CDA Grave reageert op foute voorstelling van zaken over de afgekeurde begroting.

GraverMaat: Het CDA reageert op een artikel van de LPG waar in de partij schreef dat ze niet mee doen aan dit politieke spel!

In de berichtgeving van de fractie van de Lokale Partij Grave is een storende fout geslopen. Deze wordt hieronder hersteld.

De begroting van Grave is afgekeurd…

Vandaag, 7 januari 2021, publiceerde de LPG om 12.48 uur, een ingezonden stuk in Arena Lokaal onder de kop: “Wij doen niet mee aan dit politieke spel.” De fractie schrijft: “De Provincie heeft de begroting 2021-2024 van de gemeente Grave afgekeurd en daarmee staat de gemeente onder preventief toezicht. Dat wil zeggen dat we alleen nog maar uitgaven mogen doen die in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. De oorzaak van de afgekeurde begroting zit hem in de Dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Grave met Land van Cuijk i.o. is overeengekomen. Hierover is door alle 5 colleges en door de 5 raden overeenstemming bereikt maar doordat de stuurgroep LvC i.o. deze nog steeds niet heeft ondertekend, kan de Provincie de begroting van de gemeente Grave niet goedkeuren. […].” Dat laatste is niet waar.

… maar niet omdat het Land van Cuijk (LvC) de diensterleningsovereenkomst niet heeft ondertekend

Het is niet waar dat “de provincie de begroting van de gemeente Grave niet kan goedkeuren omdat de stuurgroep LvC  de dienstverleningsovereenkomst niet heeft ondertekend”. In de brief van de onafhankelijke toezichthouder staat dat nergens. Hieronder staat de tekst van de brief van de provincie, op 21 december verstuurd naar de gemeenteraad.

Enkele redenen waarom de begroting wél is afgekeurd

In de brief aan de gemeenteraad schrijft de objectieve, niet-politieke toezichthouder:

Toezichtbevindingen

Hoewel u de meerjarenraming 2022-2024 als sluitend in de jaarschijven 2023 en 2024 hebt ingediend, en u op 15 december 2020 aanvullende besluiten heeft genomen, is het op grond van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader voor ons noodzakelijk de onderstaande bijstellingen door te voeren. Na deze bijstellingen is er naar ons oordeel geen sprake van een structureel en reëel evenwicht.

1. De onderbouwing van de bezuiniging DVO is (nog) niet voldoende reëel (€375.000 in 2023 en € 563.000 in 2024)
2. De onderbouwing van de bezuiniging Sociaal Domein is (nog) niet vastgesteld (€ 250.000)
3. De kapitaallasten nog te realiseren (her)investering zijn onvolledig opgenomen (€ 60.000 in 2023 en € 14.000 in 2024)

Het structureel en reëel tekort bedraagt naar ons oordeel in 2023 € 375.000 en in 2024 € 300.000.

Naar aanleiding van ons onderzoek merken wij ook nog het volgende op.

Vereiste nadere besluitvorming

Naast de ombuigingen die door ons zijn bijgesteld, heeft u ook besloten tot ombuigingen die naar ons oordeel moeten worden onderbouwd met nadere besluitvorming.
De ombuiging onderhoud groen is financieel verwerkt in de begroting. Het totale budget voor het onderhoud groen is door deze ombuiging niet meer in overeenstemming met het vigerende door u vastgestelde kwaliteitsniveau.

Wij verwachten dat u in 2021 het kwaliteitsniveau van het onderhoud groen opnieuw zult vaststellen bij raadsbesluit.
Om twee ombuigingen op investeringen (niet uitvoeren en vooruitschuiven) te realiseren verwachten wij dat u in 2021 in een raadsbesluit aangeeft welke investeringen u niet meer uitvoert dan wel verschuift en dat u de investeringsplanning daarop aanpast.

Pakket ombuigingsmaatregelen

Net als vorige jaren heeft u een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen vastgesteld om in de meerjarenraming tot een sluitend perspectief te komen. Deze ombuigingen zijn noodzakelijk om de aanzienlijke tekorten in uw (meerjaren)begroting 2021-2024 weg te kunnen werken. De tijdige realisatie van al deze ombuigingen is van essentieel belang voor uw gemeente en vormt daarmee tevens een belangrijk risico. Daarom dringen wij er bij u op aan om in 2021 alle benodigde acties voortvarend op te pakken om daarmee de kans op realisatie van de maatregelen te vergroten.

Vervolgens is het ook van essentieel belang om de ontwikkelingen goed te blijven monitoren, zodat u tijdig kunt bijsturen als de realisatie niet volgens plan verloopt. De realisatie van de maatregelen vormt een belangrijk toetspunt bij ons onderzoek van de begroting 2022.

Realiteit van de ramingen

Wij attenderen u erop dat u rekening dient te houden met de loonstijgingen en prijsontwikkeling zoals opgenomen in de door u gehanteerde circulaire gemeentefonds. U hanteert, in tegenstellig tot de circulaire, dit jaar deels de nullijn bij de raming van budgetten in het begrotingsjaar. De druk op de budgetten neemt hierdoor toe, wat tot knelpunten kan leiden.

Overzicht incidentele baten en lasten

U heeft het verplichte meerjarige overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen, maar dit overzicht is niet voorzien van een toelichting. De Commissie BBV heeft in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten hiertoe een stellige uitspraak geformuleerd: “Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is een toelichting vereist”. Of een post terecht in dit overzicht is opgenomen, kan namelijk alleen inzichtelijk worden gemaakt door het geven van een goede toelichting. Deze toelichting dient aan te tonen dat er geen sprake is van een structurele last. Wij verzoeken u om in de komende begrotingen deze toelichting op te nemen.

Vermogenspositie

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing concludeert u dat de beschikbare middelen ruim voldoende zijn om de risico’s op te kunnen vangen. Uw vermogenspositie neemt echter wel af als gevolg van uitnamen uit de algemene reserve. Dit o.a. voor het dekken van het negatieve resultaat van de jaarrekening 2019 en het begrotingstekort 2021. Ook voor het jaar 2022 is er op dit moment nog geen sluitend perspectief, waardoor in dat jaar uw vermogenspositie nog verder kan afnemen. Wij wijzen u er nogmaals op dat u iedere nieuwe verplichting of uitgave dient te voorzien van zowel een reële als structurele dekking.

Weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen concludeert u dat het weerstandsvermogen ruim voldoende is. Dit baseert u op een waarderingstabel. Wij verzoeken u uw eigen beleidslijn (norm) vast te stellen voor het beoordelen van het weerstandsvermogen.

Wij kunnen ons moeilijk een oordeel vormen over uw weerstandsvermogen, omdat u een aantal risico’s nog niet heeft gekwantificeerd. Daarnaast kan de ombuigingsmaatregel “Risicobudget Wet Buig” een risico vormen in uw begroting, die u (nog) niet heeft opgenomen.

Onze toezichtbevindingen zijn afgestemd met onze contactpersoon van uw gemeente.

Wij vertrouwen erop met onze toezichtbevindingen een zinvolle bijdrage te leveren aan de verdere optimalisering van uw begroting.

Totaaloverzicht toezichtgebieden IBT

Aan het einde van 2021 sturen wij u een totaaloverzicht van de uitkomsten van ons systematisch toezicht op de IBT gebieden Archief- en informatiebeheer, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: