Extra raadsvergadering i.v.m. Samenvoeging Grave – Land van Cuijk.

GRAVERMAAT: Extra raadsvergadering op 6 april om onderstaand besluit te nemen.

Op 7 april komen de andere gemeenteraden uit Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis bij elkaar om over de snelle samenvoeging via een noodprocedure te besluiten.

Onder het Graafse besluit treft u het voorstel van de andere gemeenteraden aan. 

De vergadering wordt voorgezeten door de waarnemend burgemeester.

Voorstel besluit:

Uit te spreken om de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1januari 2022 samen te willen voegen tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Samenvatting voorstel

De gemeenteraad van Grave heeft in zijn vergadering van 23 maart 2021 duiding gegeven aan de uitslag van de inwonersraadpleging van 17 maart jl. en met de grootst mogelijke meerderheid ingestemd met een motie waarin de raad uitspreekt : “zich aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk ( in oprichting )”

Het college van B&W is in deze motie verzocht “om gesprekken te starten met de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. en de Provincie Noord Brabant met als doel de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk i.o. te realiseren per 1 januari 2026 of zoveel eerder indien mogelijk.

Tijdens het overleg op 25 maart 2021 met mevrouw mr I. Adema, Commissaris van de Koning, hebben de voorzitters van de raadsfracties zich desgevraagd met de grootst mogelijke meerderheid uitgesproken om een uiterste inspanning te willen doen om per 1 januari 2022 aansluiting bij de gemeente Land van Cuijk mogelijk te maken.

De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft de raden in aanvulling op en in afwijking van het herindelingsadvies voorgesteld te opteren voor een samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022.

De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft uitgesproken dat er voor uitstel van deze herindeling per 1 januari 2023 geen draagvlak bestaat.

De gemeenteraad van Grave wordt gevraagd om het verzoek aan te sluiten bij de gemeente Land van Cuijk per 1 januari middels een expliciet raadsbesluit vast te stellen en hiermee het verzoek hiertoe aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te bekrachtigen.

Voorstel besluit

Uit te spreken om de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022 samen te willen voegen tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk

Voorstel voor de vergadering van 7 april in de andere 4 gemeenteraden. 

Samenvatting voorstel

De stuurgroep verzoekt de raden in aanvulling op en in afwijking van het herindelingsadvies te opteren voor een samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022.

De raad en het college van Grave hebben op 26 maart jl. de stuurgroep gevraagd om tot een gezamenlijk gedragen initiatief te komen richting het College van GS, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Daarbij namens de vijf betrokken gemeenten de wens uit te drukken zo mogelijk nog per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk te vormen.

Aanleiding hiervoor is de op 17 maart jl. gehouden inwonersraadpleging waar de inwoners van Grave in ruime meerderheid hebben gekozen voor aansluiting bij de gemeente Land van Cuijk. Dit duidelijke signaal vanuit de samenleving van Grave kan en mag niet genegeerd worden maar stelt ons tegelijkertijd voor een groot dilemma.

De gemeente Grave maakt immers geen onderdeel uit van de herindelingswet zoals deze inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling is.

Echter, via een novelle kan Grave nog in de herindelingswet worden opgenomen. Het aangepaste wetsvoorstel moet dan wel voor de zomer voor advies langs de Raad van State en vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.

De Provincie en het Rijk hebben hun steun voor deze noodprocedure toegezegd.

Beiden zijn voorstander van een Land van Cuijk van vijf gemeenten, inclusief Grave dus.

Van belang is het tijdstip waarop de herindeling van de vijf gemeenten wordt geëffectueerd. In het huidige wetsvoorstel is 1 januari 2022 de datum waarop de herindeling in gaat.

Gelet op alle activiteiten die reeds door de gemeente Land van Cuijk i.o. alsmede de politieke groeperingen en maatschappelijke instellingen in gang zijn gezet is er geen draagvlak om het lopende herindelingsproces uit te stellen.

Snelheid is ook in het belang van de gemeente Grave. Enerzijds vanwege het feit dat de inwoners van Grave een zeer duidelijk en sterk signaal hebben afgegeven
waardoor het wenselijk is dit signaal snel op te pakken en anderzijds is de bestuurskracht van de gemeente Grave gebaat bij een snelle samenvoeging.

De stuurgroep is ervan overtuigd, dat door aansluiting van de gemeente Grave de regionale samenhang en bestuurskracht verder kan worden versterkt. Meerdere onderzoeken en adviezen bevestigen dit beeld.

Doordat de bevolking zich in alle vijf de gemeenten ondubbelzinnig heeft
uitgesproken voor de gemeente Land van Cuijk kan het aangepaste wetsvoorstel ook op een breed draagvlak rekenen.

Het aansluiten van de gemeente Grave zou betekenen dat zij op een rijdende trein stappen, met een duidelijk spoorboekje. Grave zal zich moeten committeren aan de gemaakte afspraken door onvoorwaardelijk aan te sluiten.

Dat betekent ook dat inmiddels genomen besluiten in het kader van de herindeling onherroepelijk zijn.

Door de stuurgroep en projectgroep zullen extra inspanningen nodig zijn om Grave onderdeel en gelijkwaardig partner te maken in de herindeling. De huidige inschatting is dat er € 6,0 mio. extra beschikbaar komt om dat proces in goede banen te leiden.

Voor de gemeentelijke organisatie zou het aansluiten van Grave per 1 januari 2022 een aanzienlijke vereenvoudiging beteken. Het levert een verdere efficiëntie op in de organisatie door een afname van de coördinatielast en herhalingsvoordelen.

Immers, dezelfde diensten en producten hoeven niet meer voor meerdere opdrachtgevers worden vervaardigd.

De zorgen over de financiële nood in de exploitatie van de gemeente Grave moeten worden afgezet tegen de toekomstige begroting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk die circa € 250 mio. zal gaan bedragen. In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel is naar aanleiding van een toezegging in de raadsbijeenkomst op 31 maart jl. een actueel overzicht opgenomen van de financiële situatie van de gemeente Grave (wordt voor het weekend nagezonden).

Alles overwegende komt de stuurgroep dan ook tot de conclusie dat het aansluiten van Grave per 1 januari 2022 de ‘kortste pijn’ oplevert. Varianten om later aan te sluiten zijn ingewikkelder; zeker gelet op de lopende discussies rondom de dienstverleningsovereenkomst. In bijlage 2 bij dit raadsvoorstel isde brief aan de Minister opgenomen met daarin het verzoek van de vijf raden om Grave per 1 januari
2022 te laten aansluiten.

Voorstel besluit

1. In aanvulling op en in afwijking van het herindelingsadvies te opteren voor een samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022.

2. De stuurgroep Land van Cuijk i.o. op te dragen alles in het werk te stellen om te komen tot een herindeling inclusief de gemeente Grave per 1 januari 2022.

Financiële consequenties

In het geval dat Grave aansluit in het herindelingsproces Land van Cuijk i.o. neemt de uitkering op grond van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling in het gemeentefonds toe. De huidige inschatting is dat er € 6,0 mio. extra beschikbaar komt voor de zogeheten frictiekosten van de herindeling.

Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Het bedrag van de verdeelmaatstaf wordt over een periode van vijf jaar uitgekeerd, te beginnen in het jaar voorafgaand aan de herindeling.

Communicatie en participatie

Het is van groot belang dat onze inspanningen om Grave via een noodprocedure per 1 januari 2022 te laten aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk begrepen wordt door onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Na besluitvorming over het voorstel op 7 april a.s. in de raden volgt direct een persbericht, gevolgd door een persgesprek op 8 april a.s. met de voorzitter van de
stuurgroep Land van Cuijk i.o. en de burgemeester van Grave.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: