Leo de Vreede over: presentatie terrein VISIO, goedkeuring provincie begroting en regionale energie visie.

GraverMaat: Op de website http://graafsetribune.blogspot.com las ik drie verhaaltjes van Leo de Vreede. Op dit blog van hem kunt u reageren en alle verhalen/commentaren terug lezen. 

Presentatie plannen VISIO-terrein.

Alweer geruime tijd geleden ideeën konden wij burgers inleveren voor het vrijgekomen Visioterrein. Het bureau West 8 heeft een vestingvisie ontwikkeld, die begin 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. GBB gaat achter Catharinahof 51 woningen bouwen, waarvoor het tweede tijdelijke parkeerterrein weer plaats moet maken. Over de toekomst van het gebied waar nu nog steeds een scheepswerf is gevestigd is in de raadsvergadering van 12 november de verwarring alleen maar groter geworden. Het begint er nu wel naar uit te zien dat het misschien ook voor 80-plussers zinvol is te bekijken of aan de Prinsenstal hun toekomst ligt. Dat kan begin februari.

Over het Visioterrein zelf horen we nauwelijks iets samenhangends en dat is wel jammer want bij de start werd nogal nadrukkelijk gesteld dat de bevolking nauw bij de ontwikkeling zou worden betrokken.

Nu is er op 21 januari voor raadsleden een werkbespreking georganiseerd over de plannen voor dat gebied. Daarbij zijn wij burgers niet welkom. De reden daarvoor kwam mij akelig bekend voor. Ik herinner mij dat het antwoord van mijn vader op mijn vraag waarom ik iets moest of iets niet mocht bijna altijd simpel was: DAAROM.

Voor de werkbespreking is wel informatie beschikbaar. Hartstikke interessant en best een publieke presentatie waard. Natuurlijk geeft het aanleiding tot een hoop vragen waarbij de kosten veel aandacht zullen krijgen. Bij de vestingstudie is opgemerkt dat voor de ontwikkeling vele jaren nodig zouden kunnen zijn. Hoe dat hier moet gebeuren zie ik zo nog niet.

In de informatie zie ik geen enkele reden waarom er geheimzinnig over moet worden gedaan. Wel is te voorzien dat het idee om in het gebied parkeren een belangrijke rol te geven de nodige discussie zal opleveren en dit temeer omdat daarbij ook andere onderdelen van de vesting worden betrokken. Geruchten daarover waren al aanleiding tot een vraag van LPG die ontwijkend werd beantwoord.

Als geheel vind ik het een aansprekende opzet en ik zou de ontwikkeling best willen volgen, desnoods met mijn mond dicht.

Het heeft geen zin om als burger op basis van de nu beschikbare informatie vragen te gaan stellen. En toelichting vooraf kan wellicht een hoop vragen voorkomen. Één ding zit mij wel dwars.

Op 30 december 2019 heeft het college bij zichzelf een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op het Visioterrein. Nu heeft West 8 2 varianten voor een definitief terrein gepresenteerd. Nu geloof ik ook niet dat een definitieve oplossing klaar kan zijn voordat het huidige terrein op het Wisseveld moet worden ontruimd. Maar weer een tijdelijk terrein op de plek waar het definitieve moet komen lijkt mij niet handig.

Provincie accepteert Graafse begroting 2020.

Bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 18 februari staat ook de provinciale reactie op de begroting. Om nu te zeggen dat de provincie de begroting goedkeurt zou te veel eer zijn. Ik zou liever stellen dat de provincie er weer intrapt.

De begroting voor dit jaar is niet sluitend, er moet dus opnieuw een greep in de algemene reserve worden gedaan, maar in 2023 heeft de begroting wel een positief resultaat. Dat systeem hanteert Grave al een reeks van jaren. En daarmee voldoet Grave, althans op papier, aan de regels.

Wel waarschuwt de provincie (ook niet voor het eerst) dat het anders moet. In ieder geval moeten begrotingswijzigingen direct aan de provincie worden voorgelegd.

Nu was de begroting vastgesteld zonder de consequenties van het besluit over het sportpark er in te verwerken. Dat was wel aanleiding voor discussie, maar niet voor aanpassing. Nu is voor het veranderen van een budget voor onderhoud van velden voor 40 jaren in een budget voor rente en aflossing van een investeringsbijdrage van enkele miljoenen in eens wel degelijk een begrotingswijziging nodig. Er is nog geen voorstel voor de raadsvergadering van 18 februari. Dat zou dus wel moeten.

Het CDA heeft daar inmiddels vragen over gesteld. Het college zal daar in waarschijnlijk in de auditcommissie van 28 januari, waarbij de accountant aanwezig is antwoord op moeten geven.

We zullen het zien.

Regionale Energie Strategie

Maandag 20 januari wordt de raad bijgepraat over de grootse plannen die we moeten ontwikkelen en uitvoeren om in de toekomst over voldoende energie te beschikken zonder daarmee het onze nakomelingen onmogelijk te maken nog op deze aardbol te leven.

Dat klinkt nogal dramatisch en dat is het eigenlijk ook. Technisch kan er veel en de ontwikkelingen zullen wel doorgaan. Het probleem ligt echter vooral bij ons, doodgewone mensen. Als wij niet veranderen wordt het niets.

Het onderwerp is op 12 november in de raad besproken. Nu was die vergadering nogal vol met zware stukken. Dat is er waarschijnlijk mede oorzaak van dat dit toekomstbepalende onderwerp in 8 minuten werd afgedaan. Daarbij was vooral aandacht voor de kosten van het opzetten van de strategie. Ook waren er al opmerkingen tegen de gevolgen van in beeld zijn oplossingsrichtingen zoals zonneparken. Maar uiteindelijk stemde de raad, zij het met een vage korting op de kosten, in met de plannen om een strategie op te stellen. Let wel nog niets concreets.

In dat kader is er op 20 januari een werkbespreking voor de gemeenteraad. Ten opzichte van de stukken voor voornoemde raadsvergadering biedt de informatie voor die besloten werkbespreking weinig nieuws. De planning is iets aangepast zonder de einddatum in gevaar te brengen.

Weer wordt vastgelegd dat energiebesparing een eerste stap is om tot een verantwoorde energiehuishouding te komen. Maar daar blijft het wel bij. Terwijl energiebesparing toch wel door ons burgers moet worden gerealiseerd is zelfs de vraag welke strategie op ons moet worden losgelaten om dit te bereiken niet in de stukken terug te vinden; laat staan het antwoord daarop.

Dat windparken minder beslag op ruimte en geld doen dan zonneparken is interessant maar vooralsnog willen wij met z’n allen eigenlijk geen van beiden.

Dat de werkbespreking besloten is past wel in de totale opzet. Onderstaande citaten wijzen op het belang van de bevolking bij het proces.

Wij hechten aan een sterke lokale participatie van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Aanvulling: Stakeholders worden gedurende het gehele proces betrokken.

Maar dat is dan ook alles. Als men inderdaad denkt dat gemeenteraden en andere besturen dit klusje wel kunnen klaren is het besloten houden van deze werkbespreking begrijpelijk maar wel oerstom. Vooralsnog zie ik geen reden om op de fiets te stappen in plaats van in het vliegtuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: