Graafse Meedenker Leo de Vreede: De gemeenteraad van Grave in actie.

GraverMaat: Leo de Vreede heeft weer op de van hem bekende wijze de raadsvergadering geduid. Hieronder zijn bevindingen.

Hij eindigde met de slotzin:

Een vergadering met veel leermomenten en weinig besluiten.

Inleiding
Als gevolg van halfslachtige voorbereiding, halfslachtige besluitvorming in voorgaande vergaderingen en een slechte algemene planning was de agenda voor de raadsvergadering zo vol dat een fatsoenlijke behandeling op één avond bij voorbaat was uitgesloten.

Door allerlei acties was de publieke belangstelling ook extra groot. Vervolgens waren er nog 8 insprekers die een laatste poging deden de besluitvorming in hun voordeel te sturen. Dat was al goed voor een half uur vergadertijd. Maar in plaats van de stof bij voorbaat over twee vergaderingen te verdelen werd stug vastgehouden aan de illusie dat alles in 3 uur zou kunnen worden afgewerkt. Maar 22:30 uur als “raadsledenbedtijd” is één van de weinige dingen waar je in de Graafse raad op kunt rekenen. Wel werd de volgorde van de onderwerpen ter wille van het publiek aangepast. Dat was leuk voor geïnteresseerden in het punt dat als eerste werd behandeld. Voor de anderen werd het een geduldoefening. Zeker omdat eigenlijk maar één voor het publiek interessant onderwerp op de eerste avond werd afgewerkt.

En als er nou besluiten zouden zijn genomen waarmee Grave vooruit kan zou je nog wel kunnen denken dat eind goed alles goed maakt. Helaas is dat niet zo.

Het resultaat
Naast een aantal vooral formele zaken waren er vier onderwerpen die veel aandacht van de raadsleden vroegen en ook voor veel publieke belangstelling hadden gezorgd. In volgorde van behandeling waren het:

Zaken rond de gemeentelijke herindeling
Het vaststellen van de begroting. Al of niet een besluit nemen over de randvoorwaarden waarin op het terrein van de huidige scheepswerf een andere ontwikkeling kan plaatsvinden. Het beslissen over de moties die naar aanleiding van de ingebrachte ideeën tijdens de motiemarkt op 25 september zouden worden aangeboden.

Zaken rond de herindeling
Start 56 minuten na begin vergadering

Nadat Grave en Mill afhaakten in het overleg om per 1 januari 2023 tot één gemeente Land van Cuijk te komen zijn Boxmeer, Cuijk en St.Anthonis gaan werken aan een fusie, waarbij de deur voor Grave en Mill open bleef. Die gemeenten hebben nu de formele procedure in werking gezet. Dat brengt met zich mee dat Grave en Mill ieder tot 24 december de gelegenheid hebben aan te geven dat zij alsnog met de fusie meedoen of niet. In deze vergadering zou de raad “heldere afspraken” maken over de wijze waarop de gemeenteraad van Grave zou reageren. Overigens mag iedereen een zienswijze indienen.

LPG en CDA wilden via een motie dat het college een concept-visie zou opstellen, waarin aandacht zou worden gevraagd voor het gezamenlijk ambtelijk apparaat CGM. Aan een beslissing over de fusie zijn die partijen niet toe. Daarvoor moet eerste een opiniepeiling worden gehouden en daarvoor zouden die partijen nog met een initiatiefvoorstel komen. Dus weer uitstel in het kwadraat.

VPGrave, LLvC-Grave en D66 willen die opiniepeiling zo spoedig mogelijk en hadden voor dat idee steun van 1100 inwoners die een petitie hadden ondertekend.

Keerpunt 2010 kwam nog met een motie om een referendum te houden over het opheffen van de gemeente Grave.

Hartroerend was het hoe alle partijen zich verscholen achter het belang van de inbreng vanuit de burgers om tot een verantwoorde beslissing te komen. En dat nadat meer dan 5 jaar die burgers zorgvuldig buiten de deur waren gehouden.

Dat de moties van Keerpunt en van VPGrave D66 en LLvC-Grave zonder veel omhaal werden afgewezen was geen verrassing. Jammer voor de initiatiefnemers en de ondertekenaars van de petitie.

De motie van CDA en LPG werd aangenomen, ook met instemming vanuit de oppositie. Het voordeel van die motie is namelijk dat nu het onderwerp in de volgende raadsvergadering weer aan de orde moet komen.

Wordt dus binnenkort vervolgd.

De begroting en de ombuigingen
Start 2:30 uur na begin vergadering

De raad was er net als vorig jaar niet in geslaagd een kadernota vast te stellen die het mogelijk maakte het opstellen van de begroting tot een rekensom te beperken. De politieke behandeling moest dus nu plaats vinden op basis van een lijst mogelijke ombuigingen, waarmee bedoeld werd dat er bezuinigingen en lastenverzwaringen werden aangeboden. Omdat wel de rekensommen maar niet de consequenties voor het maatschappelijk leven werden gepresenteerd leidde dat tot protesten, insprekers en veel publiek.

De protesten hebben de fracties geïnspireerd om een aantal bezuinigingen niet in te voeren, maar te vervangen door een verhoging van de OZB.

Na een hele reeks amendementen en moties werd er uiteindelijk een begroting vastgesteld die in de gemeentelijke informatiepagina leidde tot een triomfantelijke kop dat Grave een sluitende begroting 2020 heeft en in 2023 een structureel sluitende. De werkelijkheid is dat voor het sluitend maken van de begroting 2020 een greep van dik 8 ton moet worden gedaan. (het precieze bedrag weet ik niet want de doorrekening van alle amendementen is nog niet voorhanden) Dat we over vier jaar een structureel sluitende begroting hebben wordt al een reeks van jaren beweerd. Zacht gezegd is de kop in de informatiepagina daarom misleidend.

Er werd heel wat in de rondte gepraat waarbij enkele zaken mij opvielen.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de consequenties van de beslissing over het sportpark. Volgens de portefeuillehouder kwam dat omdat het ontwerp van de begroting al klaar was voordat het sportparkbesluit genomen werd. Bovendien was het budgettair neutraal dus er was geen invloed. De raad slikte deze verklaring. Maar deze verklaring is verre van afdoende. Bij de vaststelling van het besluit over het sportpark horen de gevolgen van de begroting bekend te zijn en dan is verwerken in de ontwerpbegroting een fluitje van een cent. Bovendien was het besluit helemaal niet budgettair neutraal. Een structureel jaarlijks budget voor onderhoud voor veertig jaar werd omgezet in een uitkering ineens. Het is alsof je de huur van je huis voor een groot aantal jaren in eens gaat betalen zonder eigenaar te worden. Omdat het budget voor iets anders wordt gebruikt dan waarvoor het beschikbaar is gesteld moet volgens de voorschriften die begrotingswijziging alsnog komen.

Tot slot; de voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek wilde niemand, ook het publiek niet.. Het amendement van LPG en CDA werd dan ook met grote meerderheid overgenomen. Het gekke is dat er door het amendement aan het besluit niets is veranderd. De voorgestelde bezuiniging voor 2022 is ingeboekt. Dat het college opdracht krijgt over die bezuiniging met de bibliotheek overleg te plegen spreekt vanzelf. Omdat de bezuiniging uiteindelijk pas in 2022 echt in de begroting komt krijgt de raad automatisch de kans de bezuiniging te heroverwegen. Het amendement was ook niet meer dan een motie. Het vonnis is geveld, maar de bereidheid om gratie te verlenen is er.

Leuk was de motie over de grip op de CGM-uitgaven. De raad moet worden geconsulteerd als er bij CGM overschrijding van het urenbudget dreigt. Iedere politieke relevante vraag die schriftelijk mag worden beantwoord is zo’n bedreiging.

De kadernotitie Scheepswerf
Start 5:33 uur na begin vergadering

Er waren al twee amendementen ingediend. Één om een aantal eisen aan te scherpen en één om de bevolking actiever bij het proces te betrekken. Beide amendementen werden verworpen en vervolgens het hoofdvoorstel ook. Uiteindelijk is er dus niets gebeurd. En dat is maar goed ook. Want de eventuele herontwikkeling van het terrein van de scheepswerf vereist een heel andere aanpak. Het is een P(articulier) P(rivaat) S(amenwerking). Belangrijke kenmerken daarvan zijn een fasegewijze aanpak met beslismomenten daartussen en contracten vergelijkbaar met een huwelijkscontract waarvan de belangrijkste bepaling is hoe de scheiding wordt geregeld.

De zaak is dus terug bij het college en daarmee was de voorzitter niet blij.

De motiemarkt-moties
Start 6:20 uur na start vergadering

Geïnspireerd door andere gemeenten nam LPG het initiatief tot dit evenement dat het contact tussen bestuur en bestuurders zou bevorderen. Ik heb mijn mening daarover al eerder gepubliceerd en als deelnemer ook op de juiste plaats gedeponeerd.

De deelnemers, die voor het overgrote deel toch al relaties met de gemeente hebben, moesten heel wat doen om hun ideeën dichter bij uitvoering te brengen. Aan het project is van gemeentewege weinig publiciteit gegeven. Van ideeën is weinig meer dan de titel gepubliceerd. De bespreking van het eindresultaat in de vorm van de ingediende moties was een formaliteit. Zelfs de namen van de indieners werden niet genoemd. Nu moesten de deelnemers 2 vergaderavonden uitzitten om er achter te komen wat er met hun idee gaat gebeuren.

Alle moties zijn unaniem aangenomen, maar daarmee zijn de ideeën terecht gekomen op de plek waar ze ook rechtstreeks hadden kunnen komen en voor een deel zelfs al waren: bij het college en het ambtelijk apparaat.

Er is één uitzondering. Al tijdens de markt constateerde een collegelid dat een idee betrekking had op zijn portefeuille en dat hij er onmiddellijk werk van ging maken. Voor de anderen is het afwachten wat er met de motie gebeurt.

De markt zelf was best een leuke avond. De behandeling in de raad een afknapper. Toch wel een aanzet om te komen tot iets met meer allure.

Mijn Conclusie
Einde vergadering 6:42 uur na begin

Een vergadering met veel leermomenten en weinig besluiten.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: