Voorstel principe-uitspraak Nettorama.

GRAVERMAAT: Uit de voorstellen van de agendacommissie blijkt dat het college een voorstel voor een principe-uitspraak aan de raad voorlegt. 

Samenvatting voorstel

De Nettorama heeft een uitbreidingswens op de huidige locatie (met benutting van naastgelegen percelen aan beide zijden). De uitbreidingswens wordt door de coronamaatregel (ruimere opzet, bredere gangpaden) nog urgenter. Het huidige bestemmingsplan staat reeds een zeer beperkte uitbreiding toe.

Vanwege de politieke gevoeligheid wordt u om een principe-uitspraak gevraagd.

Voorstel besluit

1.
De principe-bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Nettorama en hiervoor de volgende (stedenbouwkundige) uitgangspunten aan te geven (ruimtelijk ontwikkelkader):
– vloeroppervlak maximaal 1.520 m2 (dit betreft het bvo);
– de bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan een andere situering van het bouwvlak en een andere inrichting van het bijbehorende terrein, waarbij ook de naastgelegen percelen (beide naast in principe mogen worden ingezet (het is in eerste instantie aan Nettorama om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiertoe –waarbij er voldaan zal moeten worden aan alle wettelijke voorschriften waaronder de gemeentelijke parkeernorm, de regelgeving op het gebied van de milieuaspecten, de wateropgave, archeologie, geluid etc.);
– er een geluidsafscherming wordt gerealiseerd binnen de eerder aangegeven
stedenbouwkundige uitgangspunten (groene inpassing, behoud bepaalde ‘doorzichtigheid’);
– er een overeenkomst wordt getekend ter afwenteling van eventuele verzoeken om planschade.

Financiële consequenties

Er zullen leges in rekening worden gebracht op basis van de gemeentelijke legesverordening. Er zal met initiatiefnemer een overeenkomst worden gesloten ter afwenteling van eventuele verzoeken om planschade.

Wettelijk kader en beleidskader

Wro, Richtlijn Bedrijven en Milieuzonering.

Communicatie en participatie

Over het betreffende plan zal in een latere fase breder worden gecommuniceerd (in het kader van de noodzakelijke ruimtelijke procedure).

Duurzaamheid

In de energieverkenning Grave staat het doel dat Grave heeft om in 2040 energieneutraal te zijn. Het is daarom belangrijk hier rekening mee te houden met het realiseren van nieuwe gebouwen. Het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen, energieneutraal bouwen, circulair bouwen en cradle 2 cradle materialen zijn daarbij wenselijk.

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband

N.v.t.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De Nettorama heeft een uitbreidingswens op de huidige locatie (met benutting van naastgelegen percelen aan beide zijden). Gezien de politieke gevoeligheid vragen wij u een principe-uitspraak in deze.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen

Argumenten:

1. Het thans geldende detailhandelsbeleid, vastgelegd in het rapport ‘Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelstructuur Grave’ (opgesteld door DTNP), geeft aan dat uitbreiding van de supermarkten buiten het centrum, omwille van de gewenste bovenlokale boodschappenfunctie van het centrum, ongewenst is.

2. In het concept-detailhandelsbeleid zijn beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor Nettorama ten behoeve van optimalisatie, bijvoorbeeld in het verbeteren van de parkeermogelijkheden en logistieke processen opgenomen. Ook is een beperkte uitbreiding van het winkelvloeroppervlak met als doel het realiseren van bredere gangpaden en een betere routing voorstelbaar. Binnen de oppervlakte van het huidige bouwvlak is beperkte ruimte aanwezig. De vorm van het bouwvlak is echter minder geschikt om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken.

3. Het betreft een zeer beperkte uitbreiding (156 m2 t.o.v. het reeds op basis van het
bestemmingsplan toegestane oppervlak; het totale huidige bouwvlak heeft een oppervlakte van 1.520 m2; 156 m2 van het huidige bouwvlak mag momenteel echter niet worden bebouwd);

4. De coronamaatregelen (ruimere opzet, bredere gangpaden) vragen om een uitbreiding.

Kanttekeningen

1. Mogelijk komt er reactie vanuit de overige supermarktondernemers in het kader van de te doorlopen ruimtelijke procedure.

Uitvoering, risico’s en evaluatie

Na besluitvorming zal terugkoppeling plaatsvinden aan de Nettorama, zodat zij door kunnen met de uitwerking en nadere onderbouwing van de plannen. De gemeente heeft hierin een toetsende rol.

Overige politiek relevante informatie

Conclusie

Het is wenselijk de principe-bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan de uitbreiding vande Nettorama onder de in het voorstel genoemde uitgangspunten.

Bijlagen
Brief Nettorama d.d. 08/12/20 + situatieschets nieuwe winkel Nettorama

Overige bijlagen
Geen

Raadsplanning (bestuurlijke planning)

Dit voorstel leidt niet tot een wijziging in de raadsplanning.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Grave,

B.H.G. Bouwman
loco-secretaris
secretaris

drs. A.S.F. van Asseldonk
burgemeester

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: