Keerpunt 2010 onderschrijft kritische vragen CDA over Kranenhof.

GraverMaat: In IBabs trof ik onderstaande 13 kritische vragen van het CDA aan.

Keeerpunt 2010 onderschrijft het nut en de noodzaak van deze brieven.

Eerder stelde Ben Litjens vragen over een eventuele vertraging waarop een onbevredigend antwoord kwam gezien berichten in de Gelderlander. Ben zal ook kritische vragen blijven stellen. 

Schriftelijke vragen aan het college door fractie van het CDA.

Aanleiding

Deze schriftelijke vragen, puur van technische en informatieve aard, inzake de stand van zaken van het nieuw te realiseren sportpark Kranenhof te Velp zijn gebaseerd op een drietal ontwikkelingen.

1 Begroting 2020 i.r.t. de ontwikkeling van sportpark Kranenhof
In de begrotingscyclus heeft het CDA nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit inzage de totstandkoming van het toekomstige sportpark Kranenhof te Velp.

In de begroting van 2020 zijn alle raadsbesluiten tot en met 1 september 2019 verwerkt. Het miljoenentraject “Kranenhof” is derhalve buiten de begroting van dit kalenderjaar gebleven.

Het CDA vroeg – en vraagt – zich af of dit mogelijk was zonder een formele begrotingswijziging waarop nog een additionele provinciale toets zou plaatsvinden. Ook heeft onze fractie meermaals gevraagd naar de impact van het project-Kranenhof op de financiële indicatoren aangaande de gemeente in de begroting.

Het college heeft in de raadsvergaderingen van 5 en 12 november en de raadsvergadering van 10 december toegezegd “[…] een update van de diverse quotes (waaronder de schuldquote) aan de raad beschikbaar te stellen waarin het raadsbesluit van sportpark Kranenhof is verwerkt [en] de raad berichten of een begrotingswijziging met betrekking tot sportpark Kranenhof nodig is”. De CDA-fractie heeft door deze voor haar belangrijke toezegging voorwaardelijk ingestemd met de begroting 2020. Deze daadwerkelijke voorwaarde is niet opgenomen in een separate stemverklaring.

2 Brief van de provincie over de begroting 2020

De provincie heeft op 20 december jl. een toezichtsoordeel inzake de begroting 2020 aan de raad gestuurd. De financiële gevolgen van de ontwikkeling van het nieuwe sportpark zijn niet in dat oordeel meegewogen.

3 Berichtgeving in de media over vertraging van sportpark Kranenhof

Het CDA hecht eraan dat de ontwikkeling van het nieuwe sportpark, binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden een succes wordt. Inmiddels heeft De Gelderlander publiceerde onder de kop Vernieuwing van sportpark Kranenhof is een halfjaar vertraagd een aantal opvallende aspecten naar voren gebracht rondom de financiering, tijdsplanning van de realisatie en besluitvorming door de gemeenteraad. Deze factoren leiden ertoe dat het vernieuwde sportpark na de winterstop van 2020-2021 in gebruik kan worden genomen.

Vernieuwing sportpark Kranenhof is een halfjaar vertraagd
De Graafse voetballers en hockeyers kunnen pas na de winterstop van 2020-2021 terecht op het vernieuwde sportpark Kranenhof. Doordat de gemeente Grave later geld beschikbaar stelde dan gepland, loopt de verbouwing vertraging op.

MIRTE VAN ROOIJEN; journalist de Gelderlander.

De plannen voorzien in een sportpark met natuurgrasvelden, kunstgrasvelden én een nieuwe duurzame sportkantine. De kosten bedragen 7.426.053 euro. Hiervoor krijgt het wedstrijdveld ledverlichting, ligt het dak van de kantine vol met zonnepanelen, komt er een waterpompinstallatie en zitten sporters op meubilair van gerecyclede materialen.

Het grote probleem is geld. De voetbalclub EGS (Estria, SCV’58 en GVV’57) en HockeyClub Grave kunnen niet zelf de 7 miljoen euro bij elkaar krijgen. Meer dan de helft, ruim 4 miljoen, wordt betaald door de gemeente Grave. Veertig jaar subsidie wordt in één keer op de bankrekening gestort.
De raad besloot dit 16 september 2019. Dit is echter veel later dan gepland, want eigenlijk zou het besluit al op 12 februari vallen. Althans, daar ging de organisatie van Sportpark Kranenhof van uit.
Maar toen waren er te veel bedenkingen, met name over de financiën en de risico’s die Grave liep. De sportclubs en de gemeente zitten door deze deal ruim veertig jaar lang aan elkaar vast. En wat als bijvoorbeeld de sponsoring tegenvalt, de exploitatie niet is zoals verwacht, er minder leden zijn dan nu wordt aangenomen, de bouwkosten hoger uitvallen? Uiteindelijk ging Grave, ruim zeven maanden later, overstag en kwam er groen licht voor het sportpark. Slecht nieuws voor de planning, die door het late besluit maanden achterloopt op schema. Een vernieuwd sportpark opleveren in de zomer van 2020 werd een onbegonnen zaak. Vooral omdat de sloopwerkzaamheden pas in mei 2020 kunnen beginnen.
Dit heeft overigens geen gevolgen voor de fusie van Estria, SCV’58 en GVV’57. Hun nieuwe club EGS start gewoon aankomende zomer. Zij kunnen blijven sporten op Kranenhof. En in geval van nood liggen de voetbalvelden van GVV’57 klaar voor gebruik.

Vraag 1.

Wat zijn de gevolgen van het raadsbesluit aangaande de ontwikkeling van sportpark Kranenhof voor diverse quotes van de gemeente, met name de schuldquote? Hoe reflecteert het college hierop?
Antwoord college

Vraag 2.

Is in het geval van het raadsbesluit aangaande de ontwikkeling van sportpark Kranenhof een begrotingwijziging noodzakelijk?
Zo ja:
– wanneer kan de raad deze tegemoetzien?
– wordt de provincie als gevolg daarvan gevraagd de gewijzigde begroting te toetsen?
Zo nee:
– waarom niet?
Antwoord college

Vraag 3.

Heeft de gemeente (c.q. het college) contact gehad met de provincie over de vastgestelde begroting 2020?
Zo ja: is in gesprekken met de provincie het raadsbesluit aangaande de ontwikkeling van sportpark Kranenhof te berde gebracht?
Zo nee: waarom niet?Antwoord college

Vraag 4.

Hoe reflecteert het college inhoudelijk op de toezichtsbevindingen van de provincie? In hoeverre hebben de ge-update quotes dienaangaande consequenties voor het te ontwikkelen financiële beleid (op basis van de provinciale bevindingen)?
Antwoord college

Vraag 5.

Het krantenartikel kwam niet uit de lucht vallen. Eerder heeft de fractie van Keerpunt 2010 hierover een vraag gesteld, waarop het college antwoordde: “Volgens de meest-recente planning zal het sportpark in december 2020 opgeleverd worden. De verschuiving in de oorspronkelijke planning heeft te maken met alle onderzoeken die moesten worden gedaan en de opstelling van de definitieve tekeningen.”
Klopt deze stand van zaken (5 december 2019) met de huidige? Zo nee, wat is deze dan?
Antwoord college

Vraag 6.

Het CDA ontvangt graag een feitenrelaas waaruit blijkt wanneer en hoe de gemeente in kennis is gesteld over de opgelopen vertraging en mogelijk andere complicaties die invloed hadden en hebben op de ontwikkeling van het sportpark. Is de aanname juist dat het college geen aanleiding had c.q. noodzaak had (heeft) om de raad hierover te informeren?
Antwoord college

Vraag 7.
De gemeenteraad heeft een taakstellend krediet ter beschikking besteld, waarbij de gefuseerde voetbalclub EGS de resterende gelden bij elkaar zou brengen middels diverse geldstromen. In het artikel staat: “ Doordat de gemeente Grave later geld beschikbaar stelde dan gepland, loopt de verbouwing vertraging op” Wat is de exacte aanleiding en welke afspraken zijn er met EGS gemaakt c.q. Beheersmaatregelen zijn er getroffen om dit probleem op te lossen?
stelde dan loopt de op.”
Antwoord college

Vraag 8

In februari heeft de gemeenteraad een motie aangenomen onder de titel Voortgang en zekerheid. Desondanks wordt de gemeente trage besluitvorming verweten. Dit punt is tijdens de raadsbehandeling niet aan de orde gekomen, noch ingebracht door de EGS-afvaardiging, noch door de verantwoordelijke wethouder. Daarentegen werden ruimtelijke procedures zelfs door het raadsbesluit nog verkort om alles op tijd af te hebben voor de vergunningsaanvraag.
Hoe kijkt het college aan tegen de uitspraken (vanuit EGS) dat de problemen zijn ontstaan door de trage besluitvorming van de gemeenteraad?

Antwoord college

Vraag 9

In het artikel wordt gesteld dat ‘geld het grote probleem is’. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bijdrage(n) van EGS in de benodigde gelden? Hoe oordeelt het college hierover?
Antwoord college

Vraag 10

Als het EGS c.s. niet lukt de financiering rond te krijgen, is er dan een plan-b? Kan het plan voor sportpark Kranenhof nog worden bijgesteld?
Antwoord college

Vraag 11

Heeft de op dit moment voorziene vertraging consequenties voor de afgegeven landelijke subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)? Zo ja, welke?
Antwoord college

Vraag 12

Wat is de stand van zaken rondom de door EGS gewenste subsidie voor duurzaamheid? Is die al verstrekt?
Antwoord college

Vraag 13

Mochten er nog belangrijke of overige ontwikkelingen zijn die de realisering van het gewenste sportpark betreffen die niet in de bovenstaande vragen aan de orde zijn geweest, horen we deze graag.
De CDA-fractie vraagt, naar analogie van de bijpraatsessies met betrekking tot ruimtelijke-ordeningsprojecten, naar structurele updates rondom de ontwikkeling van sportpark Kranenhof, met name rondom voortgang, issues en risico’s, planning en financiën. Is het college hiertoe bereid?
Antwoord college

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: