Ben Litjens, fractievoorzitter Keerpunt 2010, praat mee in agendacommissie over Vernieuwend Vergaderen.

Inbreng Keerpunt 2010, Ben Litjens, in agendacommissie op 8 januari 2019.

Eerst de opmerkingen van Keerpunt 2010 bij dit voorstel over Vernieuwend Vergaderen.

  1. De taken van de gemeenteraad en die van het college van Burgemeester en Wethouders zijn sinds 2002 duidelijk gescheiden. Dit wordt dualisme genoemd. Het college is er om te besturen, de gemeenteraad is er om het college hier op een onafhankelijke manier bij te controleren. Het dualisme wordt gezien als een manier om de politiek opener te maken, transparanter voor onze inwoners. Keerpunt 2010 vindt het controleren van het college haar belangrijkste taak. In dit voorstel zien we meer een inperking van dit controle mechanisme. Alles wordt eerst afgestemd met het ambtelijk apparaat en waarschijnlijk de collegeleden. En wat moet je doen als de antwoorden op je vragen in jouw ogen onvoldoende of onjuist zijn? Weer een mailtje sturen? Je wordt zo gedwongen om dagelijks al het e-mail verkeer tussen raadsleden en griffie enz. bij te houden. Als je een fractie hebt met zes raadsleden en korte lijntjes naar de wethouders heb je al meteen een informatie-voorsprong. Kleine fracties in de oppositie staan al met 0-1 achter als de wedstrijd begint. 
  2. Hoe de inwoners vanaf het begin betrokken gaan worden bij nieuwe of aangepaste plannen is erg onduidelijk.
  3. Keerpunt 2010 sluit zich aan bij de opmerkingen van D’66 over bijv. te korte termijnen om vragen te stellen voor commissievergaderingen enz.
  4. In het verleden werden stukken pas op de agenda geplaatst als de onderliggende stukken gereed waren. Waarom wijken we hier nu van af?
  5. Keerpunt 2010 wil de behandeling een periode uitstellen zodat we de mogelijkheid hebben om als raad over twee zaken nog met elkaar in gesprek te gaan. Keerpunt 2010 wil nu bij het vernieuwen van de werkwijze van de Graafse raad de kans aangrijpen om meteen de introductie en koppeling met het invoeren van het begrip kernendemocratie te maken. Keerpunt 2010 wil, samen met de raad, in gesprek gaan met de diverse criticasters die via ingezonden brieven, brieven aan de raad en spreekrecht van zich laten horen. In een raadsconferentie kunnen we met hen in gesprek gaan hoe we rekening gaan houden met hun kritiek enz. We kunnen hier ook andere burgers die mee willen praten voor uit nodigen. Nu is het teveel eenrichtingsverkeer. We blijven in onze eigen bubbel zitten. 

Tenslotte wil ik als voorbeeld vijf vragen stellen met daarbij de vragen: Wanneer, waar, aan wie en hoe kan ik onderstaande vragen stellen?

  1. Naar aanleiding van een publicatie in de Gelderlander over gemeentelijke controles op alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar in  sportkantines. Houdt Grave goed in de gaten of de barmedewerkers zich aan de leeftijdsgrens van 18 jaar houden. Hoeveel controles zijn er geweest in de sportkantines? Met welk resultaat? 
  2. Hoe zit het met de onderhandelingen over het Laco contract dat voor een periode voor een jaar is aangegaan? Is er al een definitief contract? Zijn de gebouwen al in eigendom van Laco overgegaan? Kunnen we hier ook Cuijkse toestanden verwachten?
  3. Is de overheveling van de jeugdhulpverlening aan kinderen op het AZC van het COA zonder problemen verlopen? Op veel plaatsen is dat slecht verlopen.
  4. De branchevereniging voor de binnenvaart, Schuttevaer, dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om iets te doen aan de bottleneck die de enige Graafse sluis in de Maas vormt. Steunt de gemeente actief de schippers om een extra sluis aan te leggen. Misschien kan de kleine “reservesluis” vergroot worden zodat het probleem bij voortdurend laag water eerder opgelost kan worden.
  5. Al weer enige tijd geleden heeft de bezwarencommissie een hoorzitting gehouden over de komst van de Lidl naar de Mgr. Borretweg. Is de uitspraak van de commissie al bekend? Wanneer komt het college met een reactie op die uitspraak?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: