Fictie en Werkelijkheid; bezwaarschrift Welzijn Ouderen Grave.

GraverMaat: Vanmorgen keek ik naar een uitzending van Buitenhof. Twee Amerika-deskundigen gaven hun mening over de bestorming van Het Capitool. Het gesprek ging over fictie en werkelijkheid. 

Daarna las ik onderstaande brief van Welzijn Ouderen Grave. Dit is dus Graafse werkelijkheid hoe wordt omgegaan met een groep vrijwilligers uit Grave. 

Als bijlage van de te behandelen onderwerpen was het bezwaarschrift in te zien van Welzijn Ouderen Grave.

Na het Kunst in het Kerkje debacle en het stopzetten van de subsidie voor de schoolbiebs op enig moment nu dus deze terugvordering van subsidie uit 2019 door dit college.

Boven dit artikel heb ik een oude foto geplaatst. Samen met oud-burgemeester Delissen stonden we voor deze limousine tijdens een uitstapje van raad en college. Welzijn Ouderen Grave zet zich in voor het welzijn voor de ouderen van Grave en dan is een sorry terecht op zijn plaats.

Lees en verbaas je.

Aan:                  

College van Burgemeester en Wethouders van Grave                    

Postbus 7

5360 AA Grave                                 

Afschrift aan de gemeenteraad van Grave                                           info@welzijnouderengrave.nl

                  www.welzijnouderengrave.nl          

Onderwerp: Bezwaarschrift definitieve vaststelling subsidie 2019 Welzijn Ouderen Grave

Grave, 4 november 2020

Geachte leden van het college van B&W,

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij dient het bestuur van Welzijn Ouderen Grave een bezwaarschrift in tegen de terugvordering van de subsidie 2019 tot een bedrag van € 22.583,00 zoals weergegeven in uw brief gedateerd op 2 oktober 2020 (ontvangen per mail d.d. 8 oktober 2020). Dit bedrag is het totale vermogen van de stichting op 31 december 2019.

Procedureel

In de brief van het college wordt voor deze vordering tot terugbetaling nergens gerefereerd aan artikelen uit de subsidieverordeningen of aan afspraken die in het kader van de subsidieverlening met ons gemaakt zouden zijn. Voor zover wij hebben nagegaan zijn die er ook niet en mist deze terugvordering dus elke juridische basis.

Wij worden geacht het bedrag binnen 14 dagen terug te betalen, maar hebben wel een bezwaartermijn van 6 weken. Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat een eventuele terugbetaling afhankelijk wordt gemaakt van de behandeling van dit bezwaarschrift.

Proces

Zoals u bekend heeft het burgerinitiatief Welzijn Ouderen Grave per 1 -1- 2019 de activiteiten voor de ouderen van Grave van de professionele organisatie Ons Welzijn uit Oss overgenomen. Dit burgerinitiatief is, in 2017, ontstaan op verzoek van de gemeente. De gemeente is hier nauw bij betrokken geweest, in de persoon van wethouder Henisch.

Op 7 september jl. heeft op ons dringende verzoek (en na tweemaal uitstel) een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van ons bestuur en de wethouder, mevr. Henisch (als vervangster van dhr. Joosten). Wethouder Busser was hierbij als toehoorder aanwezig. Wij hadden behoefte om de gemeente mee te nemen in de ontwikkelingen van onze stichting n.a.v. de corona – perikelen. Met name onze huisvesting was een groot probleem. Door de sluiting van Catharinahof, per 16 maart, was niet alleen ons inlooppunt per direct opgeheven, maar ook onze computers waren op slag niet meer bruikbaar en ons archief niet meer benaderbaar. We hebben met noodverbanden onze organisatie voort moeten zetten. Inmiddels is Catharinahof weer open, maar het is niet mogelijk om in de ruimte die we daar hebben “coronaproof” te werken c.q. mensen te ontvangen. We wilden de gemeente meenemen in de oplossing die we voorstonden.

Tot onze grote teleurstelling nam de wethouder een uiterst kritische houding in. Van de welwillende samenwerking die we bij de overname en in 2018 en 2019 ervaarden lijkt niets meer over. Het meest navrante citaat uit het gesprek was dat wij niet geacht werden nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Reserves heeft de stichting dus, in haar ogen, niet nodig. Het standpunt van mevr. Henisch wijkt af van de uitgangspunten in de Kadernotitie Subsidiebeleid.

In 2018 en 2019 is in de geest van deze notitie samengewerkt met wethouder Joosten (thans helaas met ziekteverlof) en zijn door hem toezeggingen gedaan. In zijn ogen is het verstandig om als stichting reserves aan te houden. We waren immers nog maar net gestart. Het kostenplaatje van onze ambities, onze activiteiten en de rol die de gemeente van ons verwacht is immers nog lang niet uitgekristalliseerd.

Juist in de het belang van samenwerking tussen de gemeente en onze stichting zagen wij dit uitgangspunt als een groot teken van vertrouwen. Zeker daar Welzijn Ouderen Grave door de gemeente Grave zélf gewild en mede tot stand gebracht is.

Op 1 oktober heeft een tweede gesprek plaatsgevonden (per videoverbinding) met wethouder Busser die ouderenbeleid in zijn portefeuille heeft. De heer Busser wees ons erop dat wij hadden kunnen/moeten weten dat niet gebruikte subsidie terugbetaald moet worden.  Voor ons, langjarig in allerlei organisaties actief in Grave (en getoetst bij accountants die zicht hebben op meerdere verenigingen en stichtingen in Grave), echter een noviteit. Zoals al gesteld is deze terugvorderingsbepaling ook niet te vinden in de Graafsche regelgeving en met de ons gemaakte afspraken.

In onze situatie is dit “verwijt” nogal vreemd, omdat we, bij de overname, noch van Ons Welzijn Oss, noch van de gemeente inzage hebben gekregen in de werkelijke uitgaven voor de ouderen in Grave. De begroting 2019 is opgesteld en ingediend door Ons Welzijn uit Oss en was gebaseerd op hun budgetten uit het verleden.

Waardering

Wij vragen ons af op grond waarvan de gemeente deze opstelling, zowel in toon als in proces, gekozen heeft. De heer Busser heeft in het gesprek de emotie gezien en gevoeld die het bij ons opgeroepen heeft. Gezien alle inspanningen die we in 2019 gedaan hebben om de werkzaamheden uit Ons Welzijn uit Oss over te nemen en kosten te besparen waar we mogelijkheden zagen, hadden we van de gemeente een andere opstelling verwacht.

In de gesprekken voor de overname van de activiteiten van Ons Welzijn uit Oss was de verwachting gewekt dat we een kant en klaar pakket zouden krijgen. Het bleek een doos van Pandora.

Voorbeelden van enkele zaken waar we tegen aan gelopen zijn en die we op hebben moeten lossen:

Het bestand aan vrijwilligers bleek een grote puinhoop. Er waren, veelal, geen overeenkomsten en geen VOG’s. Het op orde brengen van deze situatie o.a. door het opzetten van een deugdelijke administratie, bleek een dagtaak. In 2019 hebben we mede daarom ook niet de normale overleg- en contactcyclus met de vrijwilligers uit kunnen voeren.

De huurcontracten met de dorpshuizen waar onze activiteiten plaats vinden klopten niet. Ze stonden op naam van organisaties die al lang niet meer bestaan. Daarnaast was niet duidelijk voor welke activiteiten nu eigenlijk huur betaald werd. Twee dorpshuizen verhoogden per 1-1-2019 hun tarieven met 30%. Met de dorpshuizen zijn gesprekken gestart voor nieuwe tariefafspraken en nieuwe contracten.

De contracten met de docenten MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) bleken fiscaal niet te kloppen. Er zij nieuwe afspraken gemaakt en nieuwe contracten getekend.

We hebben de contributie van de deelnemers aan MBVO ruim verdubbeld (ze liggen overigens nog ruim onder de tarieven van commerciële aanbieders).

Het was onduidelijk of er nu wel of geen BTW – plicht was. De stichting Welzijn Ouderen Grave is BTW – plichtig.

– Het heeft zeeën van tijd gekost voor met Sociom goede werkafspraken gemaakt waren.

Op grond van deze acties hebben we inderdaad middelen overgehouden. Het was ook ons startjaar, waarin we nog lang niet alles operationeel hadden wat we operationeel zouden moeten en willen hebben. Zoals al gesteld is het kostenplaatje van onze ambities, onze activiteiten en de rol die de gemeente van ons verwacht nog niet uitgekristalliseerd.

Elke organisatie kent mee en tegenvallers in de activiteiten die ze organiseert. Een reserve is nodig om tegenslagen op te kunnen vangen en om nieuwe plannen te kunnen ontplooien. Het standpunt dat wij niet geacht worden nieuwe initiatieven voor ouderen te ontplooien werpen wij ver van ons c.q. is voor ons onwerkbaar. De gemeente Grave stond zélf aan de wieg stond van de transitie van Oss naar Grave, juist om meer toegespitste activiteiten van de grond te krijgen.

We hebben niet alleen reserves nodig voor de bestaande activiteiten, we willen de financiële middelen waarover we beschikken ook graag inzetten, voor bijvoorbeeld activiteiten die we in de planning hadden staan zoals:

Een langlopend voorlichtingsprogramma: Zorgbestendig wonen in een zorgbestendige omgeving. De gemeente heeft haar medewerking hieraan al toegezegd.

Vitaliteitscheck 72/ Kwetsbaarheid de baas. Dit project is een voorbeeld van de financiële risicos die in onze activiteiten kunnen zitten. Hoe succesvoller het is (hoe meer mensen meedoen); hoe hoger de kosten. Naar onze mening moeten er reserves zijn om die op te vangen. Ironisch genoeg heeft de gemeente, via de ambtelijke weg, inmiddels gevraagd of wij financieel en organisatorisch willen participeren in dit project.

Wat willen wij?

De nu gezette stappen door de gemeente raken ons. Ze raken aan de kern van onze samenwerking en ze ondermijnen het verwezenlijken van de stichtingsdoelstellingen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze uitspraken van de wethouders het uitgangspunt van het subsidie- danwel ouderenbeleid zijn.

Het is voor ons essentieel dat het gezamenlijk gedragen ouderenbeleid de activiteiten van Welzijn Ouderen Grave faciliteert, ons bij de uitvoering uitnodigt creatief te zijn en de daarbij benodigde financiële ruimte biedt, conform de uitgangspunten van de kadernotitie subsidiebeleid.

De relatie tussen de gemeente en Welzijn Ouderen Grave moet, naar ons mening, gebaseerd zijn op afspraken en het vertrouwen dat deze, op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijk overleg worden nagekomen. Aanpassingen en bijstellingen worden besproken in vooraf vastgestelde bestuurlijke procedures en niet ad hoc en eenzijdig ingevoerd.

Het was onze verwachting dat we met de gemeente, op basis van de bovengenoemde uitgangspunten,in overleg zouden gaan over deze plannen en de bijpassende financiële middelen voor de korte en de langere termijn. Het is ook voor ons duidelijk dat daar mogelijk besparingen op het totale subsidiebedrag bij behaald kunnen worden.

De uitkomst van dat proces zou een gezamenlijk beeld moeten zijn van de financiële behoeften van Welzijn Ouderen Grave, geen terugvordering van € 22.583, zonder onderbouwing.

Hoogachtend,

Voorzitter  G.W.H.J. Eijbersen

Penningmeester  F.C.M. Hendrickx

Secretaris  A.T.T.M. van Kempen

Bestuurslid  P.M.B.A. van Rensch

Bestuurslid  H.T.G. Janssen​​​

Bestuurslid​  M. van den Broek

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: