Stand van zaken EGS. Met dank aan GVV’57 en Estria websites.

UIT DE NIEUWJAAR SPEECH VAN GVV’57 VOORZITTER HUUB LINDERS: NOODZAAK VRIJWILLIGERS – CLUBHELD – AFSCHEID – FUSIE 08/01/2019

GVV’57 voorzitter Huub Linders sprak tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2018 de aanwezige leden toe:

Huub heette namens het bestuur, waarvan ook Matt Danner, Joeri Nuijen en Maarten Verboom aanwezig konden zijn, iedereen van harte welkom. Hij was blij ‘de harde kern’ bestaande uit vooral vrijwilligers, een groep actieve spelers/speelsters en de begeleiding van de selectie te kunnen begroeten.

Na de ‘beste wensen voor iedereen’ werd het belang van voldoende vrijwilligers ter sprake gebracht.

‘Zonder ‘de vrijwilliger’ kan een vereniging niet bestaan. In een tijd dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, mag GVV’57 zich nog gelukkig prijzen met voldoende mensen die zich in de kantine, op het sportcomplex    en voor de begeleiding van de teams inzetten om iedereen te kunnen laten voetballen.

De wereld om ons heen verandert echter in een rap tempo. Iedereen krijgt het steeds drukker. Meer en meer willen we zelf bepalen wanneer we gaan sporten. Onderzoek  laat zien dat de meeste traditionele bonden het moeilijk hebben. Mensen geven aan dat traditionele sporten teveel tijd in beslag nemen. Volwassenen zeggen dat de verplichtingen van gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze vraagt. Dit maakt dat het aantal leden geleidelijk aan afneemt en het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Zo telde alleen de KNVB al in 2018 14000 leden minder dan het jaar ervoor.

Als bestuur en ook als leden willen we graag dat voetbal ook in de toekomst mogelijk blijft. Dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen blijven sporten. De eerder genoemde maatschappelijke veranderingen kunnen een bedreiging vormen voor het voortbestaan van  sportverenigingen. Anticiperen op deze veranderingen is noodzakelijk om als verenigingen te kunnen blijven voortbestaan.

In 2012, het startjaar van voorzitter Huub Linders, hebben een aantal vrijwilligers van de voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58, in eerste instantie, de handen ineen geslagen met als doel te inventariseren hoe de kwaliteit van het jeugdvoetbal in Grave vergroot kan worden. Al snel werd duidelijk dat samenwerking de basis vormde om dit te bereiken. Dit initiatief heeft geleid tot het besluit van de drie hoofdbesturen eind 2015 om de jeugd samen te gaan voegen en op termijn een Samenwerkende Jeugdopleiding (SJO) te vormen. Inmiddels is dit zover. Vanaf de start van het huidige seizoen is de gehele jeugd nu samen gebracht onder de werknaam ‘EGS’ (Estria/GVV’57/SCV’58). Daarnaast zijn er 2 vrouwen EGS teams en is ook een ESG herenteam van start gegaan. Totaal dus 29 teams.

Gedurende dit proces zijn de besturen ook tot de conclusie gekomen dat samengaan van de jeugd ook consequenties zal hebben voor de senioren. In april 2017 is door de drie voorzitters een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusieplan. Na goedkeuring door de ALV’s is dit plan inmiddels verder uitgewerkt.

Komend jaar zal meer dan ooit bepalend zijn voor de toekomst van het voetbal in de gemeente Grave. Slagen wij erin om de succesvolle samenwerking bij de jeugd van Estria, GVV’57 en SCV’58 door te trekken naar de senioren. Velen van ons, bestuursleden, vrijwilligers en spelers zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken. Natuurlijk zal er dan veel veranderen. Vele oudere vrijwilligers hebben de drie verenigingen gemaakt tot de verenigingen die het nu zijn. Het doet pijn om dit achter te laten. Verstand en emotie komen met elkaar in conflict. Het oude vertrouwde zal dan plaats maken voor iets nieuws. Verandering geeft onzekerheid en spanning maar is ook  uitdagend en biedt nieuwe mogelijkheden. Zo is GVV’57 in 1957 ook ontstaan uit een fusie tussen Mobilia en de Sportclub Grave.

Begin van dit jaar is er een subsidie verzoek ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ van 1 miljoen euro ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In februari 2019 zal door de gemeenteraad van Grave een besluit genomen worden over de financiering van een nieuwe accommodatie. Er zullen informatieve ledenvergaderingen gepland worden waarin het fusieplan zal worden besproken. Het plan is om voor de zomer middels een ALV een  besluit te nemen: Gaan wij met Estria en SCV’58 als één vereniging verder.

Als bestuur voelen wij ons verantwoordelijk om te zorgen dat voor de huidige én toekomstige jeugd de mogelijkheid blijft bestaan om in de gemeente Grave te kunnen blijven voetballen. Wij rekenen erop dat deze verantwoordelijkheid door velen ook zo gevoeld wordt. Samen kunnen wij zoveel meer bereiken.”

In deze samenwerking is net zoals binnen GVV’57 ‘de vrijwilliger’ een zeer belangrijke kracht. Zoals al eerder gemeld, kan een vereniging niet meer zonder vrijwilliger. Deze helden van de club, maken dat alles loopt. Eén van deze clubhelden wil ik tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst speciaal noemen: Door de Gelderlander is ‘onze’ Gert Mulder tot CLUBHELD van Grave benoemd. De oorkonde werd onder een daverend applaus aan Gert overhandigd die zichtbaar ontroerd was door deze onverwachte geste.

Hierna werd door Huub namens bestuur én leden afscheid genomen van bestuurslid Maarten Verboom die door verhuizing kenbaar heeft moeten maken per 1 januari 2019 te stoppen. Maarten werd bedankt voor zijn inzet als trainer, begeleider, scheidsrechter, als jeugdvoorzitter bestuurslid van GVV’57 én namens GVV’57 een kundig afgevaardigde in de Stuurgroep die de Samenwerking EGS begeleidt. Maarten werd voor al die jaren bedankt en dat werd ondersteund door applaus van de aanwezigen. Maarten bedankte in zijn afscheidswoordje GVV’57 voor alle warme verenigingsmomenten.

Tot slot bedankte Huub de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie, wenste de aanwezigen een fijne voortzetting van de Nieuwjaarsreceptie en sprak nogmaals de wens uit voor een SPORTIEF en GEZOND 2019.

Opgetekend door Jan Nuijen op 6-1-2019

Gelezen op de website van ESTRIA:

8-11-2018

Stand van zaken EGS

De geschiedenis

Vanaf 2012 werken de drie voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV ’58 (EGS) intensief SAMEN om het voetbal in onze Gemeente Grave ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Voorzichtig gestart met de meisjes van de drie verenigingen, gevolgd door de dames-senioren en enkele jongens leeftijdsgroepen, speelt anno 2018 de hele jeugd, zowel jongens als meisjes, van Estria, GVV’57 en SCV’58 in 31 Samenwerkende Teams.  Waar mogelijk wordt er door deze teams zoveel mogelijk op De Kranenhof, sportpark van Estria én SCV’58, getraind en gespeeld en waar nodig wordt De Bikkelkamp van GVV’57 ingezet als trainings- en speellocatie om enerzijds de benodigde flexibiliteit bij het plannen van wedstrijden en trainingen te kunnen bieden én anderzijds omdat de grenzen van de capaciteit van De Kranenhof dat nodig hebben.

Stand van zaken NU: IN HET KORT

– Alle jeugdleden spelen in ST Estria/GVV57/SCV58-teams

– Twee DAMES senioren ST Estria/GVV57/SCV58-teams

– Eén HEREN senioren ST Estria/GVV57/SCV58-team: EGS6

– HockeyClub Grave sluit aan bij de samenwerking

– Grote vorderingen samen met Gemeente Grave

– Financiële haalbaarheid plannen komt in zicht

Stand van zaken NU:

UITGEWERKT richting de ALV’s In het najaar 2017 is het onderwerp ‘Voorbereiden van een fusie door het maken van een fusieplan’ goedkeurend ontvangen tijdens de algemene ledenvergaderingen van Estria en SCV’58 én stemde de algemene ledenvergadering van GVV’57 voor de keuze van een GVV’57 hoofdbestuur dat GVV’57 richting een fusie met een goed onderbouwd fusieplan leidt.

De presentatie van de stand van zaken én de toekomstplannen was op 11 april 2018 in de aula van het Merletcollege.

De afgelopen maanden is er door de Stuurgroep Samenwerking EGS zowel voor als achter de schermen weer keihard gewerkt in een structureel en gedegen overleg met de drie hoofdbesturen.

Vóór de schermen is onze samenwerking duidelijk(er) zichtbaar door het samengaan van ALLE jeugdleden in 31 ST Estria/GVV’57/SCV’58 teams, waardoor het gewenste voetballen op niveau én met leeftijdsgenoten ook voor de toekomst gegarandeerd wordt.

Daarnaast zijn er twee senioren Vrouwenteams en 1 St Estria/GVV’57/SCV’58 Herenteam geformeerd.

Áchter de schermen is er waar mogelijk nog harder gewerkt aan het fusieplan. De ‘commissie sportaccommodatie’ onder zeer kundige en enthousiaste leiding van Pascal Kersten en Jurgen Verhallen werkt in samenspraak met de gemeente Grave aan realisatie van een mooie, toekomstbestendige accommodatie op het terrein van De Kranenhof waar de Samenwerkende voetbalverenigingen, de HockeyClub Grave en andere participanten een prachtig onderkomen krijgen.

De Stuurgroep Samenwerking en de Hoofdbesturen van Estria, GVV’57 en SCV’58, worden ondersteund door de RABObank, via het Rabobank verenigingsondersteuning traject, en zijn blij verrast met de grote vorderingen die gemaakt worden door de ‘commissie sportaccommodatie’ samen met de financieel deskundigen van de EGS ondersteund door Bas IJpelaar, onze procesbegeleider van de Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB).

Op dit moment is de, voor de drie voetbalvereniging belangrijke, financiële onderbouwing van de nieuwe accommodatie in het fusieplan, in het overleg met de gemeente Grave in een beslissende fase.

Onderdeel hiervan is de aanvraag van de subsidie via de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties begin 2019.

Deze subsidie bedraagt 20% van de investering. Ook hierbij worden we ondersteund door specialisten Van de Stichting Sportservice Noord-Brabant en Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Daarna wordt het fusieplan gepresenteerd in een ALV. In een aparte ALV wordt daarop volgend de fusie ter stemming gebracht. Op dit moment is het streven om bij de start van het seizoen 2020-2021, juli 2020, als een nieuwe vereniging op een nieuwe accommodatie te starten.

De stuurgroep Samenwerking en de Hoofbesturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 horen graag opmerkingen, tips/aandachtspunten vanuit de verenigingen (ALV) om het fusieplan en het totale proces te verbeteren richting…SAMEN een doel!!!

Namens de Stuurgroep/Overleg Hoofdbesturen – Stuurgroepen

Jan Nuijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: