Graafse Meedenkers: Leo de Vreede pleit om Motiemarkt te annuleren!

GraverMaat: Bij de onderliggende stukken van de agendacommissie trof ik deze brief aan van Leo de Vreede.

Hij schrijft een goed doorwrocht stuk om op een andere manier met verschillende partijen en burgers rond de tafel te gaan zitten.

In zijn eerdere kritiek gaf hij nog aan om deel te nemen.

Nu adviseert hij om de Motiemarkt te annuleren.

Keerpunt 2010 merkt ook weinig enthousiasme onder de Graafse inwoners. Misschien kan de griffier dinsdag een tussenstand geven???

Grave 9 juli 2019

Geachte organisatoren van de motiemarkt,
Van de heer Roland Eijbersen, raadslid van het CDA, ontving een viertal regelmatige critici een mail met de vraag de motiemarkt die op 25 september 2019 in het Stadhuis van Grave wordt gehouden te promoten en er aan mee te doen.

Het simpele feit dat een raadslid inbreng vraagt van deze inwoners, die actief willen participeren maar zich nog steeds moeten beperken tot het leveren van kritiek achteraf, is een stap vooruit.

Dat is voor mij genoeg om toch op het verzoek in te gaan ofschoon ook ik met andere critici het organiseren van een motiemarkt geen wezenlijke bijdrage vind aan het verbeteren van de communicatie tussen inwoners en gemeentebestuur.

In mijn eerder kritiek heb ik ook aangegeven dat ik ondanks alle bezwaren toch aan de markt zal deelnemen.

De markt heeft als doel de animo bij inwoners te vergroten om deel te nemen aan het organiseren van het leven in Grave. Dat is dus weer een incidentele aanpak van een structureel probleem.

Tot nu hebben pogingen om er structureel iets aan te doen niets
opgeleverd.

Na het vaststellen van een nieuwe werkwijze van de raad wordt nu weer gewacht op een visiedocument over kernendemocratie die het college aan de gemeente raad dient voor te leggen.

 • Bij dit alles is, en wordt, de doelgroep waar het om gaat, de inwoners, niet betrokken. Het is alsof de dokter een diagnose stelt zonder de patiënt te onderzoeken.

Uit informatie over dergelijke markten elders blijkt dat de deelname niet overweldigend is en dat ingediende ideeën prima in een structureel contact gemeentebestuur-inwoners zouden kunnen worden ingebracht en uitgevoerd.

In Beuningen, dat kennelijk voor Grave als voorbeeld heeft gediend, is in de begroting 2019 geen budget voor de markt beschikbaar. Het college heeft gewaarschuwd dat bij de zomernota daarvoor een amendement zou moeten worden ingediend. Dat is volkomen geruisloos niet gebeurd.

Ook bij andere gemeenten wordt getwijfeld aan het nut van een dergelijke motiemarkt.

Dat Grave blijkbaar niet in staat is tot een structurele aanpak maar dat toch een dergelijke markt wordt georganiseerd kan gerust vluchtgedrag worden genoemd.

Als je het doet doe het dan goed en probeer er iets bruikbaars uit te halen.

Over de aanpak zoals die nu bekend is gemaakt heb ik een aantal opmerkingen.

Om te beginnen is het nodig veel meer dan nu actieve publiciteit te geven aan deze markt. De nu gegeven informatie zal weinig aandacht trekken en is niet stimulerend.

Van activiteit bij politieke partijen en dorps- en wijkraden is nog niets te merken en wij verwachten daar in deze recesperiode, die kennelijk vooral voor rust is bedoeld, ook weinig van.

Het heeft op zijn minst de schijn dat niet wordt gerekend en misschien zelfs niet wordt gehoopt op een respons van enige betekenis.

De wel gegeven informatie roept bij mij een aantal vragen en opmerkingen op die ik als gewone inwoner ook beantwoord zou willen hebben alvorens zelfs maar na te denken over deelname.

 • Inschrijven kan tot 15 september. De markt wordt gehouden op 25 september en op 6 november zal de raad beslissen. De agendacommissie is op 24 september. Op dat moment moeten de raadsvoorstellen voor 6 november gereed zijn. Nu zouden de ideeën los van elkaar als moties buiten de orde kunnen worden behandeld, maar dat zou onrecht doen aan de opzet. In Beuningen was in 2018 de behandeling in de raad begin november gepland. Uiteindelijk is dat op 4 december gebeurd, nadat de in de vorm van een motie uitgewerkte ideeën inhoudelijk in de commissies waren besproken.
 • In de raadsvergadering van 6 november zal ook de begroting 2020-2023 worden behandeld. Gezien de situatie zal die begrotingsbehandeling veel voorbereidingstijd van de raad- en commissieleden vragen. De behandeling van de moties behoort dan tot het “bijprogramma”. Het vinden van voldoende tijd om de moties samen met de indieners voor te bereiden zal niet eenvoudig zijn.
 • De markt wordt gehouden in de hal van het stadhuis. Ik vraag me af hoeveel kraampjes met ruimte voor gesprekken daar kunnen worden geplaatst en hoe die gesprekken uitmondend in een vorm van een contract kunnen worden georganiseerd
  zonder elkaar te storen. In Beuningen is in 2018 eerst een algemene presentatie door de indieners gegeven en daarna vonden de gesprekken plaatst. Het geringe aantal deelnemers maakte dat mogelijk.
 • De beschikbare tijd van 1:30 uur is wel erg beperkt. Waarom is dat?
 • Gezien het voorgaande vind ik dat organisatoren en deelnemers voordat de markt plaats vindt de regie van de avond met elkaar moeten bespreken. Dat moet dan tussen 15 en 25 september gebeuren en wel met voldoende ruimte tussen gesprek en markt om eventuele voorzieningen te kunnen treffen.
 • De enige eis die aan ideeën wordt gesteld is dat zij niet in aanmerking mogen komen voor subsidie. Waarom zijn die ideeën niet welkom? Waarschijnlijk omdat voor dergelijke ideeën een structurele mogelijkheid bestaat. Volgens mij zal het moeilijk zijn met een idee te komen waarvoor nog geen mogelijkheid bestaat. Het burgerinitiatief is daarbij het uiterste redmiddel. Als u al beperkingen wil stellen dan ligt aansluiten bij de bepalingen voor een burgerinitiatief meer voor de hand.
 • Uit informatie afkomstig van andere gemeenten blijkt dat de meeste ideeën betrekkingen hebben op de inrichting van de leefruimte en meestal eenvoudig zijn uit te voeren en ook langs de normale kanalen zouden kunnen zijn ingebracht. Ideeën
  over de communicatie tussen bestuur en inwoners zouden ook overbodig moeten zijn maar zijn dat zeker in Grave niet. Als de raad het organiseren van deze markt als een wezenlijke stap ziet in de ontwikkeling van actieve deelname van inwoners zou het indienen van ideeën op dit terrein juist moeten worden bevorderd.

Vooralsnog zie ik geen aanleiding om enthousiast mee te doen aan de markt. De schijn dat een geringe deelname zonder veel nazorg ook de bedoeling is wordt wel gewekt.

De oproep met ideeën naar de markt te komen heeft mij op het idee gebracht u aan te raden alsnog van de markt af te zien en in plaats daarvan gesprek te organiseren tussen leden van het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en andere maatschappelijke organisaties.

Toevoegen van enkele loslopende mensen met interesse voor het besturen van een gemeente zou best nuttig kunnen zijn.

In deze rustperiode zou ik over de opzet graag eens willen praten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: