Raadsinformatiebrief herindeling gemeente Land van Cuijk i.o. – update proces 8 januari 2020..

Gravermaat: De stuurgroep participeert al op de uitslag van de peiling in Mill en heeft een planning gemaakt van het verdere proces met als uitgangspunt dat Mill zich aansluit bij het Land van Cuijk i.o.

Beste raadsleden,
Graag informeert de stuurgroep Land van Cuijk i.o. u met deze raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken in ons herindelingsproces. We schetsen enkele ontwikkelingen sinds 28 oktober 2019 en kijken kort met u vooruit op de aankomende besluitvorming op 26 maart 2020.

Besluit 28 oktober 2019

Op 28 oktober besloten de drie gemeenteraden in grote meerderheid tot vaststelling van het herindelingsontwerp tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk, vanuit de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2022.

Zienswijzen en adviestermijn

Met dat besluit van 28 oktober 2019 is de zienswijzeperiode ingetreden. Gedurende deze wettelijke termijn van acht weken kon eenieder een zienswijze op het herindelingsontwerp kenbaar maken.

Op 24 december 2019 sloot de termijn van indiening zienswijzen.
Er zijn in totaal 2.154 zienswijzen ingediend. Met in 27 gevallen een unieke inhoud. Van deze 27 is een 25-tal zienswijzen eenmalig ingediend. Daarnaast is één zienswijze 295 keer ingediend, het betreft de zienswijze vanuit het burgerinitiatief Grave.

De zienswijze vanuit het burgerinitiatief Mill en Sint Hubert is 1.834 keer ingediend.

Het karakter van de zienswijzen is zeer overwegend als positief te duiden; er wordt breed steun uitgesproken vanuit mede-overheden, instellingen en inwoners voor de herindeling.

In de maand januari zullen wij al deze zienswijzen individueel bezien en in een ‘reactienota’ onze (concept) reacties per zienswijze optekenen.

In bijgevoegde bijlage bij deze raadsinformatiebrief worden u alle zienswijzen reeds toegezonden, zonder daarbij dus nog de reactienota gevoegd.

Deze zal in concept aan het Land van Cuijk-beraad in februari 2020 worden voorgelegd.

Adviestermijn OR-en

Op 24 december 2019 sloot ook de adviestermijn voor de drie ondernemingsraden van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis en Werkorganisatie CGM. Hun adviezen zijn ontvangen voor de WOR- bestuurders en worden in de maand januari 2020 van een reactie voorzien. Waar nodig/wenselijk worden punten uit deze adviezen verwerkt in het herindelingsadvies, zoals dat in februari in concept in het Land van Cuijk-beraad zal liggen en op 26 maart 2020 aan u als raden ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Ontwikkelingen Mill en Sint Hubert

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft in zijn zienswijze aangegeven op 23 januari 2020 een inwonersraadpleging te gaan houden. Daarbij ligt de vraag voor om de zelfstandigheid van deze gemeente te behouden, óf te kiezen voor aansluiting bij de herindeling met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert zal ons voor 1 februari 2020 informeren over de inhoud van het raadsbesluit dat op basis van deze inwonersraadpleging wordt genomen.

Met de provincie is een proces uitgelijnd dat ervoor zorgt dat in het geval Mill en Sint Hubert zal aansluiten op het lopende herindelingsproces de herindelingsdatum van 1 januari 2022 kan blijven staan. In de bijlage van deze raadsinformatiebrief treft u de planning aan van het dan te doorlopen proces, waarin de besluitvorming over een herindelingsontwerp en -advies (voor 4 gemeenten) en de periode van zienswijzen opnieuw moeten worden doorlopen.

Implementatiefase

Inmiddels start de stuur- en projectgroep Land van Cuijk i.o. de implementatiefase op, op basis van het plan van aanpak implementatiefase zoals in de raden op 28 oktober 2019 voorlag.
In dat kader voorzien wij nu dat de ambtelijke werkgroepen op 1 april 2020 van start kunnen. Inmiddels is tevens de procedure opgestart om tot de werving en selectie van de kwartiermaker, tevens (beoogd) gemeentesecretaris/ algemeen directeur voor onze nieuwe gemeente te komen. Wij verwachten eind 2020 tot benoeming van een kandidaat te kunnen overgaan.

Conform het plan van aanpak implementatiefase heeft u als raden ook een eigenstandige verantwoordelijkheid en opgave om tot de inrichting van de werkwijzen van de nieuwe gemeenteraad en de opzet van de griffie te komen. In het plan van aanpak zijn daarvoor de volgende drie hoofdthema’s en daartoe te vormen drie LvC-raadswerkgroepen onderscheiden:

In het LvC-beraad worden afspraken gemaakt over de invulling en start van deze raadswerkgroepen, begin 2e kwartaal 2020.
Met vriendelijke groeten,
namens stuurgroep Land van Cuijk i.o.
Wim Hillenaar
Voorzitter

Pagina 2

Planning besluitvorming herindelingsontwerp en -advies in het geval dat vier gemeenten (Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis én Mill en Sint Hubert) herindeling tot gemeente Land van Cuijk beogen
Actie Datum
Besluit gemeenteraad Mill en Sint Hubert aansluiten herindeling LvC
uiterlijk 31/1/2020
Stuurgroep van 4 gemeenten
(burgemeester + 1 wethouder + gem.secr. p/gemeente)
Toelichting besluit Mill en Sint Hubert, afstemmen planning herindelingsproces en eerste toetsing concept herindelingsontwerp 4 gemeenten
Colleges van B&W van 4 gemeenten
Beeld- en oordeelsvorming concept herindelingsontwerp
Opstellen definitief herindelingsontwerp 4 gemeenten
Colleges van B&W van 4 gemeenten
Vaststellen herindelingsontwerp
Periode zienswijzen
4/2/2020 15.30-17.30 St. Anthonis
11/02/2020
Uiterlijk 14/02/2020
03/03/2020
27/03/2020 t/m 21/05/2020
Bijstellen concept herindelingsontwerp 4 gemeenten en toesturen aan LvC- beraad 4 gemeenten én colleges van B&W
05/02/2020
LvC-beraad van 4 gemeenten
(4 vertegenwoordigers per gemeenteraad, onder voorzitterschap vz SG LvC) Kennismaking én beeld- en oordeelsvorming concept herindelingsontwerp
mogelijk 12/02/2020
definitieve datum volgt spoedig
Stuurgroep
Vaststellen herindelingsontwerp
18/02/2020
Gemeenteraden van 4 gemeenten
Besluitvorming herindelingsontwerp
26/03/2020
Adviestermijn 3 Ondernemingsraden
27/03/2020 t/m 07/05/2020
Pagina 3

Actie
Opstellen:
– Herindelingsadvies
– Reactienota zienswijzen
– Reactie WOR-bestuurders op adviezen OR-en
Definitief opmaken herindelingsadvies en reactienota zienswijzen
Colleges van B&W van 4 gemeenten
Vaststellen herindelingsadvies en reactienota zienswijzen
Aanbieden herindelingsadvies, reactienota zienswijzen en 4 raadsbesluiten aan GS van provincie Noord-Brabant
Datum
uiterlijk 22/05
Uiterlijk 29/05/2020
09/06/2020
uiterlijk 25/06/2020
Colleges van B&W 4 gemeenten (26/05 ochtend)
Stuurgroep van 4 gemeenten (26/05 middag)
Land van Cuijk-Beraad van 4 gemeenten (27/05 avond)
Beeld- en oordeelsvorming concept herindelingsadvies/ reactienota zienswijzen
26/27-05/2020
Stuurgroep van 4 gemeenten
Vaststellen herindelingsadvies en reactienota zienswijzen
02/06/2020
Gemeenteraden van 4 gemeenten
Besluitvorming herindelingsadvies en reactienota zienswijzen
24/06/2020
(zelfde moment in 4 gemeenteraden)
Pagina 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: