INGEZONDEN: Omgaan met de waarheid.

De berichtgeving van ons politiek bestuur over het mislukte en geldverslindende Wisseveld-/ Koninginnedijkproject zijn in het algemeen niet alleen eenzijdig maar vaak ook in strijd met de werkelijkheid. Aan de hand van een vijftal bijlagen wil ik dat, wat betreft de bebouwing van de Emab-locatie, aantonen.

1. Paalwoningen.

Op 25 januari 2015 werd in een krantenartikel in de Gelderlander door de GBB gesteld dat de Emab-locatie bebouwd zou worden met paalwoningen en de toestemming van Rijkswaterstaat wel te beklinken was door een deel van de uiterwaarden af te graven.

Het is inderdaad zo dat in het kader van versoepeling van de regels om woningbouw toe te staan in het  rivierbed paalwoningen, als innoverende aangepaste bouwvorm, een interessante mogelijkheid is. Maar daar is wel een duidelijke mits aan verbonden!

Namelijk; om in het rivierbed ( uiterwaarden) te mogen bouwen moet dan wel sprake zijn  van een “groot openbaar belang dat  niet redelijkerwijs buiten het rivierbed te realiseren is”. Dat wordt klip en klaar omschreven in de ‘Beleidslijn grote rivieren’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  In Grave is echter die belangrijke voorwaarde  niet aan de orde. Er is immers binnendijks meer dan voldoende ruimte voor woningbouw.  Zou er dus toch gebouwd gaan worden op de Emab-locatie dan is dat in strijd met de spelregels van Rijkswaterstraat en/of waterschap.

2. Status aparte.

Ook de GBB is van mening dat bouwen op de Emab-locatie geen noodzaak is in het kader van ‘groot openbaar belang’.  Dat blijkt uit een schrijven van hun advocaat op 22 januari 2013 (Ref.: JPa/129011/wi) aan de gemeente waar in staat:  “Geef de Emab-locatie een status aparte. De aantrekkingskracht van buitendijks wonen zal naar verwachting zo groot worden dat niet alleen rekening hoeft te worden gehouden met de lokale vraag. Met andere woorden: het aantal woningen op de Emab-locatie hoeft niet te worden meegenomen in de woningprogrammering”.  Duidelijke taal. Ook voor de GBB is, volgens eigen zeggen dus,  geen noodzaak tot bouwen op de Emab-locatie.

Het idee van ‘status aparte’ voor de Emab-locatie mag, wat mij betreft, wel gehandhaafd blijven, maar dan als zekerheidsstelling van het belang van de kwetsbare uiterwaarden als waardevol natuurgebied.

3. Veiligheidsaspecten.

Betreffende het veiligheidsaspect voor buitendijks bouwen (bouwen in het rivierbed) is er een rapport van de TUDELFT; “De borging van publieke waarden in watermanagement (nov. 2006)”.

In dat rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de aangepaste bouwvormen in het rivierbed waaronder de geplande paalwoningen op de Emab-locatie in Grave (blz.66 t/m 76).  Het rapport geeft aan dat innoverende woningbouw in de vorm van  paalwoningen een spanningsveld creëert tussen enerzijds de versoepelde beleidslijnen en anderzijds de vraag hoeveel van het aspect veiligheid opgeofferd gaat worden door bebouwing in het rivierbed van de Maas. Ik neem aan dat u  op de hoogte bent van het rapport.

Aan u de vraag: mag ik stellen dat bouwen in het rivierbed van de Maas op een bouwterp van ca. 5 tot 6 mtr. hoog en ook nog eens schuin dwars op de stroomrichting van de Maas gesitueerd, in strijd is met  principiële veiligheidseisen voor buitendijks bouwen?

4. Een artikel uit de Arena van 24 maart 2015.

Een verslag van het tekenen van de beëindigings- en ontwikkelovereenkomst waarmee de PPS (Publiek Private Samenwerking) van 25 januari 2005  tussen gemeente en GBB om het Wisseveld samen te ontwikkelen werd beëindigd. Het artikel bevat nogal wat tegenstrijdigheden maar ik beperk me tot de kern van de zaak, namelijk dat burgemeester Roolvink namens de gemeente akkoord gaat met woningbouw op de Emab-locatie. Bouwen in de rivierbedding dus, ondanks alle restricties die daar aan verbonden zijn.

5Lex Roolvink: “Het is een enorme hoeveelheid betonpuin dat we bij een afgraving gaan krijgen. Vandaar dat er ook naar andere oplossingen gekeken gaat worden”. Dit werd gezegd in maart 2015.

Directeur van der Heide: “Het eerste rapport daarover is al verschenen(…..) We moeten kijken naar de meest effectieve manier om met deze plaats om te gaan. Wat kunnen we doen? Wat kost het? Wat levert het op/ Dat zijn kernvragen (..…)”. Met als klap op de vuurpijl: “Er moet op gelijke hoogte met de Koninginnedijk gebouwd worden. Dus zou het ook kunnen met een dikke laag grond erover en hier en daar putten voor het stutwerk”.

6Aan de hand van de bovenstaande uitspraken enkele vragen.

a.)We zijn nu 3 jaar verder en de vraag aan u is: naar welke ‘andere oplossingen’ is er gekeken om de Emab-locatie puinvrij te maken?

b.) Zijn er na het eerste rapport, waarover directeur v.d. Heide sprak, ook ander rapporten bij u bekend die betrekking hebben op het opruimen/saneren van de enorme hoeveelheid betonpuin op de Emab-locatie. Zijn die rapporten in te zien of zijn die, in het kader van de Graafse politieke mores ‘geheim’?

c.) Is de uitspraak van v.d. Heide; “Dus zou het ook kunnen met een dikke laag grond erover en hier daar putten voor het stutwerk” in overeenstemming met de aan de dynamiek van het water aangepaste bouwvormen zoals te lezen is in het rapport ‘beleidslijnen grote rivieren’?

d.) Een dikke laag grond van ca. 6 mtr. hoog, een bouwterp dus, met hier en daar putten voor het stutwerk, schuin dwars geprojecteerd op de stroomrichting van de Maas, is dat voor Rijkswaterstaat dan wel voor het Waterschap een innoverende technische bouwmethode om toe te passen op Emab-locatie?

Bijlage 3, 4 en 5.

7e.)  Volgens een bodemonderzoek door Tauw B.V. te Eindhoven (bijlage 3: rapport 9 maart 2005) werd op de locatie Koninginnedijk 1 (kavels A 2046 en A2050, zijnde de Emab-locatie, gezamenlijke oppervlakte 24.405 m² ) in de boven- en ondergrond sterke verontreiniging door zink en matige verontreiniging met koper en nikkel vastgesteld. Sinds de jaren veertig werd ter plekke van de Emab-locatie naast zand en grind ook sintels aangevoerd. Een restant van deze sintels zijn naderhand ook gebruikt als verhardingsmateriaal op de locatie (bijlage 4: wat zijn sintels). Dat verklaart de aanwezigheid van de genoemde verontreinigingen. Tauw B.V. adviseert dan ook tot een nader onderzoek (blz. 17 van het rapport).

8e.) Binnen het plangebied Koninginnedijk/ Nieuwe Haven, onderdeel van het Wisseveldproject neemt de Nieuwe Haven qua oppervlakte ca. 25.000 m² in. Op 3 juni 2003 werd in opdracht van ‘Ballast Nedam Bouw’ het Dibec-rapport uitgebracht (bijlage 5) . Op basis van onderzoeken werd geconcludeerd dat zich in de haven een circa 1 tot 2,5 mtr. sterk verontreinigde sliblaag bevond (klasse 4: zwaar verontreinigd slib)). Vorig jaar is de ingang van de haven uitgebaggerd maar wat betreft de havenkom is daar onzekerheid over. Graag zouden wij  informatie van u willen hebben of ook de havenkom is uitgebaggerd.

122 woningen.

In de GBB gebiedsvisie “Waterlinie Grave: Gebiedsvisie voor Wisseveld en omgeving” van april 2016  wordt op blz. 54, 62 en 63 (scenario 3) duidelijk aangetoond dat zonder te bouwen op de Emab-locatie op het Wisseveld de bouw van 122 woningen te realiseren is. Zeker als de Koninginnedijk wordt ontwikkeld als recreatieve boulevard zoals dat in de plannen Soeters en van Eldonk, WEST8 en eerdere stedenbouwkundige plannen omschreven werd. Het verbaast mij dat GBB na bouwen op het bastion ( 22 woningen)  geen haast heeft de rest van het quotum van 122 woningen te ontwikkelen op het al jarenlange braakliggend terrein tussen Catharinahof en de Handelsstraat (wonen aan de vesting: 57-60 woningen), het deels braakliggend industrieterrein tussen de industriestraat en de Landbouwstraat (wonen aan de Maas: 36-40 woningen) en het noordelijke gedeelte van de Koninginnedijk (scenario 3. Blz. 63 van de GBB gebiedsvisie: 6-8 woningen).

M.v.g.,  Wil Baaijens

www.gravepolitiek.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: