Graafse Meedenkers: Leo de Vreede komt met een participatie spoedidee over “Scheepswerfbouw”

GraverMaat: Via fractievoorzitter Ben Litjens kreeg ik dit “spoedidee” van de Graafse Meedenker Leo de Vreede.

Ik ben reuze benieuwd wie dit idee van Leo gaat omarmen.

Keerpunt 2010 staat helemaal achter dat idee en omarmt het.

Wie nog meer??

Dat gaan we horen en zien in de commissievergadering.

De agendacommissie kan daar inhoudelijk niet over discussiëren. 

Spoedidee

Burgers krijgen op 25 september gelegenheid te proberen ideeën die zij hebben over te brengen aan de raadsleden in de hoop dat die ideeën via een motie realiteit worden. Ik heb al aangegeven met ideeën te komen.

Uit de agenda voor de agendacommissie van 20 augustus staat een voorstel voor een kader stellende nota voor de locatie Scheepswerf. Één van de ideeën die ik wens in te brengen is op dit voorstel van toepassing. Vandaar dat ik dit idee nu alvast aan u voorleg. De kern is dat inbreng vanuit de samenleving, ook wel participatie genoemd, moet plaatsvinden alvorens een besluit door de raad wordt genomen. Dat is nodig om draagvlak voor een besluit te krijgen. Handhaving hoort in een democratie aanvullend te zijn.

Het volgende citaat is uit het ontwerp raadsvoorstel

Communicatie en participatie

Als het kader door de gemeenteraad wordt vastgesteld zal dit op de gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. Ook zal het ter hand worden gesteld aan partijen die de genoemde locatie willen gaan (her)ontwikkelen.

Op zich is de gebruikelijke wijze al een uitermate magere  wijze van informeren van de inwoners over de gedachten die het gemeentebestuur van Grave heeft over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Mij grootste bezwaar is dat hier weer eerst wordt besloten en daarna gecommuniceerd. Gedachten die bij inwoners leven worden zo niet meegenomen. Daarbij denk ik zeker aan organisaties als centrummanagement, wijkraad binnenstad en Graeft Voort. Ook individuele burgers kunnen goede ideeën hebben.

In de nota zelf is nog het volgende te lezen.

“In de structuurvisie Grave met een tijdspanne tot 2024 wordt uitgegaan van een toevoeging van 25 woningen op de locatie scheepswerf. Gezien de locatie van de scheepswerf is het voorstelbaar dat hier zeker meer dan 25 woningen gerealiseerd kunnen worden. De ruimte om meer dan 25 woningen toe te voegen hangt af van het tempo van de ontwikkeling van de scheepswerf, maar ook van het tempo van de ontwikkeling van andere woningbouwplannen en de contractuele afspraken die daarmee gemoeid zijn.”

In een kaderstellende nota  dienen alle grenzen die aan een ontwikkeling worden gesteld te worden opgenomen. Als er een contractuele verplichting is (een afspraak die contractueel is vastgelegd is een verplichting) dient die verplichting in de nota te worden opgenomen. Deze alinea is sowieso al vaag. Nu wordt gesuggereerd dat alleen het bouwtempo elders en de verplichtingen die de gemeente ten opzichte van GBB heeft beperkend voor het bouwvolume zijn. En dat is naar ik  hoop niet het geval. Er zullen ook stedenbouwkundige grenzen zijn

De gemeenteraad zelf stelt dat burgerparticipatie belangrijk is en “aan de voorkant moet beginnen”. In de nota is over dit onderwerp niets terug te vinden. Naar mijn mening moet de ontwikkelaar beginnen met het voorleggen aan de gemeenteraad van een communicatieplan. De aanpak die uiteindelijk is gekozen voor de ontwikkeling van het plan voor het Hart van Grave zou een goed voorbeeld zijn.

Mijn idee is daarom het voorstel wel in de commissie Ruimte te bespreken; daarna de, eventueel aangepaste, ontwerpnota te publiceren en in een openbare bijeenkomst te presenteren en te bespreken. Bovengenoemde organisaties, en wellicht andere die ik nu over het hoofd zie, zouden bij de organisatie van die presentatie moeten worden betrokken.

Vervolgens kan een definitief ontwerpnota opnieuw via de commissie aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Ik verzoek u dit idee over te nemen. De motie mag u overslaan.

Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groeten

 

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: