Grave koerst regelrecht af op de afgrond.

SAMENWERKING Als herindeling leidt tot een betere dienstverlening aan de inwoners , dan is het effenen van die weg de eerste taak van de raad.
De gemeente Grave staat er financieel slecht voor. Het gemeentebestuur is niet daadkrachtig, tijd om over de grens te kijken, vindt Jacques Leurs.

Crises vragen om daadkracht. En dat is precies waar het Grave aan ontbreekt. Het is twee voor twaalf, al jaren. Die stilstand leidt tot gevaarlijke achteruitgang, die het welzijn van de burgers uit Escharen, Gassel, Grave en Velp niet ten goede komt. Meer dan ooit komt het erop aan dat de gemeenteraadsleden zich als bestuurders manifesteren in plaats van als politici die elkaar af en toe een puntje laten ‘scoren’ en dikwijls op de man spelen in plaats van op de bal.
De coalitie van VVD, CDA, LPG en gedoogpartner TON is met de oppositie aan zet, maar is niet in staat om met een toekomstvisie te komen. Waar moet het met Grave naar toe? Ze komen er niet uit. Het resultaat is logisch: Grave koerst regelrecht naar de afgrond. Het ligt dus voor de hand dat de partijen die het voor het zeggen hebben ruiterlijk toegeven dat ze niet alleen wethouders van buiten nodig hebben om het vuile werk op te knapen, maar dat ze zelf evenmin in staat zijn bestuurders te leveren die de rug rechten om het belang de burgers van Escharen, Gassel, Grave en Velp te dienen. Heb het lef om de koe bij de horens te vatten! Want bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de raad geaccepteerd dat er ingeleverd wordt op dienstverlening. De omgekeerde wereld, want voor wie zit men eigenlijk daar?
Het water staat Grave aan de lippen. De financiële positie is zo dramatisch dat gemakkelijke vergelijkingen met Griekenland of Italië voor de hand liggen. Deels ligt dat aan het Rijk dat de hand op de knip houdt. Maar als we naar het Wisseveld of het debacle van het onderwijsachterstandenbeleid kijken, springen ons de tranen in de ogen. Zelfs coalitiepartijen schreeuwen moord en brand, maar ook deze blaffende honden bijten niet door. Zoveel tekens aan de wand moeten toch het navelstaren van VVD, CDA, LPG en TON doorbreken, zodat echte oplossingen bespreekbaar worden?
Als verregaande samenwerking of zelfs herindeling leiden tot een betere dienstverlening aan de inwoners van de stad en haar dorpen, dan is het effenen van die weg toch de eerste taak van de raad? Keerpunt 2010 durft de keuze aan! Wij willen alle krachten in de Noordelijke Maasvallei en het Land van Cuijk bundelen en gezamenlijk naar de burgers gaan met het eerlijke verhaal over de situatie in Grave en omgeving.
Het overeind houden van een zwak gemeentebestuur kost handen vol geld. Schaalvergroting brengt (eerder) de juiste mensen op de juiste plaats. De kwaliteit van het ambtelijk apparaat verbetert. Het oerwoud aan samenwerkingsverbanden en overlegorganen (oftewel: talloze geld slurpende schijven) wordt teruggesnoeid, zodat er weer echt gewerkt kan worden aan de publieke zaak. De huidige samenwerking met de buurgemeenten is bovendien zo stroperig dat ze haar doel voorbijschiet. Daarom is het serieus onderzoeken van herindeling noodzakelijk: alleen dan weet je wie waarvoor verantwoordelijk is, niemand heeft nog gemakkelijk praten voor de bühne.
Te allen tijde dient voorop te staan wat er echt toe doet: sterke producten en uitstekende dienstverlening. Als iemand de gemeente nodig heeft, moet hij antwoord krijgen op z’n vraag, punt uit. Telefonisch, digitaal, persoonlijk. In hoeverre is een volledig opgetuigd gemeentekantoor om de hoek echt noodzakelijk? Het gaat er niet om hoe belangrijk je jezelf vindt, maar hoe belangrijk je je inwoners vindt. Zolang er in Grave legio voorbeelden zijn van hoe het niet moet – kijk naar de verloederde panden in de Hamstraat – wordt duidelijk hoe het beter kan. Dan is de conclusie dat de oplossing niet in Grave ligt.
Jacques Leurs; fractievoorzitter KEERPUNT 2010.

Bron: de Gelderlander/Maasland/26 november 2011.
Reacties: 
1.
Goedendag Jacques,

Ik las het artikel in de Gelderlander en moet zeggen dat ik het hier helemaal mee eens ben. Heb een periode in de wijkraad Mars en Blauwe dorp gezeten maar heb daar een kater aan overgehouden. Een opgaan van mini staatje Grave in een grotere en slagvaardiger gemeente, en daar bedoel ik de burgemeester, wethouders en ambtenaren mee, zal veel problemen kunnen oplossen. Ik heb een tijd geleden een klacht over onkruidvrij maken van trottoirs naar gemeente gestuurd maar niets meer vernomen.

Dus zo snel mogelijk opheffen van gemeente Grave is een goed doel waar de burgers ook iets aan hebben.

Rob Lobel
Julianastraat 7
5361CJ  GRAVE2. Beste Jacques.

Het rapport van het “Controlleroverleg Land van Cuijk” van 23 januari 2008 aan de “Regiegroep Samenwerken Land van Cuijk” zou als leidraad moeten dienen voor de discussie over herindeling/fusie van de gemeenten in het Land van Cuijk. Het samenvattend advies van deze hoge gemeentelijke ambtenaren en financiële experts luidde:

  • kies primair voor het via gemeentelijke herindeling tot stand brengen van de intergemeentelijke samenwerking in het land van Cuijk;
  • kies secundair, wanneer gemeentelijke herindeling geen haalbare optie blijkt voor het dan als volgt realiseren van die samenwerking..etc.

Zou dit rapport, als informatie voor de burgers (burgerparticipatie), op de website van de gemeente geplaatst kunnen worden? Zeker nu de situatie voor de gemeente sinds 2008 alleen maar verslechterd is en de bevindingen in het rapport urgenter zijn geworden.
 
M.v.g. Wil Baaijens

3. Een deelnemer aan de bijeenkomst over krachtig bestuur in Brabant stuurde enkele links en het volgende bericht:

Krachtig bestuur in Brabant.

Hoe groot het vermogen van gemeenten is om de Brabantse ambities mede te realiseren en het groeiende takenpakket te vervullen wordt in 2012 onderzocht door de Vereniging van Brabantse Gemeenten en de provincie?

Brabant heeft sterke gemeenten nodig die de toekomstige ontwikkelingen goed aankunnen. Daarom start het gezamenlijke project ‘Krachtig bestuur in Brabant’. In het project gaan de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie met de regio’s en gemeenten een inschatting maken en een beeld krijgen van het eigen vermogen om de inhoudelijke opgaven (maatschappelijk, economisch, ruimtelijk) te realiseren.

Panorama
De eerste stap in het project is de vraag voor welke opgaven Noord-Brabant staat en wat de perspectieven zijn. In het document ‘Panorama Krachtig Brabants Bestuur, Essay bij de start van een project, schetst Telos de maatschappelijke opgaven waarvoor Brabant staat en het bestuurlijk landschap. Vanuit een confrontatie tussen beide, schetst ze de perspectieven voor de toekomstige organisatie van de samenwerking. De uitdagingen die op de regio afkomen, vragen stuk voor stuk om intensievere samenwerking. Uiteenlopende opgaven vragen om uiteenlopende schalen en soorten van samenwerkingsverbanden. Het essay schetst een “panorama” van Brabant met daarbij suggesties en agendapunten voor de volgende stap in het onderzoek. Dat richt zich eerst op de vier regio’s in de provincie.

Aanpak in 2012
De volgende stap is het project naar sterktes en kansen in de regio’s maar ook naar zwaktes en bedreigingen. Dit onderzoek vindt plaats in het voorjaar en resulteert in een “luchtfoto” van iedere regio. Als eerste is de regio Noordoost-Brabant aan de beurt. Een commissie van oud topbestuurders gaat in gesprek met een delegatie van regiobestuurders in het bijzijn van meerdere leden van de klankbordgroep. Vervolgens wordt van elke gemeente (eveneens te beginnen in Noordoost-Brabant) een “portretfoto” gemaakt. In de loop van 2012 worden deze onderzoeken en analyses uitgevoerd. De commissie van oud topbestuurders spreekt hiervoor met het college en een delegatie van gemeenteraad. De commissie gebruikt zowel bij de regio- als gemeentegesprekken een specifiek ontwikkelde methodiek.

Actiefoto
Uit het onderzoek volgt een “actiefoto”. De “actiefoto” is het actieplan en geeft partijen een beeld hoe ze aan de slag gaan met de aanbevelingen. Implementatie van de gekozen oplossingen vindt plaats tussen 2012 en 2015.
Op basis van deze foto’s ontstaat een spreekwoordelijk “fotoboek” en formuleert de provincie haar visie op de bestuurlijke organisatie van Noord-Brabant.

Stuurgroep en klankbordgroep
Een delegatie van het VBG-bestuur en gedeputeerde Pauli vormen de stuurgroep van het project. Een klankbordgroep (waarin vertegenwoordigers uit onderwijs, ondernemers, overige maatschappelijke partners) begeleidt het project.

http://www.brabant.nl/krachtigbestuur> en http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=22494

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: