In de maak: Ambitie document detailhandel centrum Grave.

Aanleiding

We werken aan een ambitiedocument voor het centrumgebied van Grave. Dit ligt in lijn met het economische speerpunt uit de begroting “versterken retailfunctie centrum Grave.

Grave kent als historische vestingstad een levendig centrum met een divers aanbod aan winkels, horeca en voorzieningen. De uitdaging is om dit naar de toekomst toe te behouden en waar mogelijk te versterken. In een ambitiedocument omschrijft de gemeente haar ambitie (“stip aan de horizon”) voor de ontwikkeling van (de
detailhandel en bijbehorende voorzieningen in) het centrumgebied van Grave.

De ambitie is leidend voor de te volgen koers en te maken ruimtelijke en programmatische keuzes.

We betrekken graag de ondernemers uit het centrum, economische belangengroepen (zoals het centrummanagement) en uw raad bij de formulering van deze ambitie, en hechten er aan ons voorstel voor het te doorlopen proces met uw raad te delen.

Inhoud

Het ambitiedocument zal de volgende elementen omvatten.

1. Beleidskader (relevant bestaand beleid van gemeente, regio en provincie)
2. Huidige situatie: programma (winkelaanbod) en structuur (ruimtelijk); wat maakt    Grave bijzonder?
3. Toekomstige autonome ontwikkeling; blijft Grave bijzonder?
4. Opgaven: programma (op peil houden en versterken winkel-/ voorzieningenaanbod) en structuur (invulling grote ‘volumes’, zoals het Arsenaal, Prinsenstal en scheepswerf); hoe hou je Grave bijzonder?
5. Scenario’s: autonome ontwikkeling (niks doen), en een schaal tussen de uitersten
museaal/historisch Grave en City outlet Grave.
6. Uitvoering: welke stappen zetten om tot gekozen scenario te komen (rol, proces, planning.

Uiteraard wordt er afgestemd met de recent vastgestelde Vestingvisie. Daar waar de Vestingvisie vanuit een brede blik de nadruk legt op het ruimtelijke (stedenbouwkundig, landschap) gaat het Ambitiedocument vooral over het programmatische (invulling van de ruimte), ingezoomd op het centrum.

Procedurele informatie

De te doorlopen stappen om tot een ambitiedocument te komen zijn als volgt.

1. Op basis van een voorzet voor stappen 1 tot en met 3 (beleidskader, huidige situatie en autonome ontwikkeling) wordt een bijeenkomst met de ondernemers uit het centrum van Grave georganiseerd. Hoofddoel hiervan is om tot een gezamenlijk vertrekpunt te komen.

2.De opgaven en mogelijke scenario’s worden geformuleerd. Deze worden uitgewerkt in twee gescheiden werkbijeenkomsten, met respectievelijk de ondernemers uit het centrum van Grave en met uw raad.

3. De oogst hiervan wordt, samen met een voorstel voor uitvoering, ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: