Nog 50 dagen: GBB (Wisseveldpartner) reageert op Structuurvisie. Behandeling vanavond!

College van B&W van de Gemeente Grave
Scherpenzeel. 23 januari 2014
Betreft: Structuurvisie Grave 2O25
Geachte heer Roolvink,
Hiermee kom ik terug op ons telefoongesprek gisteravond. In dat gesprek liet u weten dat het college na overleg eergisteren in het college van B&W van mening is dat de passages in de Ontwerp-Structuurvisie 2025 zoals die is aangeboden aan de raad van Grave als voldoende beschouwd moeten worden om ook woningbouw mogelijk te maken op het huidige bedrijventerrein Wisseveld tussen de Industriestraat en de Maasbrug.
Zoals bekend hebben wij in een gesprek met u en wethouder Daandels op 16 januari jl. aangegeven dat wij graag uit de impasse rond de ontwikkeling van Wisseveld zouden willen komen. Dat gesprek vond plaats op ons verzoek en hebben wij betitteld als ‘een-stip-op-de-horizon-gesprek’. Wij wildenonderzoeken of wij het verleden in de vorm van:
  • Twee lopende rechtszaken (over afwikkeling betaling grond Catharinahof en beslag gronden Oranjebastion);
  • exploderende grondexploitatie (renteverlies, projectkosten enz.);
  • dreigende claim door terugbren8en volume woningbouw in Wisseveld tot 2015 naar 122 woningen (in plaats van de oorspronkelijke 420 + 50 tot 100 woningen op de EMAB-locatie) in de woningbouwprogrammering Grave 2013-2030
niet zouden kunnen afsluiten door onder meer:

  • de rechtszaken te beëindigen;
  • afzien van claim GBB i.v.m. vermindering woningbouwprogramma;
  • de grondexploitatie terug te brengen tot de grondwaardes per 1.1.2014 met afboeking verliezen voor zowel GBB als gemeente en gelijktrekking rekeningen courant en
  • maximale flexibiliteit in de Structuurvisie 2025 als het gaat om woningbouw op Wisseveld.
Wij delen de mening van het college niet dat dat de huidige tekst in de Structuurvisie 2025 voldoende zou moeten zijn als het gaat om die maximale flexibiliteit. Als bijlage treft u heel concreet aan welke aanpassingen naar ons idee noodzakelijk zijn om GBB als uw partner ín de grondexploitatie van Wisseveld en de gemeente Grave zelf, voldoende perspectiefte bieden tot 2OZS om naast de onderhanden zijnde ontwikkelingen van het oranjebastion, rond Catharinahof en het EMAB-terrein (max. 122 woningen) nog iets van de verloren verdiencapaciteit op Wisseveld te doen herleven.
Aanpassing van de ontwerpstructuurvisie is voor GBB een noodzakelijke voorwaarde om onderhandelingen over bovenstaande beoogde afsluiting van het verleden af te kunnen sluiten. Nogmaals willen wij benadrukken dat genoemde aanpassingen ook in het belang zijn van de Gemeente Grave als onze zakelijke partner in de samenwerkingsovereenkomst over Wisseveld. U deelt tenslotte voor 50% mee in het resultaat. Zo is het ook met u vorige week besproken.
Wij zullen deze brief en de bijlage delen met de raadsfracties en gebruiken als basisdocument voor een inspreekreactie in de raad van 28 januari aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Grond en BouwBureau BV
P.B. (Berrie) van der Heide
Komen hier nog ooit paalwoningen op deze prachtige EMAB locatie?
Aan plannen en schetsen geen gebrek 
Enorme verloedering; afbreken en dan nog liefst morgen al. 
Bedrijvenstrook wordt uitgebreid met nieuwe Nettorama
Tenslotte nog een passage geplukt van het weblog van good old Leo.

Het mooiste, nou ja merkwaardigste, randverschijnsel was de bespreking van het rekenkamerrapport over het Wisseveld. Na twee maal uitstel zou het eindelijk gebeuren maar….. Voor de duidelijkheid eerst een situatieschets. Voorzitter van de commissie Theo Reijnen was het vaderland aan het redden en dus had waarnemend voorzitter Harrie de Greeff de leiding. Hij deed dit als een goede scheidsrechter onopvallend en hanteerde de nogal starre regels soepel. Dat maakte de vergadering wel wat levendiger. Toen het agendapunt over het Wisseveld aan de orde zou komen laste hij een pauze in voor de plassers en rokers. Na die pauze bleek de vertegenwoordiger van de VVD Hans Bos verdwenen. Hij had kennelijk andere bezigheden. De waarnemend voorzitter constateerde dat de VVD nu niet was vertegenwoordigd en dat hij daardoor in een spagaatpositie zat. Als voorzitter kon hij geen inhoudelijke inbreng hebben en als VVD-fractielid wel. Maar naar zijn mening was het rapport na de voorlichting in de vergadering van maart en het 2 keer uitstellen wel voldoende had nagedacht en dus het onderwerp zonder nader overleg in de commissie wel naar de raadsvergadering kon. Hij vergat daarbij dat in de vergadering van maart geen inhoudelijke vragen mochten worden gesteld. Deze ingreep inspireerde Leon Kamps tot onaardige maar wel voor de hand liggende insinuaties. Vanuit diverse fracties werd de behoefte aan een reactie vanuit het college naar voren gebracht. Die suggestie had ik in maart ook al gedaan, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Vanuit het college kwam als reactie dat het een onderzoek van de raad was geweest en dat in het rapport niet meer stond dan dat het college desgewenst een reactie kon geven. Die behoefte had het college kennelijk niet gevoeld. Daarbij zakte mijn broek toch echt figuurlijk af. Er ligt een rapport over een weinig succesvolle zaak waarin je grote verantwoordelijkheid had en je hebt geen behoefte aan een reactie???? Ik ben zelf bij het begin van het project, nu 10 jaar geleden betrokken geweest en sta te springen om een reactie te geven. Alleen moet ik dan wel de stukken hebben gezien en dat mag niet. Vreemd dat ik nog steeds niet achterdochtig wordt. Uiteindelijk werd afgesproken dat de bespreking in de raad zou worden uitgesteld totdat het college een reactie heeft gegeven. Het begint er op te lijken dat ook dit rapport langzaam onderweg is naar de vergetelheid. In de wandelgangen werd nog opgemerkt dat het budget voor de rekenkamer te gering is voor een diepgaand onderzoek. In de kadernota wordt voorgesteld dit budget nog verder te verlagen. Gesproken wordt al over slapend maken. Je hebt toch niets aan de rapporten. Dat vind ik toch wel een heel kromme redenering; iemand de kleren van het lijf rukken en hem dan verwijten dat hij naakt loopt.
Inhoudelijke bespreking agendapunten
Daar ben ik gauw mee klaar. De grondexploitatie baart evenals de vorige jaren zorgen met het Wisseveld in de hoofdrol. Meegedeeld werd nog dat op 26 juli weer een overleg tussen gemeente en GBB is afgesproken. Na dat gesprek zou de zaak duidelijk moeten zijn. Druk werd gesproken over de mogelijkheden op diverse plaatsen te bouwen door slim gebruik te maken van contingenten en “bouwen binnen strakke contouren”. De vraag of die te bouwen huizen ook zouden kunnen worden verkocht kwam niet aan de orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: