Update Reactie stuurgroep Land van Cuijk i.o. op Graafse bezuinigingsvoorstellen.

GraverMaat: Deze brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De brief is gedateerd op 8 januari.

De oppositie had dus alle redenen om de begroting af te keuren.

Toegevoegd zijn de Graafse voorstellen en de reactie daar op.

Geacht college,

De stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk i.o. heeft kennis genomen van uw brief van 24 december jl.

Uw brief heeft niet geleid tot verandering van het standpunt van onze zijde. De stuurgroep is altijd duidelijk geweest over het feit dat er voor 31 december 2020 overeenstemming diende te zijn tussen uw college en de stuurgroep over de vermindering van de dienstverlening.

In de mail van de kwartiermaker van 28 december 2020 hebben wij toegezegd u een inhoudelijke onderbouwing van onze afwijzing van uw bezuinigingsvoorstel te doen toekomen. U treft deze als bijlage bij deze brief aan. In deze bijlage zijn al uw voorstellen van 8 en 17 december 2020 opgenomen in een tabel en per voorstel getoetst. De eindconclusie van de stuurgroep is dat uw voorstellen uiteindelijk resulteren in een concrete en onderbouwdebezuiniging van ruim € 127.000,-.

Vanzelfsprekend is de stuurgroep bereid om met u te overleggen. Wij hebben de Provincie verzocht om hier een bemiddelende rol in te vervullen.

Hoogachtend,

Wim Hillenaar
Voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.

BIJLAGE: 

De Graafse voorstellen:

Recreatie 200 uur

Een reductie van 200 uur betekent dat er nauwelijks uren recreatie beschikbaar zijn voor de gemeente Grave. Een vertaling van deze reductie in het bestaande beleid is noodzakelijk ter onderbouwing.

Economische zaken 850 uur

Reductie van aantal uren van 850 uur betekent dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd op het gebied van economische zaken (o.a. bedrijfscontactfunctionaris).

Markten 220 uur

College van Grave wil markten privatiseren. Dit is nog geen beleid en zal eerst nog in beeld gebracht moeten worden wat betreft realisme en gevolgen.Als deze uren vervallen is er geen inzet voor Grave meer op dit onderwerp. Deze staat in relatie met punt 9.

Controle en handhaving afval 700 uur

Deze reductie wordt meegenomen onder punt 13.

Beleidsadvies op het brede terrein van het sociaal domein 6490 uur

Deze reductie is ook opgenomen onder punt 16.

Beleidsadvies op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling 1475 uur

Op basis van de capaicteitsplanning 2021 vraagt de gemeente Grave meer uren RO dan dat er aan capaciteit beschikbaar is. Om de reductie van 1.475 uren te realiseren zal er op basis van de huidige vraag naar taken RO aangegeven moeten worden wat de gemeente Grave niet meer wenst uit te voeren.

Communicatie 500 uur

Betreft een reductie 0,34 fte van het totaal begroot 0,84 fte. Concreet betekent dit dat de Externe communicatie zal worden gedaan door team Grave.

Wegen 400 uur

Een verdere reductie van uren op het product wegen raakt direct het onderhoudsniveau en daarmee het vastgestelde onderhoudsplan en de wettelijk geldende normen. Dit zal onderbouwd moeten worden met een raadsbesluit.

Parkeren 200 uur

Geen handhaving meer op parkeren als dit handhavingscapaciteit betreft. Na het privatiseren van de markt worden uren (200 uur) weer voor handhaving parkeren ingezet.

Onderhoud groen 1475 uur

Huidige onderhoudsniveau is C. Een verdere reductie van uren zal het niveau verlagen naar D-niveau. Hiervoor zal onderhoudsplan Groen moeten worden aangepast door de gemeenteraad.

Gemeentelijke eigendommen 440 uur

Een verdere reductie van uren op het product gemeentelijke eigendommen raakt direct het onderhoudsniveau en daarmee het vastgestelde onderhoudsplan en de wettelijk geldende normen. Dit zal onderbouwd moeten worden met een raadsbesluit.

Afvalinzameling 2 fte

heeft relatie met punt 4. Een reductie van 1475 uur op handhaving en controle betekent geen uitvoering meer van deze taken op het product Afvalinzameling voor de gemeente Grave. Voor wat betreft de reductie op beleid afval zal aangegeven dienen te worden welke beleidstaken Grave niet meer wenst uit te voeren.

Kernendemocratie, cultuur en leefbaarheid 2x 0,27 fte

Grave wenst geen ondersteuning op kernendemocratie en LvC levert ook geen ondersteuning aan de wijk- en dorpsraden. Deze taken gaan naar team Grave.

Beleidsplannen sport 0,27 fte

Een reductie van 0,27 fte zal onderbouwd moeten worden door het maken van keuzes in de capaciteitsplanning. Indien aangegeven wordt welke taken kunnen komen te vervallen is reductie mogelijk.

Sociaal domein 2,4 fte

Aanpassing ten aanzien van het eerste voorstel zoals beschreven in punt 5. Dit betreft de helft van het aantal uren die de gemeente Grave heeft op dit terrein. Hierin zitten alle poho-overleggen, collegevoorstellen, beantwoording vragen, budgetbeheer, P&C-cyclus, deelname aan regionale overleggen, wettelijke taken etc. Een reductie van dergelijke omvang vraagt om een goede onderbouwing welke beleidstaken Grave niet meer wenst uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de wettelijke taken. Uitgaande van het huidige beleid in de gemeente Grave, het voorgenomen beleid LvC en het nieuw te vormen beleid als gevolg van nieuwe en veranderende wet en regelgeving, hetgeen ook vanaf 2022 van kracht blijft, is deze reductie niet haalbaar.

betreft 0,8 fte gemeentesecretaris schaal 13 en 1,6 fte beleidsondersteuning schaal 11. Totaal 2,4 fte maal 1.470 uur maal 53 euro. In de begroting is reeds rekening gehouden met 1 fte gemeentesecretaris schaal 12 (1.470 uur maal 53 euro).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: