Dossier samenwerking Land van CuijkKeerpunt 2010Laatste Nieuwspermanente campagneRegionaalVoorpagina

Ben krijgt eindelijk beter inzicht in stukken van de OBDN.

GraverMaat: Regelmatig heeft Ben Litjens commentaar gehad op de besturen en Graafse afgevaardigden van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Er ligt nu een rapport van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk waarin Ben veel steun ondervindt op zijn geuite kritiek.

Enkele citaten:

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk concludeert het volgende.

Er is voldoende informatie beschikbaar om inzicht te kunnen hebben in de actuele bestuurlijke, financiële en organisatorische ontwikkelingen bij de ODBN.

De huidige procedurele gang van zaken binnen de gemeenten en tussen gemeenten en de ODBN maakt sturing en beheersing lastig.

De inbreng van de ambtelijke organisatie is middels analyse van de ODBN-rapportages voor verbetering vatbaar.

De begroting van de ODBN, zoals die aan de gemeenteraden wordt aangeboden, geeft geen reëel beeld, omdat het geraamde aantal uren afwijkt van hetgeen overeengekomen wordt via de werkprogramma’s.

De gemeenteraden beperken zich tot de financiën en gaan nauwelijks in op de beleidsrelevante activiteiten van de ODBN.

De portefeuillehouder, die de gemeente vertegenwoordigt in het Algemeen Bestuur van de ODBN, ter verantwoording roepen
over de wijze waarop hij de belangen van de gemeente behartigt, vindt niet of te weinig plaats.

Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid om als Land van Cuijk-gemeenten, de gezamenlijke belangen op elkaar af te stemmen voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODBN.

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk doet de volgende aanbevelingen.

Verbeter de procedure rond het aanleveren van gegevens door de gemeenten tot en met het goedkeuren van de ODBN-begroting.

Maak bij het aanbieden aan de gemeenteraad van de ODBN-begroting, zichtbaar op welke wijze deze aansluit op het door de gemeenten en de ODBN later vast te stellen werkprogramma en de in de begroting van de ODBN opgenomen uren.

En leg hierbij en bij de beoordeling van de verschillende rapportages van de ODBN een relatie met het beleidsplan Toezicht en handhaving en de daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma’s .

Maak als Land van Cuijk-gemeenten de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college explicieter zichtbaar door, op vooraf te bepalen momenten, met elkaar over opdrachtverlening en uitvoering te spreken. Besteed daarbij ook aandacht aan de rol van de eigen wethouder. Als de ODBN-stukken standaard in afschrift naar degemeenteraad worden gestuurd, hebben de griffiers de mogelijkheid dit te agenderen voor de gemeenteraad.

Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de OBDN een portefeuillehouders-overleg  op Land van Cuijk-niveau te organiseren met daarnaast ook ambtelijke voorbereiding en vooroverleg voor het
Adoptiepanel en het Regionaal Strategisch Platform (RSP).

Naschrift Jacques Leurs:

Deze werkwijze van 5 verschillende gemeenten in het Land van Cuijk illustreert hoe er nu inefficiënt gewerkt wordt. Na de herindeling is het allemaal veel simpeler en goedkoper>>>> geen onnodig overleg met bijv. 5 wethouders, 5 hoofdambtenaren enz. En er is maar een gemeenteraad die zich in de zaak verdiept en geen 5 zoals nu!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *