Samenwerking vijf gemeenten Land van Cuijk moet op termijn tot herindeling leiden. 24 argumenten!!!

KEERPUNT 2010 gaat akkoord met het gevraagde krediet om met Mill en Cuijk een ambtelijke organisatie te vormen, maar heeft de volgende opmerkingen. Bij de begrotingsbehandeling hebben we dit al aangekondigd. KEERPUNT 2010 wil de discussie opstarten, ook in samenspraak met de inwoners. Nu we onze missie en visie eindelijk gaan opstellen komen wij met het voorstel om na te gaan denken of we het H woord nog langer moeten mijden.
Belangrijkste argumenten:
1.     Graafs Manifest.
Het Graafs Manifest vastgesteld door de vijf gemeenteraden.  Er ontstaat een lappendeken  van diverse vormen van samenwerking. Dat leidt tot een verregaande versnippering van beleid en uitvoering over meerdere gremia , minder transparantie, vergroting afstand bestuur burger, belangrijke toename van de vergaderdruk en kostenstijgingen o.a door bestuur op afstand, kortom effecten die het dualisme Juist beoogt te genereren. Alle voordelen  van samenwerking zijn ook van kracht bij herindeling. Samenwerken leidt er toe dat de regievoering en de slagvaardigheid  ver te zoeken zijn.  Bij het argument vergroting afstand burgers en de politiek kunnen we vraagtekens zetten. Want ook in een kleine gemeente zijn genoeg voorbeelden te vinden die schaalvergroting bepleiten. We denken bijv. aan vriendjespolitiek en persoonlijke rancune tussen raadsleden onderling en met burgers. In een grote gemeente speelt dit veel minder dankzij het besturen op afstand.
2.     Pilo Bestuurskrachtmeting Noord Oost  Brabant .
Deze pilot wordt door de provincie en VNG opgestart. Omdat we zelfs niet in staat waren, met behulp van een adviesbureau en 35.000 euro gemeenschapsgeld,  in de afgelopen twee raadsperioden een kerntakendiscussie en een visie  te formuleren. Laat staan dat we in staat zijn geweest de positie c.q. levensvatbaarheid van de gemeente vast te stellen d.m.v. een eigen bestuurskrachtonderzoek. Nu zorgt de provincie voor duidelijkheid op dat punt. KEERPUNT 2010 is somber gestemd over de uitkomsten van het onderzoek door het team van VVD gedeputeerde Pauli
3.     Financiële positie van de gemeente Grave.
Dat onze financiële positie dramatisch is is zo langzamerhand bij iedereen bekend. Deze constatering kan geen punt van discussie meer zijn. Het noopt wel tot maatregelen die voor ons allen niet plezierig zullen zijn maar wel gebaseerd op bezuinigingen. Het wordt alleen nog slechter is de algemene verwachting. Staan ons Griekse of Italiaanse toestanden te wachten?
4.     Niveau van dienstverlening.
Bij het vaststellen van de laatste begroting heeft de raad geaccepteerd dat  de dienstverlening fors minder wordt. Dat is toch vreemd. We hebben allen  altijd gepleit dat de dienstverlening aan de burgers als resultaat van het samenwerken zal verbeteren. Hoe legt U deze afwijkingen van de politieke doelstellingen uit?
5.     Meer taken van het Rijk naar gemeenten.
Deze trend zet alleen maar door en zet de organisatie verder onder druk. Op de werkvloer mag niet bezuinigd worden. De overheadkosten moeten omlaag. “Minder chiefs meer Indians’”
6.     Financiële middelen.
Er komen steeds minder financiële middelen naar de gemeenten van het rijk en provincie.
7.     Extra geldmiddelen van het Rijk.
Bij herindeling komen er extra forse financiële middelen naar Grave in het kader van de wet Ahrl. De vergoeding voor de frictiekosten is aanzienlijk verruimd.
8.     Samenwerking.
Mits goed uitgevoerd levert dit kwalitatief wel verbeteringen op maar nauwelijks of geen financiële winst blijkt uit veel onderzoeken. Herindeling leidt tot een regievoering vanuit een centrale eenheid n.l. een nieuwe gemeente. Samenwerking kan tot een versnipperde regievoering leiden. Daardoor is de bestuurlijke en politieke slagvaardigheid soms ver te zoeken.
Hoe ziet de coalitie de toekomst van Grave zonder herindeling? Nu blijkt al uit onderzoek dat samenwerking alleen al op het gebied van de hoogste politieke ambtsdragers en ondersteuning van deze groep een verschil uitmaakt voor de bewoners van heel Grave van een bedrag dat zit tussen de 400.00 en 500.000
euro. Hoe wil de coalitie dat verkopen aan onze inwoners? Ter illustratie 1 % OZB levert 18.000 euro op.
9.     Samenwerkingsverbanden.
Bestuurlijke spaghetti van samenwerkingsverbanden die moeilijk controleerbaar  zijn door de raad. Dit is een complexe materie waarover de controllers zich al bezorgd over uitlieten.
10.   Zelfstandigheid.
Burgers, instellingen, organisaties, scholen enz. zijn niet meer geïnteresseerd in zelfstandigheid maar kijken meer naar de producten en de resultaten.
11.  Controlerapport controllers Land van Cuijk.
Het rapport dat toen geschreven is verdient het om geactualiseerd te worden. De bestuurders hebben het toen in de la laten liggen. De samenwerking  mislukte met verstrekkende gevolgen tot op de dag van vandaag.  De controllers schrijven: “De eindsituatie bij samenwerking zal op beleidsmatig en uitvoeringstechnisch opzicht resulteren in uitgeholde individuele gemeenten. Daarmee verslechterd ook sterk de democratische controle en positie van de raad.” Wie is er nog verantwoordelijk? Vragen wij ons af.
12.  Digitale dienstverlening.
Dit wordt in de toekomst het allerbelangrijkste item. Een stadhuis als fysieke plek wordt steeds minder relevant.
De rijksoverheid draagt aan gemeenten op om uiterlijk in 2015 één loket te vormen en daarmee als toegangspoort voor de burger te fungeren voor de gehele overheid.
13.  De samenwerking in het Land van Cuijk .
Het is tot op heden een zeer moeizaam proces geweest. Herindeling lost dit probleem op. Persoonlijke ambities van allerlei bestuurders ban je dan ook uit.
Een bijeenkomst gisterenavond over samenwerking in het Land van Cuijk werd ‘s middags nog gecanceld zonder opgaaf van redenen, geen interesse?
14.   Kleine gemeente dichtbij de burgers.
De verloedering van enkele panden in de Hamstraat zijn een mooi voorbeeld van een kleine gemeente waarbij de burgers in de kou worden gelaten.
De meerderheid van de raad, als gekozen vertegenwoordigers, laat hier zijn politieke zorgplicht liggen.
15.   Disfunctioneren ambtelijk apparaat.
Een bedrag van 463.289 euro geoormerkt geld moet terug naar het rijk. Misschien wel door het disfunctioneren van ambtelijk apparaat is dit niet uitgegeven door de scholen en besteedt aan noodzakelijk zaken. De directies van de scholen klimmen nu in de pen. Dit is ook weer een aanwijzing dat ons ambtelijk apparaat zeer kwetsbaar is.
16Oss voorbeeldgemeente.
Twee landelijke gemeenten aan de Maas. Herpen en Ravenstein willen beslist niet terug naar de oude situatie. Van Vierlingsbeek tot Den Bosch nog maar twee gemeenten.
17. Berekeningen van onze steunfractie.  Vooral de overheadkosten gaan fors omlaag. De hoogste politieke ambtsdragers en hun ondersteunend personeel zijn een forse aanslag op onze huishoudportemonnee.  Herindeling scheelt voor de inwoners van Grave en de Kerkdorpen een besparing van 400.000 tot 500.000 euro per jaar. Dat is per inwoner ongeveer 32 euro.

18.   BEL gemeente.
in de veelgeroemde BEL gemeente (Blaricum. Laren en Eemnes) Laren heeft de raad een voorstel van de grootste fractie van de VVD aangenomen om de OZB met meer dan 17 % te verhogen. De voorzieningen kunnen daar wel op peil blijven dankzij een raad die wel lef heeft om onpopulair te zijn.
19.  Geen vriendjespolitiek.
Door een bestuur op afstand zal het winkelneren ook veel verminderen.
20.  Van de fractie-assistent van de VVD Grave
Gelezen op Mevrouw de voorzitter. “Met veel plezier lees ik de reacties op hetgeen we met z’n allen in Grave proberen te bereiken; ondanks onze politieke meningsverschillen. We staan aan de vooravond van wat lijkt te gaan richting een gemeentelijke herindeling, zeg ik voorzichtig. Want de kogel is nog lang niet door de kerk. Maar wellicht worden we door de actualiteit ingehaald. Want van hogerhand, lees Den Haag, wordt er steeds meer aangedrongen op grotere gemeentes met als gedachte: kostenbesparingen.
21.  Landelijk Liberaal Manifest.
Er worden allerlei samenwerkingsverbanden gecreëerd, die vaak gepaard gaan met een rammelende democratische verantwoording. Bestuurlijke slagkracht en democratische legitimatie zijn gebaat bij een formalisering van die nieuwe vormen van regionale samenwerking. Deze ontwikkelingen vergroten de noodzaak van een verbouwing van het Huis van Thorbecke.
De bestuurlijke ‘dichtheid’ van Nederland is enorm. Deel het aantal inwoners door het totale aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers van staat, provincies, gemeenten, deelgemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen en de conclusie kan geen andere zijn dan dat het er te veel zijn. Het gevolg is een wirwar aan overlegstructuren en een overdaad
aan vergaderingen. Coördineren en afstemmen is een nationale sport geworden. De burger heeft geen enkele weet van wat er gebeurt, laat staan dat hij merkt er baat bij te hebben. Het is de hoogste tijd voor bestuurlijke verdunning, in alle bestuursorganen en op alle niveaus.
Wij, 16 miljoen inwoners van dit land, worden op lokaal niveau door te veel burgemeesters, wethouders en volksvertegenwoordigers bestuurd. Dat kan met minder. Voor gemeenten betekent dit of verdergaande herindeling of aantoonbare bestuurskracht in het bestuur van de eigen gemeente en in de samenwerking met bestuurlijke partners. Een grotere schaal betekent
grotere kansen op competente bestuurders en ambtenaren en op minder versnipperde bestuurlijke samenwerkingsrelaties.
22. Aan de slag.
Nu is de tijd er rijp voor. Met een interim-burgemeester en wethouders van buiten die geen emotionele en politieke binding hebben met Grave kan er een meer zakelijke en rationele benadering en wijze van aanpak plaats vinden. De interim-burgemeester heeft veel ervaring op het gebied van herindeling waar we optimaal gebruik van moeten maken.  Samen kan dit college met de bewoners in discussie gaan als de bestuurskrachtmeting uitslag geeft of Grave de mogelijkheden en competentie heeft zelfstandig door te gaan of herindeling een betere optie is.
23Tenslotte een citaat uit het controllersrapport.
Bestuurlijke samenvatting.
Wij komen tot de conclusie dat de (organisatorische) ontwikkelingen op  het gebied van samenwerking er toe leiden dat er voor elke individuele gemeente belangrijk minder ruimte voor eigen beleid zal overblijven dan thans. ondergebracht.
Dit, gevoegd bij de overige complicaties die wij verderop in deze rapportage signaleren, pleit ervoor nog eens terdege af te wegen of de samenwerking tussen de vijf gemeenten nog wel op de huldige wijze tot stand moet worden gebracht.
Een mogelijk alternatief kan een gemeentelijke  herindellng op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahrl) zijn. Dit proces kan op een aanzienlijke eenvoudiger wijze en tevens in zijn totaliteit op eenzelfde tijdstip tot een goed einde worden gebracht. Tevens kan dit proces een definitief einde maken aan elke thans vermeende  vrijbliivendheid in de samenwerking en het zal veel minder stroperig verlopen.
Dit alles zal in een snellere en vooral goedkopere wijze van samenwerking van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk resulteren, waarbij de aansturing van college en raad het meest optimale zal zijn.
  
24. En dan nog dit:
Vanmiddag sloeg ik de Graafsche Courant open en zag tot mijn  stomme verbazing dat een pagina gemeente nieuws uit Grave verruild was met de gemeentelijke informatie pagina van Mill. In Mill zullen ze wel onze pagina te lezen krijgen. Bij een grote nieuwe gemeente ontstaat dergelijke verwarring niet meer. De kosten voor publicaties dalen dan ook aanzienlijk. Dus een voorbode??? Toeval bestaat niet!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: