Open doekje voor Ben Litjens: bezuinig niet op onderwijs en bieb. Raadsbrede steun voor Keerpunt 2010 amendement. Hennie Bongers spreekt dictum uit. Drie insprekers bj het begin van de vergadering.Amendement Herinrichting bibliotheekdiensten


De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 27 september 2016
Gehoord de beraadslaging;page1image1080

Overwegende dat:
 • –  de raad een taakstellende bezuiniging heeft opgelegd op het bibliotheekwerk van ca. €200.000;
 • –  het budget daarmee ontoereikend is om de huidige dienstverlening, ook in afgeslankte vorm, voort te zetten;
    
  – de raad recent heeft ingezet op de combinatie van de bibliotheek met andere maatschappelijke functies (waaronder ook de Raad van Inspiratie);

 • –  door Biblioplus wordt ingezet op een herijking van de bibliotheekorganisatie en dienstverlening (welke onder meer leidt tot het terugdringen van de overheadkosten en een gewijzigd productenaanbod);

 • –  bij scenario 2 mogelijk deskundigheid verdwijnt ten behoeve van de inkoop van een kwalitatief samengestelde collectie;

 • –  het uittreden uit Biblioplus nadelige gevolgen met zich meebrengt in de samenwerking met de andere gemeenten en leidt tot frictiekosten waarvan de hoogte nog niet is in te schatten;

 • –  met de keuze voor scenario 3 de samenwerkingsrelatie met Biblioplus wordt voortgezet en daarmee het huidige dienstverleningsniveau grotendeels in stand wordt gehouden;

 • –  tegelijkertijd ook wordt ingezet op een verbreding van functies in samenwerking met maatschappelijke partners, waarbij de bibliotheek evolueert tot een lees-, leer- en informatieknooppunt;

 • –  ook hier het GHIEC wordt gehuisvest in de bibliotheek en wordt benut voor voorlichting, documentatie en educatie in het teken van Historisch Grave;

 • –  de ingezette ontwikkelingen in 2016 en 2017 gezamenlijk uitgewerkt dienen te worden;

 • –  in 2018 een evaluatie op effectiviteit en financiële haalbaarheid plaatsvindt;

 • –  naar aanleiding daarvan bij de Kadernota 2020 wordt besloten over het budget voor de volgende
  jaren;

Besluit:
 • –  in te stemmen met scenario 3 voor de herinrichting van de bibliotheekdiensten.

 • –  hiertoe het budget voor bibliotheekwerk voor 2018 en 2019 te stellen op €175.000,=;

 • –  als uitgangspunt mee te geven dat de leefbaarheid wordt versterkt, door met de bestaande vrijwilligers, dorpsraden en gemeenschapsaccommodaties gesprekken aan te gaan over de realisatie
  van de buurtbibliotheek / leespunt in de drie kerkdorpen Gassel, Velp en Escharen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

page2image5416

Ondertekening en naam:
Fractie Keerpunt 2010
B.W.A.M. Litjens
H. M.J. Bongers
P.C. Schuts
Fractie LPG
D.B. Joosten
A. Floor-Bannink
J.J.M. Nuijen
R.L.M. Keereweer
VPGrave
J.J.E. van Geest
S.J. de Zoeten
L. Kamps
Fractie CDA
B.J. Peters
J.H.M. Spoorendonk
VVD
R. Bannink
Trots Liberaal LvC
F.A.J. Smulders
Lijst Eva Eigenhuijsen
E.E.M. Eijgenhuijsen
Dit amendement is aangenomen / verworpen / ingetrokken in de vergadering van 27 september 2016.
Afhandeling ( in te
vullen door de
raadsgriffier)
Stemverhouding:

Voor:……….15……………… Fracties:..alle………………
Tegen:……………0…………..Fracties:…………………….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: