Verkeersveiligheid Brede School Oost.

Vragen LPG, mevrouw Bannink, Verkeersveiligheid Brede School Oost (10-05-2018)

1. Wanneer gaat er een begin gemaakt worden met de aanpassingen waarover al besloten is? Er is destijds toegezegd dat deze voor de vakantie klaar zouden zijn zodat de beide scholen alvast de routes kunnen gaan ‘oefenen’. Gaan we dat redden qua planning?Prioriteit hebben de vluchtheuvels op de Estersveldlaan en de Stoofweg/Paringetweg. Is dat bekend bij de aannemer?

2. Hoe staat het met het geitenpaadje, wat is hier de planning van?

3. Op deze avond kregen we te horen dat de klankbordgroep meerdere keren heeft aangegeven zich zorgen te maken over de door de Raad genomen beslissingen. Ze hebben aangegeven dat vooral de Stoofbrug een knelpunt gaat worden en niets zien in een brug over Raam. Is dat bij jou bekend? En zo ja hebben als Raad deze info ontvangen? Is er nagedacht over tijdelijke maatregelen om het verkeer te scheiden en de snelheid op de Stoofweg en Esterveldlaan te verlagen?

4. In juli staat nog fietspad Jan Luijkenstraat op de planning. Mocht hiermee ingestemd worden wat gebeurt er dan met het speeltuintje, kan dit behouden blijven? Ook speelvoorzingen op het schoolplien staan hoog op het wensenlijstje van de scholen. Kan dat eventueel gecombineerd worden met de verplaatsing van het huidige speeltuintje?

5. En dan nog even een vraag over de communicatie met de klankbordgroep. Hier werden ook enkele opmerkingen over gemaakt dat er de laatste maanden niet tot nauwelijks gecommuniceerd is vanuit de gemeente. Hoe kijk jij hier tegenaan en kunnen wij ergens verslagen vinden van de communicatie?

Antwoorden:

1. De aanpassingen waarover besloten is hebben een langere voorbereiding gekend dan waar op gepland is. De planning is er op gericht dat de maatregelen uiterlijk bij de ingebruikname van de school gereed zijn, maar bij voorkeur eerder. Zeker is wel dat de maatregelen niet gereed zijn voor de ‘oefendag” op 5 juli’. Specifiek voor de aanpassingen bij de inrit van Visio wordt bij het plannen van het uitvoeringsmoment rekening gehouden met de gebruikers van de Brede School en de Visio, zodat de gebruikers en het verkeer naar Visio hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. We houden t.a.v. de uitvoeringsplanning van de oversteek van de Paringetweg een slag om de arm omdat hiervoor eerst een kapvergunning onherroepelijk moet zijn. In de uitvraag naar de aannemers is uiteraard aangegeven dat de werkzaamheden uiterlijk gereed moeten zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

2. We hebben 15 mei van de aannemer vernomen dat de uitvoering in de 2e helft van juli zal plaatsvinden. De levertijd van een onderdeel van de riolering is momenteel enorm lang en dit onderdeel zal pas ik week 28 geleverd worden, waarna aansluitend gestart zal worden met de uitvoering.

3. Het is ons even onduidelijk welke klankbordgroep hier bedoeld wordt? De klankbordgroep verkeer (die in de 2e helft 2016 3 keer bij elkaar is geweest) of een klankbordgroep van de scholen die de scholen en De eerste stap adviseert bij alle zaken rondom de verhuizing van de school?? De verslagen van de klankbordgroep verkeer zijn als bijlage 1 bij het verkeersrapport van Kragten gevoegd. De andere klankbordgroep is van de scholen en de eerste stap, wij hebben daar als gemeente geen rol in. Het is voor ons onduidelijk van welke klankbordgroep de stelling dat vooral de Stoofbrug een knelpunt gaat worden is en ze niets zien in brug over Raam. In de klankbordgroep verkeer waren juist diverse mensen die de oplossing zagen in een nieuwe brug over de Raam.Met het scheiden van verkeer wordt bedoeld de huidige Stoofbrug?? In dat geval is dat waarschijnlijk niet mogelijk omdat simpelweg de brug hiervoor te smal is, vandaar ook het advies van Kragten en het besluit van het college om extra ruimte te realiseren door een extra brug/bruggen te realiseren. Met de oversteken op de Esterveldlaan en de Paringetweg wordt, naast dat een oversteek in 2 delen overzichtelijker en dus veiliger is dan in één keer oversteken, tevens beoogd dat dit een snelheid remmend effect heeft. Er wordt nog onderzocht wat de meest effectieve plaats is voor de zogenaamde schoolzone markeringen (gekleurde zuilen). Normaal staan deze direct bij de school, maar in dit geval is mogelijk een plaats bij de oversteken effectiever.

4. Bij een eventueel fietspad in de Jan Luykenstraat, is het het meest logisch dit pad rechtdoor te trekken. In dat geval kan het speeltuintje niet op de huidige plaats blijven. Mocht dit aan de orde zijn, dan moet bij de uitwerking gekeken worden waar het speeltuintje in de nieuwe situatie het beste gesitueerd kan gaan worden. Het schoolplein is in principe niet openbaar, dus het is niet logisch de speelvoorzieningen te verplaatsen naar het schoolplein.

5. Ook hier de vraag welke klankbordgroep wordt hier bedoeld?? De communicatie met de klankbordgroep verkeer is het laatste jaar inderdaad vrij beperkt geweest, simpelweg omdat er weinig nieuws te melden is geweest. Normaal gesproken had het traject richting deze klankbordgroep al volledig afgerond geweest, omdat er echter nog geen finale besluitvorming over alle onderdelen van het verkeersrapport heeft plaatsgevonden “sluimert” deze klankbordgroep nog wat op de achtergrond. De laatste bijeenkomst is al in november 2016 geweest. Verslagen van de drie bijeenkomst zitten , zoals hierboven al aangegeven als bijlage in het verkeersrapport van Kragten. Dit is nog niet eerder besproken / aan de orde geweest. Een woonerf hangt aan enkele inrichtingseisen vast. Alle parkeerplaatsen moeten zijn aangewezen en voorzien van een P. In een woonerf zijn geen trottoirs of fietspaden aanwezig, het verkeer is volledig gemengd. In het grootste gedeelte van de buurt voldoet deze inrichting niet. Er zijn veel trottoirs en er wordt veel op straat geparkeerd. Het vereist daarmee meer dan het plaatsen van 6 verkeersborden. Omdat wij niet op korte termijn aan deze inrichting kunnen voldoen, gaan wij niet over tot het invoeren van een woonerf in genoemde wijk.

Vragen Lijst Bongers, de heer Bongers, Verkeersveiligheid Brede School Oost (

1. De huidige bestemming, dus niet die op dit moment ter discussie staat, op de locatie van het ‘geitenpaadje’ is ‘groen’.

Volgens het bestemmingsplan mag ter plaatse van ‘groen’ ook een pad aangelegd worden.

Welke mogelijkheden ziet u, om op basis van het huidige bestemmingsplan, daar op korte termijn (voor 5 juli, anders voor begin schooljaar) een breed verhard pad aan te leggen?

In de 2e helft van juli wordt een pad van ca. 1,70 breed aangelegd, uitgevoerd in klinkers. Later, als de vergunning hiervoor onherroepelijk is, zal nog een fietspad, uitgevoerd is asfalt van ca 3,5 meter breed worden aangelegd. Het pad wat deze zomer wordt aangelegd wordt dan het trottoir.

2. Klopt het dat er een toezegging is gedaan (richting de schooldirecteuren, danwel de klankbordgroep verkeersveiligheid) om de verkeersmaatregelen (aanleg twee oversteekheuvels en verbreding inrit Visio-terrein) waarmee de raad vorig jaar heeft ingestemd te realiseren voor 5 juli aanstaande?

Nee er is geen toezegging gedaan dat we voor 5 juli de maatregelen zouden hebben uitgevoerd. Er is gevraagd of het zou kunnen en wij hebben toegezegd dat we zouden nagaan of het mogelijk zou zijn. Het antwoord is echter dat het niet mogelijk is. Onder andere omdat bij de voorbereidingen van de werkzaamheden bleek dat er 2 bomen gekapt moeten worden, waarvoor een kapvergunningprocedure moet worden doorlopen.

3. Zijn deze verkeersmaatregelen (van vraag 2) voor 5 juli aanstaande gereed? Zo niet, zijn deze maatregelen gereed voor de start van het nieuwe schooljaar? Zo niet, wanneer zijn deze maatregelen dan gereed?

De maatregelen zijn niet voor 5 juli gereed. De oversteek over de Esterveldlaan en bij de inrit van Visio kunnen, met een grote mate van zekerheid worden uitgevoerd voor de aanvang van het schooljaar. Voor de oversteek van de Paringetweg is dat ook de planning, echter daarvoor zijn we afhankelijk van het in werking treden van de kapvergunning. Als er een bezwaar wordt gemaakt tegen de kapvergunning mogen we de bomen nl. niet kappen en in dat geval zal uitvoering voor het nieuwe schooljaar niet mogelijk blijken.

4. Welke mogelijkheden ziet u voor tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld
verkeersregelaars in het begin van het schooljaar of andere voorzieningen?

Er is capaciteit van de BOA’s gereserveerd en ambtelijk zal de eerste periode de verkeerssituatie worden gemonitord. Voor de inhuur van verkeersregelaars is geen budget gereserveerd. En andere mogelijkheid is het inzetten van verkeersbrigadiers (ouders) Er is echter door de scholen nadrukkelijk aangegeven dat ze hier niet aan mee willen werken.

5. Is er afstemming met de aannemer/provincie over de werkzaamheden aan de N324 en de gevolgen van een tijdelijke afsluiting van de St. Elisabethstraat in het najaar? Worden er dan extra beschermende maatregelen getroffen in verband met het verkeer dat gebruik zal maken van de Estersveldlaan / Paringetweg / Stoofweg als alternatieve route? Is er afstemming met de aannemer/provincie over de werkzaamheden aan de N324?

Ja deze afstemming is er met de provincie en de BAM. Is er afstemming over de gevolgen van een tijdelijke afsluiting van de St. Elisabethstraat in het najaar? Onduidelijk is welke afsluiting hiermee bedoeld wordt. Zowel bij gemeente als bij provincie is een langdurige afsluiting niet bekend. Gaat het over de wegafsluitingen van de N321 en Stoofweg voor het aanbrengen en vervangen van de verkeerslichten? Dan is het antwoord dat betreffende wegkruisingen elk gedurende één weekend (niet gelijktijdig) worden afgesloten. Dit is buiten de schooltijden, dus schoolbezoekers ondervinden hier nauwelijks hinder van. Worden er extra beschermende maatregelen getroffen? Er zijn nulmetingen uitgevoerd op de wegvakken. Als de oversteekplaatsen gereed zijn, worden zij hieraan toegevoegd. Bij enige vorm van schade, wordt deze verhaald op de aannemer.

6. Is het college bereid om de beantwoording van bovenstaande vragen ook naar de betreffende schooldirecties en MR’en te sturen?

De gestelde vragen en antwoorden zijn openbaar en gepubliceerd (via Ibabs) op de gemeentelijke website. Deze kunnen ook zo verzonden worden naar de directies.Voorgestelde maatregelen
Voor alle drie de voorgestelde maatregelen geldt dat deze genomen mogen worden nadat er een verkeersbesluit definitief is geworden. De doorlooptijd van een dergelijk besluit ligt – zonder bezwaren – tussen de 8 en 10 weken. Daarna volgt pas de uitvoering. Dit houdt in dat het erg moeilijk wordt om deze maatregelen uitgevoerd te krijgen vóórdat de school weer begint op 19 augustus.

Maatregel 1: instellen woonerf in de buurt.

Voorgesteld wordt om bij de drie buurtingangen borden begin en einde woonerf te plaatsen. Dit om de snelheid te verlagen en om de gevreesde hinder door geparkeerde auto’s tegen te gaan.
Een woonerf hangt aan enkele inrichtingseisen vast. Alle parkeerplaatsen moeten zijn aangewezen en voorzien van een P. In een woonerf zijn geen trottoirs of fietspaden aanwezig, het verkeer is volledig gemengd. In het grootste gedeelte van de buurt voldoet deze inrichting niet. Er zijn veel trottoirs en er wordt veel op straat geparkeerd. Het vereist daarmee meer dan het plaatsen van 6 verkeersborden. Omdat wij niet op korte termijn aan deze inrichting kunnen voldoen, gaan wij niet over tot het invoeren van een woonerf in genoemde wijk.

Maatregel 2: kruising Paringetweg omvormen tot fietspad.
Voorgesteld wordt om de ingang van de wijk (verlengde Kriegerstraat) bij de Paringetweg om te vormen tot een verplicht fietspad door het plaatsen van paaltjes.
Voor deze locatie wordt momenteel een fietsoversteek/middengeleider voorbereid. Deze oversteek komt naast de rijbaan voor het autoverkeer te liggen. Op deze manier wordt ook hier een scheiding van het verkeer beoogd.
De doorsteek wordt veel door de bewoners van deze wijk gebruikt. Dit zowel door autoverkeer als door fietsverkeer. Het sluiten van deze doorgang is pas aan deze orde als hier veel draagvlak voor is.

Maatregel 3: kruising Van Steenhuislaan/Estersveldlaan omvormen tot fietspad.

Voorgesteld wordt om de ingang van de buurt in het verlengde van de Van Steenhuislaan naar de Estersveldlaan om te vormen tot een verplicht fietspad door het plaatsen van paaltjes.
Voor deze locatie is een goed alternatief beschikbaar. De aansluiting Van Elsstraat blijft te gebruiken voor gemotoriseerd verkeer, waarmee de bereikbaarheid van de buurt geborgd is. Daarnaast voorkom je met het voorstel dat men hier ongewenst de Van Steenhuislaan inrijdt om de kinderen te halen/brengen. Bekend is dat men op deze locatie laat zicht krijgt op verkeer en dat men daarom de andere aansluiting verkiest boven deze. Dit voorstel kunnen wij ondersteunen en wij beginnen binnenkort aan de procedure om hiertoe te komen.

Bron: IBabs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: