Collegevoorstel over “Beleidsplan Biblioplus” en bezuiniging bibliotheken op scholen aangehouden.

GraverMaat: in de meest recente besluitenlijst van B&W stond het volgende opvallende bericht.

Het college heeft het voorstel aangehouden!!!

Vaststellen raadsvoorstel ‘Beleidsplan BiblioPlus 2021-2024 en bezuiniging bibliotheek op scholen’.

Samenvattend ambtelijk advies:

Door BiblioPlus is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het beleidsplan vormt de beleidsmatige onderlegger voor een nieuwe 4-jarige samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus en de overige bij BiblioPlus betrokken gemeenten waarin de gemeente zich committeert aan een vast financieel kader. De bibliotheek functioneert goed en met het nieuwe beleidsplan ‘Verder bouwen aan de bibliotheek van nu’ zet de bibliotheek de lijn voort uit het huidige beleidsplan.

In het meerjarenperspectief van de begroting 2020 is voor 2022 echter voorzien in een bezuiniging op de bibliotheek op scholen (BOS).

De raad heeft bij de behandeling van de begroting per
amendement aangegeven de BOS te willen behouden en het college opgedragen alternatieve bezuinigingsmogelijkheden te bezien.

Deze zijn niet gevonden. Gelet op de wens van de raad wordt er nu voor geopteerd om de bezuiniging ongedaan te maken en de dekking te bezien in het kader van het brede vraagstuk van een dekkende meerjarenbegroting voor 2021 en volgende jaren.

Vanuit dit perspectief is een raadsvoorstel opgesteld waarin de raad wordt voorgesteld het beleidsplan vast te stellen en in te stemmen met het aangaan van een 4-jarige samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast het subsidiebedrag voor het basisdienstverleningspakket (inclusief BOS) te bepalen op €185.400,- onder voorbehoud van het ongedaan maken van de bezuiniging op de BOS bij de vaststelling van de (meerjaren)begroting 2021.

Het college wordt voorgesteld dit raadsvoorstel vast te stellen.

Besluit college:

Het voorstel wordt aangehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: