Grave LokaalLaatste NieuwsVoorpagina

Inspreekteksten nieuwbouw Lidl aan de Mgr. Borretweg.

GRAVERMAAT: Hieronder de teksten van twee insprekers tijdens de raadsvergadering waarin de detailhandelsvisie werd behandeld.

De teksten stonden vandaag pas in de gemeentelijke IBabs.

Raadsvergadering 22 juni 2021, Inspreekrecht publiek: Willem van den Berg.

Dank u voorzitter voor de mogelijkheid om uw college en de gemeente raad van Grave toe te mogen spreken!

Mijn naam is Willem van den Berg en woon met mijn gezin aan de Ooievaarshorst en ik wil gebruik maken van het spreekrecht, mede namens Jose Joseph, Rob Megens en alle andere omwonenden
van het voormalig terrein van tuincentrum Van de Venne aan de Mgr. Borretweg nummer 18.

Al in mei 2017 heb ik uw raad ook mogen toespreken over de ontstane situatie op het genoemde terrein.

Als omwonenden hebben wij vroegtijdig en adequaat gebruik gemaakt van ons recht om bezwaar in te dienen tegen de door de gemeente Grave afgegeven omgevingsvergunning om op dat
terrein een supermarkt te bouwen.

Weet u nog…er was woningbouw voorzien en al in een ver
gevorderd stadium zelfs al gepland in samenspraak en goedkeuring met de gemeente en financiële ondersteuning van de provincie.

Er is veel gebeurd sinds die periode, is er veel onnodig geld verspild, geld van de gemeente, “gemeenschapsgeld” en geld van de omwonenden, die tevens hun woongenot ernstig aangetast
zagen worden door de komst van de supermarkt.

Uiteindelijk, na veel 5n en 6n bleek het dus de LIDL te zijn die op het terrein wil gaan bouwen.

Inmiddels zijn al 2 gezinnen verhuisd.

Er volgen er nog 2.

Het werd vrij snel duidelijk dat de LIDL de locatie Mgr. Borretweg 18 niet als de gedroomde locatie zag.

Wij als omwonenden snappen dat: het terrein ligt midden in woonwijk De Zittert omgeven door woningen en recht tegenover Campus Grave West met 2 basisscholen en 1 kinderopvang/bso en een zeer beperkte infrastructuur rond het terrein met één ingang van 6,4 meter breed.

Het is logisch waarom de omwonenden, basisscholen en kinderopvang bezwaar maakten tegen de verleende
vergunning: niet alleen supermarktbezoekers die vanuit de hele regio naar de LIDL zullen komen moeten straks door de schoolzone om het parkeerterrein op te rijden (over de Borretweg waar, net
zoals in die schoolzone, nu al te hard gereden wordt, maar ook leveranciers met grote container trailers die achterwaarts het terrein moeten indraaien…alles moet op die Borretweg gebeuren en
tegelijkertijd moeten de kinderen van campus west van en naar school/bso/kinderopvang.

Ook zijn wij nog immer verbaasd hoe het toch kan dat, mede omdat de gemeenteraad zich er al in mei 2017 over heeft uitgesproken, dat op de locatie Borretweg 18 woningbouw zeer gewenst is, en
de bouw van een grote supermarkt om meerdere redenen niet (Motie winkelstructuur Grave, 16 mei 2017, ingediend door raadslid mevrouw A. Bannink van de LPG) er nu toch sprake van zou zijn dat de bouw van de LIDL op die onwenselijke locatie zou gaan starten in
oktober/november van dit jaar!

Wij als omwonenden horen maar niets van de gemeente, moeten uit 3e hand en geruchten vernemen dat er (tussen gemeente en Lidl) gesprekken gaande zijn om naar alternatieven voor vestiging van de Lidl te kijken.

Sinds de zitting bij de sector bestuursrecht van de RvS op 16 maart
2020 hebben wij van de gemeente ook niets meer gehoord over de verdere ontwikkelingen.

Maar (gelukkig) waren er toe nu toe geen bouwactiviteiten.

Zoals gezegd via, via hoorden we maart jl. dat door wethouder Lemmen tijdens de commissievergadering ruimte en-passant was gezegd dat het overleg tussen gemeente en Lidl was
beëindigd.

Ons was formeel helemaal niet bekend dat er überhaupt een overleg over alternatieve locaties gaande was.

Mevrouw Joseph en ik hebben toen zelf maar om duidelijkheid gevraagd en een gesprek geïnitieerd met de wethouders Henisch en Lemmen om toch eens te horen wat er is besproken, welke
alternatieven er zijn besproken en waarom de gespreken zijn beëindigd?

Tot zover de historie maar ik hoop dat uw raadsleden toch lering zou willen trekken uit wat het voor omwonenden betekent als uitgerekend hun gemeentebestuur en raadsleden hen in de kou heeft laten staan en deze kennis en ervaring meeneemt in de overwegingen bij de stellingen in het STEC rapport.

En dan nu naar de rapportage van STEC die de basis vormt voor de concept detailhandelsvisie die vanavond in stemming komt.

In de bijeenkomst van de commissie ruimte (1 juni jl.) heeft mevrouw Joseph ingesproken namens Rob Megens, mijzelf en de andere omwonenden.

Zij heeft een 6-tal vragen gesteld over stellingen in het STEC rapport die direct verband houden met de vestiging van de LIDL, en uitgerekend niet op de locatie Mgr. Borretweg 18.

Ik zal ze niet herhalen, u kunt ze lezen in het verslag.

Een vraag die bij ons opkomt: Is het rapport van Droogh Trommelen en Partners, Adviseurs voor Ruimte en Strategie, met de titel “Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave”
van 6 december 2016 ineens niet meer valide?

De conclusie was toch dat er in Grave al veel te veel m2 supermarktwinkelruimte is? Dat is ook vastgelegd in de huidige beleidsvisie detailhandel.

Ons inziens is er in het STEC rapport nu sprake van vergroting van het winkeloppervlak ten opzichte van de conclusie in het rapport van 2016? Als u het snapt, horen wij dat graag?

Uit de contacten met LIDL maken wij op dat zij een eigen onderzoek hebben laten doen naar in ieder geval de locatie Borretweg ten opzichte van een mogelijke alternatieve locatie aan de voormalige
hockeyvelden (en mogelijk nog verschillende andere alternatieve locaties) in Grave.

Waarom vinden wij daar niets van terug?

De locatie Borretweg is gezien de ligging van het terrein om een veelheid van redenen niet geschikt voor een grote supermarkt.

Daar denken niet alleen wij zo over, maar onder andere ook Lidl zelf en de gemeente Grave. Waarom wordt dit alles volledig buiten beschouwing gelaten in het rapport?

Alleen bedrijfseconomische overweging gaan toch niet boven overwegingen van ruimtelijke ordening en het welzijn van inwoners?

Uw raadsleden zouden daar nog eens naar kunnen kijken?

In het Stecrapport lezen wij de conclusie en wij zijn van mening dat dit ongemotiveerd is, dat verplaatsing van de LIDL naar de hockeyvelden vanuit economisch oogpunt niet gewenst is.

Waarom zou er op die locatie ineens sprake zijn van een supermarkt met regionale aantrekkingskracht, terwijl een supermarkt op de huidige locatie van de Lidl of op de Mgr. Borretweg 18 dat niet zou zijn?

De locatie Borretweg ligt aan de andere kant van het kruispunt slechts 150 meter verwijderd van de hockeyvelden.

Lidl heeft sowieso de branding van een regionale speler, zelfs een nationale of zelfs een internationale branding (het merk Lidl vind je overal in de wereld).

Ons inziens zou het van grote bestuurskracht getuigen om juist op de hockeyvelden een agglomeratie van supers te creëren zoals je dat in steeds meer steden ziet.

Geef de JUMBO en de LIDL de mogelijkheid om een supermarkt boulevard te creëren, dan ben je voor Grave goed bezig!

Afsluitend vinden wij het jammer en een gemiste kans dat het STEC rapport geen hoofdstuk bevat over de bevindingen van consumenten in Grave en wellicht van daarbuiten (bijv. binnen een straal
van 10 km) hoe zij tegen situering van supers aankijken, want als je goed zou luisteren naar delen van de bevolking van Grave gaat er nog steeds een groot deel naar de binnenstad (zie het rapport uit
2016) en wil een groot deel comfortabel (goede bereikbaarheid) en verkeersveilig hun inkopen kunnen doen, terwijl dat kan niet op de Mgr. Borretweg 18!

Dank voor uw aandacht. Wij hopen dat de conclusies in het STEC rapport nog eens kritisch worden bekeken en wensen u daarbij veel wijsheid. In het belang van Grave vragen wij u daarbij niets te
overhaasten en alle belangen van alle betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe beleidsvisie detailhandel te betrekken, niet alleen die van de supermarkten.

Agendapunt 3: spreekrecht publiek:

Namens de omwonenden in aanvulling op de tekst van Willem van den Berg:

Tijdens de commissievergadering ruimte van 1 juni jl. werden o.a. de nieuwe concept beleidsvisie detailhandel Grave en het daaraan ten grondslag liggende Stec rapport besproken.

In dat kader is door mij een aantal vragen gesteld, mede in relatie tot gewenste/ongewenste (uitbreiding van) supermarktlocaties in het algemeen en die van de Lidlsupermarkt in het bijzonder.

Het college heeft inmiddels op die vragen gereageerd, maar ook die antwoorden zelf roepen weer de nodige
bedenkingen op:

Volgens het Stec rapport en het college zou vanuit bedrijfseconomisch standpunt een supermarkt op de voormalige hockeyvelden gezien de ligging niet wenselijk zijn, maar zo’n
150 m verderop aan de overkant van het kruispunt aan de Borretweg wel.

Een supermarkt op de hockeyvelden zou regionale aantrekkingskracht wèl hebben, een grote Lidl supermarkt
(1.760 m2 bvo) aan de Borretweg zou die regionale aantrekkingskracht niet hebben en een wijksupermarkt blijven zoals dat ook op de huidige locatie aan het Pastoor vd Hurkplein het
geval is.

De hockeyvelden vormen een zichtlocatie op de aanrijroute richting centrum Grave en de wijk Estersveld: “Waarmee het risico zou bestaan dat de huidige evenwichtige supermarktstructuur verstoord wordt hetgeen ontwrichtend voor de huidige supermarktbalans zou zijn en economisch ongewenst”, aldus het college.

Maar als Lidl op de nieuwe locatie haar assortiment aanzienlijk kan uitbreiden, grote reclameborden op het kruispunt neerzet (à la de
Aldi in Reek) verwijzend richting de nieuwe locatie 150 m verderop, dan kan het toch niet anders zijn dan dat ook daarmee de niet wenselijke regionale aantrekkingskracht aan de
Borretweg een feit is?

Niet alleen voor ons omwonenden is een verhuizing van de Lidl naar de Mgr. Borretweg 18 onwenselijk, maar óók voor het centrum van Grave.

Als het huidige Lidl pand (955 m2 wvo) aan het Pastoor van den Hurkplein vrijkomt rust er nog steeds de bestemming detailhandel
op.

Het risico dat in dat pand een 5de supermarkt wordt gevestigd (een ALDI, Action o.i.d.) is groot, terwijl er voor een 5de supermarkt in Grave echt geen ruimte is.

Sterker nog, in de bestaande beleidsvisie detailhandel staat dat er zelfs nu al te veel m2 supermarktruimte in Grave bestaat.

Hoe moet het dan met de centrum supermarkt AH, wanneer ook Nettorama en Jumbo willen uitbreiden?

De concept beleidsvisie geeft weliswaar aan dat de AH in het
centrum formeel onbeperkt mag uitbreiden, maar feitelijk is er in het centrum praktisch gezien helemaal geen uitbreidingsruimte voorhanden.

Lopen we dan niet alsnog het risico dat de AH uit het centrum vertrekt, met alle gevolgen van dien voor de levensvatbaarheid van de overige detailhandel in het centrum en de leefbaarheid voor de bewoners van het centrum?

De stad Grave als toeristisch centrum van de toekomstige nieuwe gemeente Land van Cuijk, met te veel leeg staande panden zal ondanks de aanwezigheid van voldoende horeca voor toeristen niet bepaald aantrekkelijk zijn.

We hebben het mooiste centrum in het land van Cuijk, maar aan een overwegend leegstaand centrum heeft niemand iets!

De gemeente blijkt gedurende langere tijd met Lidl in gesprek te zijn geweest over verschillende alternatieve locaties die achtereenvolgens zijn besproken: “locatie Lunette, uitbreiding van de huidige Lidl richting sportvelden, de hockeyvelden, en als laatste een
solitaire Lidl supermarkt op het GVV terrein”, aldus het college.

De laatste optie met de door de gemeente gestelde voorwaarde dat Lidl er o.a. voor zou moeten zorgen dat de
detailhandelbestemming op de locatie Pastoor vd Hurkplein wordt opgeheven om te voorkomen dat de huidige evenwichtige supermarktstructuur zou worden verstoord.

Maar dit is een voorwaarde waaraan Lidl als huurder van het pand helemaal niet kan voldoen.

Dat zou alleen de eigenaar van het pand kunnen en dat is Brisck B.V.

Namens Brisck is er gisteren een brief aan de gemeenteraad gericht, waarin is toegelicht dat transformatie naar een nieuwe
bestemming/functie van het winkelpand, zoals Stec voorstelt, echter vrijwel onhaalbaar is.

Ik citeer de advocaat van Brisck: ”… niet alleen omdat een woonfunctie enerzijds forse investeringen vergt en anderzijds veel minder rendabel is dan verhuur van een winkel, maar ook omdat Brisck niet de volle eigendom heeft van de locatie, maar een appartementsrecht in een vereniging van eigenaars waarin aan de betreffende ruimte een commerciële functie is toegekend.

Omzetting naar een woonfunctie – zoals Stec suggereert – is Brisck op grond van de splitsingsakte niet toegestaan.”

Ervan uitgaande dat de gemeente haar eigen adviseurs de juridische mogelijkheden heeft laten onderzoeken, lijkt er het op dat de gemeente bij het overleg over dit alternatief een onmogelijke voorwaarde aan Lidl/Brisck heeft gesteld en daarmee constructief overleg tussen partijen ernstig heeft bemoeilijkt.

Mede gezien de motie uit 2017 waarnaar ook Willem vd Berg heeft verwezen, is het de vraag waarom door de gemeente niet verschillende alternatieve locaties naast elkaar met Lidl zijn
besproken in plaats van achtereenvolgens.

In haar antwoorden lijkt het college de zwarte piet voor het vastlopen van het overleg met Lidl bij Lidl te leggen, maar of dat terecht is, is de vraag.

Het laatste gesprek tussen Lidl en wethouder Lemmen vond december 2020 plaats.

Vervolgens heeft alles ruim een half jaar stil gelegen, totdat Willem en ik bij de wethouders Henisch en Lemmen aanklopten met de vraag om duidelijkheid over de stand van zaken.

Het laatst met Lidl besproken alternatief was een vrijstaand winkelpand op het GVV terrein.

Sinds december 2020 is daarover verder niet gesproken, ons is nog steeds niet duidelijk waarom.

Lidl en het college wijzen naar elkaar, een initiatief van de ander tot voortzetting van het gesprek afwachtend, maar gaven ons desgevraagd ook aan beiden bereid te zijn verder te
praten.

Wij zouden (namens de omwonenden) bij dat gesprek aanwezig mogen zijn, omdat het gesprek door ons was geïnitieerd.

Vlak voor het gesprek liet wethouder Lemmen helaas echter weten de aanwezigheid van bewoners daarbij toch niet opportuun te vinden.

En dat zou volgens het college ook de reden zijn geweest waarom de omwonenden sinds 2017 inhoudelijk nergens over werden geïnformeerd.

Ook niet nadat de RvS in hoogste instantie uitspraak had gedaan over de verleende omgevingsvergunning.

Maar waarom zou onze aanwezigheid niet gelegen komen?

Als wij niet op een nader gesprek hadden aangedrongen, zou er op 16 juni jl. helemaal geen gesprek meer tussen wethouder
Lemmen en Lidl hebben plaats gevonden.

Bovendien zijn wij sinds 2017 als belanghebbenden bij de kwestie betrokken en is door verschillende instanties (o.a. door de bezwaarschriften-commissie en rechtbank in beroep) gesteld dat de communicatie vanuit de gemeente richting omwonenden zou moeten worden verbeterd.

Toezeggingen daartoe zijn ook namens de gemeente zelf gedaan, o.a. door interim wethouder P. van Sliepenbeek.

Maar dit onderwerp voorlopig terzijde latend: als omwonenden/inwoners hopen nog steeds op een in algemene
zin verbeterde communicatie in de toekomst.

Wethouder Lemmen heeft aangegeven het gesprek van 16 juni 2021 als laatste gesprek met Lidl over een alternatieve locatie te beschouwen.

Lidl denkt daar anders over, zij blijven bereid tot overleg, ondanks de sinds 1 april 2020 onherroepelijk geworden omgevingsver-
gunning voor de bouw van een grote supermarkt aan de Borretweg.

Wij verzoeken de gemeenteraad kritisch te kijken naar de bestaande situatie en daar waar mogelijk haar invloed op het college uit te oefenen om alsnog het ontstaan van een voor verschillende partijen niet wenselijke situatie te voorkomen.

Ook al heeft Lidl aangegeven voornemens te zijn nog dit jaar
met bouwen te willen beginnen, omdat er in hun optiek veel tijd is verloren, zij blijven bereid tot overleg.

Had door meer daadkrachtig optreden van het college niet pas in december vorig jaar over vrijstaand bouwen op het GVV terrein overleg kunnen worden gepleegd, maar veel eerder?

Willen we (net zoals de gemeenteraad bij motie in 2017 heeft uitgesproken) nog steeds woningbouw aan de Borretweg (iets waaraan Lidl bereid is mee te werken), of gooien we de handdoek in de ring en leggen we ons neer bij de door en voor velen ongewenste situatie van een verhuizing van de Lidl naarde Borretweg.

Niet alleen vóór ons, maar juist ook voor het centrum, de detailhandel daar en de leefbaarheid van het centrum, maar ook dóór direct betrokken partijen waaronder Lidl zelf, het
college, de huidige verhuurder Brisck, wordt een alternatieve oplossing uiterst wenselijk gevonden.

Gemeenteraadsleden, College, ik sluit af met de vraag aan u: wat kunt u, wat kunnen wij, doen om het overleg over een passende oplossing tussen Lidl en gemeente Grave in ieder geval gaande te
houden voordat een onwenselijke situatie onomkeerbaar wordt!?

Dank voor uw aandacht.

Mw. mr. J.J.L. (José) Megens-Joseph

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *