Grave heeft circumvallatielinie van tachtigjarige oorlog. Gemeenten gezocht voor proef archeologische waarden kaarten.

Gemeenten gaan met de komst van de Omgevingswet aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daarbij komt ook cultureel erfgoed aan bod, waarvan archeologie een belangrijk onderdeel is. Als gemeente is het daarom van groot belang om te weten op welke plaatsen sprake is van archeologische waarden en deze in kaart te brengen. In de Omgevingswet is opgenomen dat de archeologische verwachtingen goed moeten zijn onderbouwd. Om ze hierbij te ondersteunen hebben zeven archeologische bedrijven, het Convent van Gemeentelijke Archeologen en de Vrije universiteit het initiatief genomen om een handleiding te maken voor gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaarten. Het project wordt door OCW/RCE ondersteund.

Drie pilots

De handleiding is er. Om de handleiding aan de praktijk te toetsen, zijn de initiatiefnemers op zoek naar gemeenten om op basis van deze handleiding een archeologische waarden- en verwachtingskaart op te stellen. Elke gemeente kan zich hiervoor aanmelden. Uit de aanmeldingen worden drie pilotgemeenten geselecteerd. Om in aanmerking te komen voor dit project is er een (maximale) bijdrage vanuit het gemeentelijke budget van € 15.000,- (excl. btw) nodig. Dit bedrag wordt dan vanuit het beschikbare projectbudget verdubbeld. Twee  samenwerkende archeologische bedrijven gaan dan voor deze gemeente aan de slag om een archeologische waarden—en verwachtingenkaart op te stellen, plus een bijbehorend rapport.

Wat levert het de gemeente op?

De helft van de kosten voor het archeologische onderzoek hoeft de gemeente niet zelf op te brengen, maar wordt gesubsidieerd uit het project. De participerende gemeenten krijgen een archeologische waarden- en verwachtingenkaart, die wordt opgesteld op basis van de handleiding en hiermee dus Omgevingswetproof is. Doordat de kaart door twee samenwerkende archeologische bedrijven wordt gemaakt, krijgt de gemeente twee keer zoveel archeologische expertise. En ten slotte krijgt de gemeente een beter onderbouwd overzicht van het archeologische erfgoed; een relevant ingrediënt voor de omgevingsvisie.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2018 door een mail te sturen naar projectleider Jan Breimer: info@a-is-m.nl. Lees meer over dit project in de bijlage die hiernaast is te downloaden.

zelfde bedrag beschikbaar. In totaal per gemeente dus € 30.000,- (excl. btw). Indien noodzakelijk en wenselijk zal ook een eigen bijdrage vanuit het archeologisch bedrijfsleven worden geleverd.
Wat levert het gemeenten op ?
Een deel van de kosten van het herzien van een gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart komt niet voor rekening van de gemeente maar wordt gesubsidieerd (1). De participerende gemeente krijgt, door deel te nemen, een gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart, die wordt opgesteld op basis van de Handleiding en daarmee dus ook Omgevingswetproof is (2). Doordat de kaart door twee samenwerkende archeologische bedrijven wordt opgesteld, krijgt de gemeente meer archeologische expertise aangeboden (3). En tenslotte: een beter onderbouwd overzicht van archeologisch erfgoed binnen de gemeente op basis van een geactualiseerde gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart (4).
Planning/uitvoering?
Het ligt in het voornemen de drie gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaarten op te stellen in de periode 4de kwartaal 2018/1e kwartaal 2019.
Reactietermijn?
Gemeenten kunnen reageren tot uiterlijk 1 oktober 2018 op onderstaand emailadres.
In de Handleiding is ook sprake van het in de toekomst opstellen van een gemeentelijke archeologische kenniswinstkaart. Zo’n kaart brengt in beeld, op basis van een aantal nader te onderzoeken factoren, waar in de gemeente archeologisch onderzoek (veel) kenniswinst oplevert. Ook gemeenten die hier voor belangstelling hebben worden uitgenodigd te reageren.
Op basis van het aantal belangstellende gemeenten wordt in het Platform van samenwerkende bedrijven, afgestemd met de RCE, een keuze gemaakt welke drie gemeenten voor deze pilot in aanmerking komen. Bij een uiteindelijke keuze voor de drie pilot-gemeenten wordt o.a. gekeken naar stedelijk versus platteland, holoceen versus pleistoceen en regionale/landelijke spreiding. Alle gemeenten die reageren en die aan de voorwaarden voldoen, zullen middels een antwoordbrief op de hoogte worden gesteld van de uiteindelijke selectie.
Vragen en/of opmerkingen?
De projectleider van dit initiatief (namens alle betrokken partijen) is Jan Breimer (A=M Adviespraktijk). Hij is te bereiken via mail (info@a-is-m.nl) of mobiel: 06-83247790

Naschrift van de webmaster/voorzitter van Keerpunt 2010:

Schatten van Grave: restanten van de Tachtigjarige oorlog in Escharen!!!

Tijdens onderzoek naar archeologische waarden binnen de gemeente Grave is door
archeologen van RAAP Archeologisch Adviesbureau een oud militair verdedigingswerk uit deTachtigjarige Oorlog (1568-1648) ontdekt. Het betreft een aarden verdedigingswerk, dat deeluitmaakte van de circumvallatielinie die in 1602 op last van Prins Maurits rondom Grave werdenaangelegd.
In 1602 kreeg Prins Maurits van de Staten Generaal de opdracht Grave te veroveren dat toen nog in Spaanse handen was. In de zomer van dat jaar verzamelde een troepenmacht van 24.000 man zich rondom de stad. Om te voorkomen dat de stad hulp van buitenaf zou krijgen legde Maurits een circumvallatielinie rondom de stad: op enkele kilometers afstand van de stad werden drie grote kwartieren (legerkampen) ingericht en verschillende schansen aangelegd, die onderling waren verbonden door wallen en grachten. Totaal werden zo’n vijftig verdedigings- of aanvalswerken rond destad aangelegd, zowel aan de west- als oostzijde van de Maas.
De contouren van deze versterkte heuvel, nu gelegen aan de Busweg te Escharen (gemeente Grave) zijn op huidige luchtfoto’s nog goed zichtbaar. En ook in het veld is de verhoging goed zichtbaar. Dit eeuwenoud stukje oorlogserfgoed is in de afgelopen vier eeuwen sterk aangetast door akkerbouw, bosaanplant en erosie, maar het is opmerkelijk dat het nog nooit door iemand is ontdekt.
Uit toekomstig onderzoek zal moeten blijken wat de exacte ligging en omvang van het kamp en de versterkte heuvel is geweest en wat daarvan in de grond bewaard is gebleven.
Archeologische waarden
 
De gemeente Grave heeft samen met de buurgemeenten Mill & St. Hubert, St. Anthonis en Landerd aan RAAP opdracht gegeven een archeologische waardenkaart op te stellen. Op deze kaart komen alle bekende archeologische vondsten en locaties te staan. Evenals de hoogte van de verwachtingen voor het grondgebied van deze vier gemeenten. De verwachtingen en archeologische waarden worden vervolgens vertaald in een beleidskaart. Daarop valt straks te zien voor welke locaties er archeologisch onderzoek moet worden verricht voordat de grond ‘geroerd’ mag worden, bijvoorbeeld om te bouwen,
een vijver aan te leggen of diep wortelende bomen te planten.
Bij Keerpunt 2010 is een van de eigenaren van dit perceel waar dit is aangetroffen heel bekend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: