Brandbrief 10 Graafse sportverenigingen.

GraverMaat: Keerpunt 2010 wil ook deze brief betrekken bij de besluitvorming.  Het is misschien wenselijk om het agendapunt op een later tijdstip te behandelen. Eerst met de besturen van alle sportverenigingen overleggen. Daarna een breed gedragen nieuw voorstel in de raad behandelen. Ook  tennisvereniging Thos onderhandelt al geruime tijd over een bijdrage om hun tenniscomplex aan te passen aan de huidige tijd. De briefschrijvers wil ik nog attenderen op de mogelijkheid om morgenavond in te spreken.

Meepraten en inspreken

Tijdens openbare commissie- en raadsvergaderingen kan iedereen gebruikmaken van het spreekrecht. Bij zowel commissie als raad geldt dat aan het begin van de vergadering mag worden ingesproken. De inspreker wordt uitgenodigd om gedurende maximaal 5 minuten de commissie of raad toe te spreken. Uw invloed wordt kleiner naar mate het moment van besluitvorming dichterbij komt! Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht bij de commissies moeten dit wel uiterlijk 12.00 ’s middags op de dag van de vergadering melden bij de griffie, voor de raadsvergadering geldt dat dit 24 uur voor aanvang van de vergadering moet gebeuren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie.

U kunt ook in contact komen met de raad door een raadslid, fractie of de raad te benaderen per brief of mail. Een brief of mail aan de raad biedt u aan via de griffie.

Contactgegevens griffie: Rian Swinkels 0486-477206 of E-mail: rian.swinkels@grave.nl

 

Brief van de 10 verenigingen.

Geachte raads- en collegeleden.

In de bijlage treft u een brief aan namens 10 sportverenigingen die actief zijn in de gemeente Grave.

Wij willen graag reageren op het voorstel van het college van B&W om ruim 5 miljoen euro te investeren in een nieuw sportpark. We rekenen er op dat u deze brief bij uw besluitvorming tijdens de raadsvergadering van a.s. dinsdag zult betrekken. We hebben slechts een paar dagen de tijd gehad om deze reactie op te stellen en het is helaas niet gelukt om de brief met alle sportverenigingen af te stemmen en hun reactie te vragen. De tijd was daarvoor helaas te krap. Het verzenden van deze brief konden we gezien de agendering van het voorstel voor de raadsvergadering van a.s. dinsdag echter niet langer uitstellen. De brief is onderschreven door de 10 sportverenigingen die op het moment van verzenden ingestemd hadden met de inhoud.

We wensen u veel wijsheid bij de besluitvorming.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om één en ander nader toe te lichten en hierover (eventueel op een later moment) met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groeten,

Michel Brands

Secretaris Stichting Hippisch Festijn Grave

06-57335533

De gemeenteraad en het college van B&W van de Gemeente Grave.

Grave, 10 februari 2019

Betreft: investeringen in sportaccommodaties

Geachte gemeenteraadsleden, geacht college,

Enkele dagen geleden lazen wij in De Gelderlander dat er vergevorderde plannen zijn om een investering van ruim 5 miljoen euro te doen in een vernieuwd sportpark voor de nieuwe fusievoetbalvereniging in de gemeente Grave.

Wij gunnen de drie voetbalverenigingen het allerbeste, maar we zijn ons wezenloos geschrokken van de miljoenen die in deze discussie ogenschijnlijk achteloos over de tafel lijken te vliegen!

Dit steekt schil af bij de aandacht die de gemeente Grave voor de andere sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen lijkt te hebben. In het voorliggende raadsvoorstel wordt hieraan geen enkele aandacht besteed.

Dat is wat ons betreft een gemiste kans en doet de andere sportverenigingen en hun leden geen recht!

In het voorliggende raadsvoorstel wordt gerefereerd aan het bestuursprogramma waarin staat omschreven: “Sport is een manier om lichamelijk en geestelijk gezond te worden en te blijven.

Het verenigingsleven heeft een grote sociale component.

Daarom hoort sport een integraal onderdeel te zijn in onze inclusieve samenleving.

De gemeente werkt proactief mee aan eventuele samenwerkings- en fusieprocessen van (sport)verenigingen als dit bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

” Wij kunnen het alleen maar heel erg eens zijn met deze constatering.

Maar sport is in de gemeente Grave breder dan alleen de drie voetbalverenigingen.

De investering in sport zou daarom ook breder moeten zijn dan alleen een miljoeneninvestering in een nieuw sportpark!

Wij betreuren het dat we die bredere context op geen enkele manier terugzien in het voorliggende raadsvoorstel en dat de verantwoordelijk wethouder het in de commissievergadering van 5 februari jongstleden zelfs afdoet als “niet ter zake doende”.

De afgelopen jaren zijn diverse andere sportverenigingen in Grave met uw gemeentebestuur in gesprek geweest over investeringen in hun sportvereniging en/of aan hun sportaccommodaties.

Een aantal van deze verenigingen draaien nagenoeg volledig op eigen kracht, met slechts een minimale of helemaal geen subsidie- of exploitatiebijdrage van de gemeente.

Verzoeken om een gemeentelijke bijdrage voor noodzakelijke eenmalige investeringen worden, zelfs als het maar om een paar duizend euro gaat, afgewezen “omdat de gemeente Grave er geen financiële ruimte voor heeft”.

Wat een contrast met het raadsvoorstel dat nu voorligt voor een nieuw sportpark!

Er blijkt dus wel degelijk financiële ruimte.

Die komt uit de exploitatiebijdragen die de voetbalverenigingen, in tegenstelling tot de meeste andere sportclubs, al jaren krijgen.

Begrijpen wij nu goed dat een exclusief voordeel dat de voetbalclubs al jaren hebben ten opzichte van andere sportclubs, hier wordt ingezet om een nog groter voordeel in de vorm van een nieuw sportpark te financieren?

Waar blijft daarbij de aandacht voor de andere sportclubs die dit voordeel nooit gehad hebben en keer op keer tevergeefs bij de gemeente aanklopten voor, vaak heel bescheiden, investeringen?

Wij weten als sportbestuurders dat besturen keuzes maken is. Dat hoeven we u als raads- en collegeleden niet uit te leggen. Maakt u die keuzes eenzijdig ten gunste van drie voetbalverenigingen? Of betrekt u de sport in brede zin bij de keuzes?

Wij hebben lang getwijfeld of we deze brief moesten versturen. Want ook wij gunnen de voetbalverenigingen de allerbeste toekomst met een fantastische sportaccommodatie. Toch menen wij juist op dit moment, aan de vooravond van een voor de sport in Grave zo belangrijke beslissing, uw aandacht te moeten vragen.

Wij roepen uw raad en uw college op om óók aandacht te hebben voor de andere sportclubs in de gemeente Grave. Juist het palet aan verschillende sportmogelijkheden binnen de gemeente bevordert de leefbaarheid en de diversiteit en draagt bij aan de door u in het bestuursprogramma zo geroemde inclusieve samenleving.

Wij roepen u dan ook op om, als er nu blijkbaar zoveel investeringsruimte is, tot een eerlijker verdeling te komen over de diverse sportclubs die allemaal hun eigen investeringsbehoeften hebben om “bij de tijd te blijven”. Dat is geen exclusief recht van drie voetbalclubs!

Een thema als verduurzaming van sportaccommodaties en de bijbehorende investeringen speelt ook bij andere sportaccommodaties in Grave.

Nu u voornemens bent om de personele capaciteit op te plussen voor het fusieproject, zou het goed zijn als u een deel van die capaciteit ook inzet ten gunste van de andere sportverenigingen in Grave.

Wij roepen u op om te inventariseren welke behoeften de andere sportclubs in de gemeente Grave hebben, zodat u een integrale afweging kunt maken bij de toewijzing van de beschikbare middelen.

Ga ook écht met hen in gesprek en u krijgt een compleet beeld van de sport in de gemeente Grave en de investeringsbehoefte.

Wij realiseren ons dat niet ieders wensen voor 100% gehonoreerd kunnen worden, maar het contrast tussen geen enkele investeringsruimte ten gunste van andere sportclubs en ruim 5 miljoen euro voor drie voetbalverenigingen is wel heel erg groot.

Zoals gezegd: het gaat om het maken van keuzes. Een beetje minder geld voor een vernieuwd sportpark De Kranenhof en een deel van de 5 miljoen euro juist in de breedte in de Graafse sport investeren, kan voor onze verenigingen, en dus voor een veel groter aantal sporters dan alleen voetballers het verschil maken!

Wij wensen u veel wijsheid toe in uw afwegingen en rekenen op een besluit dat goed is voor de drie voetbalverenigingen én voor de andere sportverenigingen in de gemeente Grave.

Met vriendelijke groet,

Eddy Thomas,
Voorzitter Stichting Hippisch Festijn Grave

Bas van de Wiel,
Voorzitter Tennisvereniging EDOS, Gassel

Tom Alders,
Voorzitter Wandelsportvereniging DEW, Escharen

Wilfried Scholten,
Voorzitter Basketball Vereniging Grave

Wiel ten Haaf,
Voorzitter Hengelsportvereniging ’t Hengeltje, Gassel

Rob van Daatselaar,
Voorzitter Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal, Grave

Rie-Anne Hermans, Voorzitter HartClub Grave

Ruud Ansems,
Voorzitter Grave Superieur, Jeu de Boulesclub van Grave

Gregor de Vente
Voorzitter Hengelsportvereniging Flying Fish, Grave

Evelyne van der Meijs
Voorzitter Tafeltennis Vereniging DNW, Grave

Vanwege de grote tijdsdruk hebben wij helaas niet alle sportverenigingen in de gemeente kunnen bereiken om deze brief te delen en af te stemmen. Om diezelfde reden zijn er ook geen handtekeningen onder deze brief geplaatst. Dat was in zo’n kort tijdsbestek eenvoudigweg niet te organiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: