Provincie stuurt aanwijzingsbesluit in verband met de opheffing.

GRAVERMAAT: Provincie stuurt aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit ex artikel 21 Wet algemene regels herindeling.

Geachte raadsleden,
Uit de wijziging van het voorstel van wet, de novelle, die op 25 mei 2021 is –
ingediend bij de Tweede Kamer blijkt dat uw gemeente in aanmerking komt om
te worden opgeheven. Met dit voorstel zullen de gemeenten Boxmeer, Cuijk,
Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden samengevoegd. De huidige
gemeenten worden opgeheven en de nieuwe gemeente ontstaat.

Toezicht op grond van de Wet arhi

Vanaf 25 mei 2021 staat uw gemeente van rechtswege onder preventief
toezicht op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet
arhi). Dit toezicht is van kracht naast het reguliere financieel toezicht op basis –
van de Gemeentewet. Het preventief toezicht op grond van de Wet arhi staat
volledig los van ons oordeel over de financiële positie van uw gemeente.

Het arhi-toezicht, dat wij hierbij instellen, blijft van kracht tot de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling. In artikel 21 van de Wet arhi is een bijzonder
toezichtinstrumentarium opgenomen om te voorkomen dat de nieuw te vormen
gemeente financieel nadeel ondervindt van besluiten van de op te heffen
gemeenten. Dit instrumentarium geeft ons de bevoegdheid om categorieën van
besluiten aan te wijzen die onze goedkeuring behoeven. Het gaat hier om
besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders die
kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan
wel tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen
waardoor voor de nieuw te vormen gemeente financieel nadeel kan ontstaan.

Toetsingsaspecten

In de voornoemde Wet arhi zijn de regels opgenomen voor gemeenten die in
een herindelingsprocedure zijn betrokken. Aanvullend hierop zijn het
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (vastgesteld op 2 juli 2019) en de Handreiking  financieel toezicht bij herindeling (vastgesteld op 24 september
2019) van toepassing.

In te zenden besluiten

Wij besluiten om van onze bevoegdheid gebruik te maken in het financiële
belang van de nieuw te vormen gemeente.

De volgende besluiten zendt u ter goedkeuring in:
a. begroting;
b. begrotingswijzigingen;
c. besluiten tot bestemming jaarrekeningresultaat;
d. besluiten tot investeringen;
e. beleidsnota’s met financiële gevolgen voor zover deze niet zijn
opgenomen in de begroting of begrotingswijziging;
f. besluiten over het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldelijke
verplichtingen door anderen aan te gaan;
g. besluiten tot het vaststellen van nieuwe grond- en vastgoedexploitaties;
h. besluiten tot het kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van
onroerende zaken, met uitzondering van besluiten met betrekking tot
onroerende zaaktransacties ter realisering van reguliere
bestemmingsplannen conform de uitgangspunten van de vastgestelde
exploitatieopzetten;
i. besluiten over zogenaamde PPP (of PPS)-overeenkomsten voor zover
deze wat betreft financiële gevolgen niet voorzien zijn in de vigerende
begroting;
j. besluit tot oprichting van, de deelneming in en uittreding uit verbonden
partijen voor zover deze wat betreft financiële gevolgen niet voorzien
zijn in de vigerende begroting;
k. besluiten over personeelsaangelegenheden, tenzij die passen binnen
bestaande formatieplannen en beschikbare structurele budgetten. Het
betreft besluiten van het college van burgemeester en wethouders inzake
vaststelling/wijziging van de rechtspositieregeling (inclusief
bezoldigingsregeling) en uitvoerings- en andere besluiten van het
college;
l. besluiten tot vaststelling van (een wijziging van) belastingverordeningen,tenzij die strekken tot het kostendekkend maken of houden van rechten
en het trendmatig verhogen van tarieven;
m. besluiten tot vaststelling (van een wijziging) van de verordening op
grond van artikel 212 van de Gemeentewet;
n. besluiten die afwijken van de financiële verordening op grond van
artikel 212 van de Gemeentewet en besluiten waarbij gebruik wordt
gemaakt van een eventuele hardheidsclausule in de verordening.

Binnen twee weken na vaststelling van een aangewezen besluit door de raad of
het college, wordt dit besluit ter goedkeuring ingezonden aan Gedeputeerde
Staten per post of via de Berichtenbox. De in te zenden stukken bestaan uit het getekende besluit, eventueel aanvullende bijlagen (bijvoorbeeld de Datum
begrotingswijziging) en de uitkomsten van de afstemming met de betrokken
gemeenten.

Toetsing

Uiteraard moet op aanvaardbare wijze zijn voorzien in de dekking van de
lasten die ontstaan uit het besluit. Daarnaast gaan wij bij de beoordeling van debesluiten ook uit van de criteria onvoorzien, onuitstelbaar, onontkoombaar en
overeenstemming tussen de betrokken gemeenten.
Deze criteria toetsen wij in het belang van de nieuw te vormen gemeente,
waarbij als uitgangspunt geldt dat reguliere ontwikkelingen in de betrokken
gemeente en de gemeenten/organisaties waarmee de gemeente een
samenwerkingsverband heeft niet worden geblokkeerd.

Tot slot

Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie Noord-
Brabant verwijzen wij u naar onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht.
De hierboven genoemde handreiking en het toezichtkader kunt u hier vinden.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en
wethouders gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: