Conclusie, standpunt College: Op basis van alle informatie als verwoord in deze Raadsinformatiebrief acht ons college het geen goedplan om de kantine van EGS ’20 – tijdelijk – om te bouwen tot een representatieve wijkaccommodatie.

GRAVERMAAT: Onderzoek gemeenschapsaccommodatie “Grave West”.

Aanleiding

Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad van Grave besloten het burgerinitiatief ‘Behoud GVV Kantine en activiteitenveld’ in behandeling te nemen.

Via Raadsinformatiebrief 2020-08 heeft het College haar ‘Zienswijze burgerinitiatief Behoud GVV kantine en evenementenveld’ kenbaar gemaakt.

In de Commissie Inwoners en bestuur van 11 februari 2020 is voornoemd burgerinitiatief én de Zienswijze van het College besproken.

Op 12 mei 2020 is het voorstel ‘Besluitvorming over burgerinitiatief Behoud GVV kantine en activiteitenveld’ in de Raad behandeld.

Via een amendement op het raadsvoorstel is het College de opdracht gegeven om in samenspraak met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief en de wijkbewoners de mogelijkheden te onderzoeken naar locaties voor het houden van wijkgerichte activiteiten in Grave West.

Via deze Raadsinformatiebrief informeren wij U over de
ontwikkelingen m.b.t. dit project in het afgelopen jaar.

Inhoud

30 juni 2020

Overleg werkgroep – gemeente Grave

Op 30 juni 2020 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep ‘wijkvereniging in oprichting Grave West’, waarin de initiatiefnemers van het burgerinitiatief zijn vertegenwoordigd, en de gemeente Grave. Zoals uit het verslag van dit overleg blijkt, zie bijlage 1, is daarbij over en weer veel informatie
uitgewisseld. Daarbij werd afgesproken dat de werkgroep – binnen haar mogelijkheden en rekening houdend met beperkingen vanwege het coronavirus – de komende maanden verder zou gaan met haar brede wijkonderzoek en de resultaten daarvan verwerken in een wijkplan.

Scouting Grave, Tennisvereniging THOS, Jeu de Boules Vereniging Graves Superieur.

In navolging van de werkgroep is in de zomerperiode ook bestuurlijk/ambtelijk gesproken met de besturen van Scouting Grave, tennisvereniging THOS en jeu de boules vereniging Graves Superieur over mogelijkheden tot gezamenlijk gebruik van hun accommodaties.

Onder voorwaarde van goede afspraken zijn de besturen van deze verenigingen wel bereid hun accommodatie beschikbaar te stellen voor een incidentele wijkactiviteit, georganiseerd door de werkgroep, echter een gezamenlijk dagelijks gebruik van hun accommodatie wordt afgewezen. Verlies vrijheid, zeggenschap, eigen identiteit,
problemen bij activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden en bestuurlijke aansprakelijkheid zijn enkele van de genoemde argumenten.

Brede School Grave West.

Direct na de zomervakantie is er overleg gevoerd met de schooldirecteuren van de basisscholen de Wegwijzer en de Raamdonk. In het jarenlange traject tussen Uitgangspuntennotitie en oplevering bouw van de Brede school Grave West is het onderwerp wijkactiviteiten weliswaar diverse malen benoemd, echter eenduidige afspraken hierover zijn niet in een overeenkomst tussen het schoolbestuur en onze
gemeente vastgelegd. De schooldirectie staat nochtans open voor het gebruik van de aula voor jeugdactiviteiten, aan incidentele grotere wijkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt wil men eveneens haar medewerking verlenen. In het geval dat wijkactiviteiten overdag plaatsvinden, wanneer de school geopend is, is gecombineerd gebruik van de aula praktisch niet uitvoerbaar. Daarnaast is het
schoolgebouw in de avonduren qua toegankelijkheid, beveiliging, horeca faciliteiten en toiletvoorzieningen niet geschikt als wijkaccommodatie, aldus de schooldirectie.

Kantine voetbalvereniging GVV ’57 > EGS ‘20.

Voetbalvereniging GVV ’57 is gefuseerd met de voetbalverenigingen SCV ’58 en Estria, zij gaan verder onder de naam EGS ’20. Het bestuur van EGS ’20 legt op dit moment haar prioriteit bij de vele vrijwilligerswerkzaamheden die de realisatie van het nieuwe complex op sportpark Kranenhof vraagt.

Zoals het er nu naar uitziet zal EGS ’20 sportpark de Bikkelkmap na afloop van dit seizoen, na de zomerstop per 1 september 2021, definitief verlaten.

EGS ‘20 heeft het recht haar accommodatie volledig leeg achter te laten, hetgeen betekent dat de bar, keuken, inventaris en overige waardevolle spullen kunnen worden verkocht of meegenomen.

Omdat de werkgroep vooral geïnteresseerd is in het – vooralsnog tijdelijk – gebruik van deze accommodatie hebben wij haar geadviseerd om in overleg te treden met het bestuur van EGS ‘20.

Enerzijds om goede afspraken te maken over de mogelijke overname van de inventaris, anderzijds om beter inzicht te krijgen in hoe en wanneer EGS ’20 deze accommodatie denkt achter te laten.

Daarbij hebben wij gewezen op de vaste huisvestingslasten waarmee de wijkvereniging, als exploitant van de accommodatie, rekening moet houden.

De werkgroep heeft aangegeven, in overleg met het bestuur van EGS ‘20, een bouwkundig en veiligheidsonderzoek te laten doen voor haar kantine. Uit dat
onderzoeksrapport zou moeten blijken of de kantine bouwtechnisch geschikt is als wijkaccommodatie c.q. welke aanpassingen noodzakelijk zijn om het geschikt te maken en welke kosten dat met zich
meebrengt.

Wijkraad Grave West.

Op 18 januari 2021 ontvingen wij een mail van de wijkraad Grave West, waarin werd aangegeven:

Per 1 januari 2021 heeft de werkgroep de ‘oude’ wijkraad overgenomen en is nu officieel ‘Wijkraad Grave West’.

De Wijkraad Grave West heeft vooralsnog niet de intentie om de kantine van EGS ‘20 of een ander wijkgebouw in eigen beheer te nemen.

De Wijkraad Grave West wil de kantine van GVV ’57 vooralsnog wel voor onbepaalde tijd in gebruik nemen, totdat er duidelijkheid is over de herontwikkeling van het sportpark de Bikkelkamp.

Met name het bericht dat de Wijkraad Grave West enkel en alleen gebruik wil maken van een accommodatie, bij voorkeur de voormalige kantine van EGS ’20, maar géén verantwoordelijkheid wil dragen voor het beheer en de exploitatie van deze accommodatie, heeft ons verrast.

Wijkplan

De werkgroep was medio 2020 voornemens om onder meer via buurtbijeenkomsten de wijkbewoners te betrekken bij haar plannen en te inventariseren voor welke wijkactiviteiten er belangstelling bestond.
Vanwege het Coronavirus en de daaraan verbonden beperkende maatregelen hebben deze bijeenkomsten tot op heden niet fysiek plaats kunnen vinden. Voor zover ons bekend hebben er – als mogelijk alternatief – geen grootschalige digitale bijeenkomsten plaatsgevonden en is er ook geen schriftelijke enquête onder de inwoners van Grave-West uitgevoerd.

De werkgroep heeft recentelijk toch een wijkplan opgesteld, als bijlage 2 treft u aan:

Wijkplan Wijkraad Grave West.

Zonder inhoudelijk tot in detail in te willen gaan op het wijkplan is de mening van ons
College dat het wijkplan voor 90 % gevuld is met onderwerpen die een doorsnee wijkraad oppakt, bespreekt en of organiseert.

Deze onderwerpen staan los van het kunnen beschikken over een wijkaccommodatie, in casu de door de werkgroep gevraagde kantine van voetbalverenging EGS ‘20.

Daarnaast ontbreekt in het wijkplan een begroting waaruit zou moeten blijken hoe de vaste huisvestingslasten van de wijkaccommodatie, die afhankelijk van omvang en kwaliteitsniveau van de accommodatie ± € 1.000 tot € 1.500 per maand bedragen, met structurele inkomsten worden gedekt.

Wij willen u meegeven dat ook de andere dorpsraden in de gemeente Grave niet eigenstandig over een accommodatie beschikken, maar voor hun vergaderingen of andere activiteiten een ruimte in een wijkaccommodatie huren.

Brief Wijkraad Grave West: Wijkgebouw in Grave West.

Op 31 maart 2021 heeft ons college een brief ontvangen van de Wijkraad Grave West, bijlage 3, met als belangrijkste onderwerpen:

‘Wijkraad Grave West en Wijkraad Mars / Blauwe Dorp zijn voornemens te fuseren
De gezamenlijke wijkraden verzoeken het college voor een periode van 2 jaar de kantine van EGS ’20 te mogen gebruiken
Indien de gemeente Grave de kantine van EGS ’20 niet beschikbaar stelt wordt om een ander gebouw in de wijk Grave West gevraagd

De wijkraad onderbouwt haar verzoek met navolgende argumenten

1. De Wijkraad Grave West kan, net zoals andere wijkraden, niet efficiënt en effectief
functioneren zonder een wijkaccommodatie.

Reactie: De activiteiten en werkzaamheden van een wijkraad staan los van het ter beschikking hebben van een wijkaccommodatie. De wijkaccommodaties in Velp, Escharen, Gassel en Grave Oost worden beheerd en geëxploiteerd door beheerstichtingen. De lokale wijk- en dorpsraden huren incidenteel, bijvoorbeeld voor een vergadering, een ruimte in deze wijkaccommodaties.

2. De gemeente Grave heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de multifunctionele
wijkaccommodaties in de kerkdorpen Velp en Escharen.

Reactie:

Deze opmerking is juist, echter de gemeente Grave heeft in 2013 ook ± 4 miljoen Euro
geïnvesteerd in Catharinahof, destijds is bij raadsbesluit Catharinahof bestemd als de
wijkaccommodatie voor Grave Centrum én Grave West.

3.  De Wijkraad Grave West stelt dat de kantine van EGS’20, zowel bouwkundig als qua inrichting,nog in redelijk goede staat is.

Reactie:

De kantine is laatstelijk in december 2020 in opdracht van EGS ’20 door haar verzekerings-maatschappij goedgekeurd op veiligheid. Dit betekent echter niet automatisch dat het gebouw dan tevens een aantal jaren geschikt is als wijkaccommodatie.

EGS’20 heeft gelet op haar verhuisplannen naar sportpark Kranenhof de afgelopen jaren alleen calamiteitenonderhoud uitgevoerd. Ook de inventaris is inmiddels verre van compleet, de drankenleverancier heeft bijvoorbeeld de bar- en bijhorende koelinstallaties verwijderd. EGS’20 is conform haar overeenkomst met de gemeente Grave gerechtigd de accommodatie volkomen leeg aan de gemeente over te dragen, omdat EGS’20 en de wijkraad zover ons bekend geen overeenkomst hebben gesloten is er geen enkele garantie over hetgeen achterblijft.

Gemeentelijk accommodatiebeleid:

Beheer en exploitatie van wijkaccommodaties.

De wijkaccommodaties in Escharen, Velp, Gassel en wijkaccommodatie de Esterade worden beheerd en geëxploiteerd door zelfstandig opererende beheerstichtingen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat deze accommodaties, binnen afgesproken termijnen, zonder structurele gemeentelijke subsidie kunnen bestaan. De beheerstichtingen van deze accommodaties zijn tot stand gekomen in overleg met
de diverse wijk- en dorpsraden.

De wijkraad Grave West neemt expliciet afstand van het beheer en exploitatie van de kantine van EGS’20 c.q. een andere wijkaccommodatie.

Het tijdelijk geschikt maken van de sterk verouderde kantine van EGS ’20 tot een representatieve wijkaccommodatie vergt ongetwijfeld een forse investering, dit betekent met zekerheid kapitaalvernietiging.

Herontwikkeling sportpark de Bikkelkamp.

Wij zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de herontwikkeling van sportpark de Bikkelkamp.

Belangrijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van dit gebied zijn de vraag vanuit de markt en een positieve financiële exploitatie. Handhaving van de kantine van EGS ’20 heeft logischerwijs een negatieve invloed op zowel de ontwikkelmogelijkheden als ook de grondexploitatie van dit project.

Zodra er meer duidelijkheid over de herontwikkeling van sportpark de Bikkelkamp is zullen wij uw Raad hierover separaat een voorstel doen toekomen, een bestemmingsplanwijziging zal daarbij naar
verwachting noodzakelijk blijken.

Conclusie, standpunt College

Op basis van alle informatie als verwoord in deze Raadsinformatiebrief acht ons college het geen goed plan om de kantine van EGS ’20 – tijdelijk – om te bouwen tot een representatieve wijkaccommodatie.

De uitvoering van de activiteiten als opgenomen in het Wijkplan zijn ons inziens niet gebonden aan de beschikking over een wijkaccommodatie. Daarnaast zijn er binnen de wijk Grave West een aantal accommodaties beschikbaar, waar bij goede afspraken met besturen, incidenteel grotere activiteiten kunnen plaatsvinden.

Wij attenderen u er op dat Catharinahof niet alleen beschikbaar maar ook bestemd is als wijkaccommodatie voor Grave Centrum én Grave West.

Wij verwijzen hierbij tevens naar onze Raadinformatiebrief 2020-08, met als onderwerp ‘Zienswijze Burgerinitiatief behoud GVV kantine en evenementenveld’, evenals de door Uw Raad in 2010 vastgestelde Kadernota Beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties.

Mocht uw Raad om haar moverende redenen toch anderszins besluiten dan verzoeken wij u – ook ter voorkoming van misverstanden – richting Wijkraad Grave West aan te geven welke financiële middelenu incidenteel voor de bouwkundige aanpassingen van de kantine van EGS ’20 beschikbaar stelt.

Daarnaast vernemen wij graag uw reactie op het standpunt van de Wijkraad Grave West dat zij de kantine van EGS ’20 niet eigenstandig, dus niet voor haar rekening en risico (!), wil exploiteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: