“Uitermate onzalig plan om Lunette aan te passen!“

GraverMaat: Bij de ingekomen stukken in IBabs trof ik een brief aan van Hermine Veltkamp en Louise van Heiester.  

De kop boven dit artikel is genomen uit de eerste zin van de brief aan de Gemeente Grave.

Ze schreven deze brief n.a.v. een plan dat bij hen op de deurmat belandde.

Hieronder volgt de letterlijke weergave van de brief en de uitkomst van een buurtonderzoek. 

Geachte heer De Laat,

Wat een uitermate onzalig plan lag er deze week op de deurmat: het plan om de Lunette aan te passen v.w.b. parkeerplaatsen en trottoirs. In deze tijd, waar we zuinig moeten zijn op elk blaadje groen wat er is, ga je toch niet zomaar een twaalftal bomen kappen? Met als tegenvoorstel dat er maar liefst een boom met zekerheid voor in de plaats komt op de Lunette? Over de aanplant van meer bomen “moet men nog nadenken” – m.a.w., dat is koffiedik kijken. Er zou op een andere manier nagedacht moeten worden over de herinrichting van dit deel van Grave, waardoor het plan wel goud waard blijkt te zijn.

Hieronder volgt een aantal eigentijdse, en met name groene, voorstellen:

 • Een andere verdeling van de parkeerplekken, waardoor er niet meer voor de deur geparkeerd hoeft te worden.
 • De blauwe zone aan de buitenzijde groen maken, en deze plaatsen reserveren voor bewoners van de Lunette.
 • Maak van de straat een woonerf, waar voetgangers voorrang hebben.
 • Maak van het trottoir tussen de bomen mooie groenstroken.

Andere argumenten om anders naar dit plan te kijken zijn:

 • Een mooi plein, omringd met groen, dienend als entree van Grave is letterlijk een mooie binnenkomer.
 • Behoud van / meer groen veraangenaamt het woongenot van de huidige en toekomstige bewoners.
 • We moeten vergroenen om er zorg voor te dragen dat het grondwater op peil blijft. Grondwater niet afvoeren via rioolleidingen, maar laten circuleren in de omloop t.b.v. het behoud van de natuur.
 • Bomen bieden broedplekken voor huisvesting voor vogels en huisvesting voor vleermuizen.
 • Bomen leveren een positieve bijdrage aan de reductie van de slechte luchtkwaliteit, die in Brabant is geconstateerd.
 • De bomen bieden een natuurlijke  bron van schaduw in tijden, waar de gemiddelde jaartemperatuur en het aantal zone-uren stijgt.
 • Hoe meer bomen, hoe beter de luchtkwaliteit, met als gevolg een betere gezondheid voor de inwoners van Grave.

Met het oog op te behalen klimaatdoelen en bovenstaande punten, gaan we er vanuit, dat u het plan tenminste in heroverweging zult nemen. Wij bieden ons aan om samen met de gemeente vorm en inhoud te geven aan een echt groen plan. 

Uw reactie zien wij met zeer veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hermine Veltkamp  Louise van Heijster

 

Buurtonderzoek

Het afgelopen weekend hebben we geprobeerd alle aanwonenden van de Lunette te spreken over de plannen, betreffende herinrichting Lunette.

 • Van de 31 woningen hebben we bij 4 woningen niemand thuis getroffen.
 • 1 aanwonende gaf aan zelf al actie te hebben genomen richting gemeente.
 • 2 aanwonenden zijn akkoord met het plan.
 • 1 persoon gaf aan: ik vind de kap goed, maar ik teken tegen het kappen omdat een goed alternatief plan ontbreekt.
 • Alle overigen (24 = 77%) zijn tegen de kap van de bomen – omdat het vooralsnog zonder duidelijk plan voor herbeplanting wordt gepresenteerd. Ze geven allen aan dat dit plan een aantasting is van een leefbare woonomgeving. Ze hechten veel waarde aan een plein met veel groen en bomen!!

Hermine Veltkamp             Louise van Heijster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: