Brief aan minister binnenlandse zaken: herindeling inclusief Grave per 1-1-2022.

GRAVERMAAT: Zojuist de onderliggende stukken van aankomende raadsvergadering gemeenteraad Cuijk gelezen. Onderstaande brief gaat naar de minister van Binnenlands Zaken. Dus witte rook!!!!

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Datum: 8 april 2021

Onderwerp: positie gemeente Grave in relatie tot herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Contactpersoon: drs.J.Postma,Kwartiermaker/beoogdgemeentesecretaris(0485-585749)

Geachte mevrouw Ollongren,
Zoals u bekend zijn de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis betrokken bij een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2022. Op dit moment is de voor deze herindeling benodigde wet in behandeling bij de Eerste Kamer. In het herindelingsgebied, en meer in het bijzonder de gemeente Grave, zijn echter zeer belangrijke en urgente ontwikkelingen die het noodzakelijk maken dat wij ons in deze fase van het herindelingsproces tot u richten.

Gewijzigde positie gemeente Grave.

Op 23 maart 2021 is in de Raad van Grave een motie met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen om aan te sluiten bij de gemeente Land van Cuijk (i.o.).

Tevens werd het college van Grave verzocht om gesprekken te starten met de stuurgroep Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant met als doel de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2026 of zoveel eerder indien mogelijk te realiseren.

Aanleiding voor deze motie vormde de uitkomsten van een op 17 maart jl. gehouden inwonersraadpleging onder de inwoners van Grave waarin 71,15% van de stemgerechtigden aangaf tegen het behoud van de gemeente Grave te zijn en 28,19% voor het behoud van de gemeente stemde.

Het opkomstpercentage bedroeg 78,8%.

Dit duidelijke signaal vanuit de samenleving van Grave kan en mag niet genegeerd worden maar stelt ons tegelijkertijd voor een groot dilemma. De gemeente Grave maakt immers geen onderdeel uit van de herindelingswet zoals deze inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling is.

De bestuurders en raden van de gemeente Land van Cuijk i.o. en de gemeente Grave doen op u een dringend beroep alles in het werk te stellen de aanstaande samenvoeging te laten plaatsvinden met inbegrip van de gemeente Grave.

Wij zetten in op een herindeling per 2022 of indien dat onverhoopt niet mogelijk mocht blijken per 2026, maar voor uitstel van de herindeling naar 1 januari 2023 is geen draagvlak. Wij realiseren ons dat hiertoe buitengewone inspanningen vereist zijn maar menen om de volgende redenen dat deze inspanningen absoluut noodzakelijk zijn om recht te doen aan de belangen van alle inwoners in het Land van Cuijk.

Bij aansluiting van Grave is snelheid geboden.

Van eminent belang is het tijdstip waarop de herindeling van de vijf gemeenten wordt geëffectueerd. In het huidige wetsvoorstel is 1 januari 2022 de datum waarop de herindeling in gaat. Gelet op alle activiteiten die reeds door de gemeente Land van Cuijk i.o. alsmede de politieke groeperingen en maatschappelijke instellingen in gang zijn gezet is er geen draagvlak om het lopende herindelingsproces uit te stellen naar 2023 of later. Snelheid is ook in het belang van de gemeente Grave.

Enerzijds vanwege het feit dat de inwoners van Grave een zeer duidelijk en sterk signaal hebben afgegeven waardoor het wenselijk is dit signaal snel op te pakken en anderzijds is de bestuurskracht van de gemeente Grave gebaat bij een snelle samenvoeging. Het gemeentebestuur zou anders gedurende een langere periode in een vacuüm terechtkomen. Bovendien beschikt de gemeente Grave niet over een eigen ambtelijke organisatie waardoor een herindeling op 1 januari 2022 zonder de gemeente Grave tot gevolg heeft dat er via een dienstverleningsrelatie moet worden gewerkt.

Een aanvullend argument is overigens ook dat recht wordt gedaan aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie Sneller c.s. waarin de regering wordt verzocht “de komende periode binnen haar mogelijkheden en

Dit legt druk op de nieuwe organisatie van de gemeente Land van Cuijk waarbij wij van oordeel zijn dat met een herindeling van alle vijf de gemeenten per 1 januari 2022 de dienstverlening beter is geborgd.

Een aanvullend argument is overigens ook dat recht wordt gedaan aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie Sneller c.s. waarin de regering wordt verzocht “de komende periode binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden in nauwe samenwerking met het provinciebestuur te bevorderen dat de gemeente Grave in bestuurlijk en financieel opzicht voorbereid wordt op een herindeling, mocht de wil daartoe blijken.”

Welke oplossingen zijn denkbaar om de gewenste samenvoeging te bewerkstelligen?

Zoals u via uw woordvoeder op 25 maart 2021 hebt medegedeeld staat u open voor de figuur van de novelle. De vijf gemeenten verzoeken u om deze route te kiezen, maar willen wel voorkomen dat deze procedure gegeven de hierboven genoemde motivering tot uitstel van de herindelingsdatum leidt. Dat moet koste wat kost voorkomen worden.

Standpunt provincie

Bovenstaande wens tot het middels een novelle toevoegen van de gemeente Grave aan de voorliggende herindelingswet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt volledig ondersteund door het college van GS van de provincie Noord-Brabant.

In hun zienswijze op het herindelingsadvies werd immers ook aangegeven dat samenvoeging van alle vijf de gemeenten in net Land van Cuijk volgens GS de meest duurzame oplossing is.

Tot slot

Het bovenstaande in acht nemend hopen wij van harte dat u alles in het werk stelt het mogelijk te maken om onze gezamenlijke ambitie, per 1 januari 2022 met vijf gemeenten te fuseren tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk, te realiseren.

De stuurgroep gemeente Land van Cuijk en gedeputeerde Van Pinxteren zijn graag bereid op korte termijn met u in overleg te treden over de inhoud van ons verzoek.

Een afschrift van deze brief is gezonden aan:
de leden van de Eerste Kamer van de commissie BiZa/AZ.
de leden van de Tweede Kamer van de vaste commissie BiZa.
Hoogachtend,
Namens de colleges van B&W:
Gemeente Boxmeer
K.W.T. van Soest
Burgemeester
Gemeente Mill en Sint Hubert
Ing. A.A.M.J. Walraven
Burgemeester
Gemeente Cuijk
Mr. W.A.G. Hillenaar
Burgemeester
Gemeente Sint Anthonis
M. A. (Marcel) Fränzel MSc
Burgemeester
Gemeente Grave
Drs A.S.F. van Asseldonk
Burgemeester (wnd)

Een gedachte over “Brief aan minister binnenlandse zaken: herindeling inclusief Grave per 1-1-2022.

  • 3 april 2021 om 20:17
    Permalink

    Zo kan een gemeente die jarenlang geteisterd is door wanbeleid van met namen een politieke partij toch nog de schade,daardoor ontstaan,voor een groot deel afwentelen op andere gemeenten die nu samen een nieuwe gemeente gaan vormen .
    Eigen belang van enige partijleden binnen de gemeente Grave wordt daarmee weer op een onterechte wijze beloond

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: