Verbazing “Valkhofseweg 2.0”

Met verbazing hebben de Omwonenden “Valkhofscheweg 2.0” uw (eerste) reactie namens Ruimte voor Ruimte ontvangen en gelezen.
U geeft aan dat een aantal punten welke ter sprake zijn gekomen tijdens de bewonersavonden van 25 januari 2017 en 8 maart 2017 afstemming vereisen met de gemeente.

Dit vinden wij zeer opmerkelijk. Ons is geheel niet bekend welke punten nog met de gemeente (wethouder) besproken moeten worden. Op de (tweede) bewonersavond van 8 maart 2017 zijn door Ruimte voor Ruimte en Omwonenden in bijzijn van toenmalig wethouder Daandels en meerdere Raadsleden overeengekomen dat
Ruimte voor Ruimte geen gelijktijdig traject start en de gemaakte afspraken op papier stelt welke aan ons voorgelegd worden ter ondertekening.

Dit betekent geen verkoop van percelen kleiner dan het vigerende bestemmingsplan, maar ook geen initiatieven richting de gemeente voorsorterend op een eventuele toekomstige wijziging van de planlocatie Valkhofscheweg. Hiermee refereren wij aan de overeengekomen termijn van 6 maanden, ingaande nadat wij, Omwonenden “Valkhofscheweg 2.0”, dit aan de Gemeente en Raad hebben bericht middels een ondertekenend schrijven.
Wij verwachten van Ruimte voor Ruimte de gemaakte afspraken van een jaar geleden op papier stelt en aan ons voorlegt ter ondertekening zoals afgesproken.

Om te borgen dat de Omwonenden in voldoende mate betrokken zijn en worden is door de heer Daandels nadrukkelijk een extra processtap opgenomen welke behelst dat uitsluitend een gedragen initiatief of één met aantoonbaar voldoende burgerbetrokkenheid van begin tot het einde in behandeling zal worden genomen door
de gemeente (wethouder).

De oorzaak dat Ruimte voor Ruimte geen inhoudelijke reactie heeft ontvangen van de Gemeente ligt dan ook geheel in lijn met de gemaakte afspraken met voormalig wethouder Daandels van 8 maart 2017. Zoals door u terecht aangegeven valt ook bij deze actie te betreuren dat ‘vergeten’ is de Omwonenden te informeren, maar
bovenal te betrekken. Zoals eerder aangegeven participeren doe je met elkaar, niet door Ons uit te sluiten!

Daarnaast merken wij op dat de inhoudelijke kant van het verslag van de tweede bewonersavond in zijn geheel geen recht doet aan de afspraken welke die bewuste avond van de 8e maart 2017 zijn gemaakt.

Overigens lijkt dit spijtig genoeg in lijn te liggen met de niet steekhoudende beargumentatie welke eerder naar ons gebruikt wordt voor wat betreft ‘gerealiseerde kavelverkopen in de directe omgeving’ alsmede ons nu al 3 concreet bekend zijnde particuliere gegadigden welke aantoonbaar ontraden wordt een kavel in het huidige plan te kopen en de vrijblijvendheid van de opsomming van de verkoopacties waarmee wij met een kluitje het riet in lijken gestuurd te worden.

In dit kader willen wij u erop wijzen dat verkoopbaarheid niet alleen met eenduidige communicatie en de locatie te maken heeft, maar ook de prijsstelling relevant is. Mogelijkerwijs is de huidige vraagprijs onrealistisch hoog en dient eerst hier iets aan gedaan te worden. Dit alvorens en vooruitlopend op een eventuele en mogelijke
planlocatieaanpassing waarbij we op termijn nog meer onverkoopbare bouwkavels kennen en waardoor we in
een zelfde situatie als deze zitten.

Tenslotte vinden wij het buitengewoon bedenkelijk, nu wethouder Daandels recentelijk is vertrokken, dat door Ruimte voor Ruimte tegen de afspraak in, eerst middels een brief en nu een fysieke afspraak, geprobeerd wordt bij wethouder Van Dieperbeek en mevrouw Wessels een voet tussen de deur te krijgen. Dit alles zonder enige afstemming met de Omwonenden en buiten het zicht van de Raadsleden, wetende dat er zeer binnenkort verkiezingen zijn.

Ruimte voor Ruimte had hierover simpelweg vooraf openheid kunnen geven en door ook een afvaardiging van de Omwonenden uit te nodigen.

Afsluitend willen wij u nogmaals verzoeken de Omwonenden “Valkhofscheweg 2.0” niet te negeren en eerder gemaakte afspraken na te komen.

Om ervoor te zorgen dat in ieder geval wij, Omwonenden “Valkhofscheweg 2.0”, constructief blijven verzoeken
wij Ruimte voor Ruimte voor 25 januari 2018 de notulen van de tweede bewonersavond te corrigeren, correct op te maken en aan ons te doen toekomen.

Als laatste ontvangen wij graag tevens voor 25 januari 2018 een schrijven van Ruimte voor Ruimte waarin alle (verkoop)acties staan opgenomen welke verricht zijn c.q. gaan worden op voor ons toetsbare en kwalitatieve criteria (openbaarheid en transparantie). Indien door ons gewenst zullen wij u verzoeken aanvullende criteria toe te voegen.

In afwachting van uw acties verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Namens ‘Omwonenden Valkhofscheweg 2.0’
P/a Valkhofscheweg 13, 5363 SN VELP NB

Bosschebaan 16,
Bosschebaan 16A,
Bosschebaan 18,
Heistraat 1,
Valkhofscheweg 1,
Valkhofscheweg 2,
Valkhofscheweg 4,
Valkhofscheweg 6,
Valkhofscheweg 13
Valkhofscheweg 15
Valkhofscheweg 16

Informatie op de website van provincie Noord-Brabant. (Webmaster)

Een vrije kavel in Velp
De 4 kavels die Ruimte voor Ruimte aanbiedt, liggen aan de zuidkant van Velp. De kavels variëren in grootte van 2250 m2 tot 2950 m2. Hierdoor ontstaat dus als vanzelf een heel afwisselende en aantrekkelijke omgeving, waar u alle ruimte heeft en letterlijk in het groen, tegenover het parkbos woont. Het plangebied ligt aan de Valkhofscheweg, een rustige straat met weinig autoverkeer en aan weerszijden grasbermen. Deze landelijke sfeer kenmerkt ook de kavels waarvan de achtertuinen grenzen aan een groen buitengebied met akkers en velden. Omdat de woningen op de kavels op ruime afstand van elkaar liggen, wordt het woongenot nog eens extra versterkt. Deze royale, open opzet en de grote tuinen maakt wonen aan de Valkhofscheweg niets minder dan uitgesproken landelijk.

Deze brief heeft mij er toe gebracht om bij dit artikel de tag “Wethouder Daandels: Klachten houdt je altijd 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: