Stichting Kunst in het Kerkje schrijft brief over verbouwing.

GraverMaat: Op de bijgevoegde foto is het kerkje te zien met oud-burgemeester Piet Zelissen.

Hij zette zich jarenlang in voor het behoud van het kunstkerkje.

College van B & W Gemeente Grave
Postbus 7
5360 AA Grave

Datum: 22 november 2019

Betreft: Verbouwing Stichting Kunst in het Kerkje (KihK)

Cc: Gemeenteraad Grave

Geacht college,

Aanleiding

Op 29 oktober jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van KihK en wethouder Peters over de verbouwwerkzaamheden aan het Sint Vincentiuskerkje te Velp. Daaruit voortvloeiend is op 19 november ambtelijk ter plaatse een schouw uitgevoerd om de bouwtechnische ingrepen te bepalen en is met het bestuur van KihK de aard, omvang, duur en startdatum afgesproken.

Wij informeren u over deze afspraken en verzoeken u deze te bevestigen.

Afspraken

De bouwtechnische werkzaamheden bestaan uit:
– Het aanleggen van verwarming ook in de artiestenruimte op de 1 etage. De verwarming wordt aangesloten op de pellet kachel van Kasteelklooster Bronckhorst, echter zal de bediening van de verwarming onafhankelijk van de bron autonoom door KihK kunnen worden uitgevoerd.
– Het toilet wordt gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.
– Het keukentje wordt gemoderniseerd.
– De artiestenruimte wordt gemoderniseerd d.m.v. beplating en nieuwe harde vloerbedekking en voorzien van een kleedruimte i.v.m. privacy en wordt een wastafel met w/k water geplaatst.
– Het hang- en sluitwerk wordt vernieuwd t.b.v. inbraakpreventie en beveiliging.
– Het interieur wordt geschilderd. Afstemming en tijdpad
– KihK wordt betrokken bij de bouwtechnische verkenning in het kerkje teneinde de functionaliteiten en monumentale esthetiek te bewaken.
– De bouwtechnische werkzaamheden starten na de bouwvakperiode 2020 en nemen maximaal 2 maanden in beslag.

Derhalve is KihK gesloten voor publiek van 15 augustus tot 1 november.

Ter lering

KihH slaakt een zucht: duidelijkheid na ruim vier jaar onzekerheid. Vanaf 2015 heeft KihK contact gezocht met de gemeente i.v.m. een update van de gebruikersvergunning. De ontwikkeling van de 3 spitsen wierp toen haar schaduw vooruit waardoor de vergunning en sommige onderhoudswerkzaamheden on hold werden gezet . Maar bovenal speelde de onzekerheid voor KihK over haar toekomstige plek en rol in de Drie-eenheid Velp haar parten. Het realiseren van haar culturele ambities moest zij noodgedwongen temperen en continu rekening houden met tijdelijke sluiting. Wat KihK onbegrijpelijk vindt is het ontbreken van communicatie en regie door de gemeente. Een gebruikersoverleg is nooit opgestart, het informeren over de realisatie van het visiedocument ‘stapvoets verblijven’, de SOK moesten wij vernemen uit de media of via passanten, en ook bij de totstandkoming van de gebiedsvisie is KihK niet aan tafel uitgenodigd. Ondertussen vonden tal van verbouwingen en activiteiten plaats bij de twee klooster-buren die wij niet konden plaatsen bij gebrek aan context en informatie. Telkens beloofde de gemeente beterschap daarin en kwam dit systematisch niet na.

Drie wethouders en een burgemeester, negen ambtelijke contactpersonen hebben wij mogen ontmoeten als KihK overleg zocht.

November 2019 wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de 3 spitsen volgens wethouders Peters niet de aard en omvang zal krijgen zoals in ‘stapvoets verblijven’ is vastgelegd.

Ook geeft hij aan dat de rol van de gemeente eigenlijk alleen het Vincentiuskerkje betreft (naast openbare ruimte en bestemmingsplan) en dat de regie én het risico bij eigenaar/ontwikkelaar Haase ligt.

De vraag moet gesteld worden hoe deze uitspraken zich verhouden tot de afspraken in de SOK en de onderliggende visie ‘stapvoets verblijven’. Immers is een van de belangrijkste voorwaarden voor provinciale subsidie ‘De eenheid versterken door overlappingen in functie en gebruik van de gebouwen, door samenwerking tussen de eigenaren’. ‘Dit alles ten behoeve van het behoud van de kloosters en kerk, behouden van de Drie-eenheid als geheel door duurzaam te exploiteren, tonen van het verhaal van religieus Brabant, publiek toegankelijk maken van de Drie-eenheid Velp’. (bron: SOK herontwikkeling Drie-eenheid Velp).

Door het gebrek bij de gemeente aan ambitie en bestuurlijke daadkracht, het onvermogen de regie te nemen, te verbinden en te communiceren met belanghebbenden, waaronder omwonenden en gebruikers zoals KihK, ontstaat er geen eenheid.

De eigenaar/ontwikkelaar Haase werkt naar eigen (commerciële) inzichten.

Tot slot

Nu de samenwerking tussen de 3 spitsen in casu de relatie tussen de provincie, ontwikkelaar Haase en gemeente niet leidt tot uitvoering van de oorspronkelijke afspraken, kunnen wij ons ook voorstellen dat er van het beschikbare krediet een groter deel naar het Vincentiuskerkje gaat dat immers in eigendom is van de gemeente.

De bovengenoemde bouwtechnische verbeteringen aan het kerkje zijn op voorhand gebudgetteerd en gemaximeerd op € 70.000. Dit terwijl in de eerdere gesprekken met de gemeente en KihK door de gemeente is gevraagd naar onze ideeën voor de toekomst en om een volledig program van eisen/wensenlijst.

Door dit beperkte budget zijn alleen de hoogstnoodzakelijke verbeteringen mogelijk en blijven er diverse knelpunten bestaan waaronder opslag, digitale ontsluiting (anno 2020!) en krachtstroom.

De gebruikersmogelijkheden blijven hierdoor beperkt, is er geen sprake van echte vernieuwing en worden kansen niet gepakt om toekomstbestendig te exploiteren.

Het Vincentiuskerkje is ruim 40 jaar het huis van waaruit KihK voor Grave en de regio kunst en cultuur aanbiedt . Wij zijn de enige dienstverlener in de Drie-eenheid met een volledig publiek toegankelijke functie. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die rentmeesterschap voelt. Dit blijven wij doen.

Het bestuur KihK
Frédérique Bijl, voorzitter Harrie Dragstra, bestuurslid
Stichting Kunst in het Kerkje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: