Update: Op plek van Graafse werf mogen meer dan 25 huizen gebouwd worden.

GraverMaat: De Gelderlander kopte vandaag boven het artikel over de plek van de scheepswerf deze leus. Er kunnen meer dan de eerder gedachte 25 huizen worden gebouwd.  Journalist Frank Houtappels, eerder journalist van de Gelderlander in de regio Maasland, schreef ook nog dat de afwikkeling van het faillissement zich nog voort sleept. Er loopt nog een rechtszaak tussen de gemeente en de curator/scheepswerf. Meer: in de krant en website.

Bij de onderliggende stukken voor de agendacommissie zaten twee documenten.

Het raadsvoorstel en de Kaderstellende notitie Scheepswerf Grave.

A.s. dinsdag vergadert de agendacommissie over de behandeling van o.a. dit document.

Door op de tag “Toekomst scheepswerf” te klikken kun je meer berichten zien.

O.a. nieuws van Kalliste. Deze projectontwikkelaar, getipt door Gravenaar Huub Linders, is in gesprek met de gemeente Grave.

“De locatie van de scheepswerf in Grave, direct aan de Maas gelegen, zal worden getransformeerd tot een hoogwaardige leefomgeving met duurzame woningbouw. Een toekomstbestendige invulling met respect voor de historie van Grave ontworpen en gerealiseerd.” Het is de tekst op de website van Kalliste Wonoingbouwontwikkeling uit Nieuwegein. 

In Muiden is men al enkele stappen verder en schrijft men:

De werf is weer van Muiden. Hierbij een krantenartikel.

Misschien daar eens met de raad/college/initiatiefnemers inspiratie op gaan doen???

“Werf wordt weer van Muiden”.
Sloop/start bouw voorjaar 2019.

Raadsvoorstel Ruimtelijk kader locatie scheepswerf Grave
Datum college : 13 augustus 2019
Commissievergadering: 3 september 2019
Raadsvergadering: 16 september 2019

Samenvatting voorstel

Door de gemeenteraad is een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een kaderstellende nota voor de locatie Scheepswerf voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit vooruitlopend op de mogelijke ontwikkelingen die er plaats kunnen gaan vinden als op termijn de huidige industriële en economische functie gaat verdwijnen.

In de kaderstellende nota zijn een aantal kaders benoemd naast de al reeds bestaande wettelijke kaders. Aan de hand van deze kaders kan een planvoorstel voor deze locatie worden getoetst op het moment dat deze bij de gemeente wordt ingediend.

Voorstel besluit

In te stemmen met het ruimtelijk kader locatie Scheepswerf.

Financiële consequenties

Op het moment dat het tot planontwikkeling gaat komen op deze locatie zullen alle gemeentelijke kosten worden verrekend middels een anterieure overeenkomst.

Wettelijk kader en beleidskader

Naast de wettelijke kaders die al gelden op deze locatie zijn een aantal stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke en ruimtelijk functionele kaders toegevoegd.

Communicatie en participatie

Als het kader door de gemeenteraad wordt vastgesteld zal dit op de gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. Ook zal het ter hand worden gesteld aan partijen die de genoemde locatie willen gaan
(her)ontwikkelen.

Duurzaamheid

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Verder veranderde de Gaswet per 1 juli 2018. Nieuwe gebouwen krijgen geen gasaansluiting meer door een verandering van de gasaansluitplicht. Hierdoor zal naar duurzame oplossingen worden gezocht voor verwarming en koeling van de nieuw te bouwen woningen.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het geldende bestemmingsplan “Centrum Grave” staat enkel een scheepswerf toe en biedt dus niet het toetsingskader voor eventuele nieuwe ontwikkelwensen. De Vestingvisie Grave, vastgesteld in 2018, biedt aan de eigenaar te weinig speelruimte om een herontwikkeling te kunnen bekostigen. Het geheel willen blijven vasthouden aan de Vestingvisie leidt ertoe dat de gronden niet worden gebruikt en de bestaande bebouwing blijft bestaan en mogelijk in verval raakt met de eventuele negatieve effecten van dien. Derhalve is opnieuw gekeken naar de (on)mogelijkheden ter plaatse. Als eerste stap naar een kaderstellende nota is er ambtelijk een verkenning gedaan. In de verkenning is er gekeken naar het geldende beleidskader,
informatie over de milieuaspecten en is nader ingegaan op de ruimtelijk-functionele context .

In dit document worden deze zaken samengevat weergegeven.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen.

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende kaderstellende nota. Deze nota geeft een richting waarbinnen de herontwikkeling van deze locatie plaats kan vinden. Rekening is hierbij gehouden met de Vestingvisie, de bestaande ruimtelijke kaders zoals de structuurvisie en de ontwikkeling op
volkshuisvestelijk gebied.

Met deze input is ook gekeken naar een ruimtelijk functionele invulling van het gebied. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op de Vestingvisie.

Uitvoering, risico’s en evaluatie

De kaderstellende nota is een document dat als toets gebruikt gaat worden bij planontwikkeling. Mocht blijken bij de planontwikkeling dat er gemotiveerd van één of meerdere kaders moet worden afgeweken zal de gemeenteraad hierin mee worden genomen.

Uiteindelijk toetst de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan aan de kaders uit de kaderstellende nota en kan dan wel of niet afwijken van eerder gestelde kaders. De kaderstellende nota zal niet periodiek worden geëvalueerd.

Overige politiek relevante informatie
N.v.t.

Conclusie

Met deze kaderstellende nota hebben ontwikkelende partijen van de gemeente een volkshuisvestelijk, stedebouwkundig en ruimtelijk functioneel kader meegekregen om hun planproces in te gaan zetten.

DE KADERSTELLENDE NOTA

Datum: 13 augustus 2019.

Door de gemeenteraad is een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een kaderstellende nota voor de locatie Scheepswerf voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit
vooruitlopend op de mogelijke ontwikkelingen die er plaats kunnen gaan vinden als op termijn de huidige industriële en economische functie gaat verdwijnen.

Inleiding:
Het geldende bestemmingsplan “Centrum Grave” staat enkel een scheepswerf toe en biedt dus niet het juiste toetsingskader meer voor eventuele nieuwe ontwikkelwensen.

De Vestingvisie Grave , vastgesteld in 2018, biedt aan de eigenaar te weinig speelruimte om een herontwikkeling te kunnen bekostigen. Het geheel willen blijven vasthouden aan de Vestingvisie leidt ertoe dat de gronden niet worden gebruikt en de bestaande bebouwing blijft bestaan en mogelijk in verval raakt met de eventuele negatieve effecten van dien.

Derhalve is opnieuw gekeken naar de (on)mogelijkheden ter plaatse.
Als eerste stap naar een kaderstellende nota is er een verkenning gedaan. In de verkenning is er gekeken naar het geldende beleidskader, informatie over de milieuaspecten en nader ingegaan op de ruimtelijk-functionele context.

In dit document worden deze zaken samengevat weergegeven.

Uit deze verkenning komt naar voren dat:

Beleid:
Op Rijksniveau is bepaald dat voldaan moet worden aan de ladder duurzame verstedelijking; voorzien moet worden in een actuele regionale behoefte.

Conform de Beleidslijn Grote Rivieren is overleg met alle waterpartners nodig en is het waterbergend en stroomvoerend vermogen van de Maas daarbij belangrijk. Ontwikkelingen zijn slechts beperkt mogelijk.

Vanwege het Nationaal Waterplan is bovendien dijkverhoging tussen 2025 en 2028 aan de orde. Het advies is om actief in dit overleg deel te nemen om de hieruit voortvloeiende kaders scherp in beeld te krijgen.

Op Provinciaal niveau gelden de voorwaarden uit de verordening Ruimte. Kernbegrippen zijn ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, bescherming tegen overstroming en risicobeperking.

Bestemmingsplan:
Er gelden meerdere bestemmingsplannen. Hieruit blijkt dat in het plangebied bijvoorbeeld geen seksinrichtingen zijn toegestaan, er sprake is van archeologische dubbelbestemmingen 3 en 5 en dat
voldaan moet worden aan het parkeerbeleid. Tot slot zijn ook het stroomvoerend rivierbed en de waterkering geborgd, wat ook bij evt. herontwikkeling blijft gelden.

Het plangebied zelf behoort niet tot de waterkering, het beschermd dorpsgezicht en bevat evenmin waardevolle bomen of bebouwing.

Voor het aangrenzend Bastion Bekaf is dit allemaal wél van toepassing.

In de Structuurvisie Grave en de Vestingvisie Grave wordt ingezet op het behoud en versterken van de zichtbaarheid van de vestingwerken. Dit biedt toeristische potentie.

Milieu:
Uiteraard zullen voor een herontwikkeling van het plangebied de nodige milieuonderzoeken moeten worden uitgevoerd waaruit de haalbaarheid blijkt. Het verdient aanbeveling deze tijdig uit te voeren
en gelijk daarmee een Aanmeldnotitie besluit mer op te stellen om aan te tonen dat geen sprake is van een benodigde mer-beoordeling of planMER en er geen significant nadelige gevolgen optreden
voor de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura2000gebieden.

Momenteel is de vernietiging van de Programmatische Aanpak Stikstof omkleedt met onzekerheden, maar naar verwachting komt
hiervoor in de nabije toekomst meer duidelijkheid vanoverheidswege.

Afhankelijk van het omgevingstype ‘gemengd’ of ‘rustige woonwijk’ dient 30m resp. 50 m afstand tot de geldende bestemming jachthaven te worden gehanteerd en 0 m resp. 10 m afstand tot de
begraafplaats op Bastion Bekaf.

Voorts dient in overleg met de Veiligheidsregio te worden afgetast welke afstand en of maatregelen benodigd zijn vanwege het Basisnet (vervoer van gevaarlijke stoffen over water).

Benodigde onderzoeken (niet limitatief):

bodemonderzoek, archeologisch verkennend onderzoek,
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, eventueel externe veiligheid, opstellen van een waterplan, ecologisch onderzoek.

Op voorhand lijkt het niet onmogelijk om ter plaatse, al dan niet met
maatregelen, een milieugevoelige bestemming te realiseren.

Tegelijkertijd is het zaak om de ambitie te bepalen op het gebied van duurzaamheid onder meer natuurinclusief bouwen, duurzame energie (bijv. uit water), sociale duurzaamheid en mobiliteit.

Dit isaan alle stakeholders.

Volkshuisvesting:
Op gebied van volkshuisvesting zijn vier beleidsdocumenten van belang :

1. Woningmarktregio Noordoost Brabant en Brabantse agenda wonen (2017);
2. Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018;
3. Gemeentelijke programma 2019 gemeente Grave;
4. Structuurvisie Grave, 2014.

Deze beleidsdocumenten bieden basis voor drie punten waarop sturing kan plaatsvinden.

Kwantitatief

Uit cijfers van de provincie blijkt dat de bevolkingsopbouw in Grave slechts licht groeit en op termijn stabiliseert of weer kan afnemen.
Op basis van de match prognose en harde bouwplannen over de periode 2017-2027 zoals opgenomen in de Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018, kan geconcludeerd worden dat er tot 2027 ruimte is voor het toevoegen van ca 72 woningen.

In de structuurvisie Grave met een tijdspanne tot 2024 wordt uitgegaan van een toevoeging van 25 woningen op de locatie scheepswerf.

Gezien de locatie van de scheepswerf is het voorstelbaar dat hier zeker meer dan 25 woningen gerealiseerd kunnen worden.

De ruimte om meer dan 25 woningen toe te voegen hangt af van het tempo van de ontwikkeling van de scheepswerf, maar ook van het tempo van de ontwikkeling van andere woningbouwplannen en
de contractuele afspraken die daarmee gemoeid zijn.

Kwalitatief

De kwalitatieve behoefte verschiet van kleur. Zo is op korte termijn tot 2027 in zijn algemeenheid meer behoefte aan grondgebonden woningen voor starters en doorstromers, maar op lange termijn
juist meer behoefte aan gestapelde (huur)woningen. In ieder geval niet aan duurdere grondgebonden woningen.

Vergrijzing, ontgroening en verdunning vragen om aanpassing woningaanbod (m.n. woningen voor 1-2 persoonshuishoudens).

Voor jongeren lijkt de toegang tot de woningmarkt beperkt. De koopmarkt wordt voor jongeren steeds minder toegankelijk.

Het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal naar verwachting tot 2040 meer dan verdubbelen.

In de gemeente Grave verwacht de provincie Noord-Brabant een grote toename van het aantal oudere huishoudens van 75 jaar en ouder.

Deze groep neemt dusdanig in omvang toe dat zij in de toekomst een belangrijke factor op de woningmarkt gaan uitmaken. Dit werkt door in de toekomstige kwalitatieve woningbehoefte. Ouderehuishoudens met een verhuiswens zoeken over het algemeen een nultredenwoning.

Planhorizon
De genoemde beleidsdocumenten hebben een planhorizon tot uiterlijk 2027. Daar waar nu lijkt dat er na 2027 ruimte ontstaat (of juist niet) moet voorzichtigheid worden betracht. Het is niet concreet
te voorzien of die ruimte of behoefte en in welke mate na 2027 nog aanwezig is.

Resume: binnen de geschetste kaders is er manoeuvreerruimte om de genoemde ambitie te accommoderen. Daarvoor kan worden geschoven met:

1. Kwantitatieve invulling tussen verschillende plannen (hard en zacht);
2. Het kwalitatieve programma (differentiatie naar verschillende doelgroepen);
3. De tijdspanne waarover het plan gerealiseerd wordt.

Ruimtelijk-stedenbouwkundig:

Verwezen kan worden naar de uitgangspunten die staan vermeld in de Structuurvisie Grave en de Vestingvisie Grave. Er is een uitgangspuntenkaart opgesteld die in beeld brengt welke indeling van het plangebied bij herontwikkeling zou kunnen krijgen (zie hieronder).
Hoewel de inrichting van het plangebied zelf en de herkenbaarheid van de Vesting (m.n. Bastion Bekaf) enorm verbetert, leidt teveel nieuwe bebouwing of een te grote hoogte af van de
basisprincipes die genoemd staan in de Vestingvisie.

Enige terughoudendheid is wenselijk.

Een nadere studie behoeft de mogelijke wisselwerking tussen ‘Gebiedsvisie Waterlinie’, de Nieuwe Haven, bebouwing in het plangebied en de hoogte van de St. Elisabethkerk. Ook het principe van binnen naar buiten afname in scherpte behoeft nog uitwerking voor het plangebied.

Er zijn uit de voorhanden gegevens en situatie de volgende randvoorwaarden en aandachtspunten gedestilleerd:

Randvoorwaarden:

1. Terugbrengen van het zicht op Bastion Bekaf.

a. Door een ruimte vanaf de hoek van Bastion Bekaf zichtbaar te houden 30m – 50m (nader te bepalen);

b. De te hanteren minimale afstand is nader te onderzoeken en te bepalen. Enerzijds visueel en stedenbouwkundig, anderzijds mogelijk milieuzonering bepalend;

c. Zicht vanaf en op het Bastion op diverse plaatsen mogelijk te maken (het bastion nietverdekken);

d.Niet tegen het Bastion bouwen, minimaal 5 m afstand houden. Het voor voetganger/fietsers en evt. voertuigen verbinden van nieuwe bebouwing met het Bastion is nadrukkelijk wél wenselijk;

e. Tussen de bestaande woningen en evt. nieuwbouw ruimte open laten vanwege de historische zichtrelatie tussen het hoger gelegen bastiondeel, de Maas en de Vesting;

2. Nieuwe bebouwing mag niet hoger zijn dan 4 bouwlagen.

(vanwege ondergeschiktheid aan de kerk);

Geadviseerd wordt de bebouwingsreeks doorgaans aanzienlijk lager te houden (ca. 2 bouwlagen, nader te bepalen ook in relatie tot het (toekomstig) maaiveld) en de beëindiging met een markant gebouw in max. 4 bouwlagen (met daarop evt. een ondergeschikt accent);

3. Bouwmassa sluit aan bij de opzet van historisch Grave.

a. Sluit aan bij de kleinschalige woonomgeving;
b. Sluit aan bij de Maas;
C. Sluit aan bij het Bastion;

4. Afstand tussen bestaande woningen en nieuwe bebouwing i.v.m. historisch zicht hoger deel Bastion (groene lijn).

5. Onderzoek de visuele relatie tussen nieuwe bebouwing en die van Nieuwe Haven, St. Elisabethkerk en de Gebiedsvisie Waterlinie. 

6. Hijskraan (of andere markering) bij voorkeur in zichtlijn vanaf de Nieuwe Haven.

7. Functies: Wonen, waterrecreatie (zeilen, roeien, kanoën, waterskiën, paddling, zwemmen, cruisen, jachthaven, enz.), cultuur (museum, theater), verblijfsrecreatie (hotel, B&B) en ondergeschikte horeca.

8. Parkeren; Behoefte en wenselijkheid nader uit te werken;

9. Water(recreatie) en aanlegmogelijkheden vooral bij nieuw water aan de noordzijde van het plangebied, nabij entree Nieuwe Haven;

10. Aanbrengen van een ommetje, wandelverbinding om het Bastion of over het Bastion;

11. Terughoudend omgaan met bouwen vóór de bestaande laagbouwwoningen aan de Maaskade; Nader onderzoeken; Feitelijk leidt elke extra bouwmassa tot een afzwakking van
het ruimtelijk meest belangrijke deel, de vesting.

12. Toepassen van een kap in lijn met historisch karakter van bebouwing, danwel kiezen voor industrieel karakter zonder kap;

13. Rekening houden met overstroombaarheid van het plangebied (overstromingsproof bouwen) voor gebouwen en inrichting openbare ruimte en vluchtroutes;

14. Voorzien in de eigen parkeerbehoefte in het plangebied (ovb WS);

15. Bijbehorende bebouwing (bijgebouwen) integreren in het hoofdgebouw;

16. Alzijdige bebouwing;

17. Beeldkwaliteit nader uitwerken; industrieel, Maas, kleinschalig beschermd stadsgezicht, geleiding.

18. Gevellengte maximaal 50 m (Ruyterstraat) of 20m (voortzetting patroon Maaskade), nader te onderzoeken;

Overige uitgangspunten:

1. Grave als herkenbare vestingstad verduidelijken.

2. Hoogwaardig verblijfsgebied;

3. Hergebruik van bestaande bouwwerken en structuren, zoals kraan, werf, kade, funderingen, evt. delen van de bebouwing;

4. In geval van wonen: diversiteit aan woningtypen toepassen. Niet meer dan 25 tot 2024. Op termijn is programmatisch wellicht meer mogelijk, ruimtelijk gezien moet uit nadere studie nog blijken.

5. Groene inrichting openbaar gebied als onderdeel groene gordel van de vesting.

6. Uitgangspunt is herontwikkeling door eigenaar/ontwikkelaar op eigen terrein.

7. Eigenaar is risico dragend.

8. Eigenaar volledig verantwoordelijk voor overleg met RWS en waterschap (NB: tussenuitspraak gemeente nodig ten aanzien van toekomstige footprint te herontwikkelen grond).

9. Aandacht voor uitwerking bebouwing met het oog op aanzicht vanaf de Nieuwe Haven en de Gebiedsvisie Waterlinie (wisselwerking bebouwingsaccenten en herkenbaarheid ligging Maas);

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: