Inbreng Ben Litjens tijdens de raadsvergadering van 15 mei.

Agendapunt 4: Vragen

Tennisvereniging Thos

Ik heb vernomen, dat tennisvereniging Thos en de gemeente al vanaf 2015 met elkaar verschillen van mening.

Mijn vraag is of het niet mogelijk is om daar in onderling overleg uit te komen?

Agendapunt 5: Ingekomen stukken en mededelingen

Betreft ontwikkelingen binnen Keerpunt 2010.

Eind mei 2018 vindt er een Algemene Leden Vergadering van Keerpunt 2010 plaats.

Daarna zal de partij met mededelingen komen.

Verder zullen wij dan met een lijst van personen komen, die Keerpunt 2010 in de commissies zullen vertegenwoordigen.

Ik ben op dit moment de enige persoon, die namens Keerpunt 2010 in de gemeenteraad zitting heeft.

Als zodanig stel ik mij beschikbaar voor de bemensing van alle posities, die voor Keerpunt 2010 beschikbaar zijn.

Agendapunt 7: Bestemmingsplan Schuttersweg 29 Gassel

Akkoord met voorstel

Betreft Agendapunt 8: Verordening oud papierinzameling

Akkoord met voorstel

Betreft Agendapunt 9: Visie op de Vestingstad Grave

Zoals ik reeds in de raadscommissie Ruimte heb gezegd steun ik in grote lijnen deze visie. Ik ben voor een vitale binnenstad van Grave met behoud en verbetering  van de historische kwaliteit.

Om deze visie te realiseren is moeilijk, omdat met name GBB blijkens hun zienswijze andere ideeën heeft over hun in eigendom toebehorende terreinen.

De gemeente Grave heeft zich contractueel verbonden aan de gebiedsvisie van de GBB.

Een ieder weet, dat de GBB zich primair inzet voor zijn belang.

Verder zal het steeds moeilijker worden om geld bij te passen, want de wensen stapelen zich op maar de reserves raken op.

Mocht dit voorstel tot belastingverhoging leiden, dan zal ik die belastingverhoging niet steunen.

Dat over dit project een goede inspraak is geweest waardeer ik.

Het ruimtelijk beleid van de gemeente Grave is voor mij moeilijk te volgen.

Onlangs zijn er nog parkeerplaatsen ingeleverd bij het project rondom de Prinsenstal.

Deskundigen, die betrokken zijn bij de binnenstad, spraken zelfs over het verdwijnen van 50 parkeerplaatsen.

Om een levendige binnenstad te hebben zijn er veel bezoekers van buitenaf nodig.

Met welke projecten denkt u dit te realiseren nu een hotel voor de binnenstad op de plaats van de Scheepswerf niet meer in de plannen staan opgenomen?

Er ligt een motie om het College op te roepen om met een kaderstellende nota voor de Scheepswerf te komen.

Ik ga deze motie niet steunen, omdat ik vind dat problemen niet met regels maar met overleg moeten worden opgelost.

Als wij voor de Scheepswerf een kaderstellende nota vaststellen waarom dan niet ook een voor de GBB. En zo kunnen wij wel doorgaan. Nee, de oplossing voor meningsverschillen is open overleg.

Alles overziende bepleit ik nogmaals om te trachten met GBB, de eigenaar van de Scheepswerf en met andere belanghebbenden tot overeenstemming te komen. Zij moeten investeren en risico nemen. Wie doet dat als je iets moet doen waar de markt geen brood in ziet?

Ik stem voor dit voorstel met de aantekening dat ik tegen toekomstige verhogingen van belastingen ben om deze plannen gerealiseerd te krijgen. Verder stel ik het zeer op prijs als met marktpartijen overeenstemming wordt bereikt op basis van realistische plannen en niet op basis van dwang. Want dat is de dood in de pot.

Betreft Agendapunt 10: Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2018

Om belangenverstrengeling te voorkomen zal ik bij de behandeling van dit punt niet aan de beraadslagingen en stemming deelnemen.

Betreft Agendapunt 11: Bestemmingsplan Waardevolle bomen en bebouwing

Zoals ik al in de raadscommissie heb aangegeven ben ik tegen dit voorstel.

Het behoud van waardevolle bomen en bebouwing is op zich zelf een goede zaak.

Maar de vraag is moet je daar een bestemmingsplan voor maken.

Ik heb gevraagd hoeveel dit plan heeft gekost.

Daarop heb ik een antwoord ontvangen, dat dit ongeveer € 7500,- bedraagt.

Maar vertrouwen in dit antwoord heb ik niet. Er blijkt geen afzonderlijke project administratie hiervoor te zijn gevoerd. Evenmin zie ik de publicatiekosten etc.

Maar ik ga nu niet hierover verder discussiëren. Dat komt nog wel bij de jaarrekening.

De mensen, die waardevolle bomen en/of bebouwing hebben willen niet met deze regels geconfronteerd worden. De eigenaren moeten trots zijn op hun bomen en bebouwing en dan blijven ze behouden.

Regels en voorschriften gaan knellen ten nadele van het behoud.Verder bevreemdt het mij dat de gemeente Grave € 1.000.000,- subsidie heeft gegeven aan de projectontwikkelaar van de zogenaamde drie-eenheid in Velp terwijl die projectontwikkelaar al had aangegeven tegen de aanwijzing van enige bomen op zijn eigendom te zijn, omdat die de plannen nadelig zouden beïnvloeden.

Ik vraag u dringend dit op te lossen. k zie ook dat agrariërs steeds minder aan erfbeplanting zijn gaan doen. Als ik aan hun vraag wat daarvan de oorzaak is dan is steevast het antwoord: “Straks krijgen wij er last mee met de gemeente”.

En wat geeft de gemeente zelf aan voorbeeld.

Ik zie geen enkele voor Grave typerende knotwilg langs de schaatsvijver.

De inspraak en voorlichting over dit plan vind ik beneden het minimum.

Wie weet welke gebieden en of gebouwen als waardevolle bebouwing wordt aangemerkt? En weten de bewoners dit?

Hebben zij alle tijdig persoonlijk bericht gehad?

Keerpunt 2010 heeft in zijn programma staan dat wij uitgaan van burgerkracht.

Dus bespreken en overleg met belanghebbenden en inwoners. Dat is hier niet geschied.

Ten slotte nog dit:

In het bestemmingsplan Buitengebied 2013 staat dat er geen bomen mogen worden geplant, die hoger zijn dan 1,5 meter.

In het bestemmingsplan over de bomenteelt staat in het kort gezegd: geen bomenteelt in het buitengebied behoudens op die gronden, waarop nu al bomenteelt plaatsvindt.

In het huidige voorstel staat: Waardevolle bomen behouden.

Kortom je mag in Grave geen voor de toekomst waardevolle boom planten en je mag er ook geen verwijderen.

Kan het nog curieuzer.

Dat ik tegen dit voorstel stem mag duidelijk zijn.

Betreft Agendapunt 12: Benoeming en beëdiging van de wethouders

Ik heb moeite met dit voorstel.

Overal in het openbaar bestuur wordt eerst het programma vastgesteld en dan de bestuurders gekozen. Ik ga mij hiertegen niet verzetten, omdat dat een zinloze daad is.

Er wordt nu voorgesteld om eerst drie wethouders te benoemen.

Mijn probleem zit niet in het getal drie maar wel tegen de formatie omvang van 2,5 wethouder.

In mijn partij is men van mening dat de burgemeester voor een gedeelte wethouderstaken kan uitvoeren. Hij heeft dit ook zelf aangegeven.

Dit onderdeel uit ons programma breng ik hierbij in.

Een formatie van 2 fte wethouders zal ik steunen.

Met betrekking tot de kandidaten zal ik geen steun verlenen aan kandidaat Ben Peters. Ik zie liever de heer Eijbersen als kandidaat wethouder. Hem zou ik wel steunen.

Hij en zijn partij hebben zich uitgesproken voor: citaat: “Land van Cuijk: één gemeente, die er toe doet”. Dus voor één gemeente tezamen met Boxmeer van 91.000 inwoners.

Verder is het CDA van mening dat een gemeente een betrouwbare partner dient te zijn, die naast de mensen staat in plaats van tegenover hen.

Ook vandaag heb ik dat niet kunnen constateren bij het project Waardevolle bomen.

Ik kan geen vertrouwen uitspreken in de heer Peters.

Als ik nadien constateer, dat ik het onjuist heb gezien dan zal ik dat ook ruiterlijk erkennen.

Agendapunt 15: Aanpassing verordening auditcommissie

Dit voorstel steun ik van harte, zodat in de toekomst ook niet raadsleden zitting kunnen hebben in deze commissie.

Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 16: Benoeming voorzitters en leden raadscommissies.

Zoals ik reeds tijdig aan de griffier heb laten weten komt Keerpunt 2010 eerst met een lijst van kandidaten na afloop van de ledenvergadering van eind mei.

Ik verzoek u eerst tot benoemingen over te gaan in de eerstvolgende raadsvergadering van 3 juli.

Agendapunt 18: Diverse benoemingen.

Met betrekking tot deze benoemingen verzoek ik u deze benoemingen eerst op 3 juli 2018 te laten plaatsvinden.

Mocht toch heden tot stemmingen worden overgegaan dan vind ik dat er eerst een systeem vastgesteld wordt op welke wijze de gekozen leden verantwoording afleggenaan de gemeenteraad. Nu geven wij blanco cheques af.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: