DSC08937 ZO ZIET HET GROEN-GEEL AAN HET NOORDEINDE ERUIT: MAAK HIER EEN EIND AAN.
Grave, 12 juni 2017
Geachte Heer Daandels,
Namens de bewoners v.h. Noordeinde, verzoek ik u nog eens klip en klaar, het ooit-gazon voor het Noordeinde 2 tot en met 16 en 18 tot en met 38, te doen maaien.
De grashalmen en onkruiden staan te hoog; zijn berg- en broedplaats voor ongedierte, insecten(teken) en hondenpoep.
Speelplek voor kinderen…….kan dit al sinds lang niet zijn; tot grote zorg van ouders en grootouders. 
Uw idealen om te komen tot biodiversiteit, tot vlinderrijkdom en bijen(honing) zult u toch beter moeten onderbouwen. 
Bij navraag bij Vlinderstichting en Vereniging van Bijenhouders, blijken zij ‘adviserend’; 
in ieder geval: zal er eerst ‘gezaaid moeten worden’, voor de bloemen en daarmee het neerdalen van vlinders en bijen; dit is een van de duurste zaadmengsels
Bovendien beginnen beide adviserende organisaties met het informeren van de BURGERS, die zo’n vlinderweide zouden wensen. 
Daar uw beurs (te) smal is, zou ik uw pretenties maar eens bijstellen. 
‘Gewoon komen maaien’, zeg ik het Raadslid Litjes na.           
U lijkt zich in het geheel niet te bekommeren om de toestand van het Openbaar Groen; die is nog steeds ‘verwaarloosd’, sinds augustus 2016; 
een jaar, waarin u zei, dat er bezuinigd moest worden.
Het is nu 2017; is daarmee 2016 niet voorbij?  
waarin u,aan de vooravond, via uw medium, het Gemeentenieuws in de GC, de bevolking van Grave duidelijk maakte, 
dat honderdtienduizend Euro zou worden uitgetrokken om het Openbaar Groen in Grave weer op peil te brengen. 
Geen spoor is hiervan aan het Noordeinde terug te vinden; sterker nog: het is er slechter aan toe.
Plaatsvervangende schaamte kleurt mijn wangen. 
Een verantwoordelijk wethouder, vader? grootvader?, niet woonachtig in de Gemeente, waarin hij minstens, zich als verantwoordelijke zou moeten laten zien.
Vanuit diverse hoeken( ook recentelijk Raadsleden van Keerpunt 2010) bent u bevraagd over de situatie aan het ‘Groen & Geel’ Noordeinde; 
u heeft signalen ontvangen per telefoon en per brief
ook bij de heer Ad de Kort, wijkbeheer, ons bekend en hem aanhoort op Maandagmiddag 12 juni jl., om 14.30 uur. 
Twee heren van Openbare Werken zeggen niets te kunnen en te mogen doen en ontnemen u de verantwoordelijkheid, door te stellen, 
dat De Gemeenteraad de verantwoordelijke is; en zo spelen u en uw ondergeschikten een spel, dat ten koste gaat van: 
de burgers, die trouw hun Gemeentelijke Belasting betalen voor het non-onderhoud; schril en schijnend is dat.
Inmiddels heb ik raadsleden uit coalitie en oppositie gebeld en hen het optreden en de verontschuldigingen voorgelegd. Hoogste tijd voor bezinning en bespiegeling.
In het begeleidend schrijven bij de bevindingen van de hoorzitting, waarin we beiden zijn gehoord: 
Burger/Actiegroep ‘groenmoetjedoeningrave’ en U, mijnheer Daandels met uw ‘groene metgezel’ de heer Heere, 
heeft u ruiterlijk toegegeven ‘bepaalde brieven’ niet te hebben gelezen, niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de actiegroep. 
Ook de heer N. Heere wist niet (erg)veel van de inhoud van de brieven; schreef zelfs of deed schrijven: een afhandeling van FIXI, 
met de mededeling: BEWONERS KRIJGEN EEN BRIEF; bedoeld was een brief aan mij, Harry Daudt; 
daarmee niet ingegaan, nee voorbijgegaan aan de 50 burgers uit De Mars, 
die een handtekening hebben gezet onder een schrijven(+foto) van dit Verwaarloosd Groen (Oktober 2016). 
Ik heb geen zin om oude koeien uit de sloot te halen, maar maak ik u tenslotte wel attent op het bijgesloten schrijven bij: de bevindingen van de hoorcommissie; 
U heeft, in commissie, met Burgemeester e.a. Wethouder, mij bericht, dat ‘Vertrouwen te paard komt en te voet gaat’
dat ik en mijn werkgroep ‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’ met vertrouwen de toekomst, na maart 2017 tegemoet kunnen zien; ‘want de communicatie zal worden verbeterd’.
Mijns inziens zitten er (ook) daden aan de communicatie; die verwacht ik van een verantwoordelijk Wethouder van mijn woonplaats Grave.
Van de heren de Kort en Heere verwacht ik: een ander liedje, dat de burgers niet als vals in de oren klinkt….
Met Groet,
namens de bewoners aan het Noordeinde
namens de aktiegroep ‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’
Harry C.A. Daudt
Noordeinde 10
5361CN GRAVE
0486-473819
PS. Binnen 14 dagen verwacht ik van u een helder antwoord, waarin actie-op-korte-termijn, van uw kant geborgen..
      Ik stel u anders in gebreke….. 
                                                                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: