Ontwikkeling Scheepswerf.

0. Samenvatting

Hierbij dienen wij een principe verzoek in om de ontwikkeling, van de locatie van de scheepswerf te Grave,
mogelijk te maken.
Er lopen ontwikkelingen voor de locaties Prinsenstal en het Visio terrein, “Werken aan de Vesting”, beiden
grenzend aan de historische binnenstad van Grave. Deze visies hebben een relatie met de herontwikkeling van
de scheepswerf. De ontwikkeling van de scheepswerf sluit aan bij de ambities van de Structuurvisie 2025
waarop het woningbouwprogramma is afgestemd. Hiermee kunnen we de ambities van Grave invullen en
Grave als kern sterker op de kaart zetten.

De herontwikkeling van de scheepswerf zal niet alleen de verbinding met de historische binnenstad maken,
maar Grave wordt tegelijkertijd óók in beeld gebracht. De samenhang van de projecten, Visio, Prinsenstal en de
Scheepswerf, zal in alle opzichten een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit van de
leefomgeving. Het is een uitgelezen kans voor Grave om deze mogelijke kwaliteitsimpuls te onderzoeken,
optimaliseren en te laten verwerken in een plan. De gemeente kan bij deze ontwikkeling haar faciliterende rol
innemen en sturen op de gewenste kwaliteit.
Ook andere doelstellingen worden gerealiseerd zoals bv. het faciliteren en versterken van de recreatieve
sector. De werkgelegenheid zal worden gestimuleerd en deze nieuwe functies zullen de levendigheid van de
locatie versterken. De omvang van de locatie biedt de mogelijkheid om een parkeervoorziening te realiseren
die capaciteit biedt voor de ontwikkeling.
Na een aantal voorbereidende werkzaamheden kunnen de contouren worden geschetst voor wat het project
“herontwikkeling van de scheepswerf” zou kunnen inhouden. Er is een initiatiefnemer (de eigenaar) die het
risico heeft genomen om deze ontwikkeling op te pakken. Er ligt een visie die is gebaseerd op de
karakteristieken van deze plek en het beleid van de gemeente. In de leefomgeving zal dit een kwaliteitsimpuls
zijn waar Grave als geheel van zal profiteren. Het genereert nieuwe bedrijvigheid, daarmee nieuwe
werkgelegenheid, een uniek woonmilieu en een toeristisch interessante omgeving. Het kan bovendien snel
gerealiseerd worden want Rijkswaterstaat geeft zijn medewerking én er is een hotel die heeft aangegeven
geïnteresseerd te zijn. Met deze contouren kan een principebesluit genomen worden om hieraan medewerking
te verlenen.
Kortom:
 •   Wekunnenbijzonderewoningenrealiserenineennicheindewoningmarkt,opeenuniekelocatie;
 •   Met alle voorbereidende werkzaamheden hebben we een mogelijkheid om dit project te starten;
 •   Er ligt een unieke kans voor de aansluiting van dit gebied bij de historische kern van Grave;
 •   DewerkgelegenheidvanGravewordtdoorditprojectgestimuleerd;
 •   Hetplanisnietstrijdigmetandereplannenenisopgenomenindevisie2025;
 •   Het is een plan dat geschikt is om gefaseerd uit te werken en op de markt te brengen.

  Wij hechten sterke waarde aan een verantwoord en kwalitatief proces. Daarom bundelen wij, Ponec de Winter
  en Wolters Vastgoed, onze krachten. Met onze expertise en kennis van de regio is een integrale ontwikkelvisie
  tot stand gekomen. Dit is verwerkt en weergegeven in de presentatie (bijlage1).
  Hierin zijn enkele modellen en randvoorwaarden voor de uitwerking van het programma opgenomen. Een hele
  reeks van aspecten moeten nog nauwkeurig worden onderzocht.

  Wij stellen voor deze visie met het voorgestelde programma als vertrekpunt te gebruiken als basis voor de
  uitwerking van het 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: