Komt er een “Kindpakket” in Grave. Brief aan de raad.

Aan de leden van de gemeenteraad Grave,
Grave, 2 mei 2017 
Geachte raadsleden, graag vraag ik uw aandacht voor het volgende;
Heeft de gemeente Grave (nog) géén ‘Kindpakket’? Wat is de stand van zaken per 1 mei 2017?
Hoe groot is het armoedeprobleem in Grave? Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens, ook in Grave is armoede. Ook Graafse kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek. Niet elke dag warm eten bijvoorbeeld. Geen fiets om mee naar school te kunnen. Maar ook gevoelens van schaamte. Niet mee kunnen doen. En zorgen over hoe het allemaal verder moet. Dat ontwrichte leven geeft veel stress: bij de kinderen en bij de ouders. Ik las via de gemeentelijke website dat óók alle raadsleden van de gemeente Grave onderstaande brief hebben ontvangen van De Sociale Alliantie + een brief van de Staatssecretaris. 
Tot op heden heb ik nog geen gerichte vragen vanuit de gemeenteraad Grave richting het college van B&W gehoord over de hoogte van het budget en de te nemen acties. Het wordt hoog tijd nu want óók in Grave wonen kinderen die niet ‘mee kunnen doen’ met leeftijdgenoten met grote gevolgen voor nu en later! 
Ik verzoek de gemeenteraad van Grave om vaart te zetten achter de invoering van een makkelijk toegankelijk systeem in de gemeente Grave om een aanvraag /aanvragen te doen voor specifiek deze doelgroep, bijvoorbeeld via het digitale systeem en duidelijkheid te verschaffen omtrent de hoogte van het beschikbaar gekomen extra budget voor het huidige jaar 2017. Veel andere gemeenten hebben dit al ingevoerd. Lees hier de brief aan de gemeenteraad van Grave van de Sociale Alliantie;
Brief van De Sociale Alliantie aan de raadsleden van Grave;
Aan de leden van de gemeenteraden van alle gemeenten in Nederland
“Geachte, raadsleden,
Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. Zij zitten minder vaak op sport of muziekles dan hun leeftijdsgenoten uit rijkere gezinnen, mijden verjaardagsfeestjes omdat ze geen cadeautje kunnen meenemen, kunnen niet mee op schoolreisje of beschikken niet over een winterjas of een fiets. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering kunnen van invloed zijn op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en vergroten de kans op achterstand en ongelijkheid.” 
Zo opent een brief die staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Jetta Klijnsma, op 20 september 2016 stuurde naar de Tweede Kamer. Daarin kondigde zij aan dat het kabinet vanaf 2017 ieder jaar opnieuw 100 miljoen euro extra ter beschikking stelt om àlle kinderen in staat te stellen gewoon mee te doen. Het merendeel van dit geld wordt verdeeld via de gemeenten. 
In december 2016 heeft het ministerie bekend gemaakt hoeveel extra geld uit dat bedrag van 100 miljoen, iedere gemeente ontvangt. 
Extra geld, ieder jaar opnieuw, om extra activiteiten en voorzieningen op te zetten voor kinderen uit arme huishoudens. In de brief wordt daar nadrukkelijk op gewezen door de staatssecretaris. “Inzet is dat er geen verdringing van bestaand beleid plaatsvindt: Het is van belang dat de huidige inzet van middelen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls.” (pagina 3) De extra gelden zijn dus nadrukkelijk bedoeld voor het realiseren van een aanvulling op hetgeen al door gemeenten gedaan wordt aan armoedebestrijding onder kinderen.
(Redactie; Dit noemt men ook wel in gemeentelijke taal ‘geoormerkt’.)
De Sociale Alliantie doet een beroep op gemeenteraadsleden om hun college hierop te controleren en te vragen naar extra activiteiten en/of voorzieningen die opgezet worden van het extra geld dat hun gemeente in 2017 en volgende jaren ontvangt voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dat zijn er in Nederland, toch een rijk land, nog altijd beschamend veel: meer dan 400.000 kinderen in Nederland leven in een huishouden met een laag inkomen. 
(De brief van de staatssecretaris kunt u gemakkelijk vinden op internet onder; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-kansen-voor-alle-kinderen )
Concreet vragen wij u erop toe te zien dat met het extra geld dat uw gemeente ieder jaar opnieuw ontvangt voor armoedebestrijding onder kinderen, ook extra maatregelen worden [2] opgezet voor dit doel en dat dit extra geld niet wordt gebruikt ter financiering van reeds bestaande activiteiten, die uiteraard ook moeten worden voortgezet zolang kinderen moeten opgroeien in situaties waarin sprake is van armoede. Hierbij sturen we u ook een link met een interview dat Nicole Estejé namens de Sociale Alliantie in januari 2017 had met staatssecretaris Jetta Klijnsma in het kader van het project rond sociale coöperaties http://www.initiatief.nu/social-talks/terugkijken/ Ook daar werd gesproken over de extra inzet voor kinderen die opgroeien in huishoudens met weinig geld. In dit verband werd gesproken over het zogeheten kindpakket. De staatssecretaris zette uiteen wat dit kindpakket inhoudt en riep gemeenten op een dergelijk pakket voorzieningen voor kinderen in hun gemeente te realiseren. 
Met vriendelijke groet,
Utrecht, 8 februari 2017 
Namens de Sociale Alliantie 
Willem Jelle Berg, voorzitter 
(De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid (ook kortweg Sociale Alliantie genoemd) – is een initiatief van de vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede. Zie ook: www.socialealliantie.nl Sociale Alliantie, Postbus 2758, 3500 GT Utrecht Telefoon 06 – 42092030info@socialealliantie.nl)
Wat is de stand van zaken rond een Kindpakket in de gemeente Grave, ingaande 2017? Een speciaal pakket, geoormerkt en uitsluitend ten behoeve van kinderen en niet als een aftreksel van het bestaande minimabeleid. 
Grave, 2 mei 2017 Hester Kruizinga
(Zó hebben andere gemeenten het nu al geregeld, zeer toegankelijk via o.a. een online formulier. Voorbeeld van formulier online; Vul een willekeurige postcode in van een deelnemende gemeente, bijvoorbeeld; 8911 DL op de website www.kindpakket.nl . Dan volgt een duidelijk invulformulier zoals de gemeente Grave dat ook via de gemeentelijke website kan aanbieden. Tot slot een voorbeeld; ‘oude’ motie die voor de besteding van het budget Kindpakket gewijzigd kan worden ingediend; 
“ Trots Liberaal Motie 
De Raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 5 november 2013 
Constaterende Dat door het rijk middels het gemeentefonds gelden beschikbaar zijn gesteld voor armoede bestrijding. Voor de gemeente Grave is dit een bedrag van 7000,00 Euro 
Overwegende Dat deze gelden ook daadwerkelijk ingezet dienen te worden bij de armoede bestrijding zodat die gelden toe moeten komen aan de inwoners met de laagste inkomens in onze Gemeente; 
Besluit Het college op te dragen de gelden beschikbaar gesteld door het rijk voor armoede bestrijding ten bedrage van 7000,00 Euro ook daadwerkelijk voor armoede bestrijding in de gemeente Grave in te zetten en die gelden aldus daarvoor te oormerken. 
En gaat over tot de orde van de dag 
Grave, 5 november 2013 Th. Reijnen Trots Liberaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: