Grave en provincie werken aan verbetering begroting 2021.

GraverMaat: de gemeente plaatste een persbericht n.a.v. de opmerkingen van de provincie over de gemeentebegroting 2021. Deze brief gaat nog niet in op de uitspraak van de Hoge Raad. Hier is vandaag ook een persbericht over geschreven. 

De provincie Noord-Brabant heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave afgelopen woensdag medegedeeld dat naar haar oordeel de vastgestelde Gemeentebegroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht is. Tevens is zij van mening dat het niet voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht uiteindelijk in de laatste twee jaar van de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. De gemeente Grave werkt nu aan een oplossing.

Om de gemeenteraad nader bij te praten werd voor vandaag een overleg ingelast, waarin het college van burgemeester en wethouders de raad geïnformeerd heeft en een afgevaardigde van de provincie de procedure voor het voorgenomen besluit van de provincie heeft toegelicht.

Traject preventief toezicht

Het betreft dus een voorgenomen besluit van de provincie. Dat betekent in dit geval dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om voor het kerstreces te komen met een alternatief dekkingsplan om zo tot een in de ogen van de provincie structureel en reëel sluitende begroting te komen.

De opmerkingen van de provincie betreffen diverse begrotingsposten maar een belangrijke component betreft een voorgenomen ombuiging van 750.000 euro. Deze ombuiging heeft betrekking op de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Grave wil sluiten met de fusiegemeente-in-wording Land van Cuijk. Deze week is er een voorstel gedaan aan ‘de stuurgroep Land van Cuijk’ die het proces naar die nieuwe gemeente begeleid. De verwachting is dat er nog deze week overeenstemming wordt bereikt over dit voorstel.

Het college wil dan ook voor de raadsvergadering van 15 december 2020 komen met een raadsvoorstel met daarin een alternatief dekkingsplan dat zal leiden tot een ook voor de provincie bevredigende, structureel en reëel sluitende begroting. Onderdeel hiervan zal zijn een verhoging van de OZB met plusminus 10% met met ingang van 2023

Mocht dit niet lukken dan zal Gedeputeerde Staten de begroting niet goedkeuren. Daarmee valt de gemeente Grave dan onder preventief toezicht. De gemeenteraad krijgt dan een periode van twaalf weken om alsnog een structureel en reëel sluitende begroting in te dienen. Tijdens dit traject kan de provincie bij een positief oordeel over de genomen besluiten het preventief toezicht ook weer intrekken.

Op vrijdag 11 december 2020 zal, naar verwachting tegen het einde van de ochtend, een openbare raadsinformatiebrief verschijnen met meer gedetailleerde informatie over de opmerkingen van de provincie op de Gemeentebegroting 2021 en hoe college/raad op deze opmerkingen reageren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: