Wijkraad Binnenstad schrijft “Brandbrief” aan raad en college!

Aan het College van burgemeester en Wethouders
en de Gemeenteraad van Grave
Arnoud van Gelderweg 71
Postbus 7
5360 AA Grave
Onderwerp: Brandweer materieel
Onze ref.: WB/HK/Brandweermaterieel/0509/2013
Datum: 5 september 2013-09-05
Geacht College,/Geachte Raadsleden,
Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat twee van de drie brandweerwagens
van de Brandweer Grave naar Ravenstein zullen verhuizen. Wij maken ons ten eerste ernstig
zorgen over de veiligheid van de bewoners van de binnenstad. Ten tweede vraagt de burger zich
ook af waar het door ons geïnvesteerde geld en de vereiste bewaking van ons erfgoed blijft en of  
in verband met deze ommezwaai, ten tijde van de investeringen voor de nieuwe kazerne de juiste besluiten zijn genomen.
Onze oude historische binnenstad bestaat grotendeels uit historische panden, gebouwd met uiterst brandbaar materiaal. De straten van de Binnenstad Grave zijn extreem smal, en de panden
bestaande uit 3 tot 4 verdiepingen, staan dicht op elkaar.
Zeer veel panden in de binnenstad zijn door eigenaren opgesplitst in woon-, werkunits. Talloze appartementen/units in één oud historisch pand zijn geen uitzondering. Een leek kan zien dat het
met de brandtrappen en nooduitgangen voor met name veel bewoners droevig is gesteld.
(Persoonlijk is er voor mij als bewoner van de binnenstad in mijn woonsituatie geen andere
ontsnapping mogelijk dan uit het raam springen en dat lukt mij wel maar . . ..) Maar los van dit;
mogen wij er niet van uitgaan dat het huidige materieel en de huidige personele bezetting exact afgestemd was op de huidige en toekomstige situatie (Catharinahof en Hart van Grave?) Daar
heeft u als college en raad naar wij mogen aannemen toch naar gekeken niet al te lang geleden
toen investeren in de Graafse Brandweer kennelijk vereist was?
Grave (en dus de bewoners en ondernemers) heeft zwaar geïnvesteerd in onze Brandweer.
Gaat u de lat voor kwaliteit en veiligheid nu ineens verleggen?
Waar is dat op gebaseerd?
Waar blijft het bedrag van onze investeringen?
Mag ik uw college en raad ook er op wijzen dat wij zojuist in de compacte binnenstad twee
enorme woonprojecten hebben neergezet: Catharinahof en Hart van Grave. Wij zijn van mening
dat de huidige ontwikkelingen en uitbreidingen in Grave juist vragen minimaal om
handhaving van de huidige personele en materiële bezetting van de Brandweer in het huidige onderkomen; de Brandweerkazerne van Grave.
De Wijkraad Binnenstad zou graag op zeer korte termijn in het openbaar en onderbouwd
met cijfers uitgelegd zien;
-Wordt Grave er veiliger op? Hoe ziet een nieuw/herzien veiligheidsplan er uit?
-​Door welke verantwoordelijke binnen het gemeentelijke apparaat werd het besluit
om materieel te verhuizen uit Grave naar Ravenstein genomen. De verantwoordelijke(n)
voor de Gemeenschappelijke Regeling voor de Brandweertaken naast het college en de gemeenteraad?
-​Is een aantoonbaar schriftelijk advies beschikbaar van deskundigen en zo ja is dit
gepresenteerd aan de gemeenteraad? Wanneer wordt dit voor alle Graafse burgers openbaar gemaakt?
-​Hebben college en gemeenteraad destijds een besluit genomen voor uitbreiding van onze
Graafse Brandweer dat thans –gezien de voorgenomen wijziging- achteraf niet blijkt te
kloppen?
-​Is rekening gehouden met de wens van Grave om te ‘glinsteren’? Uit te breiden? Meer evenementen te organiseren? Meer bezoekers tijdens grote en kleine evenementen te
trekken?
-​Is rekening gehouden met het nieuwe Catharinahof? Hart van Grave? Het leegkomende Maaszicht? De wens om Bedrijventerrein Wisseveld en de Bons verder te ontwikkelen
met industrie en woningbouw?
-​Wordt naast het veiligheidsaspect rekening gehouden met ons culturele erfgoed?
-​Wat zijn de voorzieningen voor de huidige medewerkers van de Brandweer Grave?
Tot slot; de Wijkraad Binnenstad maakt zich uiteraard ook zorgen om de veiligheid van alle
Gravenaren in de andere wijken en dorpen van Grave. De Dorps- en wijkraden daar zullen ook
behoefte hebben aan meer informatie.
Mogelijk zal het Centrum Management ook behoefte hebben aan informatie.
Onze Graafse Brandweer is geen luxe maar een zeer noodzakelijke basisvoorziening naar onze
mening. Kortom; wij maken wij ons oprecht zorgen en wij verzoeken zowel uw college als gemeenteraad dan ook, ons op korte termijn van de gevraagde informatie te voorzien en in overleg
te treden.
In afwachting van uw bericht,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: