Onbeantwoorde vragen van de gemeenteraad.

Vragen van de fractie Keerpunt 2010: MKB-rapport over Grave en geplaatste informatieborden aan Historisch Stadhuis. Verstuurd: 30 april 2019.

1. Bij de ingekomen stukken van de gemeente Grave zat een brief van MKB-Nederland aan de Graafse gemeenteraad. MKB-Nederland wil gemeenten graag inzicht geven in hun prestaties: waar ben ik geëindigd op de ranglijst, hoe presteer ik tegenover mijn buurgemeente, op welke onderdelen vinden ondernemers dat de gemeente zich meer moet inspannen, hoe tevreden zijn ze? Gemeentebestuurders hebben met dit rapport in de hand de unieke gelegenheid inzicht te krijgen in de waardering van het beleid voor en door ondernemers. De vier onderzochte peilers zijn: 1. Communicatie en beleid 2. Waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau 3. Imago bij ondernemers uit een andere gemeente 4. Tevredenheid over dienstverlening.
MKB-Nederland heeft een aanbod gedaan om deze rapportage te bestellen. Tot op heden is er nog niet gereageerd.

Keerpunt 2010 verzoekt het college om het rapport te bestellen om zo haar controlerende rol beter uit te kunnen voeren.

In 2014 stonden we op plaats 403. In 2016 stond Grave op plaats 385. We zijn reuze benieuwd op welke plaats Grave nu staat!

2. De plaatsing van de twee nieuwe informatieborden op het Historisch Stadhuis hebben veel reacties losgemaakt op de Graafse sociale media. Een van de reacties: Een aanfluiting voor het “historisch” aanzicht. In de Gelderlander laat een woordvoerder van de gemeente Grave weten: “Er heeft een ambtelijke beoordeling plaatsgevonden. Een gebruikelijke gang van zaken. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van smaak”, staat in een schriftelijke verklaring van de gemeente. “De welstandscommissie heeft zich er nog niet over gebogen. De procedure voor de formele vergunningsverlening was nog niet in gang gezet. “

Astrid Bannink, de fractievoorzitter van de LPG, schreef op facebook: “De procedure voor de formele vergunningsaanvraag was niet in gang gezet.! Tegenwoordig zeker niet meer nodig, eerst doen en dan pas vergunning”.

Keerpunt 2010 wil weten waarom, zoals gebruikelijk bij dergelijke uitingen, is afgeweken van de wettelijke procedures? We zijn benieuwd naar het standpunt van de welstandscommissie. Moet er ook nog een procedure gevolgd worden in het kader van de omgevingsvergunning?

Vragen VPGrave, Dhr van Geest:

1. Raad breed is de wens uitgesproken snel tot de realisatie van een waterkrachtcentrale ter
hoogte van de sluis te komen. Het is bekend dat deze wens ook leeft bij het college. Graag
worden wij geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de realisatie, de realisatie van de waterkrachtcentrale in relatie tot de werkzaamheden aan de sluis die over enige jaren gepland staan, de planning en een overzicht van de betrokken partijen.

2. Het is al weer geruime tijd geleden dat de Raad geïnformeerd is over de stand van zaken
betreffende de handhaving. Wij hebben de indruk dat er weinig prioriteit aan de handhaving gegeven wordt., maar hopen dat zulks niet het geval is. Wilt u de Raad hieromtrent
binnenkort informeren.

3. De voortgang bij de woningbouw baart ons grote zorgen. Spraken wij bij de behandeling van
de prestatieafspraken met Mooiland nog onze waardering uit voor de kwantiteit en kwaliteit van de plannen. Wij horen en zien weinig over en van de voortgang. Graag nadere informatie.

Vragen LPG Grave, de heer Nuijen over plaatsing informatiezuil aan Historisch stadhuis.

1. Wie heeft hier opdracht en toestemming voor gegeven?

2. Is het bord en de plaats van plaatsing beoordeeld door de gemeente?

3. Wat waren de eisen waar het informatiebord aan moest voldoen?  Daar waar ondernemers in onze gemeente aan veel eisen moeten voldoen wanneer ze een bord willen plaatsen aan hun historisch pand ben ik zeer benieuwd naar de beantwoording.

Vragen LPG, mevr. Bannink inzake vergunning aan de Hondsdijk.

De volgende vragen inzake vergunning aan de Hondsdijk Escharen:

Klopt het dat er in een loods aan de Hondsdijk in Escharen bedrijvigheid
plaatsvindt zonder vergunning?                                                                                                                                                    En welke vergunning(en) zijn er afgegeven op dit adres of zijn er lopende aanvragen?
Klopt het dat er buiten op het terrein geen opslag mag plaatsvinden volgens de verleende vergunning?
Er wordt aangegeven in de beschrijving aan activiteiten: Kleinschalige productie waarbij met hout en metaal wordt gewerkt. Dit betreffen verspanende activiteiten zoals boren en slijpen, lassen zagen en frezen.                                Klopt dit als er alleen een vergunning voor opslag afgegeven is?

Bij de aanvraag, zie bijlage, is aangegeven dat de huurder opslag en repartie
werkzaamheden wil uitvoeren.

Moet hiervoor de bestemming aangepast worden en is hierover goed overleg met ALLE betrokkenen? Klopt het dat tegen omwonende gezegd is dat er alleen maar opslag mag plaatsvinden binnen in het gebouw?

Aanvullende vraag:
Volgens de woordvoerster van omliggende woningen is er destijds toegezegd dat er in de betreffende loods alleen maar opslag zou plaatsvinden?

Klopt dat?

Vraag LPG, mevr. Bannink, stand van zaken parkeren Maaskade

Mevrouw Bannink heeft in december 2018 een vraag en een vervolgvraag gesteld over parkeren op
de Maaskade. Zie onderstaand de beantwoording daarop. Haar vraag nu is, of wat er toen
gecommuniceerd is, is uitgevoerd.

Beantwoording eerder gestelde vragen:
Bij deze het antwoord op de aanvullende vraag van mevrouw Bannink over het parkeren op de
Maaskade.

Naar aanleiding van uw aanvullende vraag het volgende.
· Op 10 maart 2015 is besloten om het systeem van parkeervergunningen voor de Maaskade opte heffen;
· Oktober / november 2015 is daartoe (op grond van mandaat) ambtelijk het verkeersbesluit
genomen;
· Uitvoering van het besluit is 4 januari 2016 uitgesteld tot het moment dat er definitieve
duidelijkheid is ten aanzien van de scheepswerf, omdat er op dat moment onvoldoende capaciteit is
om te handhaven op de nieuwe situatie..

Daaruit volgt ook dat het parkeervergunningenstelsel nog steeds van toepassing is, het besluit om er een blauwe zone van te maken is nog niet geëffectueerd. Dat betekent ook dat rechthebbenden nog
steeds in aanmerking kunnen komen voor een parkeervergunning.

Als gevolg van uw vraag heeft het college een en ander in heroverweging genomen en besloten om
begin 2019 uitvoering te geven aan de eerder genomen besluiten. Dit betekent concreet dat blauwe
zone ingesteld gaat worden en de borden voor vergunninghouders worden verwijderd. Met het team
Toezicht en Handhaving zullen afspraken gemaakt worden over het stringent optreden bij overtredingen.

Vraag LPG, mevr. Bannink inzake tennisvereniging Thos

Wat is de status wat betreft de aanvraag die ze hebben ingediend?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: