En nu de verkeersveiligheid in de Sint Elisabethstraat nader onderzoeken????

GraverMaat:

Naar aanleiding van de ingediende “motie vreemd aan de orde van de dag” door LPG-er Jan Schraven over de verkeersveiligheid in Gassel vraagt Keerpunt 2010 zich af met welke boodschap CDA-er  wethouder Ben Peters naar de provincie gaat om een einde te maken  de overlast die er nog steeds in de binnenstad ondervonden wordt door het vele verkeer door de Sint Elisabethstraat.

Er is zelfs al een onderzoek gestart naar de ernst van de beschadigingen aan onze monumentale Hampoort.

Het is al heel lang stil over het meest gewenste tracé van de N321.

Moet de Wijkraad Binnenstad ook een onderzoek opstarten samen met Veilig Verkeer Nederland?

En neemt dan onze wethouder die uitkomst ook lachend mee naar Den Bosch???

Nieuws uit de Graafse gemeenteraad

Motie over verkeersveiligheid Gassel warm ontvangen

Door Freddy Klooté
GASSEL – Een “motie vreemd aan de orde van de dag” die afgelopen dinsdag in de Graafse raad werd behandeld kon op een zeer brede steun rekenen. Indiener Jan Schraven (LPG), die eerder het Rapport over de verkeersveiligheid bij en in Gassel aan wethouder Ben Peters had overhandigd, mocht de motie presenteren:

Jan Schraven (links) overhandigt het rapport aan wethouder Ben Peters.

‘Overwegende dat: De overheid, gemeente en provincie, de nadruk legt op de aanpak van de N324 tussen Grave en Oss. De provinciale weg N321 ter hoogte van Gassel echter net zo goed veiligheidsmaatregelen behoeft in plaats van alleen de onderhoudswerkzaamheden die de overheid van plan is. Dat was de trigger om binnen Gassel een werkgroep op te richten om met een korte vragenlijst de verkeersonveilige situaties in kaart te brengen; Welke locaties zijn het? Wat maakt de situatie onveilig? Welke zijn het belangrijkste en moeten voorrang krijgen? Deze vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, die de antwoorden heeft verwerkt.
– De enquête heeft 222 reacties opgeleverd, waarmee gevaarlijke locaties in en rondom Gassel in kaart zijn gebracht. Een relatief hoge respons voor een klein dorp. Dat toont de betrokkenheid en ernst van de situatie aan. Behalve door de Dorpsraad en het Gassels Nieuws heeft de werkgroep ook support gekregen van sportverenigingen en de lokale basisschool om de enquête onder de aandacht te brengen. Het brede draagvlak voor de enquête en de enorme hoeveelheid reacties geeft aan dat verkeersonveiligheid leeft in Gassel’.

Verder in gewone taal
Eerder meldde Arena al de knelpunten: De provinciale weg, die door 53,6% van de respondenten als meest onveilig werd ondervonden. Gevolgd door de Graafsedijk/Wijnroemer met 17,1% en de situatie rondom de basisschool met 8 %. Jan Schraven las verder het dictum voor: “Verzoekt het college: Kennis te nemen van de gehouden enquête. De resultaten van de enquête met de provincie Noord-Brabant te delen en hen de bezorgdheid van de inwoners van Gassel met betrekking tot de N321 over te brengen met het verzoek om gepaste maatregelen. In overleg met de werkgroep te gaan en samen met gepaste voorstellen voor maatregelen te komen voor wat betreft de gemeentelijke wegen”.

En men ging over tot de orde van de dag, die bestond uit reacties vanuit de raad.

Ben Litjens (Keerpunt 2010) vond de motie sympathiek: “Maar ik had liever eerst overleg gehad. Ik hoor er hier nu over”.

Jochem Jacobs (CDA): “Prachtig hoe de Gasselse gemeenschap dit heeft gedaan. Veel mensen erbij betrokken. Wij steunen de motie. Maar ook met de toevoeging dat dit niet alleen voor Gassel geldt, maar ook voor de andere dorpen”.

Rob Bannink (VVD) raakte in conflict met zijn zus Astrid Bannink (LPG): “Ik kan me vinden in de woorden van de LPG en het CDA. En ik begrijp dat de heer Schraven met dit voorstel komt. Maar we zien dit soort situaties in alle kernen. Elke keer zal een situatie veranderen. En de gemeente houdt alles goed in de gaten. Ik vind deze motie overbodig”. Astrid Bannink (LPG): “Gassel heeft dit initiatief genomen. Stel dat ze een speeltuintje hadden gewild, moeten dan alle andere kernen ook een speeltuintje? Rob Bannink: “Moeten inwoners in andere kernen dan ook steeds een onderzoek doen? Elk dorp weet wel een paar onveilige situaties”. Astrid Bannink: “U doet deze mensen tekort. Wij brengen mensen die iets bijzonders doen voor het voetlicht”. Rob Bannink: “En u doet de andere mensen tekort”.

Ook de andere fracties waren aangenaam getroffen door dit fraai stukje burgerinitiatief. Indiener Jan Schraven: “Als we nu niet naar de provincie gaan duurt het misschien nog wel 15 jaar voordat er iets gebeurt. Op de dag dat het stukje van de werkgroep in de Arena verscheen gebeurde er alweer een ongeluk op de N321”.
Wethouder Ben Peters: “Mooi dat Gassel deze vorm heeft gekozen. Ik juich die betrokkenheid toe. De gemeentelijke wegen zijn voor ons staand beleid. We treden op voorhand met bewoners in overleg. Dus ik wil graag met de werkgroep in contact treden”.

De stemming was niet verrassend: 13 -1 vóór de motie. Alleen Rob Bannink stemde tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: