Opmerkelijke zaken uit de kadernota.

Gravermaat: Naast burap en jaarrekening wordt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Rick Joosten door het college ook de kadernota gepresenteerd. Alvast enkele opmerkelijke zaken. 

Speerpunten programma 1.

Blijvend inzetten op regionale samenwerking

De gemeente Grave werkt op veel vlakken samen in de regio. Op deze wijze is het mogelijk om de
dienstverlening voor de inwoners van Grave naar een hoger niveau te krijgen. Samenwerking vraagt wel van de
gemeente dat hier continu aandacht voor is en dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk met de blik naar buiten wordt
gewerkt.

Duidelijkheid voor inwoners en de medewerkers van CGM over de bestuurlijke toekomst van Grave.

In het bestuursprogramma wordt uitgesproken dat er deze raadsperiode duidelijkheid komt over de bestuurlijke
toekomst. De besluitvorming in de omliggende gemeenten over de bestuurlijke toekomst in het Land van
Cuijk is naar verwachting in 2019 afgerond. Met de duidelijkheid die daar uit komt is het mogelijk voor de
gemeente Grave om keuzes te maken over haar bestuurlijke toekomst.

Planning: Eind 2020   Indicator: Er is een keuze gemaakt over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Speerpunten programma 2.

Project “Historisch Grave” realiseren

Er is een uitvoeringsprogramma waar de komende jaren aan gewerkt wordt.

Professionaliseren Promotie Grave 

Er is een uitvoeringsprogramma waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Doel is om een nieuwe stichting Promotie Grave op te richten. Een grote groep betrokkenen uit culturele instellingen, ondernemers en andere maatschappelijkeorganisaties is hier bij betrokken.

Planning: blanco   Indicator: blanco

Speerpunten programma 3.

Grave als vestingstad

De vestingvisie (West 8) van de stad Grave is opgeleverd met een projectagenda.
Uitvoering is gefaseerd over meerdere jaren en blijft de komende periode vragen om continue investering om de projectagenda uit te voeren.

Vitaal economische krachtige binnenstad Grave

Voor het aantrekkelijk en leefbaar houden van de binnenstad voor bewoner, bezoeker en vooral voor de ondernemers is visie nodig met de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad
(concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren).

Planning en indicator: blanco

Economisch actieplan

Om economische groei te krijgen is het nodig dat de bedrijvigheid in de gemeente toeneemt. Grave moet een inhaalslag maken. Economische groei kan alleen worden bereikt als overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan, samen beleid ontwikkelen en samen acties uitvoeren. Hiervoor is een economisch actieplan voor Grave voor ontwikkeld.

Planning en indicator: blanco

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De vaste tarieven reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) in 2020
gezien de kostenontwikkelingen in 2018, 2019 en 2020 de geraamde stand van de voorziening (nihil in de
loop van 2020) verhogen met 15%. Dat is € 25,50 per huishouden per jaar. Dit is inclusief indexering afvalinzameling.

Nieuw beleid

Zoals bij de inleiding van de kadernota al gemeld is, wordt in dit hoofdstuk wel het mogelijke nieuwe beleid
gepresenteerd, inclusief een indicatie van de financiële effecten. Het is aan uw raad om middels amendementen het college opdracht te geven nieuw beleid op te voeren in de begroting 2020-2023.

Verbeteren toegankelijkheid trottoirs mindervaliden.

Bibliotheek (planmatig onderhoud)

Conform de regionale afspraken worden de jaarlijkse huisvestingslasten van de bibliotheek doorbelast aan de afzonderlijke gemeenten als onderdeel van het jaarlijkse subsidiebudget. Om meer grip te krijgen op de jaarlijkse
onderhoudslasten en de kwaliteit van het onderhoud opteren wij er voor de bibliotheek op te nemen in het
onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.

Inhuur extra capaciteit voor toerisme

Gezien de ambities op gebied van toerisme en recreatie in het collegeprogramma en de Uitvoeringsagenda
Historisch Grave is extra (ambtelijke) capaciteit nodig.

Uitbreiding BOA-capaciteit domein 1

Toelichting
Naar aanleiding van de bespreking van het integraal veiligheidsplan 2019-2022 is in de raadsvergadering dd 12 februari 2019 gesproken over de BOA-capaciteit. Verzocht is hiernaar te kijken. Om het kwaliteitsniveau voor het oppakken van klachten/meldingen, controles in het kader van handhavingsverzoeken, effectieve en structurele aanpak overlast en inzet bij evenementen structureel op een adequaatkwaliteitsniveau te brengen is de
inschatting dat de BOA-capaciteit moet worden uitgebreid met 1490 uren per jaar, hetgeen neerkomt op 1FTE.

Business developer LvC

In de evaluatie “programma samen werken in het LVC” staat dat de taken die de business developer vervult van
structurele aard zijn en daarom is het nodig dat deze functie in de reguliere formatie van de gemeenten wordt
opgenomen.

Tot de belangrijkste werkzaamheden van de business developer Land van Cuijk behoren de werving van (nieuwe)
bedrijven die willen investeren en innoveren in het Land van Cuijk c.q. in Grave. Ook het signaleren van ontwikkelingen in de markt en het omzetten daarvan in concrete kansen is een belangrijk actiepunt. De business
developer pakt, samen met de bedrijfscontactfunctionaris de kansen in de markt op.

Voor programma 5 Maatschappelijke zaken hebben we geen nieuw beleid met financiële effecten.

5.2 Investeringen nieuw beleid

Zoals bij de inleiding van de kadernota al gemeld is, wordt in dit hoofdstuk wel het mogelijke nieuwe beleid
gepresenteerd, inclusief een indicatie van de financiële effecten. Het is aan uw raad om middels amendementen het college opdracht te geven nieuw beleid op te voeren in de begroting 2020-2023

THOS Groeninrichting

Groeninrichting tpv verwijderen tennisbanen. 20.000 euro

Verkeersplateau Hoogveldscheweg-Grippensteinschestraat

Op verzoek van dorpsraad Velp ter voorkoming van hoge snelheden van het sluipverkeer. Subsidie is aangevraagd en toegekend. Bedrag is het saldo uitgaven minus subsidie inkomsten. 25.000 euro.

 

LATER MEER!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: