IngezondenLaatste NieuwsVoorpagina

“Trumpiaanse toestanden” in Grave.

GraverMaat: Van de gezamenlijke oppositie partijen kreeg ik dit persbericht. Ook de motie van wantrouwen vind u hier.

Beste lezer,

Op verzoek van de 4 fractievoorzitters van de oppositiepartijen in Grave vraag ik uw aandacht voor het bijgevoegde persbericht; en dit op te nemen in uw berichtgeving.

Met vriendelijke groeten,

Joël Hendriks
lid commissie Inwoners & Bestuur en Auditcommissie

‘Trumpiaanse toestanden’ in Grave.

College krijgt rode kaart! Inwoners betalen meer, maar krijgen minder.

De oppositie in Grave zegt het vertrouwen op in burgemeester en wethouders. Een rode kaart. Het is niet een ‘toevallig foutje’ dat je door de vingers kunt zien. Het is stelselmatig wanbeleid door het college. En de begroting laat zien hoe ernstig het is geworden. Zo kan het echt niet verder.

Aanloop

Door doelbewust verkeerde cijfers aan te leveren over sportpark Kranenhof heeft het college de toezichthouder misleid. De provincie werd een betere situatie voorgehouden dan de werkelijkheid. Maar toen de provincie op bezoek was bij de Auditcommissie moest het college diep door het stof.

Het College belooft in het voorjaar dat de gemeenteraad mee mag denken over de dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Vervolgens blijft het lang geheimzinnig stil, want een broedende kip mag je niet storen. Maar het gaat niet goed. De onderhandelingen lijken bewust vertraagd te worden, met als risico dat Grave zonder ambtenaren komt te zitten.

Pas als de oppositie in Grave hiervoor werkelijk aan echt alle alarmbellen heeft zitten rammelen komt opeens wel iets op tafel: een overeenkomst.

Ondertussen heeft een wethouder gelogen over de onderhandelingen; en heeft het college zich niet gehouden aan de afspraak: de gemeenteraad mocht niet meepraten. De waarheid? Tekenen bij het kruisje.

750.000

De gemeente Grave kan eventueel € 750.000 bezuinigen, dat staat in de afspraken die gemaakt zijn. Maar dan moet de gemeente Grave wel vóór 31 december 2020 aangeven welke ambtelijke diensten ze niet meer wil. De gemeenteraad werd hierover eerst doelbewust verkeerd geïnformeerd door het college, dat suggereert dat dit later ook nog wel kan.

Terwijl de laatste onderhandelingen hierover nog bezig zijn, wordt de irritatie bij de partner Land van Cuijk (i.o.) steeds groter. Is Grave nog wel betrouwbaar?
Ondertussen wordt diezelfde € 750.000 alvast ingeboekt als bezuiniging. Om de kosten te drukken op de begroting. Want zonder die bezuiniging van € 750.000 is de begroting meerjarig niet sluitend. Dat terwijl de provincie Grave heeft verplicht om voor 2023 en 2024 een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Alleen hoe realistisch is dat?

Begroting

Een begroting moet reëel en structureel sluitend zijn. Maar een begroting met bezuinigingen waarvan niet duidelijk is of die haalbaar zijn, is gokken op mooi weer. Of het winnen van de Staatsloterij.
Ondanks vele vragen is het totaal onduidelijk waarop voor € 750.000 bezuinigd gaat worden. Dus is ook niet duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Of hoe realistisch dat is. Maar dat is niet de enige bezuiniging die rammelt.
Er moet € 300.000 jaarlijks bezuinigd gaan worden op subsidies, zo staat in dezelfde begroting. Zonder dat duidelijk is over welke subsidies dit gaat. Dit is 30% van alle subsidie die de gemeente jaarlijks verstrekt. En ook hier geen plan, geen duidelijkheid, geen realisme.
Ook mensen in het sociaal domein moeten jaarlijks € 250.000 inleveren. Hoe, dat wil het college niet vertellen. Het sociaal domein is het vangnet voor als het even tegenzit. En wat gebeurt er als je zo fors bezuinigt? Is het dan nog wel een vangnet? Op vragen hierover komen alleen vage antwoorden als “wij denken dat dit realistisch is”.
Inwoners gaan het komende jaar net iets minder aan de gemeente betalen, maar vanaf 2022 worden de belastingen extra verhoogd. Inwoners gaan dus meer betalen, maar krijgen minder.

Marmeren plaat in een opblaasbad met modder.

Op vragen van raadsleden wordt door burgemeester en wethouders niet of nietszeggend geantwoord. Een burgemeester die niet onpartijdig voorzitter van de raad is. Een begroting die niet realistisch is. Een keer is de maat vol.
De rampzalige begroting van de gemeente Grave is voor de oppositiepartijen in Grave niet de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Nee, vanuit het marmerpaleis aan de Arnoud van Gelderweg wordt een zware plaat in een plastic opblaasbadje met modder gegooid.
Het klinkt als een leuke stunt, maar uiteindelijk zit je met de rotzooi te kijken. En de inwoners betalen de schoonmaakkosten.

Een vette rode kaart!

Waarom moet de oppositie in Grave buitenspel worden gezet? Waarom koerst het college op zelfstandigheid, terwijl alle deskundigen zeggen dat zoiets niet realistisch is? Waarom wordt er een begroting aangeboden, die zo boterzacht is, dat je het beter drijfzand kunt noemen?
Zo kan het echt niet verder. Deze ‘Trumpiaanse toestanden’ maken dat wij het vertrouwen in dit college compleet hebben verloren. Wij trekken een rode kaart tegen deze hele ‘Graafse politieke soap’!

CDA Grave, D66 Grave, Liberaal LVC Grave, VP Grave
Gezamenlijk persbericht van de voltallige oppositie in de gemeenteraad van Grave

Motie
Raadsvergadering Agendapunt
Titel motie
03 / 10 november 2020
12. Programmabegroting (11. Centrumregeling/dienstverleningsovereenkomst) Motie van wantrouwen
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 3 en 10 november 2020,
gehoord de beraadslaging tijdens de raadsvergadering over de Centrumregeling/Dienstverleningsovereenkomst en de Meerjarenbegroting 2021-2024;
Constaterende dat:
– de provincie Noord-Brabant bij het beoordelen van de meerjarenbegroting 2020-2023 niet beschikte over de noodzakelijke begrotingswijziging met betrekking tot de miljoeneninvestering in de aanleg van sportpark ‘Kranenhof’;
– het college hiervoor in het bijzijn van de provinciale toezichthouder tijdens de Auditcommissie door het stof is gegaan;
– de provincie los van alle beschikbare (maar niet verstrekte) informatie de gemeente Grave een brief heeft gestuurd, waarin gewezen werd op het structureel aanspreken van de reserves, de verslechtering van het eigen vermogen alsmede het voortdurend opschuiven van een sluitend perspectief van de begroting;
– de provincie nadrukkelijk heeft gesteld dat ‘een verdere verslechtering van [de] vermogenspositie zal kunnen meewegen bij de bepaling van de vorm van toezicht voor het begrotingsjaar 2021’;
– ondanks de brief van de provincie (die er al bijna een jaar ligt) de begroting niet sluitend is door een tekort van 950.000 euro, maar dat het college geen verdere maatregelen treft in 2021;
– Het college vanaf de jaarschijven van 2022 en verder inzet op forse – maar niet nadere geduide – bezuinigingen en lastenverzwaringen;
– de taakstellende bezuiniging van €750.000 via de Centrumregeling/Dienstverleningsovereenkomst niet door inverdieneffecten, een besparing op overheadkosten of elders te behalen valt, anders dan zoals is vastgelegd in de Centrumregeling (zoals onlangs door de gemeenteraden van Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert bij motie is vastgelegd);

– uiterlijk 31 december 2020 bij de gemeente Land van Cuijk (in oprichting) duidelijk dient te zijn hoe de gemeente Grave in totaal €750.000 via de Centrumregeling/Dienstverleningsovereenkomst gaat besparen (omdat deze, in de Graafse meerjarenbegroting, vanaf 2022 met een bedrag van 188.000 euro te gelde wordt gemaakt volgens de overeengekomen systematiek);
– het college, bij monde van wethouder mevrouw A.M. Henisch, aanvankelijk volhardde in het idee dat uiterlijk 31 december 2021 duidelijk gemaakt mocht worden welke diensten vanaf 1 januari 2022 (daags na de deadline) niet meer worden afgenomen, hetgeen niet realistisch is en evenmin de afspraak;
– het college, bij monde van wethouder mevrouw A.M. Henisch, inmiddels heeft toegezegd de gemeente Land van Cuijk (i/o) nog dit kalenderjaar te informeren over de diensten die de gemeente Grave wil afbouwen of niet meer afnemen;
– het college, bij monde van wethouder mevrouw A.M. Henisch, van mening is dat de gemeenteraad, ondanks zijn kaderstellende en budgettaire rol, hierbij niet inhoudelijk betrokken hoeft te worden, maar hooguit geïnformeerd;
– het college overige forse bezuinigingen uit het dekkingsplan, zoals op het sociaal domein en ‘herijking van subsidies’ niet gekwantificeerd en niet tot nauwelijks toegelicht heeft waardoor de raad – die het budgetrecht heeft – niet kan meedenken, waardoor hij ‘ja’ dient te zeggen tegen getallen, zonder te weten wat deze (voor de voorzieningen en de burgers) betekenen;
– de algemene reserve zienderogen vermindert (van €8,2 miljoen bij de begroting vorig jaar naar €5,2 miljoen in deze begroting – daarin de > €900.000 euro die er volgend jaar aan onttrokken wordt nog niet meegerekend);
– de activakant van de begroting opgepompt wordt, de hervorming van het gemeentefonds naar verwachting niet in het voordeel, maar eerder in het nadeel van kleine gemeenten uitpakt;
– het voorzieningenniveau door het college in gevaar wordt gebracht en de rekening daarvoor bij de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp wordt gelegd;
– het college niet gericht is op samenwerking met álle in de raad vertegenwoordigde partijen;
– het college, door onderscheid te maken tussen fracties die het college dragen enerzijds en ‘oppositiepartijen’ anderzijds, het niet alle raadsleden mogelijk maakt hun kaderstellende,
vertegenwoordigende of controleren rol naar behoren uit te voeren;
– het college vragen van (oppositie-)raadsleden stelselmatig niet of ontijdig of nauwelijks tot onvolledig
beantwoordt;
– het college, dat collegiaal bestuurt, de raad inzake de Centrumregeling/Dienstverleningsovereenkomst
en de Meerjarenbegroting 2021-2024 niet tijdig, niet volledig en op onderdelen niet juist heeft geïnformeerd, waardoor bij de besluitvorming nóg niet (!) alle informatie op tafel lag;
zegt om bovengenoemde redenen het vertrouwen in het voltallige college van burgemeester en wethouders op;
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder