Schatten van Grave: restanten van de Tachtigjarige oorlog in Escharen!!!

Tijdens onderzoek naar archeologische waarden binnen de gemeente Grave is door
archeologen van RAAP Archeologisch Adviesbureau een oud militair verdedigingswerk uit deTachtigjarige Oorlog (1568-1648) ontdekt. Het betreft een aarden verdedigingswerk, dat deeluitmaakte van de circumvallatielinie die in 1602 op last van Prins Maurits rondom Grave werdenaangelegd.
In 1602 kreeg Prins Maurits van de Staten Generaal de opdracht Grave te veroveren dat toen nog in Spaanse handen was. In de zomer van dat jaar verzamelde een troepenmacht van 24.000 man zich rondom de stad. Om te voorkomen dat de stad hulp van buitenaf zou krijgen legde Maurits een circumvallatielinie rondom de stad: op enkele kilometers afstand van de stad werden drie grote kwartieren (legerkampen) ingericht en verschillende schansen aangelegd, die onderling waren verbonden door wallen en grachten. Totaal werden zo’n vijftig verdedigings- of aanvalswerken rond destad aangelegd, zowel aan de west- als oostzijde van de Maas.
De contouren van deze versterkte heuvel, nu gelegen aan de Busweg te Escharen (gemeente Grave) zijn op huidige luchtfoto’s nog goed zichtbaar. En ook in het veld is de verhoging goed zichtbaar. Dit eeuwenoud stukje oorlogserfgoed is in de afgelopen vier eeuwen sterk aangetast door akkerbouw, bosaanplant en erosie, maar het is opmerkelijk dat het nog nooit door iemand is ontdekt.
Uit toekomstig onderzoek zal moeten blijken wat de exacte ligging en omvang van het kamp en de versterkte heuvel is geweest en wat daarvan in de grond bewaard is gebleven.
Archeologische waarden

De gemeente Grave heeft samen met de buurgemeenten Mill & St. Hubert, St. Anthonis en Landerd aan RAAP opdracht gegeven een archeologische waardenkaart op te stellen. Op deze kaart komen alle bekende archeologische vondsten en locaties te staan. Evenals de hoogte van de verwachtingen voor het grondgebied van deze vier gemeenten. De verwachtingen en archeologische waarden worden vervolgens vertaald in een beleidskaart. Daarop valt straks te zien voor welke locaties er archeologisch onderzoek moet worden verricht voordat de grond ‘geroerd’ mag worden, bijvoorbeeld om te bouwen,
een vijver aan te leggen of diep wortelende bomen te planten.
Bij Keerpunt 2010 is een van de eigenaren van dit perceel waar dit is aangetroffen heel bekend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: