Inventarisatie verkiezingsprogramma’s politieke partijen.

Inventarisatie verkiezingsprogramma’s politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018 door de griffie. 

Input raadsprogramma / bestuursakkoord 2018 – 2022

1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Dit programma omvat de dienstverlening aan de burger van Grave en overige belanghebbenden, een veilig woon-, leef- en werkklimaat en de bestuurlijke organisatie. Tevens omvat dit programma de relatie tussen bestuur en burgers, inclusief de ondersteuning door de griffie aan de (leden van de) raad, het presidium en de raadscommissies.

 

Ambities (lange termijn)

Thema

Partij

Ambitie

Bestuurlijke toekomst

LPG

Een gezonde zelfstandige Gemeente Grave. Herindeling is geen noodzaak.

 

VPGrave

Oplaten gaan van de gemeente Grave over een aantal jaar in een nieuwe gemeente voor het Land van Cuijk.

 

Keerpunt 2010

De burger bepaalt de richting

 

CDA

Eén sterke, toekomstbestendige gemeente Land van Cuijk die dienstbaar is aan inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven.

 

VVD

Herindeling is geen besmet woord, maar ook geen doel op zichzelf. Het kan een middel zijn om een sterke gemeente te krijgen. Bij herindeling gaat het om maatwerk, waarbij gewoon zakelijke afwegingen in het belang van doelmatigheid voor de inwoners moeten worden gemaakt.

 

D66

Op termijn in één gemeente Land van Cuijk

 

 

 

Bestuur (incl. kernen-democratie)

LPG

Weten wat er leeft door dicht bij de inwoner te opereren met veelvuldig contact en sterk betrokken te zijn bij alle kernen.

 

VPGrave

Een andere bestuurscultuur in Grave waarvan participatie, transparantie en bestuurlijk draagvlak de belangrijkste kenmerken zijn.
De kracht van argumenten geeft de doorslag in de besluitvorming en niet de macht van het getal.
College en coalitie houden gepast afstand van elkaar.
Werken aan kernendemocratie . Dit betekent dat alles wat je kunt regelen op het niveau van dorpen en wijken ook op dat niveau geregeld gaat worden.
Dorpen en wijken worden verantwoordelijk voor de eigen rol in de veranderende samenleving. Daar horen ook de budgetten bij die nodig zijn om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Dorps- en wijkraden krijgen, voor zo ver dat nu nog niet het geval is, een democratische legitimatie.

 

Keerpunt 2010

Een transparant en dienend bestuur, waarbij de inwoner centraal staat
Kernendemocratie: U praat mee over uw eigen omgeving
Verbeteren van de cultuur in de raadszaal. Met respect tussen de raadsleden onderling, waarbij geluisterd wordt naar elkaars visie, ideeën en inzichten.

 

CDA

Kerndemocratie: zeggenschap van inwoners over hun eigen leefomgeving. Het is een instrument dat burgerparticipatie verbindt aan het bestuur en daarmee ook realisatie en uitvoering van de aangebrachte ideeën mogelijk maakt. Werken aan een structuur waar binnen gemeenschappen invloed, budget en zeggenschap kunnen krijgen om hun eigen lokale leefomgeving vorm te geven; Vanuit vertrouwen in de inwoners ze de vrijheid geven om zélf te beslissen over de leefbaarheid in hun buurt met een stevig budget om – op een democratische manier – eigen keuzes te maken
Betrokken en betrouwbaar

 

VVD

Gemeentebestuur moet snel en doelmatig werken, afspraken

nakomen en legt open verantwoording af.

Een verantwoord financieel beleid. “Eerst verdienen en dan uitgeven” is het motto!
De gemeentelijke financiën zijn op orde, het voeren van een degelijk en solide financieel beleid.
Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken gericht op voordeel voor de burger.

 

D66

Integere en open politiek. Het gaat om de inhoud en niet om het politieke spel.
Vertrouw op de eigen kracht van mensen.
Mensen bepalen zoveel mogelijk zelf hoe hun leefomgeving er uitziet. Voorstel om voor elk wijk/dorp een eigen leefbaarheidsplan te maken, waarbij alle bewoners meepraten. Wijk- en dorpsraden kunnen hierbij een rol spelen. De gemeente zal helpen met het opstellen en uitvoeren.

 

 

Veiligheid

VVD

Verbeteren van de sociale- en fysieke veiligheid.

 

 

Dienst-verlening

VVD

De gemeente is een serviceorganisatie, optimale servicegerichtheid.
Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet

te handhaven zijn, afschaffen.

Een effectieve ambtelijke organisatie die kwaliteit levert. De belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie zijn: ondernemend, vraaggericht, verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en integriteit. Ambtenaren voeren beleid uit dat door het bestuur is vastgelegd.

Doelstellingen / actiepunten (realiseren in deze bestuursperiode)

Thema

Partij

Doelstelling / actiepunten

Bestuurlijke toekomst

LPG

Indien blijkt dat een meerderheid van de kiezers aangeeft in de peiling van maart 2018 dat zij niet zelfstandig willen blijven, dan zal de LPG in de onderhandelingen m.b.t. een fusie ervoor zorgen dat de gemeente Grave een belangrijke inbreng in de beleidsvoering krijgt. De voorkeur gaat in dat geval wel uit naar een fusie met alleen Cuijk en Mill & St.Hubert en niet een megafusie met alle vijf de Land van Cuijk gemeenten

 

Keerpunt 2010

Mocht er een nieuwe gemeente Land van Cuijk gevormd worden, dan moet alleen centraal geregeld worden wat niet lokaal kan met behulp van kernendemocratie.

 

 

 

Bestuur

LPG

Nog meer met inwoners samenwerken m.b.t. ontwikkeling en beleid. Dit betekent inwoners nog meer aan de voorkant betrekken en hun mening/visie meenemen in het nieuwe beleid.

 

VPGrave

Actiegericht en bestuurlijk vernieuwd werken; nieuwe vormen van informele democratie ontwikkelen.
Opstellen van een collegeprogramma met een financieel solide basis, dat op brede steun in de raad en bij de burgers kan rekenen.
Betrekken van inwoners in een vroeg stadium bij belangrijke beleidsontwikkelingen.

 

Keerpunt 2010

Maken van een raadsagenda. In die agenda komen punten te staan waar alle gekozen raadsleden het mee eens zijn.
Instellen van een planidee-regisseur: een ambtenaar die helpt van een idee naar een goed plan zonder juridisch gezeur achteraf
Instellen van een wethouder van geluk
Samen optrekken van inwoners en raad: draagkracht en daadkracht uit burgerkracht
Opzetten van een kernendemocratie. Ieder dorp en iedere wijk krijgt een eigen stadsdeelcommissie. Vaste gesprekspartners aan tafel zijn de raadsleden, de dorps- of wijkraad, de wijkagent, de woningbouworganisatie en de inwoners, enzovoorts. Inwoners mogen tijdens deze vergadering meepraten bij het onderwerp waarover ze wat willen zeggen. De raadsleden beslissen wat er met het plan gebeurt: voor instemming naar de raad, de wethouder moet eerst nog vragen beantwoorden of het moet nog verbeterd worden.
Het verbeteren van de wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren haar financiën verantwoord heeft.

 

CDA

Een gemeenteraad die op een positieve en constructieve manier een bijdrage levert aan het algemeen belang en het belang van iedereen voorop stelt en niet met zichzelf bezig is.
Vormgeven van het bestuur dicht bij de burger.
Totstandkoming van meer overleg tussen de vijf gemeenteraden zodat er onderling vertrouwen ontstaat en dat het proces naar één Land van Cuijk als één gemeenschappelijk belang kan worden uitgewerkt.

 

VVD

Uitzenden van raads- en commissievergaderingen in geluid via internet.
Afleggen van periodieke wijkbezoeken door college en raad en bezoeken bedrijven en maatschappelijke instellingen.
Alleen lastenverhoging als dat gepaard gaat met een verhoging van het voorzieningenniveau voor de inwoners.
Ieder Raads- en Collegeprogramma bevat een financiële paragraaf.
Gemeente-brede opschoning van gemeentelijke regels om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.
Verantwoordelijk maken van één collegelid voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk. Alle portefeuillehouders nemen verantwoordelijkheid om de regeldruk in hun portefeuille te verminderen.
Staat voor een concreet bestuursprogramma met afrekenbare doelstellingen. Stellen een contract op tussen inwoner en bestuur.
Blijvende intensieve samenwerking met andere gemeenten in de directe omgeving.

 

D66

Fatsoen in de raadszaal.
Gemeentelijk advies door een jeugdraad die de gemeente adviseert over waar jongeren behoefte aan hebben en die helpt om deze plannen verder vorm te geven.

 

 

 

Veiligheid

LPG

Terugdringen drugscriminaliteit, alcohol- en drugsgebruik

 

VPGrave

Prioriteit geven aan de veiligheid van de woonomgeving en de verkeersveiligheid

 

Keerpunt 2010

Aandacht voor veiligheid in brede zin: brandweer, boa’s en openbare orde
Vooral voor het centrum van Grave is het van het grootste belang

dat Grave weer snel een ladderwagen krijgt.

Goed trainen van de vrijwillige brandweermensen om zo nodig snel te kunnen handelen als dat moet
Een politie die u helpt als u aangifte doet.
Arriveren van de ambulance binnen 15 minuten
Terugdraaien van de bezuinigingen op de boa’s

 

CDA

Zichtbare politie die zaken aanpakt en boeven oppakt;
Het leveren van extra inspanning op het terugdringen van het gebruik en de criminele randverschijnselen van drugs zodat de jeugd veilig en onbezorgd kan opgroeien; in de sfeer van preventie en handhaving, maar ook in het aanspreken van de verantwoordelijkheid van ouders. De gemeente legt rondom dit thema meer de verbinding met de scholen.

 

VVD

Aanpakken overlast door jongeren door jongerenwerkers, politie en BOA’s een ‘zichtbare’ samenwerking aan te laten gaan
Stimuleren van vrijwilligersbeleid, vrijwilligers zijn ook onmisbaar voor de brandweer.
Realiseren van cameratoezicht in het centrum en de kerkdorpen+ toegangswegen van de gemeente Grave
Niet bezuinigen op de politie. De politie moet meer zichtbaar op straat aanwezig zijn in combinatie met de BOA’s.
Gericht beleid op geluids-, drank- en drugsoverlast en overtreders strenger aanpakken.
Halen wettelijke aanrijtijden door lokale brandweer, politie en ambulances. Operationele grenzen zijn daarbij belangrijker dan gemeentegrenzen.
Vaker gebruiken van instrumenten om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door gebiedsontzegging door de burgemeester. Hierbij vooral ook veel aandacht voor kleine criminaliteit.
Actief beleid voeren en ervoor zorgen dat te allen tijde de ambtenaren en hulpverleners beschermd worden tegen agressie en geweld.

 

D66

Drugspreventie-programma’s en verslavingszorg.
Ferme aanpak van drugscriminaliteit.

 

 

Dienst-verlening

Keerpunt 2010

(Altijd) Aanvragen en afhalen van rijbewijs, paspoort of andere officiële documenten op het stadhuis in Grave. Evenals het aangeven van de geboorte van een kind. (ook na eventuele herindeling)
Introduceren van een wekelijks open spreekuur met de wethouder of burgemeester.

 

VVD

Opzetten ‘Meldpunt knelpunt’, een 24/7 online of mobiel loket.
Verwijderen van overbodige of niet werkende regelgeving.
De gemeente Grave werkt met een goede prijs-kwaliteitsverhouding en met openingstijden die passen. Mogelijkheid bieden om (online) persoonlijke afspraken te maken.
Ambtenaren zijn dienstverleners, en zijn dus ‘gewoon’ aardig voor en meedenkend met de inwoners. Bellen terug en zorgen dat brieven en e-mail op tijd, juist en begrijpelijk worden beantwoord.

 

D66

Een professioneel en toegankelijk ambtenarenapparaat
2. Openbare ruimte

Dit programma omvat het totale beheer van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen en de bevordering van recreatie en toerisme.

 

Ambities (lange termijn)

Thema

Partij

Ambitie

Recreatie en toerisme

LPG

Nog meer profiteren van de unieke ligging aan het water.
Op de toeristische kaart zetten van de binnenstad van Grave en het buitengebied

 

VPGrave

Verbeteren van de ontwikkeling van toerisme en recreatie

 

CDA

Recreatief gebruik fiets en E-bike is toegenomen. Dit is een extra kans voor het Land van Cuijk om zich te profileren als ultiem fietsgebied.
Het Land van Cuijk moet zich inzetten om het merk van onze regio verder te versterken.

 

VVD

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. Blijvend stimuleren van deze sector en de gemeente moet hierin (ook in regionaal verband) een aanjaagfunctie vervullen.

 

D66

Versterken van het regionale toerisme, rekening houdend met het specifieke karakter van de regio.

 

 

 

Beheer

LPG

Het hebben en behouden van het groen- en wegenonderhoud op een acceptabel niveau.

 

VPGrave

Investeren in de openbare ruimte en in het beheer daarvan (in het kader van de leefbaarheid)

 

VVD

Grave moet een opgeruimde stad zijn.

 

Doelstellingen / actiepunten (realiseren in deze bestuursperiode)

Thema

Partij

Doelstelling / actiepunten

Recreatie en toerisme

LPG

Ondersteunen van initiatieven op het gebied van verblijfsmogelijkheden zoals bed&breakfasts, kampeerboerderijen en andere kleinschalige ontwikkelingen.

 

VPGrave

Meer faciliteiten voor de dagrecreanten als voor verblijfsrecreatie
Ruimte maken in een van de toekomstige bouwprojecten voor een middenklasse hotel.

 

Keerpunt 2010

Ontwikkelen van een goed samenhangend plan voor de binnenstad van Grave met veel verborgen cultuurhistorie met als doel het toeristisch aantrekkelijker te maken.

 

VVD

Blijvend stimuleren recreatie- en toerismesector, belangrijke dragers van de lokale en regionale economie.
Bundelen van alle toeristische initiatieven.
Promoten van Historisch Grave regionaal en landelijk
Realiseren van een fietsvoetveer naar het kroonwerk Coehoorn aan de Heumense kant van de Maas
Vastleggen van fietsroutes in het landelijk netwerk toeristische routes.
Uitbreiding van de camperplaatsen in de gemeente op markante plaatsen
Verder laten ontwikkelen, uitbouwen en bekendmaken van fiets-, wandel- en vaarroutes
Toestaan recreatie in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar onder voorwaarden in kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.

 

D66

Versterken van het regionale toerisme, evenementen en bezienswaardigheden.
Ontwikkelen, ontsluiten en verbinden van voorzieningen.
Upgrade Maasboulevard en jachthaven.

 

 

 

Beheer

LPG

Verhogen budget groenbeheer
Aandacht voor verslechterd wegennet
Aanpakken verkeersoverlast Sint Elisabethstraat
Nemen van maatregelen om wateroverlast te beperken
Oplossen van de parkeerproblematiek in de wijken

 

VPGrave

Besteden van bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Opknappen van plantsoenen, struweelwallen en bloemperken
Maatregelen nemen om verloedering (zwerfvuil en hondenpoep) te voorkomen.

 

Keerpunt 2010

Eenmalig geld uittrekken om de op- en afritten van trottoirs te verbeteren voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.
Opnieuw het gesprek aangaan over wanneer mensen een groenstrook bij hun huis zelf willen onderhouden of verbeteren. Deze

mensen moeten de ruimte krijgen om dat te doen.

 

VVD

Uitvoeren van een degelijk VERLICHTINGSPLAN is noodzakelijk. Goede verlichting is een vereiste voor een veilig gevoel van de burgers en voor betere verkeersveiligheid.

 

 

3. Bouwen, wonen en milieu

Dit programma omvat alle ruimtelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en milieu en de hieraan gerelateerde vergunningverlening en handhaving. (+economische zaken + duurzaamheid)

 

Ambities (lange termijn)

Thema

Partij

Ambitie

Economie

LPG

Grave bastion van toerisme en zorg
Behoud van ondernemers en de kleinschalige bedrijvigheid , want ze zijn onmisbaar voor de lokale economie.
Stimuleren van de werkgelegenheid, zodat jong & oud in de gemeente en in de regio kan blijven werken en wonen
Verbeteren economisch klimaat

 

VPGrave

Verbeteren van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Grave.
Meer onderkennen van de belangrijke rol van het midden- en kleinbedrijf.

 

Keerpunt 2010

Ondersteunen van de transitie van het centrummanagementen Graveon. Het is van groot belang om een effectieve samenwerking

te hebben van de ondernemers in de binnenstad om gezamenlijk

resultaten te boeken.

 

VVD

Focus op goede voorzieningen (glasvezel) en goede bereikbaarheid.
Stimuleren werkgelegenheid, focus op Graafse bevolking.
Eén gemeentelijk loket voor ondernemers is noodzakelijk. De relatie

met het bedrijfsleven is gebaseerd op vertrouwen. Een bedrijfscontactfunctionaris dient daarbij de stimulator te zijn.

Structurele verbetering winkelbestand Grave.

 

D66

Krachtige inzet voor economische ontwikkeling

 

 

 

 

Wonen

LPG

Nog meer richten op het duurzaam (ver)bouwen van woningen voor jong & oud, gezien de demografische ontwikkelingen.

 

VPGrave

Het tot stand brengen van de verwachte krimp van het aantal inwoners in Grave en de kerkdorpen door goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en wervende woonmilieus.
Het voormalige Visio-terrein blijft goeddeels een groene zone.
In de uiterwaarden wordt niet gebouwd; vanuit alle richtingen zullen de kerktorens weer het silhouet van de stad bepalen.

 

Keerpunt

2010

Is tegen het bouwen in de uiterwaarden.
Bouwen van nieuwe woningen die niet voor starters, studenten of tijdelijke huisvesting bedoeld zijn, moeten standaard gebouwd worden voor levensloopbestendig wonen.

 

CDA

Versterken van de kracht van Grave: een geweldig leefklimaat, actief verenigingsleven en een hoge kwaliteit van wonen tussen Cuijk en Grave.

 

 

 

Duurzaamheid

VPGrave

Nadrukkelijk investeren in duurzaamheid (Uitgangspunt is groen)
Verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen in de komende 10 jaar
Bij grotere bouwprojecten wordt het gebruik van aardwarmte en zonne-energie uitgangspunt

 

Keerpunt 2010

Keerpunt 2010 is voor het nieuwe bouwen. Daarbij wordt niet vooraf

alles heel gedetailleerd vastgelegd maar juist de prestaties worden

vastgelegd: zoveel woningen van dit type, met deze hoeveelheid

parkeergelegenheid en dit klimaatprofiel.

In het klimaatprofiel wordt vastgelegd hoe bij ideeën en bouw van

objecten er rekening gehouden moet worden met de toekomst.

Ook in welke mate er rekening gehouden moet worden met wateroverlast op de betreffende locatie bij hevige regenval. Het is aan degene die bouwt om dit zelf op te lossen

 

CDA

Pijler is rentmeesterschap, of meer modern gezegd het ‘goed zorgen voor onze aarde met het oog op onze kinderen en kleinkinderen’.
Ambitie om binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering binnen 10 jaar ten minste energieneutraal te zijn. Dit soort stimulansen moeten ervoor zorgen dat het Land van Cuijk binnen één generatie geen fossiele brandstof meer gebruikt.

 

VVD

Milieu en omgeving staan centraal in Grave.

 

D66

Grave uiterlijk in 2030 een energie-neutrale gemeente, met slimme oplossingen die draagvlak hebben onder de bevolking.

 

Doelstellingen / actiepunten (realiseren in deze bestuursperiode)

Thema

Partij

Doelstelling / actiepunten

Economie

LPG

Laagdrempelig inrichten van de (vestings)regels voor alle bedrijven.
Versterken winkelgebied in de binnenstad
Verder revitaliseren en herinrichten bedrijventerreinen
Steun geven aan duurzame agrarische ontwikkelingen binnen ruimtelijke en landschappelijke randvoorwaarden

 

VPGrave

Meer ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf
Nadrukkelijker bemoeien met het werven van bedrijven. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de andere gemeentes in het Land van Cuijk.

 

Keerpunt 2010

Aandacht niet laten verslappen voor een levendig centrum in samenwerking met het Centrummanagement en het Regionaal Bureau voor Toerisme
Prioriteit geven aan de ontwikkeling van een mooie kade met activiteiten
Aanpassen of zelfs intrekken van bestemmingsplan

Boomteelt, omdat het economische kansen in de weg staat. Aan de oostzijde van Grave is veel grond goed geschikt voor bomenteelt.

 

CDA

Het toelaten van grotere bedrijfsruimten bij privé woningen om aantrekkelijk te zijn voor start-ups.
Keuze voor een transitie van “autowinkelen” naar “fietswinkelen” door geleidelijk auto parkeerplaatsen geschikt te maken voor fietsparkeren.
Starten van een discussie met de inwoners, belangen vertegenwoordigers en ondernemers over de inrichting van de binnenstad. Centraal staat daarbij de volgende vraag: “Hoe kunnen we de begaanbaarheid van de straten in de binnenstad verbeteren zonder afbreuk te doen aan de historische uitstraling van onze monumentale binnenstad?”
Oprichten van een fonds in samenwerking met de ondernemerskoepel ZLTO, Graveon en Centrum Management ter promotie van alle ondernemers van de gemeente Grave met het verdwijnen van de reclamebelasting. Dit fonds zou gevuld kunnen worden uit de OZB op bedrijfsgebouwen.
Goed faciliteren van nieuwe ondernemers bij de start en voortzetting van hun onderneming. Richten op het versnellen van procedures en vergunning aanvraag trajecten, het herkenbaar positioneren van het ondernemersloket en het realiseren van een gezond ondernemersklimaat
Direct starten met realisatie van het glasvezelnetwerk. Het is een van de voorwaarden om economie en ook leefbaarheid te stimuleren.
Pleiten voor duidelijkheid in provinciale regelgeving voor deagrarische ondernemers zodat zij in staat worden gesteld duurzaam te produceren en dat hen ook voor de lange termijn zekerheid over hun bestaan kan worden geboden.
Gebruiken van middelen die o.a. door de provincie ter beschikking worden gesteld t.b.v. leegstaande gebouwen om slagvaardig oplossingen te realiseren. Dit zal ook de kans op gebruik van deze gebouwen voor criminele activiteiten verkleinen en het buitengebied minder kwetsbaar maken.

 

VVD

Beter bundelen van de promotie en marketing van Grave door gemeente en ondernemers in de detailhandel en horeca en de beschikbare middelen efficiënt inzetten voor behouden uitbreiding van evenementen en activiteiten die zorgen voor meer bezoekers.
Onderhouden van een goede relatie met MKB in Grave en het Land van Cuijk.
Winkeliers zelf laten beslissen over openingstijden.
Toestaan van nevenactiviteiten bij (agrarische) ondernemers in het buitengebied

 

D66

Versterken ambachtelijke bedrijvigheid. Aansluiten op ontwikkelingen in IT en design en regionale beroepsopleidingen.
Realiseren van een goed vestigingsklimaat voor starters, door ruimtelijke ordening en vergunningverlening; stimuleringsregelingen; wegen, parkeerplaatsen en openbaar vervoer etc. Hiermee wordt de leegstand in het centrum tegengegaan; historische panden kunnen zo een moderne, nieuwe bestemming krijgen.

 

 

 

Wonen

LPG

Bouwen naar behoefte, die passen binnen de omgeving
Goed samenwerken met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars (speciale doelgroep die niet aanmerking komt voor sociale woningbouw en ook niet voor duurdere huurwoning en gezonde doorstroom realiseren)
Mogelijk maken van woningbouw in de dorpen

 

VPGrave

Verlenen van bijzondere aandacht voor de inpassing van nieuwbouw in het stedelijk weefsel.
Versnellen van de bouwproductie
Herontwikkeling van Prinsenstal
Opnemen van het dossier “stadsvernieuwing” in de portefeuilleverdeling van het nieuwe college.

 

Keerpunt 2010

Vaart maken met nieuwbouwprojecten.
Invullen van het Wisseveld, daar waar dat kan, met woningbouw. Hier passen grondgebonden woningen, een mix van starters- en doorstroomwoningen.

 

CDA

Betaalbare en duurzame (huur-)woningen voor starters, gezinnen en senioren (ook in het middensegment);
Faciliteren van voor ieder dorp unieke capaciteiten, b.v. woningsplitsing voor startende gezinnen en om betaalbare woningen voor gezinnen met kinderen te realiseren, kindvriendelijke straten en openbare ruimten.
Mogelijk maken van alternatieve woonvormen en zo als dorp aantrekkelijk zijn voor creatieve en spirituele inwoners.
Aanbieden van studentenwoningen en woonplekken voor jongeren in verband met de ligging van Grave ten opzichte van de universiteitsstad Nijmegen.

 

VVD

Meer aandacht naast (sociale) huurwoningen voor starterswoningen in de koopsector en woonvormen voor ouderen.
Bevorderen van eigen woningbezit
Verstrekken van bouwvergunningen binnen 10 weken, zo niet dan automatisch vergunning
Een beperkte welstandscommissie die zich richt op beeld en kwaliteit, maar meer ruimte laat voor nieuwe ideeën en trends. Alleen voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten moet een schoonheidscommissie bestaan, zodat het cultureel erfgoed van Grave beschermd blijft.
Woonplannen mogen niet statisch zijn. Als bepaalde woningbouw-plannen niet meer uitvoerbaar zijn, kiezen wij voor het wijzigen van bestaande plannen.
Realistische bouwplannen, afgestemd op de actuele vraag en wensen van de Graafse inwoners en gebaseerd op realistische bevolkingsaannames en economische bedrijvigheid.

 

D66

Betaalbare starterswoningen
Leeftijdsbestendige woningen.

 

 

 

Verkeer en vervoer

LPG

Realiseren van een busverbinding van Grave naar het station in Wijchen.
Een veilige (snel)fiets verbinding naar Wijchen .
Realiseren brug achter de Hampoort

 

VPGrave

Zoeken naar een passende, veilige oplossing voor de St. Elisabethstraat. Het weren van het doorgaande vrachtverkeer uit de gemeente maakt deel uit van deze oplossing.

 

CDA

Geen vrachtverkeer door de historische binnenstad of over de N321.
De N321 wordt niet verlegd naar Escharen.
Combineren van vervoersbehoeften in de dorpen b.v. het vervoer van scholieren ook inzetten voor andere vervoerstaken in het dorp. Coöperatieve vormen en leenautosystemen kunnen door de bewoners worden uitgewerkt. Tevens zou daarbij de inzet van b.v. bestaande organisaties op het gebied van mobiliteitssystemen voor onze gemeente kunnen worden verkend.
Stimuleren van het gebruik van de fiets of E-Bike door in het Land van Cuijk een snelfiets netwerk te realiseren en aan te sluiten op initiatieven in de regio.
Creëren van aansluitpunten voor E-bikes zodat mensen hun fiets op kunnen laden en veilig kunnen stallen.
Creëren van lang-parkeerplekken net buiten het historisch centrum en de mogelijkheid voor kort-parkeren voor mensen die echt in het centrum moeten zijn.
Blijven pleiten bij de provincie om het huidige aanbod van het openbaar vervoer op peil te houden en te optimaliseren, b.v. om ook het station in Wijchen op te nemen in de route Grave Nijmegen.

 

VVD

Optimalisatie van het parkeer- en circulatiebeleid van de binnenstad
Sneller oplossen van verkeersonveilige situaties
Blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid en 30/60 km zones.

 

D66

Hoofdwagt en Markt autovrij
Stadcentrum en dorpen autoluw
Geen zwaar verkeer in de bebouwde kom, parkeergelegenheid aan de randen, snelheids-beperkende maatregelen en handhaving.
Investeren in een regionaal verkeersplan.
Goed openbaar vervoer

 

 

Erfgoed

LPG

Zichtbaar maken van de vestingwerken

 

VPGrave

Verbreding van het project Historisch Grave.
Reconstructie van de verdwenen vestingwerken
Meenemen van de talloze rijks- en gemeentelijke monumenten in de stad en de dorpen. Het advies van West-8 is hierbij leidend.

 

Keerpunt 2010

Behoud van karakteristieke eigenschappen en functies van de heilige Drie-eenheid in Velp. Belangrijk daarbij is met name de rust en stilte in en rondom het Emmausklooster(Kapucijnen)

 

CDA

Ontwikkelingen in het Arsenaal en op de plaats van het Palazzo zijn noodzakelijk en kunnen bijvoorbeeld als congrescentrum bijdragen aan een leefklimaat met optimale voorzieningen.

 

VVD

Historisch besef van groot belang en zorgvuldig behoud van cultureel erfgoed.
Nadrukkelijk bijdragen aan het stimuleren van de plannen

rondom de ‘drie-eenheid’ in Velp.

 

 

Duurzaamheid

LPG

Opzetten van een duurzaamheidswinkel voor inwoners met vragen over duurzame energie en duurzaam bouwen
Mogelijk maken van aanleggen zonnepanelen op gebouwen of in weilanden
Toepassen van zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen in de historische binnenstad
Onderzoeken realiseren waterkrachtcentrale bij stuw Grave
Bekijken hoe inwoners gefaciliteerd kunnen worden bij het verwijderen van asbestdaken

 

VPGrave

Realiseren van een waterkrachtcentrale bij de stuw
Faciliteren van lesmateriaal voor de introductie van lessen over duurzaamheid op de scholen.
Stimuleren van maximale scheiding van afval en het gebruik van niet-fossiele energiebronnen.
In discussie gaan met de provincie en industriële agrarische bedrijven over het op verantwoorde wijze naast elkaar bestaan van agrarische bedrijven en burgerwoningen.

 

Keerpunt 2010

Beschikbaar houden van de duurzaamheidslening voor woningen

waarbij een warmtepomp of zonnepanelen als onderpand van de lening dient.

 

CDA

Geen uitzicht-bedervende windmolens, maar een waterkrachtcentrale in de Maas bij de renovatie van de brug de Thompsonbrug.
Provincie verzoeken om met subsidieregelingen de aanleg van zonnepanelen voor bijvoorbeeld sportverenigingen en gemeentelijke gebouwen te realiseren.

 

VVD

Stimuleren  van energie neutrale en innovatieve duurzame oplossingen; bevorderen zonnepanelen
Energieneutraal en gasloos wonen bij nieuwe woningprojecten.
Stimuleren van initiatieven als energiecafe’s en vergelijkbare verbindende bijeenkomsten.
Verbeteren van de communicatie naar inwoners voor wat betreft de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van duurzame oplossingen. Voeren van een actief beleid om inwoners en ondernemers te informeren over (energie- en kostenbesparende) mogelijkheden. Het aanstellen van een ‘aanjager’ hiervoor, die naast het stimuleren zorgt voor het blijvend op de agenda zetten van het duurzaamheidsthema in Grave.
Stimuleren en ondersteunen van wind-, water- en aardenergieprojecten, gebruikmaken van de stuw voor elektriciteitsvoorziening.
Verstrekken van een laagrentende lening aan particulieren bij het verwijderen van asbest.

 

D66

Voorkomen van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.
Aansluiten bij en ondersteunen van burgerinitiatieven zoals Energiecafé Duurzaam Grave. Zij zijn bijvoorbeeld gekomen met het idee van een waterkrachtcentrale in de Maasstuw.
4. Kind, cultuur en sport

Dit programma omvat de beleidsvoorbereiding en –uitvoering op het gebied van onderwijs, cultuur en sport.

 

Ambities (lange termijn)

Thema

Partij

Ambitie

 

Keerpunt 2010

Voldoende sportvoorzieningen in Grave met diversiteit daarin

 

CDA

Daar waar mogelijk en wenselijk verbinden van plaatselijke voorzieningen. De gemeente heeft daarbij een sterkere faciliterende rol. Een goed voorbeeld daarvan zouden de toekomstige functies van de kerkgebouwen in de kerkdorpen kunnen zijn. Deze kerken zijn beeldbepalend en opgebouwd door de gemeenschap en moeten bewaard blijven voor de toekomst.
Bewaren van educatieve voorzieningen als basisvoorziening op een realistische wijze voor de lokale gemeenschappen.
Grave en de regio hebben te maken met het wegtrekken van jongeren. Met een aantrekkelijk woonklimaat en met voor jongeren toegankelijke voorzieningen kan het ‘ontgroenen’ van de gemeenschap beheersbaar gehouden worden en jongeren perspectief geboden worden
Streven naar een bestuursstructuur waarin jongeren zelf kunnen meepraten, initiatieven kunnen nemen en realiseren. Dit moet vorm krijgen in de “Kerndemocratie”. Het moet niet alleen bij meepraten blijven!

 

VVD

Visie op brede talentontwikkeling voor de jeugd
Alle mensen behoren gelijke mogelijkheden tot ontplooiing te krijgen. Staan voor recht op onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase. Onderwijs dient gericht te zijn op ontplooiing van de persoonlijkheid en ontwikkeling.
Een goed en betaalbaar voorzieningenniveau

 

D66

Voldoende gelegenheid voor jongeren om elkaar te ontmoeten en uit te gaan. Grave mag voor de jeugd niet saai zijn

 

Doelstellingen / actiepunten (realiseren in deze bestuursperiode)

Thema

Partij

Doelstelling / actiepunten

 

LPG

Aanpassen/uitbreiden subsidiebeleid om (leefbaarheids)initiatieven te ondersteunen
Ondersteunen en bevorderen evenementen
Pro-actief meewerken aan de fusie van de 3 voetbalverenigingen

 

Keerpunt 2010

In stand houden jeugdledensubsidie om sporten (scouting en muziek maken) betaalbaar te houden voor de jeugd
Stimuleren van (sport)verenigingen die samenwerken, bijvoorbeeld

met een renteloze lening voor een nieuw kantinegebouw of aanleg van sportvelden.

In overleg treden met Visio om te kijken of het ouderenzwemmen wellicht daar plaats kan vinden.
Evalueren van het nieuw ingevoerde subsidiebeleid. Uit

onderzoek en gesprekken met klankbordgroepen moet gekeken

worden naar wat beter kan.

Invoeren van een sportieve evenementensubsidie: wanneer je met een team van jongeren (12 – 21 jaar) meedoet aan een van de sportieve activiteiten in Grave, zoals het zeskamp of de nautische mijl zwemmen, dan betaalt de gemeente de eerste € 5,- deelnamegeld per deelnemer.
Betaalbaar houden van de activiteiten voor jongeren in Grave (o.a.) aansluiten bij de Scoutinggroep Grave en muziek te maken.
Peilen welke activiteiten er voor jongeren (14 – 21 jaar) georganiseerd kunnen worden. Zij lijken veelal een vergeten groep. Daar hoort ook wat budget bij om goede ideeën uit te voeren.

 

CDA

Uitgesloten is dat alleen kinderen in de stad een school dichtbij hebben;
Buitenschools kind-centrum dat ook het vervoer van en naar school regelt

 

VVD

Blijvend ondersteunen activiteiten zoals Smartlappenfestival, Waterfestival, Pinksterfeesten, Historisch Spektakel Grave, Ballonnenfestival, Carnaval, etc.
Meer stimuleren van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Plaatselijk actief inzetten voor eigen (cultuur-) historische evenementen.
Ondersteunen van het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.
Beter toegankelijk maken van sport en sportverenigingen voor mensen met een beperking.
Ondersteunen initiatief fusie drie voetbalverenigingen, omdat een fusie tussen de voetbalclubs van Escharen, Grave en Velp bijdraagt aan de continuïteit van het kunnen aanbieden van een belangrijke sportactiviteit aan onze (jeugdige) inwoners.
Verder stimuleren vrijwilligerswerk
Kinderen op jonge leeftijd in aanraking laten komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen.
Actief ondersteunen verenigingsleven
Bevorderen inwoners aan cultuur te laten doen door in de gemeentelijke subsidievoorwaarden de eis te stellen dat jaarlijks minimaal één openbaar optreden moet plaatsvinden van harmonieën, fanfares, koren en toneel
Vrij toegankelijk maken van musea voor jeugd tot 18 jaar.

 

D66

Het realiseren van een nieuw cultureel centrum voor film, theater, muziek, tentoonstellingen, lezingen, cursussen, etc. en ontmoetingsplekken voor het lokale verenigingsleven.
Goede voorzieningen in peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, sport, spel en cultuur. Gelegenheid voor ontmoeten en uitgaan

 

 

5. Maatschappelijke zaken

Dit programma omvat een integraal beleid ten aanzien van het sociaal domein. Het betreft de gehele uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Ook het jongeren-, welzijns- en gezondheidsbeleid vallen hieronder.

 

Ambities (lange termijn)

Thema

Partij

Ambitie

 

LPG

Werken aan een vitale samenleving, waarin onze inwoners actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Een goede sociale zorgstructuur
Stimuleren en faciliteren eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners
Zorgdragen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen die passend en betaalbaar zijn.

 

VPGrave

Gelijke kansen voor iedereen. Iedere burger kan naar vermogen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Saamhorigheid en verbondenheid staan centraal.

 

Keerpunt 2010

Meer aandacht geven aan kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten. De laatste jaren is er fors bezuinigd op deze groepen. Dat is helaas niet altijd goed gegaan.
Verbeteren van beleid samen met de regionale partners daar waar dat kan.

 

CDA

Staat voor leefbaarheid. Maatwerk in plaats van eenheidsworst. En wat ‘maatwerk’ is, bepalen de inwoners helemaal zelf. Er mogen verschillen zijn.
Nadrukkelijk betrekken van kerkdorpen bij het thema ‘leefbaarheid’, bijvoorbeeld via de dorpsraden en visiegroepen.
Blijvend stimuleren en ondersteunen van participatie van senioren, met oog voor de snelheid van de ontwikkeling van de (digitale) maatschappij en de snelheid waarmee onze senioren de nieuwe (digitale) maatschappij zich eigen kunnen maken.
Bastion van Zorg moet een speerpunt blijven.

 

VVD

Lokaal maatwerk essentieel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij gaan daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”.
Bevordering sociale samenhang, ook in de kerkdorpen.
Staat voor een gezonde markteconomie waar oog is voor de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent iedereen die daar geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in het levensonderhoud.

 

D66

Staat voor vrijheid om je eigen leven vorm te geven, met een open blik voor wat in de wereld om je heen gebeurt en een uitgestoken hand naar wie het moeilijk heeft
Streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving.
Beloon prestaties en deel de welvaart.
Sturen op regionale spreiding van voorzieningen
Grave koploper inclusieve stad: iedereen doet mee

 

Doelstellingen / actiepunten (realiseren in deze bestuursperiode)

Thema

Partij

Doelstelling / actiepunten

 

LPG

Het op peil houden van onze voorzieningen door samen met inwoners eraan te werken en zo nodig aan te passen aan de huidige tijd.
Het verder bouwen aan een stevige sociale basisinfrastructuur
Verder vormgeven van het zorglandschap
Plannen opstellen samen met inwoners over de sociaal-culturele voorzieningen
Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers
Beschikbaar maken van jeugdbudget voor initiatieven van de jeugd

 

VPGrave

Besteden van budgetten voor wijken en dorpen in nauw overleg met representatieve wijk- en dorpsraden.
Sterker inzetten op bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl.
Ontwikkelen van ondersteuning op maat waar inwoners belemmeringen ondervinden door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of armoede,
Omarmen van ontmoetingsplekken en alternatieve vormen van dagbesteding.
Goed zorgen voor onze mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente heeft hierbij een actieve ondersteunende en faciliterende rol.

 

Keerpunt 2010

Blijvend aandacht voor het naleven van het VN-verdrag Handicap. Niet alleen aandacht in beleid maar ook in budget.
Meer aandacht besteden aan tijdelijke vervanging van mantelzorgers
Onderzoeken of het mantelzorgcompliment kan worden uitgebreid van één naar twee of drie ontvangers.

 

CDA

Aandacht voor (stille) armoede. Gerichtere hulp is nodig met daar waar mogelijk inzet van lokale initiatieven, zoals Grave Helpt en de lokale kerkgemeenschappen.
Zorg voor mensen die hulp nodig hebben (mensen die dreigen de aansluiting te verliezen in deze steeds ingewikkelder wordende maatschappij) Geen bezuinigingen, maar maatwerk.

 

VVD

Stimuleren participerende samenleving. Belonen van ideeën en initiatieven.
Inbreng vanuit de lokale WMO-raad is belangrijk om het beleid en de voorzieningen nog beter op de wensen van de inwoners af te stemmen. Deze raad is breed samengesteld.

 

D66

Grave koploper inclusieve stad a.h.v. een concrete Inclusie-agenda, waaruit blijkt welke maatregelen zijn genomen om iedereen mee te laten doen. D66 wil dat Grave hierin koploper wordt en samen met de doelgroep zo’n agenda opstelt en uitvoert: welke voorzieningen men wenst en welke blokkades uit de weg genomen moeten worden.
Organiseren van Jeugdzorg dichtbij kinderen. Niet te snel medicaliseren. Samenwerking bevorderen tussen huisartsen, welzijnswerk, jeugdzorg, GGD, centra voor jeugd en gezin en politie.
Zorg is maatwerk op basis van eigen verantwoordelijkheid en goede voorzieningen. Zorg dichtbij de inwoners.
Verbinding van welzijn en zorg. Preventie voorop.
Samenwerking bevorderen tussen aanbieders van welzijn en zorg, inclusief de huisartsen, om de kanteling van (specialistische) zorg naar preventieve activiteiten te realiseren. Tijdig op- en afschalen.
Clientparticipatie en inzetten van ervaringsdeskundigheid.

Eén gedachte over “Inventarisatie verkiezingsprogramma’s politieke partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: