Benchmark huishoudelijk afval 2019.

GraverMaat: In de ingekomen stukken  van Grave vond ik de volgende raadsinformatiebrief van Afvalinzameling huishoudelijk afval 2019.

Vooral de samenvatting is interessant. 

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel tot de absolute top van Nederland behoort.

Het college werkt aan een voorstel om niet langer gebruik te maken van deze dienst.

Geachte raadsleden,

Benchmark huishoudelijk afval 2019.

De Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft deelgenomen aan het landelijk onderzoek van de benchmark huishoudelijk afval (peiljaar 2019). De benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd door NVRD en Rijkswaterstaat.

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel tot de absolute top van Nederland behoort.

Deelnemers benchmark.

Het Land van Cuijk en Boekel is in dit onderzoek vergeleken met 55 andere gemeenten, die qua mate van hoogbouw vergelijkbaar zijn met onze regio (0%-19% hoogbouw: klasse D). Het percentage hoogbouw binnen een regio blijkt veel invloed op de afvalprestaties te hebben. Daar is nauwelijks invloed op uit te oefenen.

Prestaties op hoofdlijnen.

Op hoofdlijnen waren de prestaties van het Land van Cuijk en Boekel in 2019 als volgt:

De inwoners zamelen weinig fijn en grof huishoudelijk restafval in: gemiddeld 40 kilogram per inwoner
Ter vergelijking: de gemiddelde ingezamelde hoeveelheid fijn en grof restafval van klasse D was in 2019 127 kilogram per inwoner;

Ook scheiden inwoners hun afval goed. Het scheidingspercentage is dan ook hoog: 93%.
Ter vergelijking: het gemiddelde afvalscheidingspercentage van klasse D was in 2019 75%

De kosten voor afvalbeheer zijn laag: gemiddeld € 139,- per huishouden.
Ter vergelijking: de gemiddelde afvalbeheerkosten van klasse D waren in 2019 € 157,- per huishouden.

Milieu.

De totale hoeveelheid restafval (inclusief grof restafval) was in 2019 in het Land van Cuijk en Boekel gemiddeld 40 kilogram per inwoner (30 kg fijn restafval en 10 kg grof restafval). Hiermee is het Land van Cuijk en Boekel op milieugebied de best practice van alle deelnemers aan het onderzoek.
Van alle gemeenten die deelnamen aan dit onderzoek had het Land van Cuijk en Boekel in 2019 ook het hoogste afvalscheidingspercentage (93%).

Kosten.

De afvalbeheerkosten (alle kosten die de gemeente maakt voor de inzameling, op- en overslag, en verwerking van het huishoudelijk afval) waren in 2019 voor de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel gemiddeld € 139,- per aansluiting (huishouden). De verwerking van restafval is duur en de verwerking van grondstoffen is doorgaans minder duur, of in sommige gevallen levert het zelfs wat op. Doordat inwoners hun afval goed scheiden en dus zeer weinig restafval aanbieden, zijn de kosten ook een stuk lager. Dat is 11,5% lager dan het gemiddelde van aan het onderzoek deelnemende gemeenten.

Verbeterpunten.

Ondanks de goede prestaties van de GR Afvalinzameling op hoofdlijnen lijkt er op een aantal onderdelen nog verbetering mogelijk.

1. Milieu
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is hoger dan gemiddeld. Wellicht dat in het
kader van preventie maatregelen doorgevoerd kunnen worden, waardoor de totale hoeveelheid afval
afneemt.

2. Kosten
De overall kosten per aansluiting zijn voor het Land van Cuijk en Boekel relatief laag.
Desondanks zijn de kosten voor enkele materiaalstromen in het Land van Cuijk en Boekel toch hoger dan gemiddeld. Echter, de oorzaak hiervan is in de meeste gevallen goed te verklaren.

Groente, tuin en fruitafval (gft)

Inwoners scheiden veel gft. Daardoor zijn de (verwerkings-)kosten per huishouden relatief hoog.

Plastic verpakkingsmaterialen, blik en drinkpakken (PMD)

Inwoners scheiden ook het PMD goed en wij zamelen het PMD meer dan gemiddeld goed in. Daardoor zijn de kosten voor de inzameling en verwerking relatief hoog. Dat komt met name door de post-collection kosten (logistiek, nasorteren en vermarkten). Deze kosten zijn per 1 april 2020 komen te vervallen.

Grof huishoudelijk afval

De gescheiden ingezamelde hoeveelheid grof afval is voor het eerst in lijn gekomen met het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten die aan dit onderzoek meededen. Vóór 2019 werd in het Land van Cuijk en Boekel een meer dan gemiddelde hoeveelheid grof huishoudelijk
afval ingezameld. Hoogstwaarschijnlijk is deze wijziging veroorzaakt door de tariefinvoering per 1 augustus 2018 op milieustraten. Het verdient aanbeveling om de kosten van grof huishoudelijk afval nader te beschouwen.

Fijn restafval

Doordat er relatief weinig restafval wordt ingezameld en verwerkt, zijn de kosten per ton hoger dan gemiddeld.

3. Dienstverlening

Daarnaast zou in het kader van de dienstverlening naar de inwoners de score verder verbeteren, indien oud papier (vaker) aan huis ingezameld zou worden en de milieustraat/milieustraten
doordeweeks vaker geopend zouden zijn. Dit laatste heeft dan wel weer een effect op de kosten.

4. Regie

Op het gebied van regie zou de score verder kunnen verbeteren door:

Meer inzet op burgerregie (actief contact met bewonersorganisaties en burgerpanels).

Invoeren van containermanagement voor gft-inzameling en registratie op milieustraten (pasjes).

Meer inzet op circulariteit door onder andere hergebruik van grondstoffen.

Samengevat

Uit het landelijk onderzoek 2019 blijkt dat de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zowel op milieu, kosten en dienstverlening uitermate goed scoort.

Toch kijkt het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling continu naar verbetermogelijkheden.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met uw bestuurder in de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel of uw verantwoordelijke ambtenaar.

Hoogachtend,

Het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel namens deze, de voorzitter,

De heer J.G.M. van den

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: