

goede afspraken met betreffende vereniging of schooldirectie. De gemeente deelt de conclusie dat de hieronder genoemde accommodaties annex kantines van sportverenigingen evenals de ruimte in de kantine van de basisschool niet geschikt zijn als wijkaccommodatie te fungeren. Dit heeft alles te maken met de verschillende activiteiten die de wijkraad in Grave west mogelijk willen organiseren en uitvoeren.

Zie ook Tijdspad: 25 november 2020: Mail van De hr. J. Selten naar de wijkraad Grave West.
CampusGraveWest(metdescholenRaamdonkenWegwijzer) BurgemeesterFicqlaan4
Ligt geografisch midden in de wijk, maar de beide schooldirecteuren van de Campus Grave West en Optimus als beheerder hebben problemen met niet school-gerelateerde activiteiten.

Campus Grave West heeft geen horecamogelijkheden, geen sanitaire voorzieningen buiten de schooltijden en geen afgesloten opslagmogelijkheden. De schooldirecteuren zien geen mogelijkheden om structureel maatschappelijke activiteiten in hun gebouw te laten plaatsvinden. Het gebouw is daartoe niet voldoende gefaciliteerd, zeker ruimte-technisch niet (aantal m2, toegankelijkheid van het gebouw, beveiliging overige ruimten, horeca achtige voorzieningen, etc.). Aanpassingen om de ruimte geschikt te maken voor wijkactiviteiten is volgens de beheerder nagenoeg onmogelijk dan wel erg prijzig.

Jeu de Boule – Boulodrome “Grave Superieur” aan de Stadhouderslaan 7
Ligt geografisch aan de rand van de wijk Mars. Het gebruik van de ruimte door zowel Grave Superieur als de wijkraad Grave West conflicteren in ruimte en tijd met de activiteiten van een wijkvereniging. Dit is niet te combineren. We zouden alleen maar in elkaars vaarwater zitten en dat is niet goed voor beide verenigingen.

Kantine EGS’20
Campus
Scouting
Tennis Thos
Jeu de Boule

Alternatieve locaties voor een wijkgebouw in de wijk Grave west.

Mevr. A. Henisch en de werkgroep Grave West hebben overleg gehad
met de eigenaars/beheerders van de onderstaande locaties. Deze zijn
door alle partijen niet geschikt bevonden als wijkgebouw. Mogelijkerwijs
zou alleen af en toe een vergadering van de wijkraad van maximaal 6 West personen in overleg op die locaties mogelijk zijn onder voorwaarde van
Wijkgebouw in Grave west 30 maart 2021 – J.V. blz. 3

Scouting Grave “de Boerderij” aan de Mgr. Borretweg 10a
Ligt geografisch midden in de wijk. Deze accommodatie is niet geschikt voor andere dan Scouting activiteiten. De behoeften van Scouting zijn moeilijk te verenigen met die van andere organisaties. Bovendien overlappen de tijden waarop zowel Scouting als de wijkraad de locatie zou willen gebruiken.
Tennisvereniging THOS – Bronkhorstweg
Ligt geografisch aan de rand van de wijk Mars. Voor de accommodatie van Thos geldt dat vanwege conflicterende activiteiten een gezamenlijk gebruik niet mogelijk wordt geacht. Thos ziet geen opties om hun accommodatie ter beschikking te stellen anders dan in noodgevallen voor bestuursvergadering.
Locaties voor een wijkgebouw buiten de wijk Grave west.
De gemeente heeft gesuggereerd dat de wijkraad Grave West eventueel kan uitwijken naar wijkgebouwen in andere kernen c.q. andere dorpen zoals Gassel en Velp of Escharen. Dit lijkt niet de juiste oplossing. Wijkbewoners hebben een heel duidelijke voorkeur voor een laagdrempelige locatie in de wijk zelf en de wijkraad verwacht dan ook dat er geen tot weinig animo bij de wijkbewoners zal zijn voor bijvoorbeeld een bewonersavond, bingoavond of een rommelmarkt voor kinderen als die niet in de wijk zelf plaats vindt.
Tijdspad: van 5 november 2019 tot maart 2021
In onderstaand tijdspad is i.v.m. de leesbaarheid de verkorte inhoud weergeven. Naast onderstaande informatie is er nog diverse malen telefonisch contact geweest tussen de gemeente en de wijkraad Grave West.
5 november 2019: Raadsvergadering
Martijn Tap vraagt in de raadsvergadering via een burgerinitiatief aandacht voor het behoud van de kantine van GVV’57 als laagdrempelige wijkaccommodatie in de wijk Grave west. Dit initiatief is door 350 bewoners ondertekend.
11 februari 2020: Commissievergadering.
Martijn Tap en Jaap van Geel spreken namens de werkgroep Grave West in bij de commissievergadering voor behoud van de kantine van EGS’20 als wijkgebouw totdat evt. de 1ste paal geslagen wordt voor bebouwing op het GVV ́57 terrein.
De gemeente geeft als alternatief Catharinahof, de Campus West en evt. de scouting en de Jeu de Boule. Volgens de gemeente zijn deze bestaande gebouwen niet alleen voor een wijkraad, maar multifunctioneel. Er is door de gemeente wel veel geld is besteed aan wijkgebouwen in Velp, Escharen en Esterseveld, maar niet voor een wijkgebouw in de grootste wijk van Grave: Grave West.
De gemeenteraad wilt een breder onderzoek naar mogelijkheden voor een wijkgebouw in Grave West.
12 mei 2020: Raadsvergadering.
De Raad draagt wethouder Mevr. A. Henisch op om de EGS’20 kantine en diverse andere locaties in Grave west te beoordelen op geschiktheid als wijkgebouw.
18 mei 2020: Mail van De hr. J. Selten aan de werkgroep Grave West:
In het raadsbesluit van 11 februari stond de opdracht aan het College te onderzoeken of en in welke vorm de EGS’2-kantine met evenementenveld als wijkcentrum kan dienen. In de aangenomen moties op dit voorstel ligt de nadruk om, in samenspraak met de indieners van het burgerinitiatief en de werkgroep Grave West, te onderzoeken welke mogelijke alternatieve locaties er zijn voor de uitvoering van de wijkactiviteiten.
Een dorps- of wijk – accommodatie is in principe bedoeld voor allerhande wijkactiviteiten, op sociaal, cultureel, maatschappelijk of sportief gebied, voor jong en oud. De gemeente Grave verleent geen structurele subsidies aan beheerstichtingen van deze wijkaccommodaties, de gemeente acht zich wel verantwoordelijk voor de instandhouding van bestaande accommodaties.
15 juni 2020: Mail van de werkgroep Grave West naar Mevr. A. Henisch.
Verzoek om een gesprek over de uitkomsten van het raadsbesluit van 18 mei 2020. Daarin heeft de gemeenteraad besloten tot nader onderzoek van de mogelijkheden van o.a. de huidige EGS’20-kantine.
Wijkgebouw in Grave west 30 maart 2021 – J.V. blz. 4

30 juni 2020: Video overleg tussen wethouder Mevr. A. Henisch en de werkgroep Grave West:
De gemeente Grave onderkent het belang van een goed functionerende wijkvereniging in Grave West. De rol en positie van wijk- of dorpsraden vormt een structureel onderdeel van het gemeentelijk participatiebeleid. Het belang van een goede wijkaccommodatie is daarbij van belang. Diverse mogelijke locaties in de wijk zijn besproken.
24 september 2020: mail van de wijkraad Grave West aan Mevr. A. Henisch:
Verzoek aan Mevr. A. Henisch naar het resultaat van het onderzoek naar een goede wijkaccommodatie in Grave west.
7 oktober 2020: Mail van De hr. J. Selten aan de wijkraad Grave West:
Nadat de locaties Scouting, Jeu de boule en de tennisvereniging Thos zijn afgevallen bleef alleen Campus Grave West over: de schooldirecteuren van de Campus Grave West en de beheerder (Optimus) zien echter geen mogelijkheden om structureel maatschappelijke activiteiten in hun gebouw te laten plaatsvinden. Het gebouw is daartoe niet voldoende gefaciliteerd, zeker ruimte-technisch niet (aantal m2, toegankelijkheid van het gebouw, beveiliging overige ruimten, horeca achtige voorzieningen, etc.).
10 okt 2020: mail van de werkgroep Grave West naar De hr. J. Selten:
Nadat alle andere locaties in Grave West zijn weggevallen als wijkgebouw verzoekt de werkgroep de Gemeente Grave nogmaals om de kantine van voetbalvereniging EGS’20 te mogen gebruiken als wijkgebouw, bij voorkeur totdat eventuele aanpassingen van het terrein en de kantine écht aanvangen.
19 november 2020: mail van de wijkraad Grave West naar Mevr. A. Henisch:
Het is nu meer dan een jaar geleden dat Martijn Tap via een burgerinitiatief op 5 november 2019 aandacht bij de gemeenteraad vroeg voor het behoud van de EGS’20 kantine als laagdrempelige wijkaccommodatie in de wijk Grave West. De wijkraad Grave West heeft nog steeds geen duidelijkheid rondom een wijkgebouw in Grave west. De wijkraad Grave West vraagt om duidelijkheid hieromtrent.
25 november 2020: Mail van De hr. J. Selten naar de wijkraad Grave West:
De besturen van de verenigingen die verantwoordelijk zijn voor de accommodaties van de Jeu de Boules vereniging Grave Superieur, tennisvereniging THOS, Scouting Grave en de directie van de Campus Grave West en de beheerder (Optimus) in Grave west hebben ieder voor zich aangegeven dat hun accommodaties niet geschikt zijn als wijkaccommodatie voor Grave West.
(Ondanks dat de gemeente geen eigenaar is en geen onderzoek heeft uitgevoerd stelt de gemeente (red.):) De bouwkundige gesteldheid van de accommodatie van EGS’20 is matig tot slecht, niet alleen is het gebouw ernstig gedateerd, maar ook m.b.t. het onderhoud wordt uit kostenoverwegingen logischerwijs alleen het hoogst noodzakelijke uitgevoerd.
De gemeente Grave heeft op dit moment nog geen plannen met de vrijkomende ruimte, er is voor deze locatie ook nog geen ruimtelijk plan in de maak. De accommodatie van EGS’20 zien wij, wethouder Mevr. A. Henisch als bestuurlijk verantwoordelijke en ik als haar ambtelijk beleidsadviseur, zeker niet als een geschikte wijkaccommodatie voor Grave west. Ongetwijfeld zullen voorafgaand aan een mogelijk gebruik van de kantine van EGS’20 als wijkaccommodatie forse investeringen noodzakelijk zijn.
Conform afspraak met de Raad zullen wij onze bevindingen aan de gemeenteraad melden. Het is dan aan de Raad om besluiten te nemen inzake het gebruik van de kantine van EGS’20 en welke financiële middelen zij daarbij beschikbaar wil stellen.
6 december 2020; mail van de wijkraad Grave West naar Mevr. A. Henisch:
De gemeente suggereert dat de wijkraad maar moet uitwijken naar wijkgebouwen in andere kernen c.q. andere dorpen zoals Gassel en Velp of Escharen. Dit lijkt ons niet de juiste oplossing. Wijkbewoners hebben een heel duidelijke voorkeur voor een laagdrempelige locatie in de wijk zelf en wij verwachten dan ook dat er geen tot weinig animo bij de bewoners zal zijn voor bijvoorbeeld een bewonersavond, bingoavond of een rommelmarkt voor kinderen als die niet in de wijk zelf plaats vindt.
Volgens de werkgroep “Wijkraad Grave West” is kantine van EGS’20 weliswaar wat gedateerd, maar geschikt als wijkcentrum en is ook diverse malen in het recente verleden daarvoor gebruikt. De kantine van EGS’20 is volgens de werkgroep in redelijke /goede bouwkundige toestand, in 2018 is het dak vernieuwd en het buitenwerk geheel geschilderd.
De wijkraad Grave West hoort daarom graag van de Gemeente Grave hoe zij een wijkraad goed kan laten functioneren als er geen wijkaccommodatie in de wijk zelf zou zijn
Wijkgebouw in Grave west 30 maart 2021 – J.V. blz. 5

13 dec 2020: Mail van de werkgroep Grave West naar Mevr. A. Henisch.
Informatie van de werkgroep Grave West dat zonder een wijkgebouw in de wijk, de motivatie van de huidige bestuursleden van de wijkraad Grave West behoorlijk onder druk komt te staan. Dit staat nog al in contrast met uitspraken van de gemeente waarin zij aangeeft dat de gemeente participatie omarmt en dat vrijwilligers de pijlers van onze samenleving zijn. Tevens het wijkplan van ”Wijkraad Grave West” meegestuurd.
14 december 2020: mail van de wijkraad Grave West naar Mevr. A. Henisch:
De wijkraad Grave West heeft gesproken met bestuur van EGS’20. Tot nog toe mocht de wijkraad in overleg met het bestuur van EGS’20 de kantine steeds kunnen gebruiken voor onze activiteiten. Dat is niet veranderd. De wijkraad Grave West hoort daarom graag van de Gemeente Grave hoe zij de Wijkraad Grave West goed kan laten functioneren als er geen wijkaccommodatie IN de wijk zelf zou zijn.
29 december 2020: Mail van De hr. J. Selten naar de wijkraad Grave West:
Onderhoudsstatus gebouw: In uw beleving is de huidige accommodatie van EGS’20 in redelijk/goede bouwkundige staat, ik heb daar mijn bedenkingen bij, mede gezien het gebouw oud en gebruikt is.
Echter ervan uitgaande dat u bij uw standpunt blijft betekent dit dat bij een eventuele in gebruik name van de accommodatie de gemeente Grave op geen enkele wijze financieel zal hoeven bij te dragen in achterstallig onderhoud.
6 januari 2021: Gesprek met EGS’20 rondom het gebruik van de kantine van EGS’20 door Wijkraad Grave. Zolang EGS’20 eigenaar is van de kantine van EGS’20 mag de wijkraad, net zoals in het verleden, de Bikkelbunker gebruiken voor haar bestuursvergaderingen zolang dat niet in conflict komt met het eigen gebruik door EGS’20. Volgens EGS’20 en de Wijkraad Grave West is de kantine van EGS’20 naar verwachting ook na de overdracht naar de gemeente in augustus 2021 nog steeds veilig voor gebruik; conform de laatste keuring op 1 december 2020. Datgene aan inboedel dat door EGS’20 dan is verwijderd, verandert de veiligheid van het gebouw niet.
18 januari 2021: Mail van de werkgroep Grave West naar Mevr. A. Henisch:
De Wijkraad Grave West heeft niet de intentie om de kantine van EGS’20 of een ander wijkgebouw, in eigen beheer te nemen. Dat zien we niet als onze taak en dat zou ons zoals u ook aangaf, ook te veel tijd en geld kosten. Dat besteden wij liever aan initiatieven die beter de saamhorigheid, veiligheid en de woon-, leef- en werkklimaat in de wijk verbeteren. Nogmaals het verzoek aan de gemeente Grave of de Wijkraad Grave West de kantine van EGS’20 mag blijven gebruiken tot het moment dat de plannen rondom de Bikkelkamp en de kantine van EGS’20 concreet in uitvoering gaan.
10 februari 2021: Gesprek met De hr. Lemmen en de wijkraad Grave West:
De hr. Lemmen betwijfeld de veiligheid van de kantine van EGS’20 gebaseerd op bevindingen van anderen van 1,5 jaar geleden (van voor zijn ambtsperiode). Er is door de gemeente geen bouwkundig onderzoek gedaan. De hr. Lemmen zou intern nogmaals navraag doen naar het advies, dat eerder aan de gemeente is gedaan betreffende de bouwkundige staat en veiligheid.
11 februari 2021 Mail van de werkgroep Grave West naar De hr. J. Selten:
De Wijkraad Grave West wilt, nadat de EGS’20 in de 2e helft 2021 vertrokken is, niet het beheer van de Bikkelbunker overnemen. De wijkraad Grave West wil de kantine van EGS’20 regelmatig blijven gebruiken voor vergaderen, bewonersoverleg en wijkactiviteiten.
Sinds 11 februari is het stil… De tijd dringt nu de overdracht van de kantine van EGS’20 naar de gemeente nadert, maar… er is nog steeds geen inhoudelijke reactie van de gemeente of de wijkraad Grave West de kantine van EGS’20 mag blijven gebruiken als wijkgebouw nadat deze eigendom is van de gemeente. Er is ook nog geen enkele indicatie welke eventuele andere locatie in Grave west gebruikt mag worden als wijkgebouw….
Bijlage:
Wijkplan Grave West. Dit wijkplan dateert van december 2020. net voordat officieel het ‘oude’ bestuur was uitgeschreven en het nieuwe bestuur van de wijkraad is ingeschreven bij de KvK. Vandaar dat men in het document de naam vindt van ‘werkgroep’ of ‘Wijkraad Grave West i.o.’
Dit wijkplan, in deze versie, is reeds eerder overhandigd aan wethouder Mevr. A. Henisch en De hr. Lemmen.
Wijkgebouw in Grave west 30 maart 2021 – J.V. blz. 6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder