Reactie van ons college, FNV en Graveon.

Van het FNVVan het college:
Hierbij sturen wij u het, mede aan u gerichte, e-mailbericht door van de heer Van Kessel (directeur Scheepswerf Grave). Bij dit e-mail bericht is een brief gevoegd van Hekkelman advocaten & notarissen waarin ingevolge de Wet Melding Collectief Ontslag melding wordt gedaan van het voornemen van de Scheepswerf Grave BV om de dienstbetrekkingen van tenminste 20 werknemers te doen eindigen binnen een tijdvlak van 3 maanden. In de betreffende brief wordt tevens melding gemaakt van het feit dat de problematiek oplosbaar is indien een tweetal opdrachten aan kunnen worden genomen voor de bouw van schepen van 135 meter lengte. Aangegeven wordt dat onze weigering om de planologische situatie voor de scheepswerf aan te passen de oorzaak is van de ontstane situatie. Wij delen deze mening niet. Wij zullen u volgende week een nadere reactie op het betreffende schrijven doen toekomen.
Voor wat betreft het bestemmingsplan kunnen wij het volgende mededelen. In uw vergadering van  20 december 2011 heeft u een motie aangenomen voor  de scheepswerf.  Als reactie op de motie is een raadsinformatienota geschreven, welke voor u ter inzage heeft gelegen. In deze notitie is ook de procedure geschetst m.b.t. het bestemmingsplan. In deze informatienota is opgenomen dat in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor het centrum de locatie van de scheepswerf, gelet op het beheersmatige karakter van het bestemmingsplan, zodanig is bestemd dat rekening is gehouden met de huidige (planologische) rechten (dus geen uitbreiding opgenomen). In de informatienota is tevens aangegeven dat, indien u van mening bent dat Scheepswerf Grave B.V. planologisch schepen zou mogen bouwen van 135 meter lengte, u in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan de kaders voor deze locatie kunt aanpassen (gewijzigde vaststelling). Hiermee wordt de locatie een planologisch vast gegeven. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure heeft een ieder de mogelijkheid om te reageren. Wij kunnen u melden dat inmiddels het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en dat op 04/04/12 een zienswijze van de Scheepswerf is ontvangen. Wij zullen er zorg voor dragen dat de ingediende zienswijze(n) tijdig en naar behoren zal worden  behandeld. Ten slotte delen wij u nog mede dat na (eventueel gewijzigde) vaststelling door uw raad het bestemmingsplan voor een beroepstermijn van zes weken ter inzage gelegd wordt. Alleen een belanghebbende kan beroep instellen bij de Raad van State. Voor wat betreft de locatie van de scheepswerf  kan  in dit geval gedacht worden aan de provincie, RWS en/of de aanwonenden aan de Maaskade. 
Kortom:
 1. volgende week doen wij u een inhoudelijke reactie op de brief toekomen;
 2. volgen wij de, in de informatienota reeds aangekondigde, procedure m.b.t. de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

burgemeester en wethouders van Grave,

Aan
het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Grave
Arnoud van Gelderweg 71
5361 CW  Grave

Grave,
10 april 2012
GRAVEON

Onderwerp:  Scheepswerf
Grave
Geachte
leden van de gemeenteraad en leden van het college van B&W,
Geachte
dames en heren,
Met
verbijstering hebben wij als bestuur van Graveon, de ondernemersvereniging voor
alle ondernemers in Grave, het bericht ontvangen dat de Scheepswerf Grave voor
al haar medewerkers ontslag heeft aangevraagd.
De reden hiervoor is dat de scheepswerf het contract voor het bouwen van twee
schepen van 135 meter lengte niet kan sluiten met de opdrachtgever, omdat de
milieuvergunning die bij de Provincie wel klaar ligt, door de Provincie niet
kan worden 
afgegeven.
Het
wachten is op het bijbehorende planologisch kader dat door de gemeente Grave
geleverd moet worden.


Ten aanzien van de formulering over de lengte van de schepen (hetgeen niet
noodzakelijk is om in dit kader aan te geven) heeft B&W in het concept
planologisch kader, dat tot donderdag ter inzage ligt, de lengte van 110 meter
voor te bouwen schepen opgenomen.

Dit terwijl de gemeenteraad  recent een
motie heeft aangenomen dat het bouwen van twee, 135 meter lange 
schepen is
toegestaan voor de scheepswerf.

 

–      
Dit is een vorm van vertragen en langs elkaar op werken die
in
d  deze tijd van economische crisis absoluut onverantwoord is.
Niet
alleen de gezinnen van 60 medewerkers worden de dupe hiervan, ook voor alle
toeleveringsbedrijven, waarvan een groot aantal in Grave gevestigd is, dreigt
faillissement wanneer een grote vaste klant op dit moment weg valt. Dit geldt
voor dienstverlenende bedrijven in de gemeente maar ook voor detaillisten in
het centrum van Grave.
Graveon
doet een uiterst dringend beroep op u om de uitgangspunten van de beleidsnota
Economie 2015 uit te voeren. Daarin staat als unaniem standpunt van alle
partijen waaronder de beide wethouders van de gemeente Grave, dat de
Scheepswerf moet blijven. Deze nota is niet voor niets gemaakt en door u mee
ingestemd.
Graveon
vertrouwt erop dat u met spoed zult regelen dat de provincie kan zorgen dat de
Scheepswerf Grave de gewenste milieuvergunning voor 1 mei aanstaande zal
ontvangen.
De Scheepswerf kan dan de contracten met de opdrachtgever voor de bouw van twee
schepen van 135 meter lengte afsluiten.
Hierdoor hoeft het ontslag voor de 60 fte’s van de Scheepswerf niet door te
gaan.
De
Scheepswerf is lid van Graveon. Graveon heeft gedurende de afgelopen twee jaar
de belangen van de Scheepswerf mee ondersteund. Niet alleen vanuit het belang
van de ondernemer maar vooral voor het economisch belang van de gemeente Grave.

Deze maatschappelijke doelstelling wil ik nogmaals onder uw aandacht brengen.
Ik ga er nog steeds vanuit dat u dit ook zo ziet.

Uiteraard blijft Graveon bereid u en de Scheepswerf te ondersteunen om snel uit
de hierboven aangegeven impasse te komen.
Namens
het bestuur Graveon,
M.J.M.  Le Grand-van den Bogaard,
Voorzitter

Eén gedachte over “Reactie van ons college, FNV en Graveon.

 • 10 april 2012 om 09:00
  Permalink

  Beste Jacques,

  De reactie van B&W is wederom zeer teleurstellend. Blijkbaar weten ze beter dan de werf wat het betekent om de 135 meter lange schepen niet te mogen bouwen want ze delen onze mening niet. Het gevolg is, zoals in december 2011 al aangegeven, dat er geen werk meer is en dat het bedrijf, geheel onnodig, failliet zal gaan.

  Verder gaat het alleen maar over de bestemmingsplanprocedure terwijl wij nu een uitvoering willen van het besluit van de gemeenteraad van december 2010. De wethouder kan dit besluit gewoon uitvoeren zodat de komende periode structurele oplossingen voor de lange termijn gezocht kunnen worden zonder de tijdsdruk en de dreiging van faillissement. Tot de bestemmingsplanprocedure is afgerond kunnen wij niet verder en de opdrachtgever gaat daar echt niet op wachten. Een definitief besluit vanavond is onze enige kans.

  met vriendelijke groet,
  Robert van Kessel

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: