Inbreng Ben Litjens tijdens de raadsvergadering van 18 september.

Agendapunt 4: Vragen

1. Is naam Liberaal Land van Cuijk in de gemeenteraad en in officiële documenten  toegelaten?

Onlangs vernam ik dat Lijst Bongers opgaat in de lokale partij Land van Cuijk.

Wat ik daarvan vind ga ik nu niets over zeggen.

Wel vraag ik mij af of de benaming toegelaten is in officiële stukken.

Volgens Professor Marcel Boogers in het dagblad De Gelderlander mag dat.

Voor mij is Professor Marcel Boogers geen objectief deskundige. Dat valt uit het artikel in de Gelderlander af te leiden.

Als iemand zich in deze gemeenteraad als partij presenteert zonder dat deze partij aan de verkiezingen heeft deelgenomen dan wil ik objectief vastgesteld zien of dit is toegelaten.

Ik vraag u om hierover schriftelijk advies in te winnen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en dit advies met vraagstelling ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

Tot de uitkomst hiervan vaststaat vraag ik u verder de huidige benaming van Lijst Bongers te blijven gebruiken in de officiële stukken?

2. Verduidelijking rol burgemeester Roolvink en griffier Rianne Swinkels

In een artikel las ik dat indertijd de heer Jacques Leurs zich Lijst Jacques Leurs moest noemen totdat hij was verkozen in een nieuwe gemeenteraad onder de naam Keerpunt 2010.

Rianne Swinkels zegt daarover: citaat: “Ik was toen geen griffier in Grave enburgemeester Lex Roolvink was toen geen burgemeester in Grave. In 2016 is er een nieuw reglement aangenomen. Mogelijk dat de regels toen zijn aangepast”. Einde citaat.

Uit dit citaat blijkt dat beide functionarissen nauw zijn betrokken bij deze materie.

Mijn vraag is of in het nieuwe reglement de regels toen ter zake zijn gewijzigd en zo ja, in welke mate etc?

Voorts vraag ik om binnen 2 weken om een notitie waarin de rol, die de burgemeester ter zake en de rol van de griffier hebben vervuld staan beschreven?

De indruk is ontstaan dat deze 2 functionarissen niet het belang van Grave dienen maar het belang van het Land van Cuijk.

3. Opknappen Hogeweg te Gassel

In de raadsvergadering van 3 juli 2018 heb ik aandacht gevraagd voor de vernieling van de Hogeweg te Gassel.

Ik vraag u nogmaals om de problemen aldaar op te lossen voor 1 november a.s.

Agendapunt 7: Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant

Stemverklaring: Ik stem tegen dit voorstel omdat er onverklaarbare verschillen zitten tussen de regionale gestelde prioriteiten en de lokale gestelde prioriteiten.

Een zinvolle toelichting heb ik niet gekregen in de raadscommissie Inwoners en bestuur.

Agendapunt 8: Toepassing coördinatieregeling Meisevoort Gassel

Akkoord met voorstel

Agendapunt 9: Bestemmingsplan Bosschebaan 22a Velp

Akkoord met voorstel

Agendapunt 10: Bestemmingsplan Torenstraat 22 Gassel

Akkoord met voorstel

Agendapunt 12: Benoeming twee leden in de Rekenkamercommissie

Land van Cuijk

Ik ben tegen dit voorstel om 2 redenen:

1e reden

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk inclusief Boxmeer en St. Anthonis is in 2014 gevormd in het perspectief op samenwerking.

Daarvan is nu geen sprake meer. Cuijk en Boxmeer willen samengaan.

Samenwerken is iets totaal anders.

Ik vind dat wij moeten stoppen met partners samen te werken, die je bestaan als gemeente Grave willen opheffen.

Wij moeten nu geen kandidaten benoemen in deze commissie.

2e reden

De voorgedragen kandidaten zijn duidelijk geselecteerd op het perspectief van het dienen van de colleges van burgemeester en wethouders.

Bij de invulling van leden van een Rekenkamercommissie verwacht ik een kritische houding naar de fungerende dagelijkse besturen.

Dat is van de thans voorgedragen kandidaten niet te verwachten.

De ene kandidaat is een oud gemeentesecretaris.

De andere kandidaat is eveneens gemeentesecretaris geweest en wel van Grave in de periode 1992-1995.

Ook geen voordeel als men kritisch naar de gemeenterekening en begroting van de gemeente Grave moet kijken.

Ik bepleit leden, die onafhankelijke blik hebben en uit het bedrijfsleven komen.

Ook had ik graag de 2 aftredende bestuursleden gesproken over hun ervaringen en mogelijke aanbevelingen.

Nu heb ik geen goed gevoel over de gang van zaken. Tot slot. Ik ben dan ook tegen de hele gang van zaken. Ik vind dat de gemeenteraad over de samenstelling van een zo’n belangrijke commissie in alle rust moet kunnen beslissen. Nu zijn de kandidaten al aanwezig voor de beëdiging. Ik beschouw dit als een onaanvaardbare druk.

Agendapunt 13: Bestuursprogramma 2018-2022: Met energie en vertrouweN.

Onze partij vindt het voorliggende bestuursprogramma absoluut geen programma waar energie en vertrouwen vanuit gaat. Het opschrift dekt totaal de lading niet.

Integendeel!

Het geheel ademt een sfeer van holle frasen.

Geen concrete plannen met financiële onderbouwingen.

Alleen hoofdstuk 7 over de Financiën biedt perspectief.

Daarin staan uitspraken als: een reëel sluitende begrotingen, kijken naar bezuinigingsmogelijkheden in plaats van lastenverzwaringen voor de burger.

Ook wordt vermeld dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn en dat de huidige reservepositie behouden moet blijven.

Dit alles steunt Keerpunt 2010.

Ook het reeds jaren bestaande plan voor een brug achter de Hampoort steunt Keerpunt. Keerpunt begrijpt niet het voorbehoud van financiën in dit verband.

Keerpunt zegt tegen u: wees concreet en realiseer.

Verder steunt Keerpunt 2010 een busverbinding tussen Grave en het treinstation Wijchen.

Een ander punt wat voor mij onduidelijk is als u zegt: citaat: “Behoudens eerdergemaakte afspraken wordt niet gebouwd in de uiterwaarden”.

Zo’n zin lijkt heel wat maar als je beseft dat daar al 3 jaar geleden afspraken over zijn gemaakt dat GBB mag bouwen in de uiterwaard, dan beschouw ik zulke zinnen als misleidend.

Kan het College hierop een concrete toelichting geven?

Ook lees ik: citaat: “Het winkelcentrum wordt gedeeltelijk autoluw” Einde citaat.

Dat dit geschiedt dat geloof ik maar dat komt enkel dat er steeds minder mensen geneigd zullen zijn naar Grave te komen, indien het huidige krachteloze beleid voortgaat.

Ik heb nog niets concreets gezien over de besteding van de budgetten van oud wethouder Joon voor historisch Grave. Weer een half miljoen euro weg?

Ook mis ik de stukken, die door 4 groepen zijn aangedragen voor dit bestuursprogramma.

Keerpunt 2010 heeft op 12 juni 2018  3 bladzijden tekst aangeleverd met concrete voorstellen voor dit programma.

Deze tekst is niet bijgevoegd bij de huidige stukken. Dat is een gemis.

Keerpunt heeft allereerst aangegeven dat:

KEERPUNT 2010 :

1. is een oppositiepartij, die dat ook in de komende raadsperiode wil blijven
2. wil met zijn voorstellen een positieve bijdrage leveren aan het bestuur van de gemeente Grave en zijn inwoners
3. wil geen moeilijke onderwerpen uit de weg gaan. Daarbij wordt niet op de persoon maar op de bal gespeeld
4. wil beleidsvoornemens in het openbaar bespreken en niet achter gesloten deuren

Daarom zal ik nu belangrijke onderwerpen benoemen, die Keerpunt 2010 heeft ingebracht zonder alle toelichtingen daarbij te vermelden:

1.  Een dienstbaar bestuur en ambtenaren voor al zijn inwoners.

Dat betekent dat de gemeenteraad wijsheid en eerlijkheid als leidraad hebben.

Vóór voorstellen stemmen terwijl men weet dat een dergelijk voorstel op onjuiste feiten is gebaseerd behoort nimmer voor te komen.

Betrouwbaarheid en dienstbaarheid gaat voor eigen politiek gewin.

2. Een gezond financieel beleid zonder belasting verhogingen.

   Op dit punt wordt in het bestuursprogramma vooruitgang geboekt.

3. Meer verantwoording afleggen door leden van het College
4. Meer zeggenschap gemeenteraad over portefeuilleverdeling Collegeleden
5. Controlerende taak van de gemeenteraad vergroten.
6. Totstandkoming bestemmingsplannen wijzigen
7. Meer concrete projecten woningbouwverenigingen
8. Veiligheidsbeleid centraal stellen. Dit is overgenomen maar helaas in het huidige programma wordt de brandweer door u niet genoemd.
9. Grote risicovolle projecten horen thuis in een referendum
10. Een to do lijst met concrete hulp, voor ouderen en jongeren, die het  moeilijk hebben. Zo ontbreekt er een budget en daaraan gekoppelde plannen voor dienstbaarheid aan met met een beperking.

Keerpunt 2010 zal geen steun verlenen aan dit Bestuursprogramma als geheel, omdat Keerpunt niet gelooft dat er een keerpunt komt in de dienstbaarheid aan de burger.

Keerpunt 2010 betreurt het dat niet met hen is overlegd over onze inbreng maar wel praten in het Bestuursprogramma, dat er met een ieder in onze gemeenteraad zal worden overlegd. Letterlijk zegt u in dit programma: “Er is geen onderscheid tussen coalitie en oppositie.Begin dichtbij huis, bij de gemeenteraad zou ik zeggen.

Wel zal Keerpunt 2010 op individuele basis voorstellen beoordelen en zo mogelijk  steunen

Agendapunt 14: Bestuurlijke toekomst Grave

Keerpunt 2010 heeft steeds in zijn Partijprogramma gesteld, dat de mening van de burgers bepalend zijn voor Keerpunt 2010.

Keerpunt wilde een referendum houden. Dat haalde het niet want uiteindelijk werd het een opiniepeiling.

Het standpunt van Keerpunt was daarbij het principe: Meeste stemmen tellen.

Welnu de meeste stemmen zijn uitgebracht op het model: Grave zelfstandig.

Dit model zal ik dan ook steunen.

Opheffing van een gemeente gaat naar mijn mening de zeggenschap van een raadslid te boven.

Persoonlijk ben ik sterk tegen opheffing van gemeenten om die op te laten gaan in grotere gemeenten van 100.000 inwoners. Gemeenten van 40 a 50 duizend inwoners worden als de beste schaalgrootte gezien.

Vorig jaar was aan de orde één gemeente voor oostelijk Oost-Brabant, die ongeveer 90.000 inwoners zou krijgen in een onsamenhangend geheel.

Persoonlijk was ik al tegen de vorming van een dergelijke gemeente, waarin Grave zou opgaan.

De maatschappelijk samenhang in dorpen zonder een centrumgemeente wordt radicaal doorbroken. Niemand voelt zich nog verantwoordelijk voor het behoud van deze samenhang. En daarmede wordt heel veel stuk gemaakt in de samenleving.

Voorbeelden te over. En toch zijn er mensen en bestuurders, die het geluk van mensen zien gewaarborgd in zulke gemeenten. Deze mensen in onze gemeente denken dat kernendemocratie dat oplost.

Ik zou zeggen tegen de provincie, Cuijk, Boxmeer en Grave: toon dit maar aan in de komende 4 jaren.

Ik ben meer voor een lokaal bestuur dat goed samenwerkt met anderen en dat tevens primair zorgt voor een goede band met de inwoners.

In Grave kan deze band heel veel verbeterd worden.

In mijn beleving is het van het grootste belang dat dit geschiedt.

Ik constateer nu een veel te muffe sfeer.

Wij als gemeenteraad zijn niet in staat open te communiceren. Er worden hier besluiten genomen, waarvan alle raadsleden weten, dat de motivering niet klopt maar toch geschiedt het.

Daarom vind ik een partij als Keerpunt 2010 zo waardevol.

Dat onze voormalige lijsttrekker de principes, waarop wij steunen, uit eigen belang ter zijde legt, laat ik in dit verband onbesproken. Wat is zijn gezegde, dat hij mensen met elkaar wil  “verbinden” nog waard als je zelf slinks handelt?

Wel wil ik gezegd hebben, dat de heren Hennie Bongers en Joel Hendriks direct na de verkiezingen eendrachtig op papier al voorstelden om aansluiting te zoeken met partijen uit andere gemeenten, hetgeen nimmer een doelstelling is geweest van          

Keerpunt 2010. Dat heb ik hen ook laten weten.

Op de gang van zaken kom ik later in het openbaar nog op terug.

Laat ieder zijn mening maar bepalen over een dergelijke houding van de heer Bongers.

Ook ik besef dat er een door de inwoners ongewenste herindeling kan komen.

Enige maanden geleden hebben wij dat nog kunnen constateren met diverse gemeenten zoals het Groningse Haren. Gedeputeerde Patrick Brouns van het CDA schuwde volgens het NRC van 17 november 2017 geen enkele leugen.

Onze landelijke partijen zien niet of willen niet zien dat zij met hun beleid hele samenhangende leefgemeenschappen ten gronde richten.

Verwacht van mij geen wonderen maar ik blijf de stem van de inwoners van de gemeente Grave en van ons partijprogramma trouw. Dat kan ik garanderen.

Wat anderen doen en wat de gevolgen daarvan zijn kan ik niet garanderen.

Ik doe mijn best om het beste resultaat te bereiken voor onze inwoners.

De gemeente Cuijk heeft gekozen voor samengaan met Boxmeer ondanks dat de gemeente Grave en de gemeente Mill en St. Hubert daarvoor niet hebben gekozen.

Het huidige gemeentebestuur van Cuijk is voor mij daarom geen partner meer.

Cuijk had in mijn beleving solidair met Grave en Mill moeten blijven.

Ik ben niet voor het voorstel van het College om een optie uit te werken tot een herindeling met de CGM-gemeenten.

Cuijk heeft haar beide partners Grave en Mill de rug toegekeerd. Dat is deloyaal.

En nu wil de grootste partij in Cuijk ons van binnenuit oprollen. Dat is hun methode.

Ik bepleit liever een verkenning richting gemeenten Mill en Landerd.

Dat zou leiden naar een landelijke gemeente, waarbij ieders huidige karakter behouden blijft.

ONTBINDING CGM per 1 januari 2019

Nu Cuijk als partner heeft afgedaan door hun keuze voor samengaan met Boxmeer valt de bodem weg onder de CGM constructie.

Ik bepleit uittreding cq. ontbinding cq. opheffing van de huidige CGM constructie per 1 januari a.s.

LPG en CDA moeten op dit punt bestuurskracht tonen.

Wij moeten niet te lang de vos in ons midden toelaten.

Ik stem voor het voorstel met de aantekening dat ik tegen verder onderzoek met samengaan met Cuijk ben en voor een onderzoek voor samengaan met Landerd.

Ook bepleit ik spoedige uittreding uit de CGM constructie.

Agendapunt 15: Plan van aanpak toekomst Land van Cuijk.

Ik stem tegen dit voorstel.

Wij moeten aan een dergelijke aanpak geen geld of energie steken.

Het ergert mij steeds dat gesproken wordt over het Land van Cuijk.

De inwoners van onze gemeente verstaan daaronder Cuijk, Grave en Mill.

De mensen beseffen niet dat daar ook St. Anthonis en Boxmeer onder vallen.

Ik stel voor dat als wij deze term blijven gebruiken in de toekomst in de gemeentelijke stukken gaan spreken over “Het Land van Cuijk en van Boxmeer”.

Agendapunt 16: Consultatie raden taken en positie Regieteam.

Dat het Regieteam wordt ontbonden vind ik een goede zaak.

Aan een Adviesraad Land van Cuijk (lees Groot Boxmeer)  heb ik evenmin behoefte.

Wij moeten ons niet concentreren en overleggen met partijen met wie wij niet willen samengaan. Punt.

Ik ben niet tegen het op een vriendelijke manier onderhouden van contacten.

Wij kunnen altijd een nieuw Regieteam samenstellen nadat de resultaten van de onder agendapunt 14 aangekondigde onderzoeken zijn gerealiseerd en de enquête is gehouden.

Agendapunt 17: Definitief voorstel maatregelen verkeersveiligheid Brede School – realiseren fietsverbinding over de Raam en langs Jan Luijkenstraat.

.Voor de veiligheid van onze kinderen is voor Keerpunt 2010 geen bedrag te hoog.

Dat de overheid zorg draagt voor onze veiligheid is ons alles waard.

Dat geldt voor de brandweer, voor de inschakeling van BOA’s, verkeersveiligheid enz.                                                              

Keerpunt 2010 blijft z’n twijfels houden over de doelmatigheid van de voorstellen.

Ook is het draagvlak met de buurtbewoners verprutst.

Keerpunt 2010 staat achter de ideeën om de wijk autoluw te maken.

Keerpunt 2010 wil ook graag dat er nu goed toezicht is. Mensen staan nu soms vijandig tegenover elkaar. Daar komen problemen van als er nu niet blijvend toezicht en overleg is.

Keerpunt 2010 blijft overleg met alle belanghebbenden bepleiten. Ook in het kader van de burgermanifestatie.

Verder lees ik dat de gemeente probeert bij de provincie subsidie te verkrijgen.

Een goede zaak. Prima.

Kan de gemeente ook niet de problematiek van de aanpassing van de Sint Elisabethstraat meenemen.

In ieder geval beperking van de snelheid door zogenaamde signaalborden.

Er zijn ook zogenaamde intelligente zebra oversteekplaatsen op de markt.

Zou dat ook bijdragen aan een intelligente oplossing.

Ik denk dat de oversteek van deze straat nog een flink probleem voor de veiligheid van onze kinderen zal zijn.  

Dat ik de kosten voor de diverse werken superveel vindt zal geen verrassing zijn.

Toch ga ik geen bezuiniging bepleiten.

Wel bepleit ik dat de kosten niet betaald worden uit de reserve. Geld lenen kost geld.

Ik ga voor de optimale veiligheid van de kinderen en voor vrede in de buurt.

Ik blijf inschakeling van Veilig Verkeer Nederland bepleiten. Hebt u al zicht op de resultaten van bureau HT & PP uit Houten?

Ook heb ik nog niet de gevraagde stukken over dit bureau gezien. Klopt dat?

Ik stem voor dit voorstel en hoop dat het College de voorstellen van Keerpunt 2010 overneemt.

Agendapunt 18: Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018.

Zelden heb ik zo’n armzalige strategie gehoord namelijk: mogelijke kansen benutten om te groeien.

Daar spreekt toch geen enkele dynamiek uit.

Het doet mij denken aan een loterij. Hoe vergroot ik mijn inkomen? Wel door een lot te kopen met een mogelijke kans om te winnen.                                                            

Dit is het beleid van 5 gemeenten, die samen daadkracht willen uitstralen.

Mijn prioriteit zou liggen bij de verbetering van het bestaande woningbestand en aanpassing of bouw van woningen voor ouderen en jongeren.

Daarnaast beschikt Grave over uitstekende bouwlocaties zoals Wisseveld, Scheepswerflocatie, Visioterrein aan de Raam maar er gebeurt al jaren niets van enige betekenis. Er wordt kennelijk wel vergaderd over deze projecten maar de gemeenteraad weet nauwelijks iets.

Kan het College de gemeenteraad in het openbaar bijpraten?

Zelfs het bouwproject voor 2018 Prinsenstal ten behoeve van de bouw van omstreeks 40 woningen ligt stil in verband met de aanwezigheid van asbest.

Kon je dit niet vooraf bekijken? Ik denk het wel.

Het doet mij nog steeds zeer dat de firma Nas uit Escharen in 2014 geen contingent voor een tiental woningen kon krijgen. Gewoon geen professionele benutting van kansen.

En wat gebeurt er nu?

Er wordt geconstateerd dat de woning programmering 2014-2024 is mislukt en stelt het beleid bij op een weinig inspirerende wijze.

Welke lessen worden hierover getrokken? Feitelijk geen enkele.

De doofpot is in Grave de enige pot steeds gevuld wordt. Wat zit daar al niet in?

En de wethouder R.O. is gevlogen en de gemeente Grave zit met de brokken en zwijgt er vervolgens over.

Ja nieuwe tabellen en programma’s op papier krijgen wij. Daar hecht ik geen waarde meer aan.

Mijn idee is vraag eens aan mensen met daadkracht hoe zij onze gemeente aan het bouwen zouden krijgen. Dergelijke mensen bestaan echt.

Er wordt alle hoop op succes gezet door regionale procesafspraken en afspraken over regionale samenwerking.

Als je thuis bent in de regio dan weet je wat daar van komt.

En inmiddels gaan er weer 4 jaren zonder resultaat voorbij.

Het programma bevat ook een te weinig concrete en haalbare planning.

De mogelijkheden om te (ver)bouwen voor ouderen en jongeren blijven onbenut.

Ik stem tegen dit beleid en strategie. Geen dynamiek.

Agendapunt 19: Wijziging verordening Winkeltijdenwet Grave 2013.

De gemeenteraad wil dat alle supermarkten vanaf zondag ‘s ochtends 9.00 uur open mogen zijn. Goed voor de supermarkten maar is het ook een goed voorbereid en verstandig besluit?

Zoals ik namens Keerpunt 2010 in de raadscommissie Inwoners en Bestuur reeds er op heb gewezen is er geen overleg geweest met de middenstand via Graveon, met de bewoners boven de supermarkten met met de buurtbewoners.

In het bestuursprogramma 2018-2022 staat op bladzijde 3: citaat: “We willen de gemeente Grave laten stijgen op de lijst van MKB vriendelijkste gemeente van Nederland, waar Grave momenteel een lage positie bezet”. Einde citaat.

Hoe wil je ooit middenstandsvriendelijker worden als je niet met de middenstand overlegt?

Voor een levendige binnenstad is een gevarieerde en levenskrachtige middenstand van doorslaggevend belang.

Meer faciliteiten voor de supermarkten betekent in dit geval ook meer kosten c.q. verminderde omzet voor onze middenstand en dus geen versterking van een levendige binnenstad.

Ik vraag u nogmaals om dit voorstel terug te nemen en eerst met de door mij genoemde belanghebbenden te overleggen.

Op deze manier bereik je geen terugdringing van de leegstand, zoals in het bestuursprogramma staat.

Om een bestuursomslag te bereiken is een mentaliteitsverandering nodig bij ambtenaren en bestuurders.

Nu staat in het voorstel: citaat: “Als het raadsbesluit is genomen dan informeren wij het Centrummanagement”. Welke ambtenaar schrijft dit op? Leest hij uw bestuursprogramma niet?

Voor deze denklijn zijn LPG en het CDA verantwoordelijk, die spreken over de totstandkoming van kernendemocratie. Wie gelooft dat nog?

En de oppositie hebben in mijn ogen nog geen blijk gegeven te willen dat zij willen dat er in de praktijk een ander beleid wordt gevoerd

Ook zij willen van boven af alles bepalen voor onze inwoners.

Zolang de voorstellen van Keerpunt 2010 op het punt van dienstverlening niet voluit door uw raad gesteund worden heb ik er een hard hoofd is, dat er ooit op dat punt is iets gaat veranderen.

Maar wij van Keerpunt 2010 blijven volhouden.

Ik stem tegen, omdat er niet is overlegd met Graveon. Gisteren heb ik dit voor de zekerheid nog nagevraagd bij Graveon.

Agendapunt 20: verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Grave

Alle fractievoorzitters hebben zitting in de vertrouwenscommissie. Dat vind ik een goede zaak.

Vervolgens wordt er nog vertrouwelijk plenair vergadert.

Alles wat besproken wordt is strikt vertrouwelijk.

In het algemeen ben ik tegen besloten vergaderen maar als het om personen gaat dan vind ik dat redelijk.

Nu de verordening nog niet is vastgesteld heb ik de ruimte om in ieder geval voor mij vast te stellen, dat in de voorbije jaren de oppositie slecht werd ondersteund door de voorzitter.

Onwelgevallige meningen werden direct onderbroken. Daarbij wil ik het in het openbaar laten.

Akkoord met voorstel

Escharen, 18 september 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: